ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015  Având în vedere:– analiza execuției veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;– posibilitatea plății tranșei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de către personalul din sectorul bugetar;– plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015;– adoptarea unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– asigurarea fondurilor pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;– asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului din unitățile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;– asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere a acestora;– alocarea de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;– necesitatea asigurării finanțării cheltuielilor de personal din învățământul special, din centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:– riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării activității acestora în bune condiții până la finele anului;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;– riscul neplății salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, deși cuprinse în bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;– riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;– riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de personal din învățământul special, din centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere a acestora,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2015  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 și 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 740,7 milioane lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3.726,0 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în anexa nr. 3/10/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", să introducă fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 11 mii lei, asigurată prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe".  +  Articolul 4În cadrul influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", este majorat cu suma de 700 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice anexa nr. 3/13/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", pentru proiectul cod 1180 "Sistem de administrare și urmărire a procesului de elaborare de politici", prin modificarea valorii totale a proiectului și a creditelor de angajament pe anii anteriori.  +  Articolul 6Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 80 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", să introducă obiectivul de investiții în continuare, cu fișa cod obiectiv 1067 "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni", cu suma de 16.896 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", la proiectul 5414 "Noi măsuri de modernizare și management integrat al serviciilor pentru cetățeni", capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 "Finanțare națională", respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și să suplimenteze corespunzător creditele de angajament și creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 4.800 mii lei.(2) Pentru achiziționarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chișinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă fișa cod obiectiv 1 "Achiziții de imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", să introducă titlul 71 "Active nefinanciare", suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", să majoreze veniturile proprii la o poziție distinctă cu suma de 1.720 mii lei și cheltuielile la capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu suma de 1.720 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să introducă programul bugetar "Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)", la capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu credite bugetare de angajament în sumă de 1.720 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.720 mii lei.  +  Articolul 10(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fișa proiectului cu finanțare din FEN de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", să introducă Proiectul MARE/2014/2022 "Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spațiale - MARSPLAN-BS", cu credite de angajament în sumă de 180 mii lei la capitolul 80.08 "Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fișa proiectului cu finanțare din FEN de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", să introducă Proiectul "Legislație, Economie, Competiție și Administrație - Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice", cu credite de angajament în sumă de 12 mii lei, la capitolul 80.08 "Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 "Program pilot locuințe sociale pentru comunitățile de rromi", cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 "Construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 13(1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiții aflate în finanțare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală" la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, și a creditelor bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", și, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categorii de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fișa Programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", la programul 4091 "Programul de modernizare a administrației fiscale - Banca Mondială", capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", să diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 "Fișa Programului", să diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 "Servicii de asistență juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii", și să majoreze corespunzător, cu aceeași sumă, creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar 982 "Servicii de informare financiară specializate și baze de date, necesare activității de administrare a datoriei publice", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii".  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Justiției să diminueze, în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 1 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/05 "Fișa programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influenței prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, și creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", următoarele modificări:a) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 "Taxe și tarife pentru utilizarea de licență și autorizații de funcționare", cu suma de 100 mii lei;b) să diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri", cu suma de 41 mii lei;c) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri din învățământ", cu suma de 1.293 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze, în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", următoarele modificări:a) la capitolul 61.10 "Ordine publică și siguranță națională", la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", să suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 3.800 mii lei și să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" cu suma de 72 mii lei;b) la capitolul 68.10 "Asigurări și asistență socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 30 mii lei.(5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, se autorizează Ministerul Justiției să aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanță pentru obținerea acreditării RENAR, precum și a arieratelor înregistrate de Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" - unitate sanitară cu paturi în subordinea Ministerului Justiției.  +  Articolul 16(1) Pentru creditele de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între capitole și titluri de cheltuieli, precum și redistribuiri între programe și să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În bugetul Ministerului Apărării Naționale este cuprinsă și suma de 452.731 mii lei, reprezentând credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să repartizeze Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Academician Ștefan Milcu" subvenție în completarea veniturilor proprii reportate și încasate în anul 2015, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale ca pentru angajarea și utilizarea fondurilor publice destinate realizării de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale pentru care durata de îndeplinire depășește un an bugetar, precum și achizițiile publice efectuate de la/prin organizații internaționale sau de la guvernele altor state să efectueze ordonanțarea și plata obligațiilor pe baza actelor justificative din momentul angajării fondurilor publice, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) și (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonanțate și plătite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de recepție cantitativă și calitativă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate.  +  Articolul 17(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", să introducă obiectivul nou de investiții "Redimensionarea și modernizarea centralei termice - punct termic din cazarma 383 Galați", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 698 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate", să introducă obiectivul nou de investiții "Plăci comemorative în onoarea și memoria tuturor românilor care au servit și au murit în Bosnia Herțegovina și în memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Brânzan", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 27 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.150 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", următoarele modificări:a) redistribuirea, în cadrul capitolului 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare" la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv";b) diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament, la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente" cu suma de 1.301 mii lei și la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", cu suma de 2.999 mii lei.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finanțării programelor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să introducă, în anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 "Promovarea sportului de performanță", următoarele modificări:a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli";b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".  +  Articolul 22(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 12.772 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operațional Asistență Tehnică și din măsura ISPA 2003RO16PPE027 "Integrated Waste Management System in Galați and Surrounding".(2) Ministerul Tineretului și Sportului virează, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reîntregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență", deschis la Trezoreria operativă centrală și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată și, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reîntregirea contului RO21BRDE450SV36476494500 "Disponibil aferent memorandumului de finanțare ISPA Mediu", deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Diferențele nefavorabile de curs valutar se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, iar diferențele favorabile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul și structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole județene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole pe anul 2015".  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despăgubiri civile", este cuprinsă suma de 1.852 mii lei, destinată stingerii obligațiilor de plată restante ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiilor subordonate către bugetul de stat, rezultate din nerecuperarea acestora de la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fișa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor".  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/05 "Fișa programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei, la cod program 73 "Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți".  +  Articolul 27Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015 - 2018 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", veniturile proprii cu suma de 5.806 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/21 "Fișa Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", la sursa 08 "Finanțare externă nerambursabilă", creditele de angajament la proiectul 2432 "Calea verde spre dezvoltare durabilă" cu suma de 6.032 mii lei, din care la alineatul 56.17.01 "Finanțare națională" cu suma de 905 mii lei și la alineatul 56.17.02 "Finanțare externă nerambursabilă" cu suma de 5.127 mii lei.  +  Articolul 29(1) Cu suma de 542.274 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", se majorează contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului și se utilizează de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții finanțate de la bugetul de stat și neutilizată până la finele anului bugetar, aferentă perioadei 2000-2010 și nevirate la bugetul de stat, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acesteia.(3) Suma primită potrivit alin. (2) într-un cont de disponibil se virează de către Ministerul Transporturilor la venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile.(4) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", se va plăti suma de 29.119,65 mii lei în contul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., conform Deciziei irevocabile nr. 263 din 23 ianuarie 2014, sumă ce a fost utilizată de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante către furnizorii de investiții și a majorărilor de întârziere aferente.(5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", se majorează contribuția statului la capitalul social al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.(6) Suma prevăzută la alin. (5) se încasează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2015, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestațiilor cu mentenanța materialului rulant din perioada 2009-2010.(7) Cu suma de 126.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", se majorează contribuția statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.(8) Suma prevăzută la alin. (7) reprezintă subcompensarea, de la bugetul de stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014, se încasează într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează cu condiția ca Ministerul Transporturilor să își asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 30(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despăgubiri civile", este cuprinsă suma de 12.559 mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile stabilite în sarcina Ministerului Transporturilor, după cum urmează:a) suma de 2.078 mii lei pentru plata Sentinței civile nr. 6.934/2012, rămasă irevocabilă prin Decizia Curții de apel București nr. 1.772/2014;b) suma de 2.783 mii lei pentru plata Sentinței civile nr. 2.272/2013, rămasă irevocabilă prin Decizia I.C.C.J. din 4 iunie 2014;c) suma de 7.698 mii lei pentru plata Sentinței arbitrale nr. 138 din 22 decembrie 2014, pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.(2) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 2.838 mii lei se repartizează Școlii Superioare de Aviație Civilă.  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", la sursa 08 "Finanțare externă nerambursabilă", să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5993 "Infrastructura transfrontalieră infrastructura de comunicații între România și Republica Moldova", cu suma de 4.694 mii lei la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatul 56.08.02 "Finanțare externă nerambursabilă".  +  Articolul 32(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice, la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", să diminueze partea de venituri cu suma de 140.000 mii lei, astfel:a) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", cu suma de 135.000 mii lei;b) la capitolul 36.10 "Diverse venituri", cu suma de 5.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 33Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în anexa nr. 3/25/29 "Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții", la capitolul 65.10 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivul nou de investiții "Corp Anexa C2 - Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântu Gheorghe, Tulcea la Universitatea din București", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 154 mii lei, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universității din București.  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Sănătății ca, din bugetul aprobat la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri și servicii", să efectueze plata stabilită de Curtea de Apel București prin Decizia Penală nr. 537/A din Dosarul nr. 25.294/303/20109 (1.555/2014) a echivalentului în lei la data efectuării plății a sumei de 4.270.000 euro.  +  Articolul 35În cadrul influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Ministerului Sănătății la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", este majorat cu suma de 2.000 mii lei.  +  Articolul 36În cadrul influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Ministerului Sănătății la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate", este diminuat cu suma de 20.000 mii lei.  +  Articolul 37Se autorizează Ministerul Sănătății, în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 "Inițiative în Sănătate Publică", să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", cu suma de 7.535 mii lei la poziția "Finanțare din FEN postaderare".  +  Articolul 38(1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 2.829 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.000 mii lei aferente programului bugetar cod 1082 "Programul național de finanțare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică - Cetățile Dacice din Munții Orăștiei", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".  +  Articolul 39Se autorizează Serviciul Român de Informații să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 7 mii lei.  +  Articolul 40Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă fișa cod obiectiv 3 "c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, respectiv fișa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 90 mii lei, finanțarea fiind asigurată cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 41(1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în anexa nr. 3/35/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", să modifice denumirea proiectului 5716 "Servicii integrate de export pentru sprijin sustenabil al internaționalizării companiilor românești - Dezvoltarea capacității de export sustenabil a IMM-urilor prin adăugarea, crearea și captarea valorii în lanțul valoric național" în "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România".(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în anexa nr. 3/35/29 "Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 15.507 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat și respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (forma consolidată).  +  Articolul 42În bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, la capitolul "Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 80.000 mii lei se utilizează pentru asigurarea sumelor restante solicitate de beneficiari în baza acordurilor de finanțare încheiate conform Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii.  +  Articolul 43Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 81.01 "Combustibili și energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Instalație tehnologică de suprafață la sonda 4 Bătrânești", cu credite de angajament și, respectiv, credite bugetare în sumă de 770 mii lei, respectiv obiectivul de investiții în continuare "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", cu credite de angajament și, respectiv, credite bugetare în sumă de 15.795 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 44Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să suporte din bugetul propriu, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", suma de 257 mii lei reprezentând plată către Comisia Europeană considerată ca neeligibilă în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2010-2011, conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08.TSE.RO.RAPPORT. FINAL.DOC.  +  Articolul 45Se autorizează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", la sursa 01 "Buget de stat", să diminueze creditele de angajament cu suma totală de 1.282 mii lei, la proiectul 4572 "Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.25 "Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse", din care: 180 mii lei la alineatul 56.25.01 "Finanțare națională", 1.021 mii lei la alineatul 56.25.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și 81 mii lei la alineatul 56.25.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 46Se autorizează Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor să transfere proiectul cod 6644 "Îmbunătățirea managementului la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, aferent competențelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susținute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziție publică", din anexa nr. 3/52/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", în anexa nr. 3/52/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", să modifice valoarea totală a proiectului, prevederile anului curent și creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.  +  Articolul 47Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să actualizeze creditele de angajament și creditele bugetare cuprinse în anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", cod 1.1 Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", la articolul 56.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", pe cele două alineate 56.22.01 "Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare" și 56.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", totalul creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente articolului 56.22 pe toată perioada de programare și pe ani bugetari, rămânând nemodificat.  +  Articolul 48Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN", cu suma de 30.000 mii lei.  +  Articolul 49(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", în cadrul Politicii 01 "Programe finanțate în cadrul PCUE", să diminueze creditele de angajament la componenta 0101 "Finanțarea din FEN postaderare", cu suma de 208.080 mii lei la Programul operațional "Asistență tehnică".(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, suplimentar față de introducerea influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, să diminueze creditele bugetare pe anul 2015 în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", cu suma de 65.000 mii lei, la codul 02 "Contribuție publică națională totală", în cadrul Politicii 01 - Programe finanțate în cadrul PCUE la Programul operațional 07 "Programul operațional sectorial Mediu (POS Mediu)".  +  Articolul 50Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".  +  Articolul 51(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale, se majorează cu suma de 2.470.105 mii lei, din care:a) 121.587 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 3;b) 902.343 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 4;c) 946.175 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;d) 500.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, a cărei repartizare pe județe se face prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având în vedere lungimea drumurilor județene și comunale, capacitatea financiară a județului și analizele de specialitate.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a) finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională;b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, în tranșele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 și anul 2016, inclusiv plății acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1);c) plății diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională;d) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a) finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în tranșele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 și anul 2016, inclusiv plății acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1);c) plății diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;d) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap la nivelul sectoarelor și municipiului București;e) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1) lit. c), au următoarea destinație:a) suma de 900.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, luându-se în calcul doar sumele ce fac obiectul prezentului alineat;b) suma de 19.550 mii lei, potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011;c) suma de 3.631 mii lei se alocă comunei Rozavlea, județul Maramureș, în baza Sentinței civile nr. 1.259/2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 85/R/2015 a Tribunalului Maramureș;d) suma de 68 mii lei se alocă comunei Olcea, județul Bihor, în baza Sentinței civile nr. 401/CA/2012, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3.463/2014;e) suma de 319 mii lei se alocă comunei Căbești, județul Bihor, în baza Sentinței civile nr. 188/CA/2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2.225/2015;f) suma de 35 mii lei se alocă comunei Tuzla, județul Constanța, pentru finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare;g) suma de 168 mii lei se alocă comunei Buntești, județul Bihor, în baza Sentinței civile nr. 341/CA/2012-P.I a Curții de Apel Oradea, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1.661/2014;h) suma de 304 mii lei se alocă comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, în baza Sentinței civile nr. 39/2014 a Curții de Apel Cluj, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1.358/2015;i) suma de 100 mii lei se alocă comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, în baza Sentinței civile nr. 39/2014 a Curții de Apel Cluj, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1.358/2015;j) suma de 22.000 mii lei se alocă municipiului Drobeta-Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populație, în sezonul rece.(5) Cu sumele repartizate, potrivit prevederilor prezentului articol, se rectifică bugetele locale.(6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal.(7) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.(8) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate.  +  Articolul 52(1) Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse și fondurile aferente plății titlurilor executorii potrivit art. 54 alin. (1).  +  Articolul 53Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate ca, în anexa nr. 09/05 "Fișa programului", suplimentar față de modificarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament corespunzătoare influențelor prevăzute în anexa nr. 6, să majoreze creditele de angajament pentru:a) "Programele naționale de sănătate curative", cod 530, cu suma de 210.683 mii lei;b) "Programul național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate", cod 659, cu suma de 60.083 mii lei.  +  Capitolul II Măsuri bugetare  +  Articolul 54(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la termenul prevăzut art. 35 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plătesc a patra tranșă din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, precum și cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituțiilor subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor alin. (1).  +  Articolul 55(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) și c), art. 17 alin. (2) și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul 10.01 "Cheltuieli salariale în bani", alineatul 10.01.13 "Indemnizații de delegare", prin diminuarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate la titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.06 "Deplasări, detașări, transferări", alineatul 20.06.02 "Deplasări în străinătate", cu sumele aferente indemnizației de cazare acordate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal", între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.  +  Articolul 56După alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevăzută la alin. (2), se aplică până la data de 15 noiembrie 2015.  +  Articolul 57Plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe".  +  Articolul 58Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate la încheierea exercițiului bugetar 2015, se acoperă din excedentul din anii precedenți.  +  Articolul 59Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Programul operațional "Asistență tehnică", pentru care cheltuielile au fost efectuate anterior emiterii Deciziei de Finanțare a Autorității de Management în alt procent de FEDR decât cel stabilit prin aceasta, reflectate în evidența contabilă a beneficiarului în sursa "finanțare națională", sunt considerate cheltuieli FEN.  +  Articolul 60Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, se realizează până la data de 31 decembrie 2015.  +  Articolul 61(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sume pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.(2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.  +  Articolul 62Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l^1) se introduce o nouă literă, litera l^2), cu următorul cuprins:l^2) cererea de lichidare a plăților pentru proiect - cerere de plată care însoțește cererea de plată finală și cuprinde facturile de avans și/sau cheltuielile estimate pentru ultimele două luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizează în luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;2. După articolul 17^9 se introduce un nou articol, articolul 17^10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^10(1) La depunerea ultimei cereri de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3^1), pot depune și o cerere de lichidare a plăților pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice/achiziții aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie și decembrie, statele de plată estimate pentru plata salariilor experților din proiecte, state/centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor angajate în perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, cererea de lichidare a plăților pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atât pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, cât pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a plăților pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei modificări.(2) Cererea de lichidare a plăților pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu încadrarea în valoarea bugetului proiectului rămas de executat.(3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăților pentru proiect se vor vira de către Autoritatea de management în conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinată prefinanțării, în cazul beneficiarilor instituții publice sau, după caz, în conturile de disponibilități aferente prefinanțării ale beneficiarilor din sectorul privat.(4) În cazul proiectelor derulate în parteneriat, Autoritatea de management virează sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăților în conturile de disponibilități ale liderilor de parteneriat, iar aceștia transferă sumele primite, în contul propriu sau în conturile partenerilor prevăzute la alin. (3), după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la încasare. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite de către beneficiari în conturile de unde au fost virate nu mai târziu de 31 decembrie 2015, în caz contrar aplicându-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanțare beneficiarilor.(5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a plăților pentru proiect se vor depune nu mai târziu de 15 ianuarie 2016.(6) Neîncadrarea în termenele stabilite atrage după sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăților pentru proiect cu consecințele suportării acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate și nejustificate în termen.(7) În cazul proiectelor care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015, cuprinse în lista elaborată la nivelul autorităților de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune în cadrul ultimei cereri de plată/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor recepționate cantitativ dar care vor fi puse în funcțiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achiziția de materiale, recepționate în șantier, necesare execuției lucrărilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plată, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții și de alte reglementări legale în vigoare. În cazul în care Autoritatea de management constată diferențe cantitative/calitative între bunurile/materialele decontate și cele puse în funcțiune/în operă va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.  +  Articolul 63(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2015, funcționarii publici și personalul contractual din Ministerul Finanțelor Publice - aparat propriu, Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiază de 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută.(2) Acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (1) se realizează prin majorarea salariului de bază, astfel cum au fost acordat pentru luna octombrie 2015, cu numărul de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu personalul din Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.(4) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna octombrie 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat propriu, Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pe perioada în care acesta intră sub incidența art. 2 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 64Se mandatează Ministerul Justiției să întreprindă toate demersurile legale necesare finanțării, proiectării și execuției lucrărilor de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, din următoarele surse de finanțare: fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat asigurate prin bugetul Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 65Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 și 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unități ale administrației publice» este cuprinsă și suma de 7.000 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Instituțiile de învățământ preuniversitar așa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provin aceștia.  +  Articolul 66La articolul 90 alineatul (1) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 31 iulie 2015, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2014 pentru o fracțiune de an;  +  Articolul 67În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu douăzeci de posturi, respectiv de la 15.251 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția "Cu studii superioare gradul I" de la 3.019 posturi la 3.039 posturi, aferent funcției clericale de preot.  +  Articolul 68(1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, din sumele rambursate României pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, suma de 66.000 mii lei se va utiliza pentru asigurarea plății de către autoritatea de management respectivă a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare/plată depuse de beneficiari.