HOTĂRÂRE nr. 188 din 23 martie 1999privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999    În temeiul art. 20 alin. (4) din Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigura şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniul muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are, în principal, următoarele atribuţii:I. În domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale: a) coordonează şi asigura perfecţionarea legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale; elaborează şi avizează proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementări în domeniul muncii şi protecţiei sociale; b) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată; c) urmăreşte aplicarea şi respectarea legislaţiei muncii în cadrul raporturilor de muncă încheiate de cetăţenii români care urmează sa desfăşoare activităţi pe teritoriul altor state; d) organizează evidenta muncii şi controlează respectarea legalităţii raporturilor de muncă la agenţii economici cu capital social privat sau mixt, precum şi la alte categorii de angajatori care folosesc personal salariat.II. În domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale: a) aplica legislaţia în domeniul asigurărilor sociale de stat; elaborează metodologia şi realizează îndrumarea în domeniul asigurărilor sociale; b) elaborează proiecte de acte normative privind crearea şi implementarea sistemului de pensii; c) administrează bugetul asigurărilor sociale de stat şi realizează controlul veniturilor şi al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat; d) organizează sistemul de trimitere la tratament balnear şi odihnă pentru pensionari, precum şi pentru salariaţii din sistemul bugetar; administrează unităţile de tratament balnear şi odihnă ale agricultorilor.III. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale: a) coordonează sistemul naţional de asistenţa socială, iniţiază proiecte de acte normative şi urmăreşte aplicarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale; b) evalueaza la nivel naţional programele de asistenţa socială şi propune strategia privind politicile familiale pe baza analizei indicatorilor sociali; c) iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea unor programe de servicii de asistenţa socială, în colaborare cu administraţia publică locală, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile; d) coordonează metodologic activitatea instituţiilor specializate care asigura servicii comunitare de asistenţa socială, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; e) asigura plata ajutoarelor, a alocaţiilor familiale şi a altor drepturi băneşti de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare; f) elaborează politici familiale şi le supune spre aprobare organelor competente; g) acorda subvenţii, în condiţiile prevăzute de lege, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială.IV. În domeniul salarial: a) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu; b) propune strategii şi măsuri cu privire la salarizarea în regiile autonome şi în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; c) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare; d) colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în acest domeniu; e) analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.V. În domeniul protecţiei muncii: a) elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind protecţia muncii; b) autorizeaza, din punct de vedere al protecţiei muncii, agenţii economici, certifica echipamentele tehnice, avizează echipamentele individuale de protecţie; elaborează şi urmăreşte aplicarea actelor normative privind încadrarea în grupe de muncă; c) realizează controlul privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în acest domeniu.VI. În domeniul promovării şi asigurării respectării drepturilor femeii: a) urmăreşte asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piaţa muncii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor în care aceasta îşi desfăşoară activitatea; b) propune măsuri pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi urmăreşte aplicarea acestora; c) în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale efectuează analize şi studii referitoare la condiţia femeii în societate, propune soluţii pentru eliminarea aspectelor negative constatate.VII. În domeniul forţei de muncă: a) elaborează politici şi programe în domeniul ocupării şi formării profesionale, colaborează cu ministerele şi cu alte organe centrale în acest sens şi exercită controlul asupra infaptuirii acestora de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională; b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi formării profesionale; c) deleagă anual atribuţiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după aprobarea acestuia, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională; d) aproba programele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, propuse de consiliul de administraţie al acesteia; e) stabileşte competentele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională în privinta executării creanţelor bugetare şi acordării de înlesniri la plata acestora, în condiţiile legii; f) urmăreşte, pe baza rapoartelor trimestriale şi anuale, execuţia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi realizarea programului de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională; g) promovează programe şi propune acorduri şi proiecte de colaborare internationala