ANEXE din 29 august 2014 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 bis din 4 septembrie 2014  Anexa nr. 1

  CALENDARUL

  examenului de bacalaureat naţional – 2015

  Sesiunea iunie-iulie 2015

  25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

  8 - 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

  limba română – proba A

  10 - 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

  orală în limba maternă – proba B

  15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

  22 - 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie

  internaţională – proba C

  29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

  30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

  3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

  probă scrisă

  6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

  6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

  7 - 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

  10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

  Sesiunea august-septembrie 2015

  13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

  17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

  limba română – proba A

  17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

  limba maternă – proba B

  18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie

  internaţională – proba C

  20 - 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

  24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

  25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

  26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

  28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

  probă scrisă

  31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea

  contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

  1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

  3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

  Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

  Anexa nr. 2

  image

  image

  CENTRUL NA'IONAL

  DE EVALUARE 'I EXAMINARE

  image

  PROGRAMA DE EXAMEN

  PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

  BACALAUREAT 2015

  PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

  1. I. STATUTUL DISCIPLINEI

   Limba şi literatura italiană are, în cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a, statut de disciplină obligatorie pentru absolvenţii claselor a XII-a cu predare în limba italiană maternă.

   Curriculumul de Limba şi literatura italiană maternă destinat studierii acestei discipline de către elevii aparţinând etniei italiene care învaţă în şcoli cu predare în limba română contribuie la formarea şi dezvoltarea progresivă la elevi a competenţelor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, permite cunoaşterea de către aceştia a limbii materne şi a patrimoniului spiritual şi cultural al etniei, oferind o punte spre interculturalitate, spre o bună cunoaştere reciprocă între populaţia majoritară şi minorităţile naţionale din spaţiul geografic românesc.

   Examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a la limba şi literatura italiană maternă vizează evaluarea competenţelor elevilor aparţinând etniei italiene de receptare a mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse şi de exprimare scrisă / de utilizare corectă şi adecvată a limbii materne italiene în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

   Deoarece competenţele sunt diferite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini formate în clasele a IX-a – a XII-a, subiectele pentru examenul de Bacalaureat vor evalua atât competenţele specifice cât şi conţinuturile asociate acestora.

   Prin evaluarea naţională la limba şi literatura italiană maternă, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba italiană maternă (Elementele de construcţie a comunicării), se are în vedere viziunea comunicativ – pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare.

   Structura testului pentru proba scrisă este formată din 3 subiecte, fiecare având 30 de puncte. Subiectele conţin itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi care au ca material suport texte literare şi nonliterare.

   În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe, care privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor

   secvenţe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).

   De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere / într-un portret, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.).

  2. II. COMPETENŢE GENERALE, COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE

   Tabelul de mai jos cuprinde competenţele generale care vizează receptarea şi producerea mesajelor scrise din programa şcolară pentru clasa a XII-a ( Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; Utilizarea corectă şi adecvată a limbii italiene în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor în competenţele specifice şi conţinuturile asociate, din programele şcolare pentru clasele a IX-a – a XII-a.

   1. 1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse Competenţe specifice Conţinuturi asociate

    1. 1.1 dovedirea înţelegerii unui

     text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date

    2. 1.2 sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor

     • - idei principale, idei secundare; ordinea logică şi cronologică a

      ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;

     • - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog, monolog);

     • - subiectul operei literare;

     • - procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză, ingambament, metafora, aliteraţia);

     • - sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat;

     • - trăsăturile specifice genului epic şi liric, în opere literare studiate sau în texte la prima vedere;

     • - texte literare (aparţinând diverselor genuri şi specii studiate); texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă, anunţul, ştirea);

     • - reperarea unor informaţii esenţiale dintr-un text;

     • - completarea unui text lacunar;

     • - recunoaşterea secvenţelor narative şi dialogate dintr-un text;

     • - recunoaşterea de cuvinte şi expresii noi în text;

     • - utilizarea unui lexic diversificat recurgând la categoriile semantice studiate.

     Comunicarea scrisă

     Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea. Organizarea unui text propriu

     morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

     (rezumat, caracterizare de personaj).

     Ortografia şi punctuaţia. Scrierea corectă a cuvintelor. Consoanele duble, diftongii, triftongii, apostroful, trunchierea.

     Contexte de realizare:

     1. a) Scrierea funcţională: scrisoarea, invitaţia. Analiza. Conspectul. Eseul structurat.

     2. b) Scrierea imaginativă: compuneri libere după un plan dat. Eseul liber.

     Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text. Comentarea unor secvenţe. Semnificaţia titlului. Personajul literar.

     Fonetică şi ortografie:

     Aspecte fonetice specifice limbii italiene: eliziunea şi apostroful, accentul cuvintelor.

     Lexic:

     Mijloace de îmbogăţire a lexicului: derivarea cu sufixe şi prefixe; familii de cuvinte; expresii idiomatice; cuvinte compuse, arhaisme, neologisme;

     Sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; Sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor.

     Gramatică

     • Articolul: hotărât, nehotărât şi partitiv; folosirea articolului cu numele proprii de persoane şi geografice;

     • Substantivul: formarea femininului; formarea pluralului; substantive defective; substantive cu două forme de plural; substantive colective; substantive invariabile; substantive defective de singular / plural; substantive compuse; substantive derivate cu un sufix diminutival, peiorativ, etc;

     • Adjectivul: formarea femininului adjectivelor calificative; poziţia adjectivului calificativ; adjectivul demonstrativ; adjectivul posesiv şi omiterea articolului în cazul posesivelor care însoţesc substantive indicând înrudirea; adjectivul nehotărât; gradele de comparaţie - forme sintetice;

     • Numeralul: cardinal, ordinal (formarea); folosirea numeralului ordinal (exprimarea secolelor); distributiv; colectiv, multiplicativ;

     • Pronumele personal în acuzativ cu şi fără prepoziţie; pronumele in dativ cu şi fără prepoziţie; pronumele relativ ; locul promumelor combinate cu în grupurile verbale, propoziţia asertivă şi imperativă; pronumele de politeţe; pronumele demonstrativ; particulele pronominale ci, ne; pronumele posesiv; pronumele interogative; pronumele nehotărâte;

     • Verbul: indicativul prezent al verbelor regulate şi neregulate; perfectul compus al verbelor regulate şi neregulate; imperfectul verbelor regulate şi neregulate; perfectul simplu al verbelor regulate şi neregulate; viitorul simplu şi viitorul anterior; condiţionalul

    3. 1.3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor

     prezent şi trecut; folosirea condiţionalului; modul imperativul (tu, noi, voi); folosirea imperativului cu pronumele de politeţe; conjunctivul prezent şi trecut; conjunctivul imperfect şi trapassato; concordanţa timpurilor la modul indicativ; concordanţa timpurilor la modul conjunctiv; fraza ipotetică; verbele frazeologice (cominciare, iniziare, finire, smettere); verbe tranzitive şi intranzitive (alegerea auxiliarului); forma activă, pasivă şi reflexivă; verbele modale (dovere, potere, volere); verbele impersonale; verbe defective;

     • Adverbul: formarea adverbelor din adjective cu sufixul ”–mente”; adverbele de loc şi de timp; adverbe de îndoială; adverbe de mod; adverbe interogative; adverbe de evaluare; locuţiuni adverbiale; particulele adverbiale ci, vi, ne; gradele adverbului; poziţia adverbului;

     • Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare; conjuncţia subordonatoare; locuţiuni conjuncţionale;

     • Prepoziţia: folosirea prepoziţiilor; prepoziţii articulate; locuţiuni prepoziţionale;

     • Interjecţia: interjecţii proprii (care exprimă uimirea, bucuria, ameninţarea, îndemnul, regretul, indignarea): ah, eh, ih, oh, ahi, beh, uffa, ahime; interjecţii improprii bravo, coraggio, avanti, via, su, forza, guai, peccato; locuţiuni;

     • Sintaxa: Propoziţia simplă; Părţi principale de propoziţie (Subiectul; Predicatul); Părţi secundare de propoziţie (Atributul; Complementul direct şi indirect; Complemente circumstanţiale: de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, concesie, opoziţie);

     • Sintaxa frazei: Propoziţia simplă; Propoziţia condiţională şi fraza ipotetică; Concordanţa în indicativ şi conjunctiv.

     • - elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea.

   2. 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii italiene în producerea de mesaje scrise, în diferite situaţii de comunicare

    Competenţe specifice Conţinuturi asociate

    1. 2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

     • - redactarea în scris de texte funcţionale pe subiecte din viaţa cotidiană, mesaje, scrisori personale;

     • - redactarea de mesaje pe o anumită temă, urmărind un plan dat:

      pagină de jurnal personal, povestire, descriere;

     • - realizarea de texte, ţinând seama de părţile componente ale unei compuneri, respectând categoriile semantice şi regulile gramaticale studiante, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

     • - redarea în scris a unor informaţii receptate prin lectură;

    2. 2.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie

  • - cartea – obiect cultural: teoria literară, destinatarul mesajului, structura textului narativ;

  • - descrierea obiectivă şi subiectivă, dialogul, personajul (caracterizarea sumară – portret fizic şi portret moral);

  • - structura prozodică (rimă, ritm, vers, strofă, vers liber);

  • - figurile de stil: personificarea, comparaţia, enumerarea, repetiţia, epitetul, antiteza, metafora;

  • - sensul de bază, sensul auxiliar; sensul figurat;

  • - genuri şi specii (genurile epic, liric şi dramatic);

  • - textul: texte literare aparţinând diverselor genuri şi specii şi textul nonliterar;

  • - redactare de mesaje;

  • - completare de texte lacunare;

  • - redactare de scrisori în registru familiar;

  • - construirea unor scurte povestiri;

  • - folosirea sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor;

  • - diferenţierea semnificaţiei sinonimelor în contexte diferite;

  • - folosirea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile;

  • - folosirea corectă a formelor verbale în raport cu cronologia faptelor relatate;

  • - folosirea conectorilor adecvaţi;

  • - folosirea unor construcţii verbale specifice pentru a spori expresivitatea comunicării;

  • - rezumare, substituire, transformare, alegere multiplă;

  • - identificarea structurii textului narativ;

  • - sesizarea schimbării semnificaţiei unor cuvinte în funcţie de context;

  • - stabilirea relaţiilor de sinonimie, antonimie şi polisemie într-un text dat;

  • - identificarea secvenţelor într-un text narativ;

  • - structurarea unui text în secvenţe distincte în funcţie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, scrisoare etc.).

  • - elemente de lexic studiate în clasele a IX-a – a XII-a; mijloace de îmbogăţire a lexicului;

  • - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei;

  • - aplicarea adecvată a cunoştinţelor de morfologie în exprimarea scrisă corectă: articolul, substantivul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul, adverbul, conjuncţia, prepoziţia, interjecţia, sintaxa propoziţiei şi a frazei.

  Notă: Se recomandă următoarele texte:

  Testo poetico “Tanto gentile e tanto onesta pare”

  Canto V dell’Inferno, La Divina Commedia “Solo e pensoso”

  “Erano i capei d’oro a l’aura sparso” “Trionfo di Bacco e Arianna”

  “I mi trovai, fanciulle, un bel mattino” da Le Rime “L’apparizione di Angelica”, Canto I di Orlando innamorato

  “Orlando in cerca di Angelica”, di Orlando Furioso

  “Ermina fra i pastori”, Canto VII di Gerusalemme liberata

  “Alla sera”

  “Il sabato del villaggio” “La pioggia nel pineto” “La mia sera”

  “L’amica di nonna Speranza” “San Martino del Carso”

  “A mia moglie”

  “Meriggiare pallido e assorto” “Felicità raggiunta”

  “Non chiederci la parola” “Ed è subito sera”

  “Alle fronde dei salici”

  “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”

  Testo narrativo (racconto) “Federigo degli Alberighi” (V giornata, IX

  novella, Il Decameron)

  “I promessi sposi” (frammenti) “La lupa”

  “Il treno ha fischiato” “Agostino” (frammenti) “Il colombre” da Racconti

  Dante Alighieri Dante Alighieri Francesco Petrarca Francesco Petrarca Lorenzo de’ Medici Angelo Poliziano Matteo Maria Boiardo

  Ludovico Ariosto Torquarto Tasso

  Ugo Foscolo Giacomo Leopardi Giovanni Pascoli Gabriele D’Annunzio Guido Gozzano Giuseppe Ungaretti Umberto Saba Eugenio Montale Eugenio Montale Eugenio Montale Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo Cesare Pavese Giovanni Boccaccio

  Alessandro Manzoni Giovanni Verga Luigi Pirandello Alberto Moravia Dino Buzzati

  Testo drammatico “La Locandiera”(frammento) Carlo Goldoni Trattato “Creazione dell’uomo” (De dignitae hominis) Pico della Mirandola

  Teme recomandate:

  Universul personal: gusturi şi preferinţe, activităţi şcolare şi în afara şcolii, familia, prietenia, sentimente şi emoţii, sănătatea, jocul, timpul liber, vacanţa;

  Problemele adolescenţilor: integrarea în grup şi acceptarea diferenţelor; responsabilitate şi implicare socială;

  Mediul înconjurător: viaţa la ţară şi oraş, natura (plante, animale, locuri şi peisaje), ecologie;

  Progres şi schimbare: ocupaţii şi profesiuni de viitor, invenţii şi descoperiri;

  Societatea informaţională şi mijloace de comunicare moderne: publicitate şi anunţuri în presă, radioul şi televiziunea, internetul;

  Relaţii interpersonale: relaţii între tineri, corespondenţă şi schimburi intre scoli, călătorii,

  Oameni şi locuri: aspecte ale vieţii citadine, obiective turistice şi culturale, personalităţi importante;

  Obiceiuri şi tradiţii: mâncăruri specifice sărbătorilor tradiţionale, activităţi specifice sărbătorilor tradiţionale (reluare şi îmbogăţire);

  Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din cărţi, filme, muzica italiană;

  Elemente culturale ale spaţiului italian: Referinţe istorice. Începuturile literaturii italiene, Evul Mediu, Începuturile Renaşterii – principalele etape şi răspândirea modelului renascentist (secolul al XII – lea, al XIII – lea, al XIV – lea, al XV – lea);

  Elemente culturale ale spaţiului italian: Referinţe istorice. Renaşterea. Umanismul. Reforma şi Controreforma. Clasicismul. Barocul. Commedia dell’arte. Începuturile Iluminismului. (secolul al XV – lea, al XVI – lea, începuturile secolului al XVII – lea);

  Elemente culturale ale spaţiului italian: Romantismul. Verismul. Decadentismul;

  Repere moderne ale spaţiului italian: Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul.

  Modernismul. Postmodernismul.

  image

  CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

  image

  PROGRAMA DE EXAMEN

  PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

  BACALAUREAT 2015

  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

  Examenul naţional de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului liceal.

  Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul naţional de bacalaureat evaluează competenţele formate/dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal şi se elaborează în baza prezentei programe.

  Se recomandă, din punct de vedere didactic, abordarea conţinuturilor din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor specifice care le sunt asociate de programă. Acest lucru presupune centrarea demersului didactic asupra acţiunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi competenţele prevăzute de programa şcolară şi pentru ca aceştia să demonstreze, în cadrul evaluărilor, însuşirea acestora.

  În cadrul examenului naţional de bacalaureat Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcţie de filieră, profil şi specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

  • programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

  • programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;

  • programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

  • programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător- educatoare.