(2) În aplicarea alin. (1), se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să vireze Autorității de certificare și plată suma de 66.000 mii lei, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în contul de disponibil 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional «Dezvoltarea capacității administrative»", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare cu suma de 66.000 mii lei.  +  Articolul 69(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiții cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 70(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare și cheltuieli de capital, precum și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii subordonate, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională".  +  Articolul 71Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare și/sau credite de angajament neutilizate, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.  +  Articolul 72Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.787,9 milioane lei.  +  Articolul 73Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 și art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,85%;b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,4%;c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii, precum și plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat și bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanței de urgență;d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 52.139,7 milioane lei, din bugetul de stat este de 21.256,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 169,0 milioane lei, din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 7.521,2 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.  +  Articolul 74Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  București, 23 octombrie 2015.Nr. 47.  +  Anexa nr. 1TOTALInfluențe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2015detaliate pe capitole și subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -740.669││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 216.159││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 95.491││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │ 144.561││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 116.061││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 157.884││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 157.884││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ -41.823││ 02 │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția │ ││ │consumatorului │ -266││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 17.500││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale │ ││ │societăților comerciale și organizațiilor economice │ ││ │străine │ -1.056││ 05 │Impozit pe profitul realizat de persoana fizică │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ ││ │generează o persoană juridică │ 4.997││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -63.023││ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ ││ │de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană │ ││ │juridică, care nu generează o persoană juridică │ 25││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ 28.500││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ ││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 100.000││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 100.000││0401 │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ ││ │SCAD) │ -71.500││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -71.500││0700 01 │A3 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ -50.171││0701 │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ -50.171││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ -24.483││ │activitatea notarială și alte taxe de timbru │ ││ 04 │Impozit pe construcții │ -25.688││1000 01 │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │ -47.799││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 1.778.434││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -2.470.105││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │județelor (se scad) │ -121.587││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și │ ││ │Municipiului București (se scad) │ -902.343││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │drumuri (se scad) │ -500.000││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -946.175││1201 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ -153.794││ 01 │Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele │ -16.003││ │naturale │ ││ 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei │ 23││ │electrice și termice-Restanțe anii anteriori │ ││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ -24││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a │ ││ │cafelei │ ││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a │ ││ │dereglementării prețurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale │ -129.431││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 5.284││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a│ -13.643││ │gazului metan │ ││1401 │ACCIZE │ 360.200││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI │ 437.466││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 446.916││ 03 │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și │ ││ │autorizații de funcționare │ -9.450││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE │ ││ │INTERNAȚIONALE │ 48.900││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 48.900││ 01 │Taxe vamale │ 48.900││2900 01 │C3. VENITURI NEFISCALE │ 120.668││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 22.989││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 151.599││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a │ ││ │României │ 101.849││ 05 │Venituri din concesiuni și închirieri │ -196.740││ 08 │Venituri din dividende │ 184.143││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze│ 62.532││ │cu efect de seră │ ││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -185││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -128.610││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -128.610││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 97.679││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ -32.976││ 02 │Taxe consulare │ -26.311││ 05 │Taxe și alte venituri în învățământ │ -504││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ -1.399││ 09 │Taxe și alte venituri din protecția mediului │ -1.226││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare și │ ││ │conversie profesională, specializarea și perfecționare│ -1.104││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 182││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 1.561││ 26 │Venituri din despăgubiri │ -4.175││3501 │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ 18.943││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate și alte sume constatate odată cu │ 19.459││ │confiscarea potrivit legii │ ││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ -132││ 05 │Amenzi judiciare │ -384││3601 │DIVERSE VENITURI │ 111.712││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputații și despăgubiri │ 712││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 153.358││ 05 │Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile │ ││ │instituțiilor publice │ -9.059││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 3.400││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate și a fructelor în │ ││ │instituțiile școlare │ 58.600││ 19 │Venituri din recuperarea creanțelor fiscale │ 50││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ ││ │Legii nr. 118/2010 │ -8.385││ 50 │Alte venituri │ -86.964││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 43.172││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 43.172││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat și de mobilizare │ 360││ 06 │Venituri obținute în procesul de stingere a │ ││ │creanțelor bugetare │ 24.893││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităților │ ││ │administrativ-teritoriale │ 87││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 17.832││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ -1.000.000││ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa nr. 2TOTALTit: 00Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.011.807││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.051.426││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.357││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 432.495││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -104.478││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 450.391││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.680.859││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -155.980││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.368.022││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 426.361││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 202.363││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.615││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.357││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 248.080││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.277││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.976││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.985.380││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.025.076││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 601.