în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă; identifica şi atrage surse de finanţare a acestora.VIII. Alte domenii de activitate: a) propune strategii de dezvoltare şi soluţii de reforma în domeniul muncii şi protecţiei sociale, în concordanta cu obiectivele şi principiile de guvernare; b) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în unităţile din sectorul public, mixt şi privat; c) elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; d) elaborează criterii metodologice privind gestiunea personalului în sectorul bugetar; e) analizează şi avizează actele normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cele privind domeniile ministerului; f) se preocupa de armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul muncii şi protecţiei sociale cu legislaţia internationala; g) elaborează şi negociaza acorduri bilaterale în domeniul circulaţiei forţei de muncă şi securităţii sociale; h) participa la elaborarea instrumentelor juridice multilaterale în cadrul organizaţiilor internaţionale la care România este parte; i) aplica instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, încheiate de România până în prezent; j) stabileşte cadrul de colaborare multilaterala în domeniul muncii şi protecţiei sociale; k) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Internationala a Muncii, colaborand şi cooperand cu organisme naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, în probleme privind munca şi protecţia socială; l) eliberează permise de muncă cetăţenilor străini şi apatrizilor, care, în condiţiile legii, urmează să fie angajaţi cu contract individual de muncă de către persoane juridice şi fizice cu sediul, respectiv cu domiciliul, în România; m) editează buletine informative în domeniul muncii şi protecţiei sociale; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.IX. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate realiza venituri proprii din prestări de servicii de consultanţa, studii, proiecte, publicaţii în domeniul sau de activitate, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, precum şi din donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se exercită de către ministru. (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul muncii şi protecţiei sociale emite ordine, norme şi instrucţiuni. (4) Ministrul muncii şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat. Ministrul şi secretarii de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii, şi sunt numiţi pe criterii politice. (5) Secretarii de stat exercita atribuţii delegate de ministrul muncii şi protecţiei sociale. (6) Secretarii de stat răspund, în principal, de domenii, probleme şi activităţi de aceeaşi natură. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (7) În cazul în care ministrul muncii şi protecţiei sociale nu îşi poate exercita, din diferite motive, atribuţiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atribuţii.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se numeşte în funcţie prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (2) Funcţia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs, în condiţiile legii. (3) Secretarul general coordonează întreaga activitate executivă a ministerului, indeplinind atribuţiile care îi sunt delegate de ministrul muncii şi protecţiei sociale, actionand pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta. (4) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului sau încredinţate de ministrul muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministrul muncii şi protecţiei sociale funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (3) Colegiul ministerului se întruneşte periodic sub preşedinţia ministrului muncii şi protecţiei sociale, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este de 370, din care 355 posturi sunt finanţate din bugetul de stat şi 15 posturi, din bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 11Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 12 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face în condiţiile legii. (3) Principalele atribuţii, sarcini şi raspunderi ale unităţilor subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (4) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 pe unităţile subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (5) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi pentru unităţile subordonate, care se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru activitatea specifică de control privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei muncii la unităţile din Delta Dunării, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează o şalupă, cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri, precum şi o ambarcatiune cu motor pentru intervenţii urgente la accidentele de muncă, cu un consum lunar mediu de carburant de 200 litri.