DECIZIE nr. 2.858 din 7 august 2007 (*actualizată*)privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale(actualizată la data de 17 august 2013*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • ----------În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, precum şi condiţiile în care furnizorii de servicii poştale beneficiază de regimul de autorizare generală.  +  Articolul 2 (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii poştale, permiţând furnizarea de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea ANRCTI, prin notificarea intenţiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale. (2) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care furnizează servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Orice persoană fizică sau juridică ce intenţionează să furnizeze servicii poştale, denumită în continuare solicitant, este obligată să transmită ANRCTI o notificare cu privire la această intenţie, cel mai târziu în ziua începerii activităţii. (2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea şi transmiterea, în original, a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2. (3) Nu au obligaţia de a transmite notificarea prevăzută la alin. (1) persoanele care furnizează următoarele servicii: a) transport şi livrare a trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. b) transport şi livrare a trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;----------Lit. b) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. c) transport şi livrare a trimiterilor efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. d) colectare, sortare, transport şi livrare a trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. e) transport şi livrare cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea. f) transport şi livrare a trimiterilor neadresate;----------Lit. f) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. g) exclusiv sortare sau transport a trimiterilor poştale.----------Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) Solicitantul va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta: a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie, sau, în situaţia persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în copie; b) dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie; c) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, semnate şi ştampilate de reprezentantul solicitantului.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013.(1^1) În cazul solicitantului persoană străină cu sediul principal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-a stabilit în România, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine, conţinând informaţii echivalente, în copie. Solicitantul poate desemna o adresă de contact pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei, precum şi o persoană împuternicită să angajeze răspunderea acestuia în relaţia cu ANCOM, situaţie în care va transmite ANCOM documentele de identificare ale respectivei persoane, în copie.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013.(1^2) Solicitantul persoană străină, stabilit în România prin înfiinţarea unei unităţi fără personalitate juridică, va transmite, în copie, documentele de identificare corespunzătoare societăţii-mamă, în mod suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1) aferente sediului secundar.----------Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (6) Solicitantul poate indica în cuprinsul formularului-tip al notificării data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu poştal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobândi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu poştal. (7) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în condiţiile art. 5 alin. (1). (8) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însoţite şi de o traducere în limba română.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza servicii poştale. (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) ANRCTI, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor, prevederile art. 4 alin. (6) şi (7) aplicându-se în mod corespunzător.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 6 (1) Solicitantul care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii poştale, denumit în continuare furnizor, şi dobândeşte drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile poştale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (6) şi (7), după caz.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009. (2) Obţinerea dreptului de a furniza un anumit serviciu poştal indicat în notificare nu conferă dreptul de a furniza un alt serviciu poştal. (3) Furnizorul nu are obligaţia de a începe prestarea efectivă a serviciilor poştale indicate în notificare. (4) Neînceperea prestării efective a serviciilor poştale de către un furnizor nu amână naşterea drepturilor şi obligaţiilor acestuia prevăzute de regimul de autorizare generală. (5) Drepturile prevăzute de regimul de autorizare generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terţi.  +  Articolul 7În termen de 7 zile de la data realizării notificării, ANCOM eliberează şi transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile poştale indicate în notificare, precum şi data de la care se naşte dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii poştale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) şi (7), după caz.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 8 (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare se comunică ANCOM în termen de 15 zile de la data apariţiei, respectiv de la data înregistrării la instituţiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013.(1^1) Persoana care s-a stabilit cu orice titlu în România ulterior notificării realizate în condiţiile art. 4 alin. (1^1) are obligaţia să informeze ANCOM asupra acestui fapt în condiţiile alin. (1). Dacă este cazul, ANCOM poate solicita transmiterea unor documente dintre cele indicate la art. 4 alin. (1) aferente sediului secundar.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (2) În cazul în care modificarea priveşte furnizarea altor servicii poştale, suplimentare faţă de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării serviciilor poştale este necesară realizarea unei noi notificări, în condiţiile art. 3. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum şi în cazul în care modificarea priveşte datele de identificare ale solicitantului/furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANRCTI va emite un nou certificat-tip conţinând aceste modificări. (4) Persoanele care devin, prin absorbţie ori prin orice alt mod, succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor care îşi încetează astfel existenţa au obligaţia de a transmite ANRCTI o informare, în condiţiile alin. (1). (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013.  +  Articolul 9 (1) Dreptul de a furniza servicii poştale, precum şi celelalte drepturi şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri: a) la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4, însoţită de dovada calităţii de reprezentant al solicitantului, dacă acesta este altul decât reprezentantul solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării; b) de la data intrării în faliment în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; c) în cazul aplicării sancţiunii retragerii acestui drept; d) la data dizolvării ori a încetării, în orice alt mod, a existenţei furnizorului. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) îşi produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul acesteia. ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza unele sau toate serviciile poştale şi va emite un nou certificat-tip în cazul în care furnizorul nu a renunţat la dreptul de a furniza toate serviciile poştale. (3) Retragerea dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de servicii poştale se dispune prin decizie a preşedintelui ANCOM, în condiţiile legii, se comunică furnizorului şi se publică pe pagina de internet a ANCOM.----------Teza a II-a a alin. (3) al art. 9 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunţa, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile poştale pentru care au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 9^1 (1) Dreptul de a furniza toate sau anumite categorii de servicii poştale se suspendă în următoarele cazuri: a) în caz de inactivitate temporară, constatată de către ANCOM, sau la cererea furnizorului, însoţită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ori a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz; b) în cazul aplicării sancţiunii suspendării acestui drept, în condiţiile legii, prin decizie a preşedintelui ANCOM, care se comunică furnizorului şi se publică pe pagina de internet a ANCOM.----------Alin. (1) al art. 9^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poştale potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile şi obligaţiile furnizorului în relaţia cu ANCOM, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de servicii poştale. (3) Încetarea inactivităţii temporare a furnizorului produce renaşterea drepturilor şi a obligaţiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, doar în urma transmiterii de către furnizor a unei copii a documentelor relevante emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, privind reluarea activităţii furnizorului.----------Alin. (3) al art. 9^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (4) Sancţiunea suspendării dreptului de a furniza servicii poştale se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni. (5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poştale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de servicii poştale are în relaţia cu ANCOM obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de servicii poştale.----------Alin. (5) al art. 9^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. (6) Încetarea sancţiunii suspendării dreptului de a furniza servicii poştale produce renaşterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va putea dispune retragerea dreptului de a furniza servicii poştale.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 10 (1) În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, ANRCTI întocmeşte şi actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, disponibil pe pagina de internet a ANRCTI. (2) În Registrul public al furnizorilor de servicii poştale sunt înscrise următoarele informaţii privind fiecare furnizor: a) datele de identificare; b) serviciile poştale pe care are dreptul să le furnizeze; c) data naşterii dreptului de a furniza fiecare serviciu poştal; d) lista punctelor de acces fixe deservite de personal, respectiv a punctelor de contact fixe deservite de personal;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. I din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013. e) menţiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii poştale.-----------Lit. e) a alin. (2) al art. 10 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Articolul 11 (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii în original a unor documente către ANRCTI, acestea trebuie să fie ştampilate şi semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/furnizorului, sub luare de semnătură; b) printr-un serviciu poştal; c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. (2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică. (3) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii în copie a unor documente către ANRCTI, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poştă electronică sau fax. (4) Personalul ANRCTI are obligaţia de a nu divulga către terţi informaţiile cuprinse în documentele transmise decât în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege. (5) În cazurile în care prezenta decizie prevede transmiterea unor documente de către ANRCTI, acestea se transmit în original către sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire; solicitantul/furnizorul poate conveni cu ANRCTI transmiterea documentelor în alte condiţii. (6) Formularele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. a) pot fi obţinute de la sediul central, de la orice structură teritorială a ANRCTI sau de pe pagina de internet a ANRCTI.  +  Articolul 12 (1) Până la data de 31 decembrie 2007 toţi furnizorii au obligaţia de a realiza o nouă notificare. (2) Nerealizarea unei noi notificări în condiţiile alin. (1) produce încetarea dreptului de a furniza servicii poştale.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 14 (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 3 zile de la publicare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Reglementare în Comunicaţii

  şi Tehnologia Informaţiei,

  Dan Cristian Georgescu