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 420.033││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -104.478││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 450.391││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.690.859││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -176.075││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.372.731││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 426.361││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.911││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 202.363││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.615││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.280││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 248.006││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.976││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -386.978││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -319.434││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.436││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 43.569││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -9.776││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -148.484││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -295.426││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 30.247││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.544││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.544││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 79.568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -7.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 926.909││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 926.921││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.595││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -22.572││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.572││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -22.572││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ 487.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.202││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.288││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 252.574││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 2.670││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -6││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 184.591││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 184.591││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 892.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 727.434││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 493.071││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 144.676││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 46.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.299││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 41.523││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 16.635││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 164.958││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 164.958││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 200.978││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.078││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.350││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.218││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 298.287││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 53.223││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.900││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.900││6601 │SĂNĂTATE │ -112.406││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -99.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 11.075││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.930││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.930││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 73.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73.169││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.018││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -4.790││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 32.323││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 52.796││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -17.800││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 506││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 506││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 528.368││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 528.368││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -244││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.172││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 109.537││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 406.367││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -4.474││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 626.774││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676.774││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.036.750││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -109.976││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 812.892││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 813.189││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.570││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 10.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 795.119││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -297││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 81.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -2.600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.518││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.411││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 11.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.070││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.021││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 22.458││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.458││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 6.951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.507││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE │ 797.009││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 810.241││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.402││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.718││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 49.199││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.405││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.882││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.232││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.232││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││8401 │TRANSPORTURI │ -1.894.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.618.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 126.566││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 9.524││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││8501 │COMUNICAȚII │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -15.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.507││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.507││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -755││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -755││9901 │DEFICIT │ -3.726.049││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 4.723││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.723││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.709││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 14││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5108 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 279││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 279││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 279││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -285││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 21││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 14││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8408 │TRANSPORTURI │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.694││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 21.704││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.627││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -930││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 12.462││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -10.