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 370MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora) ┌──────────────────────────────────┐ │ MINISTRU │ ├──────────────────────────────────┤ │ CABINET │ ├──────────────────────────────────┤ │ SECRETAR DE STAT │ ├──────────────────────────────────┤ │ CABINETE │ └─────────────────┬────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────┴────────────────┐ │ ├────────────────────────────┤ SECRETAR GENERAL ├───────────────────────────┤ │ └─────────────────┬────────────────┘ │ ┌─────────────────────┴──────────────────────┐ │ ┌──────────────────┴────────────────┐ │ DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE │ │ │DIRECŢIA CONTROL FINANCIAR PROPRIU │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────────────────────────────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ │ │ │ DIRECŢIA MANAGEMENT PROIECTE │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ │ CU FINANŢARE EXTERNĂ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLAŢIA MUNCII │ │ ├───────────────────────────────────┤ │ ŞI CONTENCIOS │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────────────────────────────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ-FINANCIARĂ │ │ │ DIRECŢIA DE COMUNICARE │ ├───────────────────┬────────────────────────┤ │ └───────────────────────────────────┘ │DIRECŢIA INVESTIŢII│DIRECŢIA BUGET-FINANŢARE│ │ └───────────────────┴────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────┴──────────────────────┐ ┌─────────────────────────┴────────────────────────┐ ┌─────────────────────┴────────────────────┐│ │ │ DEPARTAMENT COORDONARE PIAŢA MUNCII │ │ DEPARTAMENT PROTECŢIA MUNCII ││ DEPARTAMENT PROTECŢIE SOCIALĂ │ │ ŞI POLITICI SALARIALE │ │ │├───────────┬───────────┬─────────┬──────────┤ ├───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ ├─────────────────┬────────────────────────┤│ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI,│ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ DIRECŢIA GENERALĂ ││ GENERALĂ │ GENERALĂ │ │ │ │ PROGRAME PRIVIND │ │ │ │ POLITICI, │ POLITICI ÎN DOMENIUL ││ POLITICI │ POLITICI │ │ │ │ PIAŢA MUNCII │ │ │ │PROGRAME PRIVIND │ SECURITĂŢII ŞI ││ ASIGURĂRI │ ASISTENŢĂ │DIRECŢIA │ │ ├─────────────┬─────────────┤ │ │ │INSPECŢIA MUNCII │ SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ││ SOCIALE │ SOCIALĂ │FINANŢARE│ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────┤PROTECŢIE│ │ │ POLITICI, │ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │ │ ├─────────────────┼───────────┬────────────┤│ │ DIRECŢIA │ SOCIALĂ │ │ │ PROGRAME │ PROGNOZE, │ POLITICI │ │ │ │ │ ││ DIRECŢIA │ PROGRAME │ │ DIRECŢIA │ │ PRIVIND │ STATISTICI, │ PROGRAME │ │ │ DIRECŢIA CONTROL│ DIRECŢIA │ ││ PROGRAME │ ASISTENŢĂ │ │COORDONARE│ │ OCUPAREA ÎN │ BUGET FOND │ÎN DOMENIUL│ DIRECŢIA │ │ SECURITATE │AUTORIZARE │ ││ ASIGURĂRI │ SOCIALĂ │ │INSTITUŢII│ │PIAŢA MUNCII │ ŞOMAJ │VENITURILOR│ PENTRU │ │ ŞI SĂNĂTATE │ ŞI │ DIRECŢIA ││SOCIALE ŞI ├───────────┼─────────┤ PROTECŢIE│ ├─────────────┼─────────────┤ SALARIALE │EGALITATEA│ │ ÎN MUNCĂ │CERTIFICARE│DE PROGRAME ││ PENSII │ DIRECŢIA │ │ SOCIALĂ │ │ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │ REALIZATE │ ŞANSELOR │ │ │ │ ASIGURARE ││ │ POLITICI │ │ │ │ POLITICI, │ PENTRU │ ÎN PIAŢA │ │ │ │ │ ACCIDENTE ││ │ FAMILIALE │ │ │ │ PROGRAME │ PROGRAME │ MUNCII │ │ ├─────────────────┼───────────┤ DE MUNCĂ │├───────────┼───────────┤DIRECŢIA │ │ │ PRIVIND │ DE OCUPARE │ │ │ │ │ │ ŞI BOLI ││ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │ CONTROL │ │ │ FORMAREA │ A FORŢEI DE │ │ │ │ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │PROFESIONALE││METODOLOGIE│METODOLOGIE│ │ │ │PROFESIONALĂ │ MUNCĂ ÎN │ │ │ │ CONTROL RELAŢII │ NORME ŞI │ ││ ASIGURĂRI │ ASISTENŢĂ │ │ │ │ │ STRĂINĂTATE │ │ │ │ DE MUNCĂ │ STANDARDE │ ││ SOCIALE │ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴───────────┴─────────┴──────────┘ └─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘ └─────────────────┴───────────┴────────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei SocialeA. În subordineI. Unităţi cu personalitate juridică, finanţate din bugetul de stat (4.100 de posturi)1. Direcţii generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate2. Inspectorate de stat teritoriale pentru protecţia muncii3. Unităţi de asistenţa socială:- Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii- Căminul pentru Pensionari Alba Iulia- Căminul pentru Pensionari Sibiu4. Oficiul Muncii5. Centru-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie6. Centrul de Informare şi Consultanţa pentru Familie7. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de MuncăII. Unităţi sau activităţi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat (1.380 de posturi)1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor, unitate cu personalitate juridică2. Activitatea de control asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, din aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti3. Activităţi pentru plata drepturilor de asigurări sociale din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.III. Unităţi sau activităţi finanţate din venituri extrabugetare1. Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, unitate cu personalitate juridică (12 posturi)2. Activitatea camerelor de muncă din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, finanţată din sumele încasate din comisionul de 1% pentru activităţile prevăzute la art. 5, 6 şi 12 din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca (2.150 de posturi).B. În coordonareI. Unităţi cu personalitate juridică în coordonare, finanţate din venituri extrabugetare1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti3. Revista pentru protecţia muncii "Obiectiv"II. Unităţi cu personalitate juridică în coordonare metodologică, finanţate din bugetele locale- Căminele pentru pensionari din judeţe şi din municipiul Bucureşti.C. Unităţi cu personalitate juridică în administrare - Unităţi de tratament balnear şi de odihnă ale agricultorilor, autofinanţate. ----------