  PROGRAMA M_mate-info

  Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

  COMPETENŢE DE EVALUAT ŞI CONŢINUTURI

  }

  )

  C

  ,

  image

  CLASA a IX-a - 4 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea, în limbaj cotidian sau în probleme de matematică, a unor noţiuni specifice logicii matematice şi teoriei mulţimilor

  2. 2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor algebrice ale numerelor, a estimărilor şi aproximărilor în contexte variate

  3. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea unor algoritmi pentru optimizarea calculelor cu numere reale

  4. 4. Deducerea unor rezultate şi verificarea acestora utilizând inducţia matematică sau alte raţionamente logice

  5. 5. Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi al teoriei mulţimilor

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi

  interpretarea rezultatului

  Mulţimi şi elemente de logică matematică

  • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere reale

  • Propoziţie, predicat, cuantificatori

  • Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţiile şi cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate); raţionament prin reducere la absurd

  • Inducţia matematică

  1. 1. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii, şiruri, progresii

  2. 2. Utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor în scopul caracterizării acestora

  3. 3. Descrierea unor şiruri/funcţii utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare şi raţionamentul inductiv

  4. 4. Caracterizarea unor şiruri folosind diverse reprezentări (formule, grafice) sau proprietăţi algebrice ale acestora

  5. 5. Analizarea unor valori particulare în vederea determinării formei analitice a unei funcţii definite pe image prin raţionament de tip inductiv

  6. 6. Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând funcţii definite pe image

  Şiruri

  • Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone

  • Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii

  • Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică, pentru n 3

  1. 1. Identificarea valorilor unei funcţii folosind reprezentarea grafică a acesteia

  2. 2. Caracterizarea egalităţii a două funcţii prin utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor

  3. 3. Operarea cu funcţii reprezentate în diferite moduri şi caracterizarea calitativă a acestor reprezentări

  4. 4. Caracterizarea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin utilizarea graficelor acestora şi a ecuaţiilor asociate

  5. 5. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică

  6. 6. Analizarea unor situaţii practice şi descrierea lor cu ajutorul funcţiilor

  Funcţii; lecturi grafice

  • Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x m sau y m , cu m image

  • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de

   corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii

  • Funcţii numerice F f : D   D ;

  reprezentarea geometrică a graficului: intersecţia

  cu axele de coordonate, rezolvări grafice ale unor ecuaţii şi inecuaţii de forma f x g x, , , ,  ; proprietăţi ale

  image

  funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie; alte proprietăţi: paritate/imparitate, simetria graficului faţă de drepte de forma x m , m , periodicitate

  • Compunerea funcţiilor; exemple pe funcţii numerice

  1. 1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite

  2. 2. Utilizarea unor metode algebrice şi grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor

  3. 3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică

  5. 5. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei

  6. 6. Modelarea unor situaţii concrete prin utilizarea ecuaţiilor şi/sau a inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Funcţia de gradul I

  • Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei

   image

   f : , f x ax b , unde a,b ,

   intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f x O

  • Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f x1 f x2

   (sau prin studierea semnului raportului

   image

   f x1 f x2 , x , x , x  x )

   image

   x1 x2 1 2 1 2

  • Inecuaţii de forma ax b O (, ,) studiate pe sau pe intervale de numere reale

   image

  • Poziţia relativă a două drepte, sisteme de ecuaţii de

   tipul ax by c , a,b,c, m, n, p numere reale

   mx ny p

  • Sisteme de inecuaţii de gradul I

  1. 1. Diferenţierea, prin exemple, a variaţiei liniare de cea pătratică

  2. 2. Completarea unor tabele de valori pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea (prin puncte semnificative)

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice

  5. 5. Utilizarea relaţiilor lui Viete pentru caracterizarea soluţiilor ecuaţiei de gradul al II- lea şi pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaţii

  6. 6. Utilizarea funcţiilor în rezolvarea unor probleme şi în modelarea unor procese

  Funcţia de gradul al II-lea

  • Reprezentarea grafică a funcţiei f : , f x ax2 bx c , cu a,b,c şi a  O intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   image

   ecuaţia f x O , simetria faţă de drepte de forma

   image

   x m , cu m

  • Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma

  x y S , cu S, p

  image

  xy p

  1. 1. Recunoaşterea corespondenţei dintre seturi de date şi reprezentări grafice

  2. 2. Determinarea unor funcţii care verifică anumite condiţii precizate

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii şi pentru reprezentarea grafică a soluţiilor acestora

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii algebrice a unor reprezentări grafice

  5. 5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice

  pentru determinarea sau aproximarea soluţiilor ecuaţiei asociate funcţiei de gradul al II-lea

  Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea

  • Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f x1 f x2 sau prin rata creşterii

   /descreşterii: f x1 f x2 , x , x , x  x ,

   image

   image

   image

   image

   x1 x2 1 2 1 2

   punct de extrem, vârful parabolei

  • Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox , semnul

  funcţiei, inecuaţii de forma ax2 bx c O (,, ) , a,b,c O , studiate pe sau pe intervale de numere reale, interpretare geometrică:

  :;

  , a

  image

  image

  6. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări grafice prin utilizarea de estimări, aproximări şi strategii de optimizare

  imagini ale unor intervale (proiecţiile unor porţiuni de parabolă pe axa Oy )

  • Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă:

  rezolvarea sistemelor de forma mx n y ,

  ax2 bx c y

  image

  a,b,c, m, n

  1. 1. Identificarea unor elemente de geometrie vectorială în diferite contexte

  2. 2. Transpunerea unor operaţii cu vectori în contexte geometrice date

  3. 3. Utilizarea operaţiilor cu vectori pentru a descrie o problemă practică

  4. 4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a descrie configuraţii geometrice

  5. 5. Identificarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice cerinţe date

  6. 6. Aplicarea calculului vectorial în rezolvarea unor probleme de fizică

  Vectori în plan

  • Segment orientat, vectori, vectori coliniari

  • Operaţii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietăţi ale operaţiei de adunare; înmulţirea cu un scalar, proprietăţi ale înmulţirii cu un scalar; condiţia de coliniaritate, descompunerea după doi vectori necoliniari

  1. 1. Descrierea sintetică sau vectorială a proprietăţilor unor configuraţii geometrice în plan

  2. 2. Caracterizarea sintetică sau/şi vectorială a unei configuraţii geometrice date

  3. 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor de coliniaritate, concurenţă sau paralelism

  4. 4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la cea vectorială (şi invers) într-o configuraţie geometrică dată

  5. 5. Interpretarea coliniarităţii, concurenţei sau paralelismului în relaţie cu proprietăţile sintetice sau vectoriale ale unor configuraţii geometrice

  6. 6. Analizarea comparativă a rezolvărilor vectorială şi sintetică ale aceleiaşi probleme

  Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană

  • Vectorul de poziţie a unui punct

  • Vectorul de poziţie a punctului care împarte un segment într-un raport dat, teorema lui Thales (condiţii de paralelism)

  • Vectorul de poziţie a centrului de greutate al unui triunghi (concurenţa medianelor unui triunghi)

  • Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva

  1. 1. Identificarea legăturilor între coordonate unghiulare, coordonate metrice şi coordonate carteziene pe cercul trigonometric

  2. 2. Calcularea unor măsuri de unghiuri şi arce utilizând relaţii trigonometrice

  3. 3. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice

  4. 4. Caracterizarea unor configuraţii geometrice plane utilizând calculul trigonometric

  5. 5. Determinarea unor proprietăţi ale funcţiilor trigonometrice prin lecturi grafice

  6. 6. Optimizarea calculului trigonometric prin alegerea adecvată a formulelor

  Elemente de trigonometrie

  • Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice: sin :O, 2 1,1 ,

   cos :O, 2 1,1 , tg :O, \ ,

   image

   2

   image

   ctg : O,

  • Definirea funcţiilor trigonometrice:

   sin : 1,1, tg : ,

   cu D k k , ctg : , cu

   2

   image

   D k k

  • Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice: sin a b , sin a b , cosa b , cosa b , sin 2a , cos 2a , sin a sin b , sin a sin b , cos a cosb ,

  cos a cosb (transformarea sumei în produs)

  (-1,1], cos: (-

  \

  D

  l

  \

  D

  }

  image

  1. 1. Identificarea unor metode posibile în rezolvarea problemelor de geometrie

  2. 2. Aplicarea unor metode diverse pentru determinarea unor distanţe, a unor măsuri de unghiuri şi a unor arii

  3. 3. Prelucrarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia

  4. 4. Analizarea unor configuraţii geometrice pentru alegerea algoritmilor de rezolvare

  5. 5. Aplicarea unor metode variate pentru optimizarea calculelor de distanţe, de măsuri de unghiuri şi de arii

  6. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice utilizând metode vectoriale sau sintetice

  Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană

  • Produsul scalar a doi vectori: definiţie, proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic

  • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare

  • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii

  +

  (O,

  CLASA a X-a - 4 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte specifice

  2. 2. Determinarea echivalenţei între forme diferite de scriere a unui număr, compararea şi ordonarea numerelor reale

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numere reale sau complexe pentru optimizarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii

  4. 4. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real sau complex în funcţie de contexte în vederea optimizării calculelor

  5. 5. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor

  6. 6. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale sau complexe scrise în forme variate şi utilizarea acestora în rezolvarea unor ecuaţii

  Mulţimi de numere

  • Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr pozitiv nenul, aproximări raţionale pentru numere reale

  • Radical de ordin n ( n şi n  2 ) dintr-un număr, proprietăţi ale radicalilor

  • Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale

   image

   image

   logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare

  • Mulţimea . Numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui număr complex, operaţii cu numere complexe. Interpretarea geometrică a operaţiilor de adunare şi de scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real

   image

  • Rezolvarea în a ecuaţiei de gradul al doilea având coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate

  1. 1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcţii

  2. 2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, inversabilitate, convexitate)

  3. 3. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea graficelor şi în rezolvarea de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu situaţii practice

  5. 5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor

  6. 6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii algebrice şi trigonometrice

  Funcţii şi ecuaţii

  • Funcţia putere cu exponent natural: f : D ,

   image

   image

   image

   image

   image

   f x xn, n , n  2 şi

   funcţia radical: f : D , f x n x, n şi n  2 , unde D O,  pentru n par şi D pentru n impar

  • Funcţia exponenţială: f : image ,

   image

   image

   f x ax , a O, , a  1 şi funcţia logaritmică: f : O,  , f x loga x , a O, , a  1

  • Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă

  • Funcţii trigonometrice directe şi inverse

  • Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile

  funcţiilor:

  1. 1. Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau de ordinul 3

  2. 2. Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice

  3. 3. Ecuaţii trigonometrice:

  sin x a , cos x a , a 1,1 ,

  image

  tgx a , ctgx a , a ,

  sin f x sin g x , cos f x cos g x ,

  tg f x tg g x , ctg f x ctg g x Notă: Pentru toate tipurile de funcţii Se vor Studia: interSecţia cu axele de coordonate, ecuaţia f x O ,

  reprezentarea grafică prin puncte, Simetrie, lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie, bijectivitate, inverSabilitate, Semn,

  convexitate.

  1. 1. Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise

  2. 2. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii-problemă date

  3. 3. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv

  4. 4. Exprimarea, în moduri variate, a caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare

  5. 5. Interpretarea unor situaţii-problemă având conţinut practic cu ajutorul funcţiilor şi a elementelor de combinatorică

  6. 6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor

  Metode de numărare

  • Mulţimi finite ordonate. Numărul funcţiilor

   f : A B , unde A şi B sunt mulţimi finite

  • Permutări

   • - numărul de mulţimi ordonate care se obţin prin ordonarea unei mulţimi finite cu n elemente

   • - numărul funcţiilor bijective f : A B , unde

    A şi B sunt mulţimi finite

  • Aranjamente

   • - numărul submulţimilor ordonate cu câte k elemente fiecare, k  n , care se pot forma cu cele n elemente ale unei mulţimi finite

   • - numărul funcţiilor injective f : A B , unde

    A şi B sunt mulţimi finite

  • Combinări - numărul submulţimilor cu câte k elemente, unde O  k  n , ale unei mulţimi finite cu n elemente. Proprietăţi: formula combinărilor complementare, numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente

  • Binomul lui Newton

  1. 1. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete

  2. 2. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al graficelor şi al diagramelor

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz

  4. 4. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a unor probleme practice

  5. 5. Analizarea şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice

  6. 6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin analogie cu modul de comportare în situaţii studiate

  Matematici financiare

  • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA

  • Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice

  • Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziţie: medii, dispersia, abateri de la medie

  • Evenimente aleatoare egal probabile, operaţii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile

  Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit, preţ de coSt al unui produS, amortizări de inveStiţii, tipuri de credite, metode de finanţare, buget perSonal, buget familial.

  1. 1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori

  2. 2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate

  3. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcularea unor distanţe şi a unor arii

  4. 4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice

  5. 5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei

  6. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice

  analitic, sintetic sau vectorial

  Geometrie

  • Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real, coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanţa dintre două puncte în plan

  • Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte

  • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan; calcularea unor distanţe şi a unor arii

  n

  ::

  (

  n

  )

  CLASA a XI-a - 4 ore/săpt.

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces specific domeniului economic sau tehnic

  2. 2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces

  3. 3. Aplicarea algoritmilor de calcul în situaţii practice

  4. 4. Rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme utilizând algoritmi specifici

  5. 5. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora

  6. 6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)

  ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

  Permutări

  • Noţiunea de permutare, operaţii, proprietăţi

  • Inversiuni, semnul unei permutări

   Matrice

  • Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice

  • Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi

   Determinanţi

  • Determinant de ordin n, proprietăţi

   Sisteme de ecuaţii liniare

   image

  • Matrice inversabile din , 4

  • Ecuaţii matriceale

  • Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

  • Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

  • Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi coliniaritatea a trei puncte în plan

  1. 1. Caracterizarea unor şiruri şi a unor funcţii utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare

  2. 2. Interpretarea unor proprietăţi ale şirurilor şi ale altor funcţii cu ajutorul reprezentărilor grafice

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme şi modelarea unor procese

  4. 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi/sau calitative ale unei funcţii

  5. 5. Studierea unor funcţii din punct de vedere

  cantitativ şi/sau calitativ utilizând diverse procedee: majorări sau minorări pe un interval

  ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

  Limite de funcţii

  • Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire, vecinătăţi, dreapta încheiată, simbolurile  şi 

  • Funcţii reale de variabilă reală: funcţia polinomială, funcţia raţională, funcţia putere, funcţia radical, funcţia logaritm, funcţia exponenţială, funcţii trigonometrice directe şi inverse

  • Limita unui şir utilizând vecinătăţi, şiruri convergente

  • Monotonie, mărginire, limite; proprietatea lui

  dat, proprietăţi algebrice şi de ordine ale mulţimii numerelor reale în studiul calitativ local, utilizare a reprezentării grafice a unei funcţii pentru verificarea unor rezultate şi/sau pentru identificarea unor proprietăţi

  1. 6. Explorarea unor proprietăţi cu caracter local şi/sau global ale unor funcţii utilizând reprezentarea grafică, continuitatea sau derivabilitatea

   Note:

   • - În introducerea noţiunilor de limită a unui şir într-un punct şi de şir convergent nu Se vor introduce definiţiile cu şi nici teorema de convergenţă cu .

   • - Se utilizează exprimarea „proprietatea lui ...",

  „regula lui .", pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonStraţie eSte în afara programei.

  Weierstrass. Exemple semnificative: an ,

  n

  na , 1 1 n (fără demonstraţie), numărul

  n n

  n

  e; limita şirului 1 u 1 , u O , u  O ,

  n un n n

  n

  pentru orice număr natural n

  • Operaţii cu şiruri care au limită

  • Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei unei funcţii într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale

  • Calculul limitelor pentru funcţiile studiate; cazuri exceptate la calculul limitelor de funcţii:

   image

   O ,  , , O, 1 , O, OO O 

  • Asimptotele graficului funcţiilor studiate: asimptote verticale, oblice

   Continuitate

  • Continuitatea unei funcţii într-un punct al domeniului de definiţie, funcţii continue, interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, studiul continuităţii în puncte de pe dreapta reală pentru funcţiile studiate, operaţii cu funcţii continue

  • Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcţii continue pe un interval de numere reale, studiul existenţei soluţiilor unor ecuaţii în image

   Derivabilitate

  • Tangenta la o curbă, derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile, operaţii cu funcţii derivabile, calculul derivatelor de ordin I şi al II- lea pentru funcţiile studiate

  • Funcţii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcţii, teorema lui Fermat, teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange şi interpretarea lor geometrică, corolarul teoremei lui Lagrange referitor la derivata unei funcţii într-un punct

  • Rolul derivatei I în studiul funcţiilor: monotonia funcţiilor, puncte de extrem

  • Rolul derivatei a II-a în studiul funcţiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune

  • Regulile lui l Hospital

   Reprezentarea grafică a funcţiilor

  • Reprezentarea grafică a funcţiilor

  • Rezolvarea grafică a ecuaţiilor, utilizarea reprezentării grafice a funcţiilor în determinarea numărului de soluţii ale unei ecuaţii

  • Reprezentarea grafică a conicelor (cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă)

  n

  p

  p

  image

  image

  CLASA a XII-a - 4 ore/săpt.