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.095││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 74││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -7││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -10.000││ │PUBLICE │ ││6710 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.829││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -80││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂTit: 01Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAȚILORTit: 03Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIETit: 04Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.786││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -13││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.786││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -13││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -50││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 5.849││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.849││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -300││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -13││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -13│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUȚIONALĂTit: 05Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENȚEITit: 08Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚIITit: 10Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 48.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.282││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.530││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 48.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.282││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.530││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -8.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.087││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -363││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 51.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 103││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 170││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.900││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.500││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 1.425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.202││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 193││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 132.790││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.565││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.943││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.426││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 132.790││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.565││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.943││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.426││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 129.244││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.244││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.223││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 27.325││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 3.046││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.821││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 175││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 926││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICETit: 15Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 780.303││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 830.326││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -1.026.974││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -224.099││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -17.997││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.023││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.023││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 754.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 804.367││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.026.974││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -18.018││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.911││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 18.724││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.724││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -9.776││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 736.750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 786.750││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.036.750││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -1.107││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.107││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -11.518││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.411││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 14││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 14││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICETit: 16Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.961││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.918││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.115││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 7.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.586││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.115││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -332││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 3.741││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.698││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.573││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -332││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.888││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.888││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.688││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 332││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 332││5108 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 332││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 332│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIȚIEITit: 17Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 243.466││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 243.366││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.341││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.070││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 43.221││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.584││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 244.971││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 244.971││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 43.221││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.299││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 245.002││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 245.002││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 43.252││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.299││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -31││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -31││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -285││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -285││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALETit: 18Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 558.074││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 320.074││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -14.099││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 253.741││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -820││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 238.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 238.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 558.074││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 320.074││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -14.106││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 253.748││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -820││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 238.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 238.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35││6001 │APĂRARE │ 487.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.202││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.288││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 252.574││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 2.670││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -6││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 184.591││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 184.591││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 48.639││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.770││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.879││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.109││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 53.409││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 53.409││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 6.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.593││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 6.303││6601 │SĂNĂTATE │ 11.