LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean."2. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 5, după alineatul (9^1) se introduce un nou alineat, alineatul (9^2), cu următorul cuprins:"(9^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului, pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă au realizat profit în anul fiscal precedent."4. La anexa nr. 2, punctele I.A.2 şi II.A.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate     acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, 450.000     subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,     secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de     oraşe şi comune, secretari generali ai judeţelor şi al     municipiului Bucureşti     ...........................................................  3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali     adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai 600.000"     judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, primarilor de     oraşe şi comune, directorilor generali şi ai directorilor din     ministere şi din celelalte organe de specialitate ale     administraţiei publice centrale5. La anexa nr. 3, punctul I.A.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi pentru celelalte instituţii publice se vor menţine în dotare autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern o asemenea dotare, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă."6. La anexa nr. 3, punctul II se abrogă.7. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagmele "consum lunar de carburanţi" şi "consum de carburanţi" se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 3 noiembrie 2015.Nr. 258.-------