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea proprietăţilor operaţiilor cu care este înzestrată o mulţime

  2. 2. Evidenţierea asemănărilor şi a deosebirilor dintre proprietăţile unor operaţii definite pe mulţimi diferite şi dintre calculul polinomial şi cel cu numere

   1. 3.1. Determinarea şi verificarea proprietăţilor structurilor algebrice, inclusiv verificarea faptului că o funcţie dată este morfism sau izomorfism

   2. 3.2. Folosirea descompunerii în factori a polinomelor, în probleme de divizibilitate şi în rezolvări de ecuaţii

  4. Utilizarea unor proprietăţi ale operaţiilor în calcule specifice unei structuri algebrice

   1. 5.1. Utilizarea unor proprietăţi ale structurilor algebrice în rezolvarea unor probleme de aritmetică

   2. 5.2. Determinarea unor polinoame, funcţii polinomiale sau ecuaţii algebrice care verifică condiţii date

   1. 6.1. Transferarea, între structuri izomorfe, a datelor iniţiale şi a rezultatelor, pe baza proprietăţilor operaţiilor

   2. 6.2. Modelarea unor situaţii practice, utilizând noţiunea de polinom sau de ecuaţie algebrică

  ELEMENTE DE ALGEBRĂ

  Grupuri

  • Lege de compoziţie internă (operaţie algebrică), tabla operaţiei, parte stabilă

  • Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupuri de permutări, grupul aditiv al claselor de resturi modulo n

  • Subgrup

  • Grup finit, tabla operaţiei, ordinul unui element

  • Morfism, izomorfism de grupuri

   Inele şi corpuri

  • Inel, exemple: inele numerice ( , , , ),

   image

   , inele de matrice, inele de funcţii reale

  • Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ),

   image

   image

   , p prim

  • Morfisme de inele şi de corpuri

   Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , , p prim)

  • Forma algebrică a unui polinom, funcţia polinomială, operaţii (adunarea, înmulţirea, înmulţirea cu un scalar)

  • Teorema împărţirii cu rest; împărţirea polinoamelor, împărţirea cu X a , schema lui Horner

  • Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout; c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al unor polinoame, descompunerea unor polinoame în factori ireductibili

  • Rădăcini ale polinoamelor, relaţiile lui Viete

  • Rezolvarea ecuaţiilor algebrice având coeficienţi în , , , , ecuaţii binome, ecuaţii bipătrate,

  image

  ecuaţii reciproce

  1. 1. Identificarea legăturilor dintre o funcţie continuă şi derivata sau primitiva acesteia

  2. 2. Identificarea unor metode de calcul ale integralelor, prin realizarea de legături cu reguli de derivare

  3. 3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite

  4. 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor

  5. 5. Folosirea proprietăţilor unei funcţii continue, pentru calcularea integralei acesteia pe un interval

   1. 6.1. Utilizarea proprietăţilor de monotonie a integralei în estimarea valorii unei integrale definite şi în probleme cu conţinut practic

   2. 6.2. Modelarea comportării unei funcţii prin utilizarea primitivelor sale

  ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

  • Probleme care conduc la noţiunea de integrală

   Primitive (antiderivate)

  • Primitivele unei funcţii definite pe un interval. Integrala nedefinită a unei funcţii, proprietăţi ale integralei nedefinite, liniaritate. Primitive uzuale

   Integrala definită

  • Diviziuni ale unui interval a,b , norma unei

   diviziuni, sistem de puncte intermediare, sume Riemann, interpretare geometrică. Definiţia integrabilităţii unei funcţii pe un interval a,b

  • Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare.

  • Formula Leibniz - Newton

  • Integrabilitatea funcţiilor continue, teorema de

  medie, interpretare geometrică, teorema de existenţă a primitivelor unei funcţii continue

  • Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă. Calculul integralelor de forma

   b P(x) dx , gradQ  4 prin metoda

   Q(x)

   a

   descompunerii în fracţii simple

   Aplicaţii ale integralei definite

  • Aria unei suprafeţe plane

  • Volumul unui corp de rotaţie

  • Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită

  Notă: Se utilizează exprimarea „proprietate" Sau

  „regulă", pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui

  demonStraţie eSte în afara programei.

  PROGRAMA M_şt-nat

  Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

  COMPETENŢE DE EVALUAT ŞI CONŢINUTURI

  }

  )

  C

  ,

  image

  CLASA a IX-a - 4 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea, în limbaj cotidian sau în

   probleme de matematică, a unor noţiuni specifice logicii matematice şi teoriei mulţimilor

  2. 2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor algebrice ale numerelor, a estimărilor şi aproximărilor în contexte variate

  3. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea unor algoritmi pentru optimizarea calculelor cu numere reale

  4. 4. Deducerea unor rezultate şi verificarea acestora utilizând inducţia matematică sau alte raţionamente logice

  5. 5. Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi al teoriei mulţimilor

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Mulţimi şi elemente de logică matematică

  • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere reale

  • Propoziţie, predicat, cuantificatori

  • Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţiile şi cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate); raţionament prin reducere la absurd

  • Inducţia matematică

  1. 1. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt

   funcţii, şiruri, progresii

  2. 2. Utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor în scopul caracterizării acestora

  3. 3. Descrierea unor şiruri/funcţii utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare şi raţionamentul inductiv

  4. 4. Caracterizarea unor şiruri folosind diverse reprezentări (formule, grafice) sau proprietăţi algebrice ale acestora

  5. 5. Analizarea unor valori particulare în vederea determinării formei analitice a unei funcţii definite pe prin raţionament de tip inductiv

   image

   image

  6. 6. Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând funcţii definite pe

  Şiruri

  • Modalităţi de a defini un şir, şiruri mărginite, şiruri monotone

  • Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii

  • Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică, pentru n  3

  1. 1. Identificarea valorilor unei funcţii folosind

   reprezentarea grafică a acesteia

  2. 2. Caracterizarea egalităţii a două funcţii prin utilizarea unor modalităţi variate de descriere a funcţiilor

  3. 3. Operarea cu funcţii reprezentate în diferite moduri şi caracterizarea calitativă a acestor reprezentări

  4. 4. Caracterizarea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin utilizarea graficelor acestora şi a ecuaţiilor asociate

  5. 5. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică

  6. 6. Analizarea unor situaţii practice şi descrierea lor cu ajutorul funcţiilor

  Funcţii; lecturi grafice

  • Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x m sau y m , cu m

  • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de

   image

   corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii

  • Funcţii numerice F f : D   D ; reprezentarea geometrică a graficului: intersecţia cu axele de coordonate, rezolvări grafice ale unor

  ecuaţii şi inecuaţii de forma f x g x ,

  (, , , ) ; proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie; alte proprietăţi: paritate/imparitate,

  simetria graficului faţă de drepte de forma x m ,

  image

  m , periodicitate

  • Compunerea funcţiilor; exemple pe funcţii numerice

  1. 1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite

  2. 2. Utilizarea unor metode algebrice şi grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii

  3. 3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică

  5. 5. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei

  6. 6. Modelarea unor situaţii concrete prin utilizarea ecuaţiilor şi/sau a inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Funcţia de gradul I

  • Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei

   image

   f : , f x ax b , unde a,b ,

   intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f x O

  • Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f x1 f x2

   (sau prin studierea semnului raportului

   image

   f x1 f x2 , x , x , x  x )

   image

   x1 x2 1 2 1 2

  • Inecuaţii de forma ax b O (, ,) studiate pe sau pe intervale de numere reale

   image

  • Poziţia relativă a două drepte, sisteme de ecuaţii de

   tipul ax by c , a,b,c, m, n, p

   image

   mx ny p

  • Sisteme de inecuaţii de gradul I

  1. 1. Diferenţierea, prin exemple, a variaţiei liniare de cea pătratică

  2. 2. Completarea unor tabele de valori pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea (prin puncte semnificative)

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice

  5. 5. Utilizarea relaţiilor lui Viete pentru caracterizarea soluţiilor ecuaţiei de gradul al II- lea şi pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaţii

  6. 6. Utilizarea funcţiilor în rezolvarea unor probleme şi în modelarea unor procese

  Funcţia de gradul al II-lea

  • Reprezentarea grafică a funcţiei f : , f x ax2 bx c , cu a,b,c şi a  O , intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   image

   ecuaţia f x O , simetria faţă de drepte de forma

   image

   x m , cu m

  • Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma

  x y S , cu S, p

  image

  xy p

  1. 1. Recunoaşterea corespondenţei dintre seturi de date şi reprezentări grafice

  2. 2. Determinarea unor funcţii care verifică anumite condiţii precizate

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii şi pentru reprezentarea grafică a soluţiilor acestora

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii algebrice a unor reprezentări grafice

  5. 5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru determinarea sau aproximarea soluţiilor ecuaţiei asociate funcţiei de gradul al II-lea

  Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea

  • Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f x1 f x2 sau prin rata creşterii

   /descreşterii: f x1 f x2 , x , x , x  x ,

   image

   image

   image

   image

   x1 x2 1 2 1 2

   punct de extrem, vârful parabolei

  • Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox , semnul

  funcţiei, inecuaţii de forma ax2 bx c  O ,

  (, , ) , a, b, c O , studiate pe sau pe

  intervale de numere reale, interpretare geometrică: imagini ale unor intervale (proiecţiile unor porţiuni

  :;

  , a

  image

  image

  6. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări grafice prin utilizarea de estimări, aproximări şi strategii de optimizare

  de parabolă pe axa Oy )

  • Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă:

  rezolvarea sistemelor de forma mx n y ,

  ax2 bx c y

  image

  a,b,c, m, n

  1. 1. Identificarea unor elemente de geometrie vectorială în diferite contexte

  2. 2. Transpunerea unor operaţii cu vectori în contexte geometrice date

  3. 3. Utilizarea operaţiilor cu vectori pentru a descrie o problemă practică

  4. 4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a descrie configuraţii geometrice

  5. 5. Identificarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice cerinţe date

  6. 6. Aplicarea calculului vectorial în rezolvarea unor probleme de fizică

  Vectori în plan

  • Segment orientat, vectori, vectori coliniari

  • Operaţii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietăţi ale operaţiei de adunare; înmulţirea cu un scalar, proprietăţi ale înmulţirii cu un scalar; condiţia de coliniaritate, descompunerea după doi vectori necoliniari

  1. 1. Descrierea sintetică sau vectorială a proprietăţilor unor configuraţii geometrice în plan

  2. 2. Caracterizarea sintetică sau/şi vectorială a unei configuraţii geometrice date

  3. 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor de coliniaritate, concurenţă sau paralelism

  4. 4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la cea vectorială (şi invers) într-o configuraţie geometrică dată

  5. 5. Interpretarea coliniarităţii, concurenţei sau paralelismului în relaţie cu proprietăţile sintetice sau vectoriale ale unor configuraţii geometrice

  6. 6. Analizarea comparativă a rezolvărilor

  vectorială şi sintetică ale aceleiaşi probleme

  Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană

  • Vectorul de poziţie a unui punct

  • Vectorul de poziţie a punctului care împarte un segment într-un raport dat, teorema lui Thales (condiţii de paralelism)

  • Vectorul de poziţie a centrului de greutate al unui triunghi (concurenţa medianelor unui triunghi)

  • Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva

  1. 1. Identificarea legăturilor între coordonate unghiulare, coordonate metrice şi coordonate carteziene pe cercul trigonometric

  2. 2. Calcularea unor măsuri de unghiuri şi arce utilizând relaţii trigonometrice

  3. 3. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice

  4. 4. Caracterizarea unor configuraţii geometrice plane utilizând calculul trigonometric

  5. 5. Determinarea unor proprietăţi ale funcţiilor trigonometrice prin lecturi grafice

  6. 6. Optimizarea calculului trigonometric prin alegerea adecvată a formulelor

  Elemente de trigonometrie

  • Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice: sin :O, 2 1,1 ,

   cos :O, 2 1,1 , tg :O, \ ,

   image

   2

   image

   ctg : O,

  • Definirea funcţiilor trigonometrice:

   sin : 1,1, tg : ,

   cu D k k , ctg : , cu

   2

   image

   D k k image

  • Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice: sin a b , sin a b , cosa b , cosa b , sin 2a , cos 2a , sin a sin b , sin a sin b , cos a cosb ,

  cos a cosb (transformarea sumei în produs)

  (-1,1], cos: (-

  \

  D

  l

  \

  D

  }

  image

  1. 1. Identificarea unor metode posibile în rezolvarea problemelor de geometrie

  2. 2. Aplicarea unor metode diverse pentru determinarea unor distanţe, a unor măsuri de unghiuri şi a unor arii

  3. 3. Prelucrarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia

  4. 4. Analizarea unor configuraţii geometrice pentru alegerea algoritmilor de rezolvare

  5. 5. Aplicarea unor metode variate pentru optimizarea calculelor de distanţe, de măsuri de unghiuri şi de arii

  6. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice utilizând metode vectoriale sau sintetice

  Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană

  • Produsul scalar a doi vectori: definiţie, proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic

  • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare

  • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii

  +

  (O,

  CLASA a X-a - 4 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte specifice

  2. 2. Determinarea echivalenţei între forme diferite de scriere a unui număr, compararea şi ordonarea numerelor reale

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numere reale sau complexe pentru optimizarea unor calcule şi în rezolvarea de ecuaţii

  4. 4. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real sau complex în funcţie de contexte în vederea optimizării calculelor

  5. 5. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor

  6. 6. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale sau complexe scrise în forme variate şi utilizarea acestora în rezolvarea unor ecuaţii

  Mulţimi de numere

  • Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr pozitiv nenul, aproximări raţionale pentru numere reale

  • Radical de ordin n ( n şi n  2 ) dintr-un număr, proprietăţi ale radicalilor

  • Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale

   image

   image

   logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare

  • Mulţimea . Numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui număr complex, operaţii cu numere complexe. Interpretarea geometrică a operaţiilor de adunare şi de scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real

   image

  • Rezolvarea în a ecuaţiei de gradul al doilea având coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate

  1. 1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcţii

  2. 2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, inversabilitate, convexitate)

  3. 3. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea graficelor şi rezolvarea de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu situaţii practice

  5. 5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor

  6. 6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii algebrice şi trigonometrice

  Funcţii şi ecuaţii

  • Funcţia putere cu exponent natural: f : D , f x xn, n şi n  2 şi funcţia radical: f : D , f x n x, n şi n  2 , unde

   image

   image

   image

   image

   image

   D O,  pentru n par şi D pentru n

   impar

  • Funcţia exponenţială: f : image ,

   image

   f x ax , a O, , a  1 şi funcţia logaritmică: f : O,  , f x loga x , a O, , a  1

  • Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă

  • Funcţii trigonometrice directe şi inverse

  • Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:

  1. 1. Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau de ordinul 3

  2. 2. Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice

  3. 3. Ecuaţii trigonometrice:

  sin x a , cos x a , a 1,1 ,

  image

  tgx a , ctgx a , a ,

  sin f x sin g x , cos f x cos g x ,

  tg f x tg g x , ctg f x ctg g x Notă: Pentru toate tipurile de funcţii Se vor Studia: interSecţia cu axele de coordonate, ecuaţia f x O ,

  reprezentarea grafică prin puncte, Simetrie, lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor:

  monotonie, bijectivitate, inverSabilitate, Semn, convexitate

  1. 1. Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise

  2. 2. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii-problemă date

  3. 3. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv

  4. 4. Exprimarea, în moduri diferite, a caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare

  5. 5. Interpretarea unor situaţii-problemă având conţinut practic cu ajutorul funcţiilor şi a elementelor de combinatorică

  6. 6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor

  Metode de numărare

  • Mulţimi finite ordonate. Numărul funcţiilor

   f : A B , unde A şi B sunt mulţimi finite

  • Permutări

   • - numărul de mulţimi ordonate care se obţin prin ordonarea unei mulţimi finite cu n elemente

   • - numărul funcţiilor bijective f : A B , unde

    A şi B sunt mulţimi finite

  • Aranjamente

   • - numărul submulţimilor ordonate cu câte k elemente fiecare, k  n , care se pot forma cu cele n elemente ale unei mulţimi finite

   • - numărul funcţiilor injective f : A B , unde

    A şi B sunt mulţimi finite

  • Combinări - numărul submulţimilor cu câte k elemente, unde O  k  n , ale unei mulţimi finite cu n elemente. Proprietăţi: formula combinărilor complementare, numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente

  • Binomul lui Newton

  1. 1. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete

  2. 2. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al graficelor şi al diagramelor

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz

  4. 4. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a unor probleme practice

  5. 5. Analizarea şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice

  6. 6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin analogie cu modul de comportare în situaţii

  studiate

  Matematici financiare

  • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA

  • Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice

  • Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziţie: medii, dispersia, abateri de la medie

  • Evenimente aleatoare egal probabile, operaţii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile

  Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit, preţ de coSt al unui produS, amortizări de inveStiţii, tipuri de credite, metode de finanţare, buget perSonal, buget familial.

