HOTĂRÂRE nr. 904 din 27 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) După aprobarea solicitării de finanţare, beneficiarii încheie un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca autoritate finanţatoare, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorităţii finanţatoare. Modelul contractului de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Contractul de finanţare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligaţiile şi drepturile părţilor, contribuţia beneficiarului care reprezintă un procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Valoarea contractului de finanţare se poate diminua cu sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziţie a lucrărilor şi/sau a achiziţiilor de produse, cu respectarea prevederilor alin. (2). (4) Dacă valoarea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse este mai mare decât valoarea contractului de finanţare, diferenţa de valoare va fi suportată de către beneficiar suplimentar faţă de contribuţia prevăzută la alin. (2). (5) După încheierea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părţile, o copie a acestuia şi a contractului de finanţare prevăzut la alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (6) Contractul de finanţare se semnează de către beneficiar la nivel de reprezentant legal al acestuia şi de către finanţator, care este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, reprezentat de agenţia teritorială, şi va purta viza de control financiar preventiv propriu a ambelor părţi. (7) În sensul prezentei hotărâri, contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În sensul prezentei hotărâri, contractul de furnizare de produse este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În situaţia în care pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) şi care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna un act adiţional la contractul de finanţare şi ulterior la contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). (2) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la încheierea contractului de finanţare, beneficiarul nu a încheiat contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse şi nu face dovada demarării procedurilor legale pentru încheierea acestuia, contractul de finanţare încetează de drept. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare de finanţare, dar nu mai devreme de 18 luni de la aprobarea cererii de finanţare."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse la centrele de zi şi rezidenţiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi se acordă beneficiarului în tranşe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiţii şi sunt achiziţionate dotările. (2) Sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agenţiile teritoriale, avizate şi prezentate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către Agenţie. (3) Deschiderea de credite bugetare se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de decontare a cheltuielilor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (4) Finanţarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are caracter multianual şi se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 3 alin. (1). (5) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul maxim prevăzut la alin. (4) să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."4. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "contract de execuţie" se înlocuieşte cu sintagma "contract de lucrări" şi/sau "contract de furnizare de produse", după caz.  +  Articolul IIModelul contractului de finanţare prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. 4, 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică contractelor de finanţare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 octombrie 2015.Nr. 904.----