  Bucureşti, 7 august 2007.Nr. 2.858.  +  Anexa 1Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale1. Definiţii1.1. În înţelesul prezentei anexe următorii termeni se definesc astfel: a) imprimate - trimiterile poştale realizate prin tipărire sau alt mijloc de multiplicare, care nu conţin comunicări cu caracter personal sau individual; în această categorie se includ, de exemplu, ziare, periodice, cărţi, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale; b) colet poştal - trimiteri poştale cu greutatea maximă de 50 kg, ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială; c) serviciul de publicitate prin poştă - serviciu poştal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poştale interne sau internaţionale depuse la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poştă chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit, precum şi trimiterile care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj; d) serviciul express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:- eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii trimiterii poştale, precum şi, de regulă, plata tarifului;- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;- răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;- predarea rapidă a trimiterii poştale; e) serviciul ramburs - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale; f) serviciul confirmare de primire - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmată în scris de către destinatar; g) serviciul schimbare destinaţie - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale; h) serviciul livrare specială - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari; i) serviciul mandat poştal pe suport hârtie - serviciu poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea către destinatar a unei sume de bani, fără nicio deducere.1.2. În cuprinsul prezentei anexe sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.2. Serviciile poştale care intră sub incidenţa regimului de autorizare generală2.1. Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal2.1.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:2.1.1.1. trimiteri de corespondenţă;2.1.1.2. imprimate;2.1.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;2.1.3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);2.1.4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;2.1.5. serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);2.1.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:2.1.6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);2.1.6.2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);2.1.6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.2.2. Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal2.2.1. Servicii având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg:2.2.1.1. trimiteri de corespondenţă;2.2.1.2. imprimate.2.2.2. Serviciul de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale2.2.3. Servicii având ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg2.2.4. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia2.2.5. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia2.2.6. Servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal:2.2.6.1. ramburs;2.2.6.2. schimbare destinaţie;2.2.6.3. livrare specială;2.2.6.4. confirmare de primire;2.2.6.5. express.2.2.7. Serviciul mandat poştal pe suport hârtie intern şi internaţional3. Regulile aplicabile furnizării serviciilor poştale3.1. Aplicabilitatea regulilor3.1.1. Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică tuturor serviciilor poştale, inclusiv serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze furnizorul de serviciu universal, dacă prin dispoziţii speciale nu se prevede altfel.3.2. Obiectul serviciilor poştale3.2.1. Serviciul poştal standard constă în preluarea de către furnizor a trimiterii poştale şi în predarea acesteia în aceeaşi stare la adresa destinatarului, într-un anumit termen şi în schimbul unui tarif.3.2.2. În cazul mandatului poştal pe suport hârtie, serviciul poştal standard constă în preluarea de către furnizor a sumei de bani care face obiectul acestui serviciu şi remiterea acesteia destinatarului, conform indicaţiilor expeditorului, într-un anumit termen şi în schimbul unui tarif.3.2.3. Furnizorul poate adăuga la serviciul poştal standard diferite caracteristici suplimentare care individualizează fiecare serviciu poştal pe care îl prestează şi care, de regulă, presupun costuri şi tarife suplimentare.3.2.4. Serviciile prevăzute la pct. 1.1 lit. d)-i) sunt considerate servicii poştale distincte; furnizorul poate adăuga la acestea alte caracteristici suplimentare.3.3. Dreptul de a furniza servicii poştale3.3.1. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare în orice localitate de pe teritoriul României, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile ofertelor sale comerciale.3.3.2. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare, având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, numai cu respectarea legislaţiei statelor pe teritoriul cărora prestează serviciile poştale respective.3.4. Oferta de servicii poştale3.4.1. Ofertele comerciale ale furnizorului, stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale, cuprind condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale respective şi tarifele aplicabile.3.4.2. În cazul în care furnizorul adoptă denumiri comerciale ale unor servicii poştale, acesta are obligaţia de a menţiona, în ofertele sale comerciale, categoria în care se încadrează serviciul respectiv, conform prevederilor pct. 2.3.4.3. Furnizorul poate diferenţia ofertele sale comerciale, printre altele, în funcţie de: a) categoriile de expeditori (persoane fizice şi persoane juridice); b) zona geografică unde se prestează serviciul (unde se realizează colectarea şi livrarea); c) numărul minim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal; d) gradul de prelucrare a trimiterilor poştale.3.5. Tarifarea serviciilor poştale3.5.1. Furnizorul are dreptul de a stabili în mod liber tarifele corespunzătoare serviciilor oferite utilizatorilor, inclusiv reducerile pe care le aplică, precum cele raportate la volum, gradul de prelucrare a trimiterilor poştale etc.3.5.2. Furnizorul are dreptul să dezvolte orice fel de sisteme de plată ori de atestare a plăţii serviciilor pe care le furnizează (etichete autoadezive care să ateste plata tarifului, precum şi orice alt mod de plată convenit cu utilizatorul), cu excepţia timbrelor poştale.3.5.3. În situaţia în care furnizorul aplică tarife diferenţiate în funcţie de caracteristicile fizice ale trimiterilor poştale (în particular, în funcţie de greutate), acesta are obligaţia de a deţine, la fiecare punct de acces deservit de personal, instrumentele de măsură corespunzătoare (în particular, cântare).3.6. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile poştale3.6.1. În cazul în care furnizorul a lansat o ofertă publică, acesta are obligaţia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul la serviciul poştal, respectiv de a nu refuza prestarea acestuia în cazul în care sunt respectate condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale care fac obiectul ofertei. Furnizorul nu poate refuza accesul la serviciul poştal decât din motive temeinic justificate.3.6.2. Furnizorul de servicii poştale are dreptul de acces la reţeaua şi elementele de infrastructură ale reţelei poştale publice operată de către furnizorul de serviciu universal, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poştale, în condiţii transparente, proporţionale şi nediscriminatorii.3.7. Contractul de furnizare a serviciilor poştale3.7.1.1. Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale stabilite de furnizor, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală.3.7.1.2. În cazul mandatului poştal pe suport hârtie, contractul individual între expeditor şi furnizor se consideră încheiat la momentul preluării de către furnizor a formularului de mandat şi a sumei de bani ce urmează să fie transferată şi remisă destinatarului prin intermediul reţelei poştale.3.7.1.3. Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părţilor, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.3.7.2. Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul depunerii trimiterii poştale neînregistrate la punctul de acces nedeservit de personal (cutia poştală) sau momentul preluării trimiterii poştale înregistrate sau neînregistrate de către personalul furnizorului.3.7.3. Prin preluarea de către personalul furnizorului a trimiterii poştale, furnizorul recunoaşte respectarea de către expeditor a condiţiilor de acceptare a trimiterilor poştale.3.7.4. Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor încetează în unul din următoarele cazuri: a) prin predarea trimiterii poştale ori a sumei de bani ce face obiectul mandatului poştal pe suport hârtie către destinatar (răspunderea părţilor subzistă acestui moment) sau returnarea acestora la expeditor; b) prin acordul părţilor; c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la pct. 3.12.1; d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului; e) prin denunţare unilaterală de către furnizor, în condiţiile pct. 3.12.4.3.7.5. Legea aplicabilă contractului este legea română.3.8. Prestarea unui serviciu poştal de către mai mulţi furnizori3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terţi a unor servicii de colectare, sortare, transport şi livrare a trimiterilor poştale. Colectarea şi livrarea trimiterilor poştale nu se pot realiza decât direct de către un furnizor de servicii poştale sau indirect, prin intermediul unui terţ care exercită aceste activităţi în numele şi pe seama furnizorului de servicii poştale, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta.3.8.2. Furnizorul de servicii poştale răspunde faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului poştal în condiţiile pct. 3.8.1.3.8.3. Furnizorul are dreptul să îşi pună reţeaua poştală la dispoziţie în vederea furnizării de servicii poştale, pe bază contractuală, numai unui alt furnizor.3.9. Preluarea trimiterii poştale3.9.1. Preluarea trimiterii poştale se realizează numai întrunul din următoarele moduri: a) pentru trimiterea poştală neînregistrată, prin punctele de acces nedeservite de personal (cutii poştale) ori prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor; b) pentru trimiterea poştală înregistrată, prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.3.9.2. Furnizorul are obligaţia de a prelua trimiterea poştală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are înscris numele/denumirea sau adresa expeditorului.3.9.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.9.2, în cazul trimiterii poştale care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie ori a serviciului ramburs, furnizorul are obligaţia de a prelua trimiterea poştală numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.3.10. Predarea trimiterii poştale către destinatar3.10.1. Predarea trimiterii poştale se realizează numai întrunul din următoarele moduri: a) la orice recipient (cutia poştală de la adresa destinatarului, căsuţa poştală, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri poştale; b) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; c) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.3.10.2. Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului ramburs, al serviciului confirmare de primire, al serviciului de trimitere recomandată sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri: a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.3.10.3. Predarea sumei de bani ce face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie se realizează numai într-unul din următoarele moduri: a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar; b) personal către destinatar, la punctul de contact deservit de personal, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea mandatului poştal, sau într-un cont bancar al destinatarului.3.10.4. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale în următoarele cazuri: a) când trimiterea poştală neînregistrată preluată prin punctele de acces nedeservite de personal nu respectă condiţiile generale de acceptare stabilite de furnizor, în special când:- expeditorul nu a plătit integral tariful corespunzător trimiterii poştale;- ambalajul trimiterii poştale prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;- trimiterea poştală constă în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; b) când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabile care să nu afecteze secretul trimiterii poştale, că aceasta conţine bunuri interzise la transport sau care nu respectă condiţiile speciale de transport, conform legislaţiei în domeniu; c) când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.3.10.5. Furnizorul are obligaţia de a încasa, la predarea trimiterii poştale, contravaloarea bunului care face obiectul serviciului ramburs, declarată de expeditor, şi de a o transmite ulterior expeditorului.3.10.6. Furnizorul are obligaţia de a preda trimiterea poştală care face obiectul serviciului confirmare de primire numai cu condiţia ca destinatarul să confirme în scris primirea trimiterii poştale pe formularul utilizat de furnizor în acest sens.3.10.7. Furnizorul serviciului confirmare de primire are obligaţia de a preda expeditorului sau integratorului, în condiţiile pct. 3.10.2, formularul care atestă confirmarea, în scris, a primirii trimiterii poştale de către destinatar.3.10.8.1. Furnizorul are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, în vederea predării, trimiterile poştale care nu au putut fi predate destinatarului, cu condiţia avizării acestuia.3.10.8.2. Furnizorul are dreptul de a-şi stabili termenul de păstrare în vederea predării, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.3.11. Returnarea trimiterii poştale3.11.1. Furnizorul are obligaţia de a preda expeditorului sau integratorului, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 3.10, trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze: a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată; b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat; c) destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia, respectiv primirea sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie.3.11.2. Furnizorul are dreptul de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor sau integrator a trimiterii poştale sau a sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie.3.12. Păstrarea trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului3.12.1. Furnizorul are obligaţia de a păstra la dispoziţia utilizatorului, pentru o perioadă stabilită în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, dar care nu poate fi mai mică de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, toate trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului.3.12.2. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.3.12.3. Furnizorul are dreptul de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia utilizatorului.3.12.4. Furnizorul poate distruge trimiterea poştală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunţare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.3.13. Marcarea trimiterilor poştale şi a elementelor reţelei poştale3.13.1. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu denumirea sau marca sa comercială.3.13.2. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu data depunerii trimiterilor poştale, cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă francate cu amprente obţinute cu presă de imprimerie sau un alt procedeu de imprimare ori de timbrare.3.13.3. Data depunerii este data la care trimiterea poştală a fost colectată.3.13.4. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului express, introduse în reţeaua sa poştală, cu data şi ora depunerii trimiterilor poştale.3.13.5. Furnizorul are obligaţia de a marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului express cu inscripţia "express".3.13.6. Furnizorul are obligaţia de a marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia "Publicitate".3.13.7. Furnizorul are obligaţia să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale.3.13.8. Furnizorul are obligaţia să inscripţioneze în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, inclusiv cutiile poştale, punctele de acces, mijloacele de transport şi punctele de contact.3.13.9. Punctele de acces nedeservite de personal (cutiile poştale) utilizate de un furnizor trebuie să fie astfel concepute încât să fie distincte de cutiile poştale utilizate de furnizorii deja existenţi pe piaţă (de exemplu: culoare, formă, dimensiune etc.).3.13.10. Furnizorul serviciului mandat poştal pe suport hârtie are obligaţia să pună la dispoziţia expeditorului şi să îi solicite acestuia completarea unui formular-tip care însoţeşte suma de bani transmisă prin intermediul reţelei poştale, ce va cuprinde obligatoriu: identitatea furnizorului de servicii poştale; suma de bani care face obiectul mandatului; data la care suma de bani a fost preluată de către furnizor; numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal sau numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de identificare, precum şi adresa expeditorului; numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal sau numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de identificare, adresa şi, după caz, contul destinatarului; semnătura destinatarului.3.14. Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale3.14.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale având conţinutul prevăzut la pct. 3.14.2-3.14.7, pentru serviciile indicate în notificare.3.14.2. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale. Aceste condiţii pot privi: a) dimensiunile şi greutatea trimiterii poştale; b) ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii poştale; c) modul de completare a datelor de identificare şi a adresei destinatarului; d) modul de completare a datelor de identificare şi a adresei expeditorului; e) numărul minim sau maxim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal; f) trimiterile poştale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispoziţiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul); g) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poştale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor poştale prin intermediul unui alt furnizor; h) dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal; i) în cazul serviciului ramburs, al serviciului mandat poştal pe suport hârtie şi al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, a mandatului poştal, respectiv a valorii declarate; j) modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal; k) moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandat poştal pe suport hârtie sau serviciului ramburs.3.14.3. Furnizorul are obligaţia de a stabili termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 9 luni de la data depunerii acestora.3.14.4.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale prestate, respectiv timpii de livrare, precum şi termenele de returnare a contravalorii trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului ramburs, respectiv termenele de returnare către expeditori a dovezilor privind predarea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului confirmare de primire.3.14.4.2. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a stabili timpii de livrare garantaţi, care încep de la depunerea trimiterii poştale şi care vor respecta următoarele condiţii: a) în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi; b) în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute la lit. a); c) în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu poate depăşi timpul în care aceeaşi trimitere poştală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.3.14.5.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa contractuală faţă de expeditor. Aceste condiţii pot privi: a) cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întârziere, neexecutarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc.; b) modul de calcul şi cuantumul despăgubirilor; c) clauze de agravare a răspunderii.3.14.5.2. În cazul în care furnizorul nu stabileşte condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor, sunt aplicabile prevederile art. 42 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 187/2013.3.14.5.3. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale.3.14.6. Furnizorul poate stabili condiţiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum şi celelalte obligaţii ale acestuia.3.14.7.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterii poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) persoana care poate introduce reclamaţia; b) modurile de transmitere şi de confirmare a primirii reclamaţiei; c) termenul de introducere a reclamaţiei, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale; d) proceduri care să permită soluţionarea echitabilă şi promptă a reclamaţiilor, în special în ceea ce priveşte dovezile acceptate; e) termenul de soluţionare a reclamaţiei, care nu poate fi mai mare de 3 luni de la data introducerii acesteia; f) un sistem adecvat (din punctul de vedere al termenului şi al modului de plată) de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamaţiilor întemeiate.3.14.7.2. Termenele prevăzute la pct. 3.14.7.1. lit. c) şi e) se aplică trimiterilor poştale internaţionale numai dacă prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel.3.14.8. În cazul în care regimul de autorizare generală prevede obligaţia furnizorului de a stabili anumite termene, iar acestea nu se regăsesc în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, se aplică termenele prevăzute de regimul de autorizare generală.3.15. Informarea utilizatorilor3.15.1. Furnizorul este obligat să pună la dispoziţia utilizatorului, în limba română, la fiecare punct de acces deservit de personal şi pe pagina de internet, condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale şi tarifele corespunzătoare acestora.3.15.2. Furnizorul este obligat să afişeze, în loc vizibil, la fiecare punct de acces deservit de personal, zilele şi orele la care ridică trimiterile poştale de la respectivul punct de acces.3.15.3. Toate cutiile poştale care fac parte din reţeaua poştală a unui furnizor trebuie să fie inscripţionate de către acesta, în mod lizibil, cu zilele şi orele la care ridică trimiterile poştale de la respectivul punct de acces.3.15.4. În cazul în care furnizorul (altul decât furnizorul de serviciu universal) nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea poştală înregistrată, acesta, la cererea expeditorului, este obligat să îi comunice, înainte de acceptarea trimiterii poştale, furnizorul care va realiza predarea trimiterii către destinatar, precum şi modalitatea în care se va realiza predarea.3.16. Secretul trimiterii poştale, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţă privată3.16.1. Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care deţine trimiterile poştale, metode de manipulare care pot altera/deteriora, prin intervenţia unor factori externi, trimiterea poştală ori conţinutul acesteia.3.16.2. Furnizorul are obligaţia de a nu deschide trimiterea poştală şi de a nu condiţiona prestarea serviciilor poştale de deschiderea trimiterii poştale depuse închisă.3.16.3. Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaşte conţinutul trimiterii poştale.3.16.4. Furnizorul are obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, inclusiv la cuantumul sumei care face obiectul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.3.17. Disponibilitatea serviciului3.17.1. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de până la 2 kg are obligaţia de a prelua trimiteri poştale de la expeditori, la fiecare punct de acces, cel puţin 3 zile pe săptămână şi cel puţin două ore în fiecare din aceste zile.3.17.2. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de până la 2 kg are obligaţia de a asigura livrarea trimiterilor poştale cel puţin 3 zile pe săptămână.3.18. Calitatea serviciilor3.18.1. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 80% din aceste trimiteri poştale în cel mult 3 zile lucrătoare de la data colectării acestora şi a 95% din aceleaşi trimiteri poştale în cel mult 5 zile lucrătoare de la data colectării.3.19. Gestionarea reclamaţiilor3.19.1.1. Furnizorul are obligaţia de a primi reclamaţiile prealabile adresate de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin prestarea necorespunzătoare a serviciului.3.19.1.2. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poştală este obligat să transmită reclamaţiile primite, spre soluţionare, furnizorului care a preluat trimiterea poştală respectivă.3.19.2. Reclamaţia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar.3.19.3. Furnizorul are obligaţia de a întocmi şi de a actualiza permanent un registru în care vor fi înscrise toate reclamaţiile adresate de expeditori sau destinatari, inclusiv în cazul în care serviciul poştal este prestat de mai mulţi furnizori, precum şi rezultatul acestora.3.19.4. Reclamaţia este considerată întemeiată atunci când este angajată răspunderea contractuală a furnizorului faţă de expeditor sau destinatar.3.19.5. Numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea necorespunzătoare a serviciilor incluse în sfera serviciului universal prestate de un furnizor trebuie să fie mai mic de două reclamaţii la 1.000 de trimiteri poştale preluate.3.20. Tariful de monitorizare3.20.1. Furnizorul are obligaţia de a contribui la cheltuielile administrative ale autorităţii de reglementare prin plata unui tarif de monitorizare anual, în cuantumul şi în condiţiile prevederilor cap. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.3.21. Mecanismul de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal3.21.1. ANCOM poate impune furnizorilor de servicii poştale autorizaţi, conform procedurii de autorizare generală, pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii poştale care pot fi considerate substituibile acestora, plata unei contribuţii financiare pentru compensarea costului net înregistrat de către furnizorii de serviciu universal, generat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care aceştia au fost desemnaţi să le presteze, sau obligaţia de a colecta şi vira contribuţiile utilizatorilor la mecanismul de compensare, în condiţiile cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.3.22. Informarea ANCOM3.22.1. Furnizorul are următoarele obligaţii de informare a ANCOM: a) de a transmite informaţiile solicitate potrivit prevederilor deciziei preşedintelui ANCOM privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale; b) de a înştiinţa ANCOM cu privire la instalarea efectivă de puncte de acces nedeservite de personal (cutii poştale), menţionând atât localizarea acestora, cât şi caracteristicile tehnice, în termen de 15 zile de la instalare; c) de a comunica modificarea condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale, precum şi orice altă modificare a datelor cuprinse în notificarea transmisă ANCOM, în termen de 15 zile de la data apariţiei, prin transmiterea unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare; d) de a transmite orice informaţie solicitată de ANCOM în condiţiile legii.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013, conform modificării aduse de pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2NOTIFICAREprivind furnizarea serviciilor poştale încondiţiile regimului de autorizare generalăA. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*): ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumirea/Numele solicitantului**): │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Sediul/Domiciliul solocitantului: │ │ Adresă completă**) │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Judeţ/Sector:**) Oraşul/Comuna**) │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Satul(dacă este cazul)**) Telefon**) Fax │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ E-mail Pagina de Internet │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: │ │ │ │ Judeţ/Sector Cod unic de inregistrare**) │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ │ │ Cont bancar: │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact: │ │ │ │ Nume**) Prenume**) │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ Cod numeric personal**) │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ Adresă completă │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ Judeţ/Sector: Oraşul/Comuna Satul │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ Telefon: Fax: E-mail: │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Adresa de corespondenţă a solicitantului: │ │ Adresă completă │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Judeţ/Sector: Oraşul/Comuna Satul │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ Telefon: Fax: E-mail: │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_| │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Persoana de contact a solicitantului: │ │ │ │ Nume Prenume │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ │ │ Telefon Fax E-mail │ │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------*) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor prezenta informaţiile de identificare echivalente.**) Completarea acestor câmpuri este obligatorie.B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza serviciul respectiv):┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Tipurile de servicii pe care solicitantul intenţionează │Data (se comple- ││să le furnizeze │tează cu data de ││ │la care solici- ││ │tantul intenţio- ││ │nează să dobân- ││ │dească dreptul de ││ │a furniza servi- ││ │ciile poştale: ││ │zz.ll.aaaa) │├─────────────────────┬─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│[]A. Servicii poştale│[]A.1. Colectarea, sortarea, trans- │ ││incluse în sfera │portul şi livrarea trimiterilor │ ││serviciului universal│poştale în greutate de până la 2 kg │ ││ │(corespondenţă, imprimate) │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] A.2. Colectarea, sortarea, trans- │ ││ │portul şi livrarea cecogramelor │ ││ │interne şi internaţionale │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] A.3. Colectarea, sortarea, trans- │ ││ │portul şi livrarea coletelor poştale │ ││ │în greutate de până la 10 kg │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] A.4. Distribuirea coletelor poşta-│ ││ │le în greutate de până la 20 kg │ ││ │expediate din afara teritoriului │ ││ │României către o adresă aflată pe │ ││ │teritoriul acesteia │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] A.5. Serviciul de trimitere reco- │ ││ │mandată având ca obiect trimiteri │ ││ │poştale în greutate de până la 2 kg │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] A.6. Serviciul de trimitere │ ││ │cu valoare declarată având ca │ ││ │obiect trimiteri poştale în greutate │ ││ │de până la 2 kg sau colete poştale │ ││ │în greutate de până la 10 kg, │ ││ │respectiv colete poştale cu limita │ ││ │de greutate între 10 şi 20 kg │ ││ │expediate din afara teritoriului │ ││ │României către o adresă │ ││ │aflată pe teritoriul acesteia │ │├─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│[] B. Servicii poşta-│[] B.1. Servicii având ca obiect │ ││le neincluse în sfera│trimiteri poştale în greutate mai │ ││serviciului universal│mare de 2 kg (corespondenţă, impri- │ ││ │mate) │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.2. Serviciul de publicitate prin│ ││ │poştă │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.3. Servicii având ca obiect co- │ ││ │lete poştale interne cu limite de │ ││ │greutate între 10 şi 50 kg │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.4. Servicii având ca obiect co- │ ││ │lete poştale cu limite de greutate │ ││ │între 10 şi 50 kg expediate de pe │ ││ │teritoriul României către o adresă │ ││ │aflată în afara teritoriului acesteia│ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.5. Servicii având ca obiect co- │ ││ │lete poştale cu limite de greutate │ ││ │între 10 şi 50 kg expediate din afara│ ││ │teritoriului României către o adresă │ ││ │aflată pe