  1. 1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori

  2. 2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a

  Geometrie

  • Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector

  relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate

  1. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcularea unor distanţe şi a unor arii

  2. 4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice

  3. 5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei

  4. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial

  în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real, coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanţa dintre două puncte în plan

  • Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte

  • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan; calcularea unor distanţe şi a unor arii

  n

  (

  n

  )

  CLASA a XI-a - 3 ore/săpt.

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces specific domeniului economic sau tehnic

  2. 2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces

  3. 3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în situaţii practice

  4. 4. Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici

  5. 5. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora

  6. 6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)

  ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

  Matrice

  • Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice

  • Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi

   Determinanţi

  • Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi

   Sisteme de ecuaţii liniare

   image

  • Matrice inversabile din , 2,3

  • Ecuaţii matriceale

  • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

  • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

  • Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de

  două puncte distincte, aria unui triunghi şi coliniaritatea a trei puncte în plan

  1. 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare

  2. 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme

  4. 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi/sau calitative ale unei funcţii

  5. 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii pentru verificarea unor rezultate şi pentru identificarea unor proprietăţi

  6. 6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin aplicarea calculului diferenţial în probleme practice

  Elemente de analiză matematică Limite de funcţii

  • Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire, vecinătăţi, dreapta încheiată, simbolurile  şi 

  • Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei unei funcţii într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale

  • Calculul limitelor pentru funcţia de gradul I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia logaritmică, exponenţială, funcţia putere ( n 2,3 ), funcţia

   image

   radical ( n 2,3 ), funcţia raport de două funcţii cu grad cel mult 2; cazuri exceptate la calculul

   limitelor de funcţii: O ,  , O 

   image

   image

   O 

  • Asimptotele graficului funcţiilor studiate: asimptote verticale, orizontale şi oblice

   Funcţii continue

  • Continuitatea unei funcţii într-un punct al domeniului de definiţie, funcţii continue,

  interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, operaţii cu funcţii continue

  • Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcţii continue pe un interval de numere reale

   Funcţii derivabile

  • Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile

  • Operaţii cu funcţii derivabile, calculul derivatelor de ordin I şi al II-lea pentru funcţiile studiate

  • Regulile lui l Hospital pentru cazurile O , 

   image

   O 

   Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

  • Rolul derivatelor de ordin I şi de ordinul al II-lea în studiul funcţiilor: monotonie, puncte de extrem, concavitate, convexitate

  • Reprezentarea grafică a funcţiilor

  Notă:

  - Se utilizează exprimarea „proprietatea lui ...",

  „regula lui .", pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonStraţie eSte în afara programei.

  n

  p

  p

  image

  image

  CLASA a XII-a - 3 ore/săpt.

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. Recunoaşterea structurilor algebrice, a mulţimilor de numere, de polinoame şi de matrice

   1. 2.1. Identificarea unei structuri algebrice prin verificarea proprietăţilor acesteia

   2. 2.2. Determinarea şi verificarea proprietăţilor unei structuri

   1. 3.1. Verificarea faptului că o funcţie dată este morfism sau izomorfism

   2. 3.2. Aplicarea unor algoritmi în calculul polinomial sau în rezolvarea ecuaţiilor algebrice

  4. Explicarea modului în care sunt utilizate, în calcule specifice, proprietăţile operaţiilor unei structuri algebrice

   1. 5.1. Utilizarea structurilor algebrice în rezolvarea de probleme practice

   2. 5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuaţii algebrice care îndeplinesc condiţii date

   1. 6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind structuri algebrice sau calcul polinomial

   2. 6.2. Aplicarea, prin analogie, în calcule cu polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica numerelor

  ELEMENTE DE ALGEBRĂ

  Grupuri

  • Lege de compoziţie internă, tabla operaţiei

  • Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupul aditiv al claselor de resturi modulo n

  • Morfism şi izomorfism de grupuri

   Inele şi corpuri

  • Inel, exemple: inele numerice ( , , , ), , inele de matrice, inele de funcţii reale

  • Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ), ,

   image

   p prim

   Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , , p prim)

  • Forma algebrică a unui polinom, operaţii (adunarea, înmulţirea, înmulţirea cu un scalar)

  • Teorema împărţirii cu rest; împărţirea polinoamelor, împărţirea cu X a , schema lui Horner

  • Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout;

  c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al unor polinoame, descompunerea unor polinoame în factori ireductibili

  • Rădăcini ale polinoamelor, relaţiile lui Viete pentru polinoame de grad cel mult 4

   image

  • Rezolvarea ecuaţiilor algebrice având coeficienţi în , , , , ecuaţii binome, ecuaţii bipătrate, ecuaţii reciproce

  1. 1. Identificarea legăturilor dintre o funcţie continuă şi derivata sau primitiva acesteia

  2. 2. Stabilirea unor proprietăţi ale calculului integral, prin analogie cu proprietăţi ale calculului diferenţial

  3. 3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite

  4. 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor

  5. 5. Determinarea ariei unei suprafeţe plane şi a volumului unui corp, folosind calculul integral şi compararea rezultatelor cu cele obţinute prin aplicarea unor formule cunoscute din geometrie

  6. 6. Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practice

  ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

  • Probleme care conduc la noţiunea de integrală

   Primitive (antiderivate)

  • Primitivele unei funcţii definite pe un interval. Integrala nedefinită a unei funcţii continue, proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite. Primitive uzuale

   Integrala definită

  • Definirea integralei Riemann a unei funcţii continue prin formula Leibniz-Newton

  • Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare

  • Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă. Calculul integralelor de forma

   b P(x) dx , gradQ  4 prin metoda descompunerii

   Q(x)

   a

   în fracţii simple

   Aplicaţii ale integralei definite

  • Aria unei suprafeţe plane

  • Volumului unui corp de rotaţie

  Notă: Se utilizează exprimarea „proprietate" Sau „regulă" pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat

  matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonStraţie eSte în afara programei.

  PROGRAMA M_tehnologic

  Filiera tehnologică, profilul servicii, toate calificările profesionale, profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale, profilul tehnic, toate calificările profesionale

  COMPETENŢE DE EVALUAT ŞI CONŢINUTURI

  CLASA a IX-a - 3 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme de matematică a unor noţiuni specifice logicii matematice şi teoriei mulţimilor

  2. 2. Reprezentarea adecvată a mulţimilor şi a operaţiilor logice în scopul identificării unor proprietăţi ale acestora

  3. 3. Alegerea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea unor operaţii cu numere reale, cu mulţimi, cu propoziţii/predicate

  4. 4. Deducerea unor rezultate şi verificarea acestora utilizând inducţia matematică sau alte raţionamente logice

  5. 5. Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi al teoriei mulţimilor

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi

  interpretarea rezultatului

  Mulţimi şi elemente de logică matematică

  • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos; operaţii cu intervale de numere reale

  • Propoziţie, predicat, cuantificatori

  • Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţiile şi cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate)

  • Inducţia matematică

  1. 1. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii aritmetice sau geometrice

  2. 2. Calcularea valorilor unor şiruri care modelează situaţii practice în scopul caracterizării acestora

  3. 3. Alegerea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de calculare a elementelor unui şir

  4. 4. Interpretarea grafică a unor relaţii provenite din probleme practice

  5. 5. Analizarea datelor în vederea aplicării unor formule de recurenţă sau a raţionamentului de tip inductiv în rezolvarea problemelor

  6. 6. Analizarea şi adaptarea scrierii termenilor unui şir în funcţie de context

  Şiruri

  • Modalităţi de a descrie un şir; şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, determinarea termenului general al unei progresii; suma primilor n termeni ai unei progresii

  • Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică, pentru n  3

  1. 1. Identificarea valorilor unei funcţii folosind reprezentarea grafică a acesteia

  2. 2. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii utilizând reprezentările grafice

  3. 3. Alegerea şi utilizarea unei modalităţi adecvate de reprezentare grafică în vederea evidenţierii unor proprietăţi ale funcţiilor

  4. 4. Exprimarea monotoniei unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice

  5. 5. Reprezentarea geometrică a graficului unei funcţii prin puncte şi aproximarea acestuia printr-o curbă continuă

  6. 6. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică

  Funcţii; lecturi grafice

  • Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x m sau de forma y m , m image

  • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de

   corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, egalitatea a două funcţii, imaginea unei funcţii

  • Funcţii numerice f : / , / interval de numere reale; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia graficului cu

  image

  axele de coordonate, interpretarea grafică a unor ecuaţii de forma f x g x ; proprietăţi ale

  funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie, paritate/imparitate (simetria graficului faţă de axa Oy sau origine),

  periodicitate

  • Compunerea funcţiilor; exemple de funcţii numerice

  1. 1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite

  2. 2. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii

  3. 3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică

  5. 5. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei

  6. 6. Rezolvarea cu ajutorul funcţiilor a unei

  situaţii-problemă şi interpretarea rezultatului

  Funcţia de gradul I

  • Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei

   image

   f : , f x ax b , unde a,b , intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   ecuaţia f x O

  • Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonie, semnul funcţiei

  • Inecuaţii de forma ax b O (, ,) , a,b , studiate pe

  • Poziţia relativă a două drepte, sisteme de tipul

  image

  image

  ax by c , a,b,c, m, n, p numere reale

  mx ny p

  1. 1. Diferenţierea, prin exemple, a variaţiei liniare de cea pătratică

  2. 2. Completarea unor tabele de valori necesare pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea (prin puncte semnificative)

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice

  5. 5. Utilizarea relaţiilor lui Viete pentru caracterizarea soluţiilor ecuaţiei de gradul al II- lea şi pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaţii

  6. 6. Identificarea unor metode grafice de rezolvare a ecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii

  Funcţia de gradul al II-lea

  • Reprezentarea grafică a funcţiei f : , f x ax2 bx c cu a,b,c şi a  O , intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   image

   ecuaţia f x O , simetria faţă de drepte de forma

   image

   x m cu m

  • Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma

  x y S , cu S, p

  image

  xy p

  1. 1. Recunoaşterea corespondenţei dintre seturi de date şi reprezentări grafice

  2. 2. Reprezentarea grafică a unor date diverse în vederea comparării variaţiei lor

  3. 3. Aplicarea formulelor de calcul şi a lecturii grafice pentru rezolvarea de ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii algebrice a unor reprezentări grafice

  5. 5. Determinarea unor relaţii între condiţii algebrice date şi graficul funcţiei de gradul al II-lea

  6. 6. Utilizarea monotoniei şi a punctelor de extrem în optimizarea rezultatelor unor probleme

  practice

  Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea

  • Monotonie; punct de extrem, vârful parabolei, interpretare geometrică

  • Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox , semnul

   funcţiei, inecuaţii de forma ax2 bx c  O (,, ) , a,b,c , a  O , interpretare geometrică

  • Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă:

  rezolvarea sistemelor de forma mx n y ,

  image

  ax2 bx c y

  image

  cu a,b,c, m, n , interpretare geometrică

  1. 1. Identificarea unor elemente de geometrie vectorială în diferite contexte

  2. 2. Aplicarea regulilor de calcul pentru determinarea caracteristicilor unor segmente orientate pe configuraţii date

  3. 3. Utilizarea operaţiilor cu vectori pentru a

  Vectori în plan

  • Segment orientat, vectori, vectori coliniari

  • Operaţii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietăţi ale operaţiei de adunare; înmulţirea cu un scalar, proprietăţi ale

  image

  image

  descrie configuraţii geometrice date

  1. 4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a descrie anumite configuraţii geometrice

  2. 5. Identificarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice cerinţe date

  3. 6. Aplicarea calculului vectorial în rezolvarea unor probleme din domenii conexe

  înmulţirii cu un scalar; condiţia de coliniaritate, descompunerea după doi vectori

  1. 1. Identificarea elementelor necesare pentru calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

  2. 2. Utilizarea unor tabele şi formule pentru calcule în trigonometrie şi în geometrie

  3. 3. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice

  4. 4. Transpunerea într-un limbaj specific trigonometriei şi geometriei a unor probleme practice

  5. 5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului oarecare

  6. 6. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice

  Trigonometrie şi aplicaţii ale trigonometriei în geometrie

  • Rezolvarea triunghiului dreptunghic

  • Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice: sin :O, 2 1,1 ,

   cos :O, 2 1,1 , tg :O, \ ,

   image

   2

   image

   ctg : O,

  • Definirea funcţiilor trigonometrice:

   image

   sin : 1,1,

   image

   tg : , cu D k k ,

   image

   image

   2

   image

   image

   ctg : , cu D k k

  • Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice: sin a b , sin a b , cosa b , cosa b , sin 2a , cos 2a ,

  • Modalităţi de calcul a lungimii unui segment şi a

  măsurii unui unghi: teorema sinusurilor şi teorema cosinusului

  (-1,1], cos: (-

  \

  D

  l

  \

  D

  }

  CLASA a X-a - 3ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte specifice

  2. 2. Compararea şi ordonarea numerelor reale utilizând metode variate

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali, logaritmi în contexte variate

  4. 4. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real în vederea optimizării calculelor

  5. 5. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor

  6. 6. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale scrise în forme variate şi utilizarea acestora în rezolvarea unor ecuaţii

  Mulţimi de numere

  • Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr pozitiv nenul

  • Media aritmetică, media ponderată, media geometrică, media armonică

  • Radical unui număr (de ordin sau de ordin 3), proprietăţi ale radicalilor

  • Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare

  • Mulţimea . Numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui număr complex, operaţii cu numere complexe. Rezolvarea în image

  image

  a ecuaţiei de gradul al doilea având coeficienţi reali

  1. 1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcţii

  2. 2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, inversabilitate, continuitate, convexitate)

  3. 3. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea graficelor şi în rezolvarea de ecuaţii

  Funcţii şi ecuaţii

  • Funcţia putere: f : , f x xn, n ,

  image

  image

  n  2 şi

  funcţia radical: f : D , f x n x ,

  image

  image

  image

  n 2,3 , unde D O,  pentru n par şi

  1. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu situaţii practice

  2. 5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor

  3. 6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii algebrice

  Notă: Pentru toate tipurile de funcţii Se vor Studia: interSecţia cu axele de coordonate, ecuaţia f x O ,

  reprezentarea grafică prin puncte, Simetrie, lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie, bijectivitate, inverSabilitate, Semn, convexitate.

  image

  D pentru n impar

  • Funcţia exponenţială f : image ,

   f x ax , a O, , a  1 şi

   funcţia logaritmică f : O,  ,

   image

   f x loga x , a O, , a  1

  • Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă

  • Funcţii trigonometrice directe şi inverse

  • Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:

   • - Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau de ordinul 3

   • - Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice, utilizarea unor substituţii care conduc la rezolvarea de ecuaţii algebrice

  1. 1. Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise

  2. 2. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii-problemă date

  3. 3. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv

  4. 4. Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare

  5. 5. Interpretarea unor situaţii-problemă având conţinut practic, cu ajutorul elementelor de combinatorică

  6. 6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor probleme în scopul optimizării rezultatelor

  Metode de numărare

  • Mulţimi finite: permutări, aranjamente, combinări, numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente

  1. 1. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete

  2. 2. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a graficelor şi a diagramelor

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabailităţilor pentru analiza de caz

  4. 4. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice, probabilistice a unor probleme practice

  5. 5. Analizarea şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice

  6. 6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin

  analogie cu modul de comportare în situaţii studiate

  Matematici financiare

  • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA

  • Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice

  • Interpretarea datelor statistice prin lectura reprezentărilor grafice

  • Evenimente aleatoare egal probabile; probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile

  Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit, preţ de coSt al unui produS, amortizări de inveStiţii, tipuri de credite, metode de finanţare, buget perSonal, buget familial.

  1. 1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic

   sau utilizând vectori

  2. 2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism

  3. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcularea unor distanţe şi a unor arii

  4. 4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a

  Geometrie

  • Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector în plan, coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real, coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanţa dintre două puncte în plan

  • Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un

  +

  (O,

  caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice

  1. 5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei

  2. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial

  punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte

  • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte în plan; linii importante în triunghi, calcularea unor distanţe

  şi a unor arii

  n

  (

  n

  )

  CLASA a XI-a - 3 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces specific domeniului economic sau tehnic

  2. 2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces

  3. 3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în situaţii practice

  4. 4. Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici

  5. 5. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora

  6. 6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)

  ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

  Matrice

  • Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice

  • Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi

   Determinanţi

  • Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi

   Sisteme de ecuaţii liniare

   image

  • Matrice inversabile din , 2,3

  • Ecuaţii matriceale

  • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

  • Metoda lui Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

  • Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de

  două puncte distincte, aria unui triunghi şi coliniaritatea a trei puncte în plan

  1. 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând reprezentarea geometrică a unor cazuri particulare

  2. 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme

  4. 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii

  5. 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii pentru verificarea unor rezultate şi pentru identificarea unor proprietăţi

  6. 6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin aplicarea calculului diferenţial în probleme practice

  Notă: Se utilizează exprimarea „proprietatea lui ...",

  „regula lui ." pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonStraţie eSte în afara programei.

  ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

  Limite de funcţii

  • Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire, vecinătăţi, dreapta încheiată, simbolurile  şi 

  • Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei unei funcţii într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale

  • Calculul limitelor pentru funcţia de gradul I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia logaritmică, exponenţială, funcţia putere ( n 2,3 ), funcţia

   image

   radical ( n 2,3 ), funcţia raport de două funcţii cu grad cel mult 2, cazuri exceptate la calculul

   limitelor de funcţii: O ,  , O

   image

   O 

  • Asimptotele graficului funcţiilor studiate: asimptote verticale, orizontale şi oblice

   Funcţii continue

  • Continuitatea unei funcţii într-un punct al domeniului de definiţie, funcţii continue, interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, operaţii cu funcţii continue

  • Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcţii continue pe un interval de numere reale

   Funcţii derivabile

  • Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile

  • Operaţii cu funcţii derivabile, calculul derivatelor de ordin I şi de ordinul al II-lea pentru funcţiile studiate

  • Regulile lui l Hospital pentru cazurile O , 

   O 

   Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

  • Rolul derivatei de ordin I şi de ordinul al II-lea în studiul funcţiilor: monotonie, puncte de extrem, concavitate, convexitate

  • Reprezentarea grafică a funcţiilor

  n

  p

  p

  image

  CLASA a XII-a - 3 ore/săpt. (TC+CD)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. Recunoaşterea structurilor algebrice, a mulţimilor de numere, de polinoame şi de matrice

   1. 2.1. Identificarea unei structuri algebrice prin verificarea proprietăţilor acesteia

   2. 2.2. Determinarea şi verificarea proprietăţilor unei structuri algebrice

   1. 3.1. Verificarea faptului că o funcţie dată este morfism sau izomorfism

   2. 3.2. Aplicarea unor algoritmi în calculul polinomial sau în rezolvarea ecuaţiilor algebrice

  4. Explicarea modului în care sunt utilizate, în calcule specifice, proprietăţile operaţiilor unei structuri algebrice

   1. 5.1. Utilizarea structurilor algebrice în rezolvarea unor probleme practice

   2. 5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuaţii algebrice care îndeplinesc condiţii date

   1. 6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind structuri algebrice sau calcul polinomial

   2. 6.2. Aplicarea, prin analogie, în calcule cu polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica

  numerelor

  ELEMENTE DE ALGEBRĂ

  Grupuri

  • Lege de compoziţie internă, tabla operaţiei

  • Grup, exemple: grupuri numerice, grupul aditiv al claselor de resturi modulo n

  • Morfism şi izomorfism de grupuri

   Inele si corpuri

  • Inel, exemple: inele numerice ( , , , ),

  • Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ),

   image

   image

   , p prim

   Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp comutativ ( , , , , p prim)

  • Forma algebrică a unui polinom, operaţii (adunarea, înmulţirea, înmulţirea cu un scalar)

  • Teorema împărţirii cu rest; împărţirea polinoamelor, împărţirea cu X a , schema lui Horner

  • Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout

  • Rădăcini ale polinoamelor; relaţiile lui Viete pentru polinoame de grad cel mult 3

  1. 1. Identificarea legăturilor dintre o funcţie continuă şi derivata sau primitiva acesteia

  2. 2. Stabilirea unor proprietăţi ale calculului integral, prin analogie cu proprietăţi ale calculului diferenţial

  3. 3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite

  4. 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor

  5. 5. Determinarea ariei unei suprafeţe plane şi a volumului unui corp, folosind calculul integral şi compararea rezultatelor cu cele obţinute prin aplicarea unor formule cunoscute din geometrie

  6. 6. Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practic

  Notă: Se utilizează exprimarea „proprietate" Sau

  „regulă" pentru a Sublinia faptul că Se face referire la un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonStraţie eSte în afara programei.

  ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

  Primitive (antiderivate)

  • Primitivele unei funcţii definite pe un interval. Integrala nedefinită a unei funcţii continue, proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite. Primitive uzuale

   Integrala definită

  • Definirea integralei Riemann a unei funcţii continue prin formula Leibniz - Newton

  • Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare

  • Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă. Calculul integralelor de forma

   b P(x) dx , gradQ  2

   Q(x)

   a

   Aplicaţii ale integralei definite

  • Aria unei suprafeţe plane

  • Volumului unui corp de rotaţie

  PROGRAMA M_pedagogic

  Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

  COMPETENŢE DE EVALUAT ŞI CONŢINUTURI

  CLASA a IX-a - 2 ore/săpt. (TC)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme a unor noţiuni specifice logicii matematice şi/sau a teoriei mulţimilor

  2. 2. Transcrierea unui enunţ în limbajul logicii matematice sau al teoriei mulţimilor

  3. 3. Utilizarea reprezentărilor grafice (diagrame, reprezentari pe axă), a tabelelor de adevăr, pentru efectuarea unor operaţii

  4. 4. Explicitarea caracteristicilor unor mulţimi folosind limbajul logicii matematice

  5. 5. Redactarea rezolvării unor probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi/sau al teoriei mulţimilor

  6. 6. Transpunerea unei situaţii cotidiene în limbaj

  matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Mulţimi şi elemente de logică matematică

  • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos; operaţii cu intervale de numere reale

  • Propoziţie, predicat, cuantificatori

  • Operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţiile şi cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune,

  incluziune, egalitate)

  1. 1. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii aritmetice sau geometrice

  2. 2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe, şiruri în scopul caracterizării acestora

  3. 3. Identificarea unor formule de recurenţă pe bază de raţionamente de tip inductiv

  4. 4. Exprimarea caracteristicilor unor şiruri folosind diverse reprezentări (formule, diagrame, grafice)

  5. 5. Deducerea unor proprietăţi ale şirurilor folosind diferite reprezentări sau raţionamente de tip inductiv

  6. 6. Asocierea unei situaţii-problemă cu un model matematic de tip şir, progresie aritmetică sau

  geometrică

  Şiruri

  • Modalităţi de a descrie un şir; şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, determinarea termenului general al unei progresii; suma primilor n termeni ai unei progresii

  1. 1. Identificarea valorilor unei funcţii folosind reprezentarea grafică a acesteia

  2. 2. Identificarea unor puncte semnificative de pe graficul unei funcţii

  3. 3. Folosirea unor proprietăţi ale funcţiilor pentru completarea graficului unei funcţii pare, impare sau periodice

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor unor funcţii pe baza lecturii grafice

  5. 5. Reprezentarea graficului prin puncte şi aproximarea acestuia printr-o curbă continuă

  6. 6. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică

  Funcţii; lecturi grafice

  • Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de forma x m sau de forma y m, mimage

  • Funcţia: definiţie, exemple, exemple de

   corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lectură grafică; egalitatea a două funcţii, imaginea unei funcţii, graficul unei funcţii

  • Funcţii numerice f : / , / interval de numere reale; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia graficului cu

  image

  axele de coordonate, interpretarea grafică a unor

  ecuaţii de forma f x g x ; proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică:

  mărginire, monotonie, paritate/imparitate (simetria graficului faţă de axa Oy sau faţă de

  origine), periodicitate

  1. 1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite

  2. 2. Identificarea unor metode grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii

  3. 3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii şi din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I

  4. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie prin funcţii de gradul I, ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii

  5. 5. Interpretarea cu ajutorul proporţionalităţii a condiţiilor pentru ca diverse date să fie caracterizate cu ajutorul unei funcţii de gradul I

  6. 6. Rezolvarea cu ajutorul funcţiilor a unei situaţii-problemă şi interpretarea rezultatului

  Funcţia de gradul I

  • Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei

   image

   f : , f x ax b , unde a,b , intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   ecuaţia f x O

  • Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonie, semnul funcţiei

  • Inecuaţii de forma ax b O,(, ,), a, b

   image

   image

   studiate pe

  • Poziţia relativă a două drepte; sisteme de tipul

  ax by c , a,b,c, m, n, p

  image

  mx ny p

  1. 1. Diferenţierea variaţiei liniare/pătratice prin exemple

  2. 2. Completarea unor tabele de valori necesare pentru trasarea graficului

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului (trasarea prin puncte semnificative)

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor unei funcţii prin condiţii algebrice sau geometrice

  5. 5. Utilizarea relaţiilor lui Viete pentru caracterizarea soluţiilor şi rezolvarea unor sisteme

  6. 6. Identificarea unor metode grafice de rezolvare a ecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii

  Funcţia de gradul al II-lea

  • Reprezentarea grafică a funcţiei f : , f x ax2 bx c , a,b,c , a  O , intersecţia graficului cu axele de coordonate,

   image

   ecuaţia f x O , simetria faţă de drepte de

   image

   forma x m , cu m

  • Relaţiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma

  x y S , cu S, p

  image

  xy p

  1. 1. Recunoaşterea corespondenţei dintre seturi de

   date şi reprezentări grafice

  2. 2. Reprezentarea grafică a unor date diverse în vederea comparării variaţiei lor

  3. 3. Utilizarea lecturii grafice pentru rezolvarea de ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii algebrice a unor reprezentări grafice

  5. 5. Interpretarea unei configuraţii din perspectiva poziţiei relative a unei drepte faţă de o parabolă

  6. 6. Utilizarea lecturilor grafice în vederea optimizării rezolvării unor probleme practice

  Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea

  • Monotonie; punct de extrem, vârful parabolei, interpretare geometrică

  • Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox , semnul

   funcţiei, inecuaţii de forma ax2 bx c  O (,, ) , cu a,b,c , a  O , interpretare geometrică

  • Poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă:

  rezolvarea sistemelor de forma mx n y ,

  image

  ax2 bx c y

  image

  a,b,c, m, n , interpretare geometrică

  1. 1. Identificarea unor elemente de geometrie vectorială în diferite contexte

  2. 2. Utilizarea reţelelor de pătrate pentru determinarea caracteristicilor unor segmente orientate pe configuraţii date

  3. 3. Efectuarea de operaţii cu vectori pe configuraţii geometrice date

  4. 4. Utilizarea limbajului calculului vectorial

  pentru a descrie anumite configuraţii geometrice

  Vectori în plan

  • Segment orientat, vectori, vectori coliniari

  • Operaţii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula paralelogramului), proprietăţi ale operaţiei de adunare, înmulţirea cu un scalar, proprietăţi ale înmulţirii cu un scalar, condiţia de coliniaritate, descompunerea după doi vectori necoliniari

  image

  image

  1. 5. Identificarea condiţiilor necesare pentru efectuarea operaţiilor cu vectori

  2. 6. Aplicarea calculului vectorial în descrierea proprietăţilor unor configuraţii geometrice date

  1. 1. Descrierea sintetică sau vectorială a proprietăţilor unor configuraţii geometrice în plan

  2. 2. Reprezentarea prin intermediul vectorilor a unei configuraţii geometrice plane date

  3. 3. Utilizarea calcului vectorial sau a metodelor sintetice în rezolvarea unor probleme de geometrie metrică

  4. 4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la cea vectorială (şi invers) a unei configuraţii geometrice date

  5. 5. Determinarea condiţiilor necesare pentru coliniaritate, concurenţă sau paralelism

  6. 6. Analizarea comparativă a rezolvărilor vectorială şi sintetică ale aceleiaşi probleme

  Coliniaritate, concurenţă, paralelism calcul vectorial în geometria plană

  • Vectorul de poziţie a unui punct

  • Vectorul de poziţie a punctului care împarte un segment într-un raport dat, teorema lui Thales (condiţii de paralelism)

  • Vectorul de poziţie a centrului de greutate al unui triunghi (concurenţa medianelor unui triunghi)

  1. 1. Identificarea elementelor necesare pentru calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

  2. 2. Utilizarea unor tabele şi a unor formule pentru calcule în trigonometrie şi în geometrie

  3. 3. Aplicarea teoremelor şi a formulelor pentru determinarea unor măsuri (lungimi sau unghiuri)

  4. 4. Transpunerea într-un limbaj specific trigonometriei şi/sau geometriei a unor probleme practice

  5. 5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului dreptunghic/oarecare

  6. 6. Analizarea şi interpretarea rezultatelor

  obţinute prin rezolvarea unor probleme practice

  Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie

  • Rezolvarea triunghiului dreptunghic

  • Formulele (fără demonstraţie):

   cos18O x cos x ; sin 18O x sin x

  • Modalităţi de calcul a lungimii unui segment şi a măsurii unui unghi: teorema sinusurilor şi teorema cosinusului

  CLASA a X-a - 2ore/săpt. (TC)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte variate

  2. 2. Compararea şi ordonarea numerelor reale utilizând metode variate

  3. 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali şi logaritmi în contexte variate

  4. 4. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real pentru optimizarea calculelor

  5. 5. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor

  6. 6. Analizarea validităţii unor afirmaţii prin utilizarea aproximărilor, a proprietăţilor sau a

  regulilor de calcul

  Numere reale

  • Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr pozitiv nenul, aproximări raţionale pentru numere reale

  • Radical dintr-un număr (ordin 2 sau ordin 3), proprietăţi ale radicalilor

  • Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare

  1. 1. Exprimarea relaţiilor de tip funcţional în diverse moduri

  2. 2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie, bijectivitate, semn, convexitate)

  3. 3. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în calcule

  şi aproximări, prin metode diverse

  Funcţii şi ecuaţii

  • Funcţia putere: f : D , f x xn, n ,

  image

  image

  image

  image

  n  2 şi

  image

  image

  funcţia radical: f : D , f x n x , n 2,3 , unde D O,  pentru n par şi D pentru n impar

  1. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie printr-o funcţie de o variabilă

  2. 5. Interpretarea unor probleme de calcul în vederea optimizării rezultatului

  3. 6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii

  Notă: Pentru toate tipurile de funcţii Se vor Studia: interSecţia cu axele de coordonate, ecuaţia f x O ,

  reprezentarea grafică prin puncte, Simetrie, lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie, bijectivitate, inverSabilitate, Semn, convexitate

  • Funcţia exponenţială f :  ,

   image

   image

   f x ax , a O,  , a  1 şi

   funcţia logaritmică f : O,  ,

   f x loga x , a O, 

  • Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:

   • - Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau de ordinul 3

   • - Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice, utilizarea unor substituţii care conduc la rezolvarea unor ecuaţii algebrice

  1. 1. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete

  2. 2. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al graficelor şi al diagramelor

  3. 3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz

  4. 4. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a unor probleme practice

  5. 5. Analizarea şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice

  6. 6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin

  analogie cu modul de comportare în situaţii studiate

  Matematici financiare

  • Probleme de numărare: permutări, aranjamente, combinări

  • Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA

  • Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice. Interpretarea datelor statistice

  • Evenimente aleatoare egal probabile, operaţii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile

  Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit, calcularea preţului de coSt al unui produS, amortizări de inveStiţii, tipuri de credite, metode de finanţare, buget perSonal, buget familial.

  1. 1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori

  2. 2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate

  3. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcularea unor distanţe şi a unor arii

  4. 4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice

  5. 5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei

  6. 6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial

  Geometrie

  • Reper cartezian în plan, coordonatele unui vector în plan; coordonatele sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real coordonate carteziene ale unui punct din plan, distanţa dintre două puncte în plan

  • Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinată de două puncte distincte date

  • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcularea unor distanţe şi a unor arii

  +

  (O,

  n

  CLASA a XI-a -1 oră/săpt. (TC)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Recunoaşterea şi diferenţierea mulţimilor de numere şi a structurilor algebrice

  2. 2. Identificarea unei structuri algebrice prin verificarea proprietăţilor acesteia

  3. 3. Compararea proprietăţilor algebrice sau aritmetice ale operaţiilor definite pe diverse mulţimi în scopul identificării unor algoritmi

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor mulţimilor înzestrate cu operaţii prin identificarea organizării

  Structuri algebrice

  • Legi de compoziţie, proprietăţi

   image

  • Structuri algebrice: monoid, grup, inel, corp. Exemple: mulţimile , , , ,

  structurale a acestora

  5. Utilizarea similarităţii operaţiilor definite pe

  mulţimi diferite în deducerea unor proprietăţi algebrice

  n

  (

  n

  )

  CLASA a XII-a - 1 oră/săpt. (TC)

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea sa matriceală

  2. 2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces

  3. 3. Aplicarea, în situaţii practice, a algoritmilor de calcul cu matrice

  4. 4. Rezolvarea unor sisteme, utilizând metode diferite de rezolvare şi compararea acestor metode

  5. 5. Stabilirea compatibilităţii unor sisteme liniare şi identificarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora

  Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare

  Matrice

  • Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrice

  • Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi

   Determinanţi

  • Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi

   Sisteme de ecuaţii liniare

   image

  • Matrice inversabile din , 2,3 . Ecuaţii matriceale

  • Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

  • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

  • Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de

  două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

  ORDIN

  privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014—2015*)

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

  în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2014— 2015, prevăzut în anexa nr. 1.

