HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 27 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa."2. La articolul 56 punctul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Serviciul contencios;"3. La articolul 56, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;"4. La articolul 56, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Biroul grefa secţiilor;"5. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Serviciul contencios are următoarele atribuţii: a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite şi, dacă este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte; b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum şi la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate; c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului; d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, nota justificativă care se întocmeşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi referatul de necesitate şi nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau lucrări; e) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea; f) întocmeşte lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor secţiilor şi Plenului Consiliului; g) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţii, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi alte lucrări; h) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare extras de pe hotărârile judecătoreşti privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, în maximum 5 zile de la pronunţare, precum şi hotărârile, după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora; i) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al Consiliului; j) întocmeşte calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători şi procurori şi îndeplineşte orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general."6. Articolul 67^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67^1. - Direcţia legislaţie, documentare şi contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordonează activitatea Serviciului contencios şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei."7. La articolul 68 alineatul (4), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) colaborează cu Serviciul contencios în elaborarea cererilor şi apărărilor în litigiile având ca obiect proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale sau programe finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului;"8. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii exercită următoarele atribuţii: a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor date în atribuţia altor compartimente; b) participă la şedinţele Plenului şi ale secţiilor Consiliului; c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă a Plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului; d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere; e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de Plen şi de secţii pe pagina de internet a Consiliului, conform legii; f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în şedinţele Plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă; h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie; i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate; j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor Plenului şi ale secţiilor; k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea Plenului şi a secţiilor; l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării; n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului."9. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:"Art. 69^1. - Biroul grefa secţiilor are următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară şi urmăreşte soluţiile pronunţate în cauzele în care a fost exercitată calea de atac; b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; ia măsuri, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie disciplinară, inclusiv pe baza comunicărilor făcute de Inspecţia Judiciară; d) asigură, în condiţii de confidenţialitate, activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului, în care se soluţionează cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii sau arestării judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, respectiv procurorilor; e) redactează, în ziua în care au fost adoptate, hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat cererile prevăzute la lit. d); f) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului şi redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat sesizările privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; g) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor având ca obiect suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor ori interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii şi redactează hotărârile pronunţate; h) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi redactează hotărârile pronunţate."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului

  Superior al Magistraturii,

  judecător Marius Badea Tudose
  Bucureşti, 27 octombrie 2015.Nr. 1.132.-----