teritoriul acesteia │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.6. Serviciul Ramburs │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.7. Serviciul Schimbare destina- │ ││ │ţie │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.8. Serviciul Livrare specială │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.9. Serviciul Confirmare de │ ││ │primire │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.10. Serviciul Express │ ││ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │[] B.11. Serviciul Mandat poştal pe │ ││ │suport hârtie │ │└─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────┘C. Detalii privind reţeaua poştală utilizată pentru furnizarea serviciilor poştale:Lista conţinând toate punctele fixe de acces şi de contact, deservite de personal, precum şi toate celelalte construcţii aparţinând reţelei poştale (în cazul în care tabelul de mai jos nu conţine spaţiu suficient pentru înscrierea tuturor informaţiilor se va anexa o listă cu acestea):C.1. Puncte de acces fixe deservite de personal*Font 9*┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬──────┬───────────┐│Nr. │ │ │ │ │ │ │Program ││crt.│Judet/Sector │ Oraş/Comună │ Sat │ Adresa │ Telefon │ Fax │de lucru ││ │ │ │ │(Str., nr. etc.)│ │ │cu publicul││ │ │ │ │ │ │ │(zile/ore) │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┴─────────┴──────┴───────────┘C.2. Puncte de contact fixe deservite de personal*Font 9*┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬──────┬───────────┐│Nr. │ │ │ │ │ │ │Program ││crt.│Judet/Sector │ Oraş/Comună │ Sat │ Adresa │ Telefon │ Fax │de lucru ││ │ │ │ │(Str., nr. etc.)│ │ │cu publicul││ │ │ │ │ │ │ │(zile/ore) │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┴─────────┴──────┴───────────┘C.3. Alte clădiri ce aparţin reţelei poştale (de ex. centre de sortare etc.)*Font 9*┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┬─────────┬──────┬───────────┐│Nr. │ │ │ │ │ │ │Program ││crt.│Judet/Sector │ Oraş/Comună │ Sat │ Adresa │ Telefon │ Fax │de lucru ││ │ │ │ │(Str., nr. etc.)│ │ │cu publicul││ │ │ │ │ │ │ │(zile/ore) │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┴─────────┴──────┴───────────┘D. Următoarele documente sunt anexate notificării:[] certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie;*)[] certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în registrul federaţiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, în copie*);[] dovada calităţii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;*)[] suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societăţii-mamă, în copie:*)[] numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei în relaţia cu ANCOM;[] numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, precum şi actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente, în copie;[] condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.E. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în registrul public al furnizorilor de servicii poştale:[] DaSemnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului--------------*) În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013, conform modificării aduse de pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din DECIZIA nr. 891 din 3 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 11 noiembrie 2009.  +  Anexa 4CătreAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢIICEREREde renunţare la dreptul de a furniza servicii poştaleFurnizorul .................., cu sediul/domiciliul în localitatea ........., str. ............ nr. ...., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., codul fiscal/codul unic de înregistrare .............., reprezentat de ................., domiciliat în localitatea ..........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., oraşul/comuna ............., judeţul/sectorul .............., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ........, cod numeric personal ................, renunţă, începând cu data de ................, la dreptul de a furniza următoarele tipuri de servicii poştale menţionate în Certificatul-tip nr. .........:A.1. ..........................................................................A.2. ..........................................................................A.3. ..........................................................................A.4. ..........................................................................A.5. ..........................................................................A.6. ..........................................................................B.1. ..........................................................................B.2. ..........................................................................B.3. ..........................................................................B.4. ..........................................................................B.5. ..........................................................................B.6. ..........................................................................B.7. ..........................................................................B.8. ..........................................................................B.9. ..........................................................................B.10. .........................................................................B.11. .........................................................................Menţiuni (dacă este cazul): ................................................. .Am luat cunoştinţă de faptul că, în situaţia în care pentru anul în curs se datorează tarif de monitorizare, netransmiterea în termen de 15 zile de la data încetării calităţii de furnizor a documentelor prevăzute la art. 126 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, are ca efect determinarea obligaţiei de plată prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor din anul în care am avut această calitate fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, şi a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calităţii.Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului...............................................----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din DECIZIA nr. 513 din 1 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 14 august 2013, conform modificării aduse de pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.------