  Art. 2. — Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2014—2015 în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, și cu prevederile prezentului ordin.

  Art. 3. — (1) Se aprobă Programa pentru disciplina limba și literatura română, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014—2015. Programa este prevăzută în anexa nr. 2.

  1. (2) Se aprobă Programa pentru disciplina matematică, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014—2015. Programa este prevăzută în anexa nr. 3.

  2. (3) Programa pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014—2015, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013—2014.

  3. (4) Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014—2015, altele decât cele menționate la alin. (1), (2) și (3), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

  Art. 4. — Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

  Art. 5. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.

  1. (2) În vederea pregătirii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile județene/comisia municipiului București creează baza de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale.

  2. (3) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea

   națională. Se confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea următorul conținut:

   1. a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ în care se organizează probe scrise pentru evaluarea națională/centre de examen: „Evaluare Națională 2015 — C.E.”;

   2. b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2015 — C.Z.E.”.

  3. (4) Ștampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm și nu vor fi numerotate.

  Art. 6. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și compatibilității.

  1. (2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

  2. (3) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilețel/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

  3. (4) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

  4. (5) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.

  5. (6) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

  image

  *) Ordinul nr. 4.431/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 4 septembrie 2014 și este reprodus și în acest număr bis.

  Art. 7. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

  1. (2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

  2. (3) În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

  3. (4) Dacă în urma verificărilor menționate la alin. (3) se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

  4. (5) În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

  Art. 8. — (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

  1. (2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

  2. (3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

  3. (4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite

   conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

  4. (5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

  5. (6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

  6. (7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

  7. (8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)—(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

  8. (9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)—(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

  Art. 9. — (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

  1. (2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

  2. (3) Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) și ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, menționată la art. 2.

   Art. 10. — Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 11. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   București, 29 august 2014.

   Nr. 4.431.

   Ministrul educației naționale,

   Remus Pricopie

   Anexa nr. 1

   CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENŢII

   CLASEI A VIII-A

   ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

   13 iunie 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 15-17 iunie 2015 Înscrierea la Evaluarea Naţională

   22 iunie 2015 Limba şi literatura română - probă scrisă

   23 iunie 2015 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

   24 iunie 2015 Matematica - probă scrisă

   26 iunie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

   26 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)

   27 -29 iunie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

   30 iunie 2015 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

   image

   image

   Anexa nr. 2

   image

   CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

   PROGRAMA

   PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

   EVALUARE NAŢIONALĂ 2015

   PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

   1. I. STATUTUL DISCIPLINEI

    Limba şi literatura română are, în cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie.

    Prezenta programă pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse, de exprimare scrisă şi de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competenţele de evaluat sunt ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini formate în clasele a V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea naţională vor evalua atât competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, conform programei şcolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării cu nr. 5097/ din 09.09.2009), cât şi conţinuturile din programele şcolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a.

    Prin evaluarea naţională la limba şi literatura română, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba română (Elemente de construcţie a comunicării), se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare.

    În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat sau la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar sau la o specie literară), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.)

    Pentru competenţele de receptare şi de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activităţi specifice şi vor realiza evaluarea de parcurs a progresului elevilor.

   2. II. COMPETENŢE DE EVALUAT

    Tabelul de mai jos cuprinde competenţele generale care vizează receptarea şi producerea mesajelor scrise din programa şcolară pentru clasa a VIII-a (Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor în competenţele specifice şi conţinuturile asociate, din programele şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a.

    1. 1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

     image

     dovedirea înţelegerii unui text litera

     la cerinţe date

     au nonliterar, pornind de

     Competenţe specifice Conţinuturi asociate

     image

     1. 1.1

      dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date

      r s- idei principale, idei secundare; ordinea logică şi temporală a ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;

      • - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog);

      • - structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor, relaţiile dintre personaje, naratorul) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta, eul liric);

      • - subiectul operei literare, momentele subiectului;

      • - procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia, metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză);

      • - sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat;

      • - elemente de versificaţie (măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);

      • - trăsăturile specifice genului epic, liric şi dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere;

      • - trăsături ale speciilor literare: schiţa, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populară, balada populară;

      • - texte literare (populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii); texte nonliterare;

     2. 1.1 sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

      • - arhaisme, regionalisme şi neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obţinute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;

      • - categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; construcţii pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte diferite;

      • - mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului;

      • - ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat;

      • - despărţirea cuvintelor în silabe;

      • - semne de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima, punctul şi virgula, linia de pauză;

      • - semne ortografice: cratima, punctul;

      • - valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic,

     3. 1.2 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor

      lexical şi morfosintactic) într-un text dat; elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia;

      • - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice;

      • - elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei (probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii principale şi subordonatele indicate de programa şcolară; propoziţia regentă, elementul regent, cuvintele şi construcţiile incidente; relaţii sintactice; topică şi punctuaţie; valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat);

      • - elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea;

      image

    2. 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

  Competenţe specifice Conţinuturi asociate

  2.1

  redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

  • - elemente de redactare a unor compuneri pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev; părţile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o temă dată; structurarea detaliilor în jurul ideii principale; dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă;

  • - redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenţierea unor trăsături ale unui obiect (peisaj, operă de artă, persoană)- într-o descriere;

  • - redactarea unor scurte naraţiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor); redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat, caracterizare de personaj;

  • - motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar;

  • - prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului, semnificaţia titlului, procedeele de expresivitate artistică învăţate şi semnificaţia/mesajul textului dat;

  • - exprimarea argumentată a unui punct de vedere

  privind un text studiat sau textul la prima vedere; aprecieri personale referitoare la fragmente din textele

  studiate sau la prima vedere;

  2.2

  utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie

  • - elemente de lexic studiate în clasele V - VIII;

  • - aplicarea corectă a cunoştinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă;

  • - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei (coordonare, subordonare, incidenţă);

  • - enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi propoziţii studiate (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă, subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă; atributul şi propoziţia subordonată atributivă; complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă; complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă; complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop); propoziţia subordonată circumstanţială condiţională, concesivă,

  consecutivă; expansiunea şi contragerea.

  Anexa nr. 3

  image

  CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

  image

  PROGRAMA

  PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

  EVALUARE NAŢIONALĂ 2015

  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

  Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a este un examen naţional şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.

  În cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a Matematica are statut de disciplină obligatorie.

  Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programei şcolare în vigoare. Subiectele pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a evaluează competenţele formate/dezvoltate pe parcursul învăţământului gimnazial şi se elaborează în baza prezentei programe.

  COMPETENŢE GENERALE ALE DISCIPLINEI

  1. 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

  2. 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice

  3. 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

  4. 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

  5. 5. Analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă

  6. 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

  COMPETENŢE DE EVALUAT ŞI CONŢINUTURI CLASA a V-a

  Competenţe specifice

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate

  2. 2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale

  3. 3. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 1O, 2 şi 5

  4. 4. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de tipul: x a b ; a x b ; x a b ( a  O , a divizor al lui b); x : a b a  O ; a : x b

   ( x  O , b divizor al lui a) şi a unor inecuaţii de tipul: x a  b , ; x a  b , , unde a este divizor al lui b; x : a  b , , cu a  O , unde a şi b sunt numere naturale

  5. 5. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute (utilizând ecuaţii, inecuaţii, organizarea datelor) şi interpretarea rezultatului

  Numere naturale

  • Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare

  • Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Scăderea numerelor naturale

  • Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor

  • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent

  • Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră

  • Împărţirea cu rest a numerelor naturale

  • Ordinea efectuării operaţiilor

  • Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 1O, 2, 5

  • Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural

  • Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor naturale

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a datelor

  1. Identificarea în limbajul cotidian sau în enunţuri matematice a unor noţiuni specifice

  Mulţimi

  • Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia

  teoriei mulţimilor

  1. 2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune

  2. 3. Selectarea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a operaţiilor cu mulţimi

  3. 4. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie utilizând mulţimile

  4. 5. Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau matematice utilizând limbajul mulţimilor

  5. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj

  matematic utilizând mulţimi, relaţii şi operaţii cu mulţimi

  dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă)

  • Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime

  • Mulţimile şi image

  • Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune,

   image

   diferenţă

  • Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite

  1. 1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale

  2. 2. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale

  3. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale

  4. 4. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de tipul: x a b ; a x b ; x a b a  O ; x : a b a  O ; a : x b x  O şi a unor inecuaţii de tipul: x a  b , ; x a  b

   , ; x : a  b , , cu a  O , unde a şi b sunt numere naturale sau fracţii zecimale finite

  5. 5. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute (utilizând ecuaţii sau inecuaţii) şi interpretarea rezultatului

  image

  Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, Fracţii ordinare

  • Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare

  • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent

  • Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor

  • Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor

  • Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare

   Fracţii zecimale

  • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 1O, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

  • Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale

  • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

  • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

  • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule

  • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite

  • Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate

  • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite

  • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară

  • Ordinea efectuării operaţiilor

  • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite

  • Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

  *

  +

  1. 1. Identificarea unor elemente de geometrie şi a unor unităţi de măsură în diferite contexte

  2. 2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date

  3. 3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare

  4. 4. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură

  5. 5. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate

  6. 6. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate

  Elemente de geometrie şi unităţi de măsură

  • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă

  • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului

  • Simetria, axa de simetrie şi translaţia: prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater

  • Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor lor: vârfuri, muchii, feţe

  • Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări

  • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări

  • Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări

  • Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări

  • Unităţi de măsură pentru masă; transformări

  • Unităţi de măsură pentru timp; transformări

  • Unităţi monetare; transformări

  CLASA a VI-a

  Competenţe specific

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse, c.m.m.d.c, c.m.m.m.c

  2. 2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 1O, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

  3. 3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a două sau a mai multor numere naturale

  4. 4. Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea

  5. 5. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri şi a unor proprietăţi ale divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  ALGEBRĂ

  Mulţimea numerelor naturale

  • Operaţii cu numere naturale; reguli de calcul cu puteri

  • Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 1O, 2, 5, 3, 9

  • Numere prime şi numere compuse

  • Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

  • Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în : a aimage, pentru orice a ;

   image

   image

   image

   a bimageşi b aimage a b , pentru orice a,b ; a bimageşi b cimagea image c , pentru orice a,b,c ; a bimage a image k b , pentru orice a,b, k ;

   image

   a bimageşi a cimage a image b c, pentru orice a,b,c

  • Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; numere prime între ele

  • Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; relaţia dintre c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c.

  • Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea

  1. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr raţional

  Mulţimea numerelor raţionale pozitive

  • Fracţii echivalente; fracţie ireductibilă; noţiunea de număr raţional; forme de scriere a unui număr

  1. 2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pozitive pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x a b, x a b, x : a b a  O ,

   ax b c , unde a,b,c sunt numere raţionale pozitive

  2. 3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive

  3. 4. Redactarea soluţiilor unor probleme rezolvate prin ecuaţiile studiate în mulţimea numerelor raţionale pozitive

  4. 5. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive

  5. 6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere

  raţionale pozitive şi a ordinii efectuării operaţiilor

  image

  raţional;

  • Adunarea numerelor raţionale pozitive; scăderea numerelor raţionale pozitive

  • Înmulţirea numerelor raţionale pozitive

  • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr raţional pozitiv; reguli de calcul cu puteri

  • Împărţirea numerelor raţionale pozitive

  • Ordinea efectuării operaţiilor cu numere raţionale pozitive

  • Media aritmetică ponderată a unor numere raţionale pozitive

  • Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

  1. 1. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în enunţuri diverse

  2. 2. Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

  3. 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale

  4. 4. Caracterizarea şi descrierea mărimilor care apar în rezolvarea unor probleme prin regula de trei simplă

  5. 5. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporţiilor

  6. 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a unor situaţii-problemă şi interpretarea rezultatelor

  Rapoarte şi proporţii

  • Rapoarte; procente; probleme în care intervin procente

  • Proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor, aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie

  • Proporţii derivate

  • Mărimi direct proporţionale; regula de trei simplă

  • Mărimi invers proporţionale; regula de trei simplă

  • Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabilităţi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate

  2. 2. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor

  3. 3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi

  4. 4. Redactarea soluţiilor ecuaţiilor şi inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor întregi, în rezolvarea sau în compunerea unei probleme

  5. 5. Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă utilizând numerele întregi

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Numere întregi

  image

  • Mulţimea numerelor întregi ; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; valoare absolută (modulul); compararea şi ordonarea numerelor întregi

  • Adunarea numerelor întregi; proprietăţi

  • Scăderea numerelor întregi

  • Înmulţirea numerelor întregi; proprietăţi; mulţimea multiplilor unui număr întreg

  • Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului; mulţimea divizorilor unui număr întreg

  • Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural; reguli de calcul cu puteri

  • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor

   image

   image

  • Ecuaţii în ; inecuaţii în

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

  C

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date

  2. 2. Stabilirea coliniarităţii unor puncte şi verificarea faptului că două unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare

  3. 3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente şi a măsurilor unor unghiuri

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri

  5. 5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

  6. 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

  GEOMETRIE

  Dreapta

  • Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, reprezentare, notaţii)

  • Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte coliniare; "prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una" (introducerea noţiunilor de: axiomă, teoremă directă, ipoteză, concluzie, demonstraţie, teoremă reciprocă)

  • Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele

  • Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment

  • Segmente congruente; mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un punct; construcţia unui segment congruent cu un segment dat

   Unghiuri

  • Definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile în prelungire

  • Măsurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri congruente; unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz

  • Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale. Unghiuri suplementare, unghiuri complementare

  • Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi

  • Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor

  1. 1. Identificarea triunghiurilor în configuraţii geometrice date

  2. 2. Stabilirea congruenţei triunghiurilor oarecare

  3. 3. Clasificarea triunghiurilor după anumite criterii date sau alese

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic

  5. 5. Interpretarea cazurilor de congruenţă a triunghiurilor în corelatie cu cazurile de construcţie a triunghiurilor

  6. 6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente în

  rezolvarea unor probleme matematice sau practice

  Congruenţa triunghiurilor

  • Triunghi: definiţie, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului

  • Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL

  • Metoda triunghiurilor congruente

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date

  2. 2. Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane descrise în contexte matematice date

  3. 3. Determinarea şi aplicarea criteriilor de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice

  4. 4. Exprimarea poziţiei dreptelor în plan (paralelism, perpendicularitate) prin definiţii, notaţii, desen

  5. 5. Intrepretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi cu distanţa dintre două puncte

  Perpendicularitate

  • Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie, construcţie cu echerul); oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă. Înălţimea în triunghi (definiţie, desen). Concurenţa înălţimilor într-un triunghi (fără demonstraţie)

  • Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU

  • Aria triunghiului (intuitiv pe reţele de pătrate)

  • Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment; construcţia

  mediatoarei unui segment cu rigla şi compasul; concurenţa mediatoarelor laturilor unui triunghi;

  6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  simetria faţă de o dreaptă

  • Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi; construcţia bisectoarei unui unghi cu rigla şi compasul; concurenţa bisectoarelor unghiurilor unui triunghi

   Paralelism

  • Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea dreptelor paralele (prin translaţie); axioma paralelelor

  • Criterii de paralelism (unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă)

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date

  2. 2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate

  3. 3. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isoscel, în triunghiul echilateral sau în triunghiul dreptunghic

  4. 4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi prin definiţii, notaţii şi desen

  5. 5. Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate

  6. 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor

  Proprietăţi ale triunghiurilor

  • Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior

  • Mediana în triunghi; concurenţa medianelor unui triunghi (fără demonstraţie)

  • Proprietăţi ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie)

  • Proprietăţi ale triunghiului echilateral (unghiuri, linii importante, simetrie)

   image

  • Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 3O , mediana corespunzătoare ipotenuzei - teoreme directe şi reciproce)

  C C

  *

  C C C

  CLASA a VII-a

  Competenţe specific

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

  2. 2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

  3. 3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale

  4. 4. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

  5. 5. Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale

  6. 6. Interpretarea matematică a unor probleme

  practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor

  ALGEBRĂ

  Mulţimea numerelor raţionale

  image

  • Mulţimea numerelor raţionale ; reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr raţional; valoarea absolută (modulul);

   image

  • Operaţii cu numere raţionale, proprietăţi

  • Compararea şi ordonarea numerelor raţionale

  • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor

   image

  • Ecuaţia de forma ax b O , cu a , b

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

  1. 1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

  2. 2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

  3. 3. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale

  4. 4. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul

  Mulţimea numerelor reale

  • Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect

  • Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări

  • Exemple de numere iraţionale; mulţimea numerelor reale, image; modulul unui număr real: definiţie, proprietăţi; compararea şi ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin

  aproximări; image

  logicii matematice şi teoria mulţimilor

  1. 5. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere reale

  2. 6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor

  • Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical, a b ab , unde a  O , b  O şi

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   a : b a : b , unde a  O , b O

  • Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, raţionalizarea

   numitorului de forma a b )

  • Media aritmetică a n numere reale, n  2 ; media geometrică a două numere reale pozitive

  1. 1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule

  2. 2. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii

  3. 3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

  4. 4. Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale

  5. 5. Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri:

   image

   1. 1) a  a , pentru orice a ;

   2. 2) a  b şi b  a a b , pentru orice

    image

    a, b ;

   3. 3) a  b şi b  c a  c , pentru orice

    image

    a, b, c ;

   4. 4) a  b şi c  b c, pentru orice

    a, b ;

    image

   5. 5) a  b şi c O ac  bc şi a : c  b : c , pentru orice a, b ;

   6. 6) a  b şi c O ac  bc şi a : c  b : c,

    pentru orice a, b image

  6. 6. Transpunerea unei situaţii-problemă în

  limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor,

  rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  Calcul algebric

  • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare/scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, reducerea termenilor asemenea

  • Formule de calcul prescurtat:

   a b2 a2 2ab b2 ; a ba b a2 b2 , unde a, b

   image

  • Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în

   image

  • Ecuaţia de forma x2 a , unde a image

   Ecuaţii şi inecuaţii

  • Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor reale

   image

  • Ecuaţii de forma ax b O , unde a,b ; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente

  • Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate ,,  " pe mulţimea numerelor reale

   image

  • Inecuaţii de forma ax b O (<, :S, 2:), cu a,b

   şi x image

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi

  inecuaţiilor

  1. 1. Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date

  2. 2. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

  3. 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe funcţionale sau calculul probabilităţilor

  4. 4. Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale

  5. 5. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor

  6. 6. Transpunerea unei relaţii dintr-o formă în alta (text, formulă, diagramă, grafic)

  Elemente de organizare a datelor

  • Produsul cartezian a două mulţimi nevide. Reprezentarea într-un sistem de axe perpendiculare (ortogonale) a unor perechi de numere întregi

  • Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale; distanţa dintre două puncte din plan

  • Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice

  • Probabilitatea realizării unor evenimente

  a ± c

  +

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date

  2. 2. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate

  3. 3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere

  5. 5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii

  6. 6. Interpretarea informaţiilor deduse din

  reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii practice

  GEOMETRIE

  Patrulatere

  • Patrulater convex (definiţie, desen)

  • Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex

  • Paralelogram; proprietăţi

  • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb şi pătrat; proprietăţi

  • Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi

  • Arii (triunghiuri, patrulatere)

  1. 1. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date

  2. 2. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite

  3. 3. Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei configuraţii geometrice date

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, patrulatere) în limbaj matematic

  5. 5. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelatie cu proprietăţi calitative şi/ sau metrice

  6. 6. Aplicarea asemănării triunghiurilor în rezolvarea unor probleme matematice sau practice

  Asemănarea triunghiurilor

  • Segmente proporţionale

  • Teorema paralelelor echidistante. Împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date. Teorema lui Thales (fără demonstraţie). Teorema reciprocă a teoremei lui Thales

  • Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de greutate al unui triunghi

  • Linia mijlocie în trapez; proprietăţi

  • Triunghiuri asemenea

  • Criterii de asemănare a triunghiurilor

  • Teorema fundamentală a asemănării

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată

  2. 2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia

  3. 3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

  4. 4. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice

  5. 5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic

  6. 6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin

  rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-problemă date

  Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

  • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă

  • Teorema înălţimii

  • Teorema catetei

  • Teorema lui Pitagora; teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora

  • Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuţit

  • Rezolvarea triunghiului dreptunghic

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie geometrică dată

  2. 2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în configuraţii geometrice care conţin un cerc

  3. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale cercului

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic

  Cercul

  • Cercul: definiţie; elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc; interior, exterior; discul

  • Unghi la centru; măsura arcelor; arce congruente

  • Coarde şi arce în cerc (la arce congruente corespund coarde congruente, şi reciproc; proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă; proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele; proprietatea coardelor egal depărtate de centru)

  1. 5. Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări geometrice şi noţiuni studiate

  2. 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane regulate

  • Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc

  • Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi circumscris unui cerc

  • Poligoane regulate: definiţie, desen

  • Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în următoarele poligoane regulate: triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat

  • Lungimea cercului şi aria discului

  C C C

  *

  ,

  image

  CLASA a VIII-a

  Competenţe specific

  Conţinuturi

  1. 1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a numerelor reale şi a formulelor de calcul prescurtat

  2. 2. Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale şi reprezentarea acestora pe axa numerelor

  3. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale

  4. 4. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real (semn, modul, opus, invers, parte întreagă, parte fracţionară) în contexte variate

  5. 5. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

  6. 6. Rezolvarea unor situaţii problemă utilizând rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; interpretarea rezultatului

  ALGEBRĂ

  1. 1. Numere reale

   image

   • . Reprezentare numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări. Modulul unui număr real. Intervale de numere reale

   • Operaţii cu numere reale; raţionalizarea

    image

    image

    numitorului de forma a b sau a b , a,b

   • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere; formule de calcul prescurtat:

    a b2 a2 2ab b2 ;

    a ba b a2 b2 ;

    a b c2 a2 b2 c2 2ab 2bc 2ac

   • Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)

   • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

  1. 1. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii

  2. 2. Utilizarea valorilor unor funcţii în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii

  3. 3. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii în scopul caracterizării acestora

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană

  5. 5. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii

  6. 6. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut

  Funcţii

  • Noţiunea de funcţie

  • Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului

  • Funcţii de tipul f : A f x ax b,

  image

  image

  image

  a,b , unde A sau A este o mulţime finită; reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f ; interpretare geometrică

  1. 2. Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

   • Ecuaţii de forma ax b O , unde a şi b sunt numere reale

   • Ecuaţii de forma ax by c O , unde a, b, c

    sunt numere reale, a  O , b  O

   • Sisteme de ecuaţii de forma

    a1x b1 y c1 O , unde a , a ,b ,b ,c ,c sunt

    a2x b2 y c2 O 1 2 1 2 1 2

    numere reale; rezolvare prin metoda substituţiei şi/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

   • Ecuaţia de forma ax2 bx c O , unde a,b,c

  sunt numere reale, a  O

  • Inecuaţii de forma ax b O,,, unde a şi b

   sunt numere reale

  • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii

  1. 1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora

  2. 2. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea, prin desen, în plan, a corpurilor geometrice

  3. 3. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor relative ale acestora

  4. 4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în spaţiu

  5. 5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

  6. 6. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

  GEOMETRIE

  Relaţii între puncte, drepte şi plane

  • Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi de notaţie

  • Determinarea dreptei; determinarea planului

  • Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul

  • Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul

  • Poziţii relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu

  • Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte perpendiculare

  • Poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan; dreapta perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan (descriere şi reprezentare); înălţimea piramidei (descriere şi reprezentare)

  • Poziţii relative a două plane; plane paralele; distanţa dintre două plane paralele (descriere şi reprezentare); înălţimea prismei (descriere şi reprezentare); secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate

  • Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare

   Proiecţii ortogonale pe un plan

  • Proiecţii de puncte, de segmente de dreaptă şi de drepte pe un plan

  • Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea proiecţiei unui segment

  • Teorema celor trei perpendiculare; calculul distanţei de la un punct la o dreaptă; calculul distanţei de la un punct la un plan; calculul distanţei dintre două plane paralele

  • Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului; unghiul dintre două plane; plane perpendiculare

  • Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate.

  1. 1. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice spaţiale date

  2. 2. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate

  3. 3. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese

  4. 4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic (axiomă, teoremă directă, teoremă reciprocă, ipoteză, concluzie, demonstraţie)

  5. 5. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice anumite cerinţe

  Calcularea de arii şi volume

  • Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

  • Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

  • Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată, piramida hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

  • Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, trunchiul de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală, volum

  • Cilindrul circular drept, conul circular drept,

  6. Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

  trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul.

  • Sfera: descriere, aria, volumul

  Se recomandă, din punct de vedere didactic, abordarea conţinuturilor din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor specifice care le sunt asociate de programă. Acest lucru presupune centrarea demersului didactic asupra acţiunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi competenţele prevăzute de programa şcolară şi pentru ca aceştia să demonstreze, în cadrul evaluărilor, însuşirea acestora.

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

  ORDIN

  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015—2016*)

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

  în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015—2016, prevăzut în anexa nr. 1.

  Art. 2. — (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014—2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012.

  1. (2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

  2. (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015—2016.

  3. (4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/ proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015—2016.

  Art. 3. — Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015—2016 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3.

  Art. 4. — (1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015—2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011—2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.

  1. (2) Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

  2. (3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

  3. (4) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute

   și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.

  4. (5) Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

  5. (6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.

  6. (7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor/va aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor/va menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

  7. (8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

   Art. 5. — Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015— 2016, prevăzut în anexa nr. 4.

   Art. 6. — Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2015—2016 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

   Art. 7. — Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională, Direcția informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 8. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   București, 29 august 2014.

   Nr. 4.432.

   Ministrul educației naționale,

   Remus Pricopie

   image

   *) Ordinul nr. 4.432/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 4 septembrie 2014 și este reprodus și în acest număr bis.

   CALENDARUL ADMITERII

   ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

   pentru anul şcolar 2015-2016

   Anexa nr. 1

   DATA LIMITĂ/PERIOADA

   EVENIMENTUL

   Pregătirea admiterii

   31 ianuarie 2015

   Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

   1 martie 2015

   Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

   Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   1 mai 2015

   Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

   Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

   Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

   Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

   7 mai 2015

   Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

   Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

   Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

   15 mai 2015

   Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a

   broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune

   electronică şi tipărită

   11 - 29 mai 2015

   Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

   17 iunie 2015

   Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

   19 iunie 2015

   Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

   2 iulie 2015

   Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

   3 iulie 2015

   Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

   Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

   Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

   6 iulie 2015

   Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

   Probele de aptitudini

   21-22 mai 2015

   Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

   25-26 mai 2015

   Înscrierea pentru probele de aptitudini

   27-30 mai 2015

   Desfăşurarea probelor de aptitudini

   1 iunie 2015

   Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

   Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

   2 iunie 2015

   Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

   Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

   19 iunie 2015

   Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

   Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

   2 iulie 2015

   Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

   3 iulie 2015

   Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

   6 iulie 2015

   Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

   Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

   Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   21-22 mai 2015

   Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   25-26 mai 2015

   Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   27-30 mai 2015

   Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   1 iunie 2015

   Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

   2 iunie 2015

   Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   3-4 iunie 2015

   Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   9 iunie 2015

   Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

   10 iunie 2015

   Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

   Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

   15 mai 2015

   Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

   19 iunie 2015

   Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

   6-8 iulie 2015

   Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

   9-11 iulie 2015

   Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

   Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016

   3 – 7 iulie 2015

   Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

   Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

   3 - 7 iulie 2015

   Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

   4 – 8 iulie 2015

   Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de

   calculator, corectarea greşelilor în baza de date

   computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

   9 iulie 2015

   Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

   Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

   10 iulie 2015

   Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

   11 - 12 iulie 2015

   Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

   13 iulie 2015

   Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

   14 iulie 2015

   Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2015

   15 iulie 2015

   Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

   15 iulie 2015

   Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

   16 iulie -24 iulie 2015

   Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

   A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

   15 iulie 2015

   Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   16-17 iulie 2015

   Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

   18 iulie 2015

   Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

   15 - 20 iulie 2015

   Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

   20 iulie 2015

   Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

   Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

   15-21 iulie 2015

   Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

   22 iulie 2015

   Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

   23 iulie 2015

   Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

   23 iulie 2015

   Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

   Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

   23 -24 iulie 2015

   Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

   24 iulie 2015

   Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

   27-30 iulie 2015

   Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

   A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

   1 august 2015

   Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

   31 august 2015

   Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   1-2 septembrie 2015

   Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

   3-4 septembrie 2015

   Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

   7 septembrie 2015

   Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

   Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

   1 mai 2015

   Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

   15 iulie 2015

   Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016

   21-22 iulie 2015

   Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015

   - 2016

   22-24 iulie 2015

   Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

   Anexa nr. 2

   Calculul mediei de admitere

   utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015–2016

   1. 1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

   2. 2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

  MA  ABS 3EN ,

  4

  unde:

  MA = media de admitere;

  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

  Anexa nr. 3

  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA

  PROBELOR DE APTITUDINI

  PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE

  PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE

  specializările

  Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale

  1. I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ

   Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

   Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

   (2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri. Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune Timp de lucru: 5 ore.

   Criterii de apreciere:

   • - Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)

   • - Raportul dintre obiecte (proporţii)

   • - Forma, caracterul obiectelor

   • - Redarea spaţiului şi a volumului

   • - Raport valoric

  2. II. PROBĂ DE CREATIVITATE

   O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

   1. a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.

   2. b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.

  Timp de lucru: 5 ore

  Criterii de apreciere:

  a)- unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;

  • - expresivitatea cromatică;

  • - notă personală, originalitate, creativitate.

   b) - raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor.

   Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialităţii sau se înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidaţii vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.

   Criterii de apreciere:

  • - cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate;

  • - numărul detaliilor descrise;

  • - claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului;

  • - realizarea plastică a schiţelor pe care le conţine lucrarea;

  1. (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuieşte cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.

   Criterii de apreciere:

   • - calitatea limbajului plastic utilizat;

   • - fidelitatea reproducerii;

   • - respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

  NOTĂ:

  1. 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:

   • - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

   • - vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

   • - membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.

  2. 2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

  3. 3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a,

  4. 4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (şase).

  5. 5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.

  6. 6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

  PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ SECŢIA INSTRUMENTALĂ

  1. A. Instrumentele orchestrei simfonice

   1. 1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

    2. b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;

    3. c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură.

    Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu şi vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a II-a Recital instrumental:

    1. a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;

    2. b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

    Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu şi vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a III-a

    1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:

     • - vioară;

     • - corzi grave – suflători - percuţie;

    2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:

     • - vioară;

     • - corzi grave – suflători – percuţie.

    Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

   2. 2. Instrumente de percuţie Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

    2. b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani;

    3. c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de acesta, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a II-a

    Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu şi vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a III-a

    1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători;

    2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

    Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

   3. 3. Pian, orgă clasică Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură.

    2. b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a II-a Recital instrumental:

    1. a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;

    2. b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură,.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a III-a

    1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară;

    2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

    Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

    Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la pian.

  2. B. Instrumente populare – nai, ţambal, taragot, acordeon

   Proba I Recital instrumental:

   1. a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament;

   2. b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;

   Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

   Proba a II-a

   1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

    prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători- percuţie;

   2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

   Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat .

  3. C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară

   1. 1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;

    2. b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta;

    3. c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

    Proba a II-a Recital instrumental:

    1. a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

    2. b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură notă.

    Proba a III-a

    1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie;

    2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie;

    Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

   2. 2. Instrumente de percuţie Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

    2. b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani;

    3. c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a II-a Recital instrumental:

    1. a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului;

    2. b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: - latino american

     • - ritm în măsură ternară

     • - reggae

     • - twist sau rock and roll

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    Proba a III-a

    1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la

     prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători.

    2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

    Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

   3. 3. Pian Proba I

  Proba de instrument compusă din:

  1. a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de

   acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

  2. b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;

  3. c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

  Proba a II-a Recital instrumental:

  1. a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;

  2. b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a

  1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară;

  2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

  Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  Canto clasic

  SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

  image

  Canto jazz - muzică uşoară Canto tradiţional românesc

  image

  Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

  Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru)

  piese

  1. 1. Canto clasic

   Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care:

   1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;

   2. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    image

  2. 2. Canto jazz - muzică uşoară

   Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care:

   1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;

   2. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior .

    Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

    image

  3. 3. Canto tradiţional românesc

   Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:

   1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă şi sârbă);

   2. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

  Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:

  1. a) reproducerea de intervale melodice;

  2. b) reproducerea de fragmente ritmice;

  3. c) reproducerea de fragmente melodice;

  4. d) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);

  Notă: Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  Proba I

  SECŢIA TEORETICĂ

  1. a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările.

  2. b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

  Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  Proba a II-a

  Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a

  1. a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări /piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul româneasc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;

  2. b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.

  Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.

  NOTĂ:

  1. 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:

   • - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

   • - vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

   • - membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.

  2. 2. Proba a III a pentru secţia instrumentală, secţia artă vocală interpretativă, precum şi probele 1 şi 2 pentru secţia teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori specialişti în teorie, solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.

  3. 3. Proba a III a pentru secţia teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în funcţie de instumentul ales de candidat.

  4. 4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

  5. 5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.

  6. 6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

  7. 7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.

  8. 8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

  9. 9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.

  10. 10. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.

  11. 11. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

  PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA COREGRAFIE

  1. I. PROBA DE DANS CLASIC, compusă din:

   1. a) o oră de studiu cuprinzând exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes – lecţie pregătită din timp.

   2. b) o variaţie în stil clasic, din variaţiile pregătite la clasă de candidat.

   Notă: Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

  2. II. PROBA DE DANS ROMÂNESC

  Se foloseşte lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.

  Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  NOTĂ:

  1. 1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:

   • - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

   • - vicepreşedinte (fără drept de notare) – responsabilul catedrei de specialitate;

   • - membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate.

  2. 2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

  3. 3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

  4. 4. Media minimă de promovare a examenului este 6 (şase).

  5. 5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

  7. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.

  PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

  1. I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRII

   1. a) citirea unui text la prima vedere;

   2. b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie şi o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4)

   3. c) povestirea unei întămplari din viaţa candidatului.

   4. d) dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. Durata probei: max. 20’.

    Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a),b),c) şi d).

    Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).

  2. II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

   1. a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului.

   2. b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice. Durata probei: max. 10’

  Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b).

  Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).

  NOTĂ:

  1. 1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/ al Municipiului Bucureşti, sunt compuse din:

   • - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

   • - vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

   • - membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitatea arta actorului sau, în mod excepţional, unul de o specialitate înrudită şi un profesor specialist TSD

  2. 2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

  3. 3. Subiectele de la punctul b) al probei de aptitudini muzicale vor fi elaborate de profesorul specialist TSD, membru al comisiei, cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

  4. 4. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

  5. 5. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

  6. 6. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

  7. 7. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

  8. 8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

  9. 9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.

  PROFIL PEDAGOGIC

  SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR – PUERICULTOR

  1. 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

   Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

   1. a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;

   2. b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt:

    • auzul muzical;

    • simţul ritmic;

    • memoria muzicală;

    • calităţile vocale.

  2. 2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

   Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

   1. a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;

   2. b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;

   3. c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat). Aptitudinile investigate sunt:

    • memorie motrică şi coordonare;

    • starea funcţională a coloanei vertebrale;

    • funcţie normală a sistemului cardio-respirator;

  3. 3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

   Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt:

   • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;

   • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

  4. 4. INTERVIU

   Proba constă în:

   1. a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

   2. b) lectură expresivă la prima vedere;

   3. c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

  Aptitudinile investigate sunt:

  • comunicarea;

  • dicţia.

  NOTĂ:

  1. 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.

  2. 2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.

  3. 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învăţători - educatoare, educator – puericultor.

  4. 4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.

  5. 5. Preşedintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unităţii de învăţământ.

  PROFIL PEDAGOGIC

  SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ

  1. 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ŞI COORDONARE MOTRICĂ

   Proba constă în verificarea aptitudinilor muzicale şi de coordonare motrică ale candidatului, prinuna dintre următoarele forme:

   1. a) intonarea a 1 –2 cântece prezentate de candidat;

   2. b) reproducerea unor fragmente ritmico – melodice după modele date de comisie;

   3. c) realizarea unor exerciţii de mişcare, la indicaţiile comisiei.

    Aptitudinile investigate sunt:

    • auzul muzical;

    • simţul ritmic;

    • memoria muzicală;

    • calităţile vocale;

    • condiţiile generale fizico - estetice şi de mişcare.

    Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică.

  2. 2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂŢII DE A COMUNICA ŞI A DICŢIEI

   Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:

   1. a) recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor;

   2. b) citirea unui monolog/ text dialogat;

   3. c) interviu pe o temă la alegerea candidatului;

  Aptitudinile investigate sunt:

  • comunicarea;

  • pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;

  • argumentarea în susţinerea unor idei;

  • expresivitatea.

  Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română

  NOTĂ:

  1. 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.

  2. 2. Un candidat care a fost declarat “respins” la una din probe, va fi declarat “respins” la probele de aptitudini.

  3. 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea instructor de educaţie extraşcolară.

  4. 4. Preşedintele comisiei este directorul / directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

  PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: MEDIATOR ŞCOLAR, BIBLIOTECAR-

  DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR

  1. 1. PROBA DE INVESTIGARE A DICŢIEI

   Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:

   1. a) recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor;

   2. b) citirea unui monolog / text dialogat; Aptitudinile investigate sunt:

    • comunicarea;

    • pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;

    • argumentarea în susţinerea unor idei;

    • expresivitatea.

    Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română.

  2. 2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂŢII DE A COMUNICA - INTERVIUL

  Proba constă într-o conversaţie pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

  Aptitudinile investigate sunt:

  • comunicarea;

  • dicţia.

  NOTĂ:

  1. 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.

  2. 2. Un candidat care a fost declarat “respins” la una din probe, va fi declarat “respins” la probele de aptitudini.

  3. 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: mediator şcolar, bibliotecar-documentarist, pedagog şcolar.

  4. 4. Preşedintele comisiei este directorul / directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

  PROFIL TEOLOGIC

  SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ, PATRIMONIU CULTURAL

  La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00.

  La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

  Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

  1. 1) certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;

  2. 2) fişa medicală (original);

  3. 3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

  4. 4) recomandarea Consiliului parohial;

  5. 5) binecuvântarea Chiriarhului locului;

  Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

  1. I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

   PROBA ORALĂ

   Proba orală constă în:

   1. a) verificarea dicţiei prin :

    • - rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

   2. b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

    • - intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;

    • - intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române ; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu);

    • - verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

    • - verificarea simţului ritmic.

    Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

    PROBA SCRISĂ

    Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.

    Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

  2. II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele:

   1. a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoştinţelor religioase;

   2. b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor - desen după natură;

   3. c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziţie.

    Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

    Conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

    Conţinuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase sunt:

    Conţinuturi clasa a VII-a

    Conţinuturi clasa a VIII-a

    1. 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

    2. 2. Crearea lumii

    3. 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

    4. 4. Rugăciunea în viaţa creştinului

    5. 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

    6. 6. Legea cea nouă – Fericirile

    1. 7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.

    2. 8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

    3. 9. Biserica, locaş de închinare

    4. 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

    NOTE:

    1. 1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar.

    2. 2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi notare.

    3. 3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.

     Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.

    4. 4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus.

    5. 5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

    6. 6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

    7. 7. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.

    8. 8. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

     image

     PROFIL TEOLOGIC

     LICEE TEOLOGICE CATOLICE, GRECO-CATOLICE, REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE ŞI ADVENTISTE

     1. a) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare.

     2. b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

      • - fişă de înscriere tip;

      • - certificat de naştere în original şi o copie xerox;

       image

      • - fişa medicală, în original;

      • - declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

     3. c) Probele de aptitudini sunt următoarele:

      image

      • un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins;

      • o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10. Candidaţii respinşi la interviu/colocviu nu mai participă la proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase.

     4. d) Conducerea liceului va stabili componenţa comisiei de examinare.

     5. e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

     6. f) Media finală de admitere se calculează astfel :

      (3 MA + APT) : 4 =MFA unde:

      MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat

      APT= nota finală la probele de aptitudini MFA= media finală de admitere

     7. g) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform punctului f) este 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

     8. h) Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

  NOTA:

  1. 1. Liceele baptiste şi musulmane susţin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativ: admis/respins. Admiterea la aceste licee a candidaţilor care au obţinut calificativul admis la interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

  2. 2. Tematica pentru probele de aptitudini şi bibliografia vor fi afişate de fiecare unitate şcolară până la data de 20 ianuarie a anului şcolar în cursul căruia se susţine admiterea.

   PROFIL MILITAR

   COLEGII MILITARE LICEALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

   Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

   1. I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

    Tinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şi întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judeţene/ de sector al municipiului Bucureşti, pe tot parcursul anului şcolar.

   2. II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR

    Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, din localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung - Moldovenesc şi constă în:

    1. a) testarea aptitudinilor fizice;

    2. b) testare psihologică;

    3. c) interviu de evaluare şi orientare.

     Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu “ADMIS” sau “RESPINS”, pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.

   3. III. ÎNSCRIEREA ŞI EVALUAREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALE

    La înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie si orientare.

    În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, sub forma unui test tip grilă, cu durata de 3 ore, conform programelor pentru Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică.

    Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de o comisie formată din cadre didactice din colegiile militare liceale, numită de şeful Direcţiei management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.

    Testul conţine 18 itemi, 8 itemi pentru Limba şi literatura română şi 10 itemi pentru Matematică. Fiecare item are răspuns de tip “alegere multiplă”, în care numai una dintre variantele oferite este corectă.

    Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora. În fiecare colegiu militar se constituie o comisie de examinare si evaluare compusă din:

    • - preşedinte (fără drept de notare) –directorul adjunct al colegiu militar;

    • - secretarul comisiei (fără drept de notare) – un profesor sau un ofiţer;

    • - membri (cu drept de notare) –profesori de specialitate numiţi de preşedintele comisiei.

    Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către doi profesori, asistat de alţi doi candidaţi.

    Media minimă de promovare a testului este 6.00. La testul tip grilă nu se admit contestaţii.

    Media finală de admitere se calculează astfel: (MA + NT) : 2 =MFA unde:

    MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat;

    NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;

    MFA= media finală de admitere.

    La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se va face conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obţinută la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor.

    Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar.

    Candidaţilor care nu sunt admişi în colegiul militar, li se înapoiază dosarele şi vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

    LICEUL WALDORF SPECIALIZAREA FILOLOGIE

    PROBA I. Limba şi literatura română

    Proba constă într-un interviu şi se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate. În cadrul probei se verifică următoarele:

    • capacitatea de exprimare liberă;

    • diversitatea vocabularului;

    • capacitatea de argumentare;

    • receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie; Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

    PROBA II. La alegerea candidatului, una din probele:

    1. a) artă plastică

     Se verifică următoarele:

     • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

     • rezolvarea problemei de culoare şi compoziţie;

     • compoziţie (modelaj);

     • folosirea elementelor de limbaj specifice;

     • notă personală, originalitate.

      Durata: 2 ore

    2. b) muzică:

     Se verifică următoarele:

     • calităţi vocale - intonarea unui cântec la alegere;

     • simţul ritmic – reproducerea de fragmente ritmico-melodice;

     • cunoştinţe elementare de scris – citit muzical;

     • interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ).

      Durata: 10-15 minute pentru un candidat

    3. c) artă dramatică:

     Se verifică următoarele:

     • dicţie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;

     • intonaţie în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;

     • memorie şi creativitate în povestirea unei fapte din viaţa elevului.

   Durata : 10-15 minute pentru un candidat.

   PROFIL SPORTIV

   Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

   • existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;

   • susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

  La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător. Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:

  • - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

  • - vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

  • - membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.

  Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

  Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

  Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

  Pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au obţinut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

  Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

  Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.N./D.G.E.Î.T.P.V., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.

  ATLETISM

  1. A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   TRIATLON “A” SAU “B” – LA ALEGERE:

   Nr. crt.

   Probe şi norme

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Triatlon “A” (puncte)

   135

   145

   145

   155

   155

   165

   165

   175

   175

   185

   185

   195

   195

   205

   205

   215

   215

   225

   225

   235

   2.

   Triatlon “B” (puncte)

   125

   135

   135

   145

   145

   155

   155

   165

   165

   175

   175

   185

   185

   195

   195

   205

   205

   215

   215

   225

   Valoarea notelor acordate

   NOTĂ: Triatlonul “A” : 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.

   Triatlonul “B” : 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă Transformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare.

  2. B. PROBE SPECIFICE

  O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:

  91

  Nr. crt.

  Probe şi norme

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  100 m.p. (sec)

  15.0

  14.0

  14.8

  13.8

  14.6

  13.6

  14.4

  13.4

  14.2

  13.2

  14.0

  13.0

  13.8

  12.8

  13.6

  12.6

  13.4

  12.4

  13.2

  12.2

  2.

  200 m.p. (sec)

  29.8

  28.3

  29.5

  28.0

  29.2

  27.7

  28.9

  27.4

  28.6

  27.1

  28.3

  26.8

  28.0

  26.5

  27.7

  26.2

  27.4

  25.9

  27.1

  25.6

  3.

  400 m.p. (sec)

  66.5

  59.5

  66.0

  59.0

  65.5

  58.5

  65.0

  58.0

  64.5

  57.5

  64.0

  57.0

  63.5

  56.5

  63.0

  56.0

  62.5

  55.5

  62.0

  55.0

  4.

  800 m.p. (sec)

  2.42

  2.31

  2.40

  2.29

  2.38

  2.27

  2.36

  2.25

  2.34

  2.23

  2.32

  2.21

  2.30

  2.19

  2.28

  2.17

  2.26

  2.15

  2.24

  2.13

  5.

  3000 m.p.

  (min)

  11.2

  0

  10.4

  0

  11.1

  5

  10.3

  5

  11.1

  0

  10.3

  0

  11.0

  5

  10.2

  5

  11.0

  0

  10.2

  0

  10.5

  5

  10.1

  5

  10.5

  0

  10.1

  0

  10.4

  5

  10.0

  5

  10.4

  0

  10.0

  0

  10.3

  5

  9.55

  6.

  100 m.g. F /

  110 m.g. B

  (min)

  17.4

  17.4

  17.3

  17.3

  17.2

  17.2

  17.1

  17.1

  17.0

  17.0

  16.9

  16.9

  16.8

  16.8

  16.7

  16.7

  16.6

  16.6

  16.5

  16.5

  7.

  400 m.g. F/ B (sec)

  1.25

  1.15

  1.24

  1.14

  1.23

  1.13

  1.22

  1.12

  1.21

  .

  1.11

  1.20

  1.10

  1.19

  1.09

  1.18

  1.08

  1.17

  1.07

  1.16

  1.06

  8.

  2000 m. obst. (min)

  9.05

  8.05

  9.00

  8.00

  8.55

  7.55

  8.50

  7.05

  8.45

  7.45

  8.40

  7.40

  8.35

  7.35

  8.30

  7.30

  8.25

  7.25

  8.20

  7.20

  9.

  Marş 3 km. F

  /

  5 km. B (min)

  19.3

  0

  31.0

  0

  19.2

  0

  30.5

  0

  19.1

  0

  30.4

  0

  19.0

  0

  30.3

  0

  18.5

  0

  30.2

  0

  18.4

  0

  30.1

  0

  18.3

  0

  30.0

  0

  18.2

  0

  29.5

  0

  18.1

  0

  29.4

  0

  18.0

  0

  29.3

  0

  10.

  S. înălţime (m)

  1.23

  1.33

  1.26

  1.36

  1.29

  1.39

  1.32

  1.42

  1.35

  145

  1.38

  1.48

  1.41

  1.51

  1.44

  1.54

  1.47

  1.57

  1.50

  1.60

  Valoarea notelor acordate

  11.

  S. lungime (m)

  4.10

  4.60

  420

  4.70

  4.30

  4.80

  4.40

  4.90

  4.50

  5.00

  4.60

  5.10

  4.70

  5.20

  4.80

  5.30

  4.90

  5.40

  5.00

  5.50

  12.

  S. prăjina (m)

  1.75

  1.90

  1.80

  2.00

  1.85

  2.10

  1.90

  2.20

  1.95

  2.30

  2.00

  2.40

  2.05

  2.50

  2.10

  2.60

  2.15

  2.70

  2.20

  2.80

  13.

  Ar.greutate (m)

  7.40

  8.40

  7.60

  8.60

  7.80

  8.80

  8.00

  9.00

  8.20

  9.20

  8.40

  9.40

  8.60

  9.60

  8.80