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.142││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 11.027││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 5.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -1.058││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.058││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -244││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -814││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -7││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -7│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 269.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 277.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 210.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 4.415││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.350││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 269.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 277.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 210.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 4.415││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.350││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -8.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 272.535││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 274.385││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 212.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.850││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.850││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 4.315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.415││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 5.415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 300││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -600││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 80.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.088││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -73.538││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.474││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 80.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.088││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -73.538││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.474││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -208.713││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -208.713││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -208.713││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 288.801││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 288.801││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 135.175││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.474│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUITit: 21Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 16.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.086││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.086││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 14.986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.986││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILORTit: 23Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -120.190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -120.190││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.573││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.806││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -142.857││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -114.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -114.384││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.573││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -142.857││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -109.976││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -109.976││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -109.976││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -15.108││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.570││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -32.881││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -297││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 10.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.403││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.003││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 297││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.608.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.332.969││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 141.981││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.758.708││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.613.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.337.663││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 141.981││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││6601 │SĂNĂTATE │ 15.303││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.303││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 15.303││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 112││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 112││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 265.304││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 265.304││8401 │TRANSPORTURI │ -1.894.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.618.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 126.566││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.694││8408 │TRANSPORTURI │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.694│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICETit: 25Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 271.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 236.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -197.900││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.997││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE │ 3││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 271.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 236.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -197.900││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 82.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82.100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.100││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 189.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 154.340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂȚIITit: 26Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -42.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 120.666││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 130.666││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 186.141││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 186.141││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 186.141││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ -161.141││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -141.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -30.475││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -25.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -10.000││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 8.708││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.427││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.829││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.879││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 5.879││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.829││6710 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.829│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂTit: 28Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││8501 │COMUNICAȚII │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚIITit: 31Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 140.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.069││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.869││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 96.371││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 96.371││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 140.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.069││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.869││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 96.371││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 96.371││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 132.749││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 43.448││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 4.248││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.301││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 89.301││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 628││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 628││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 7.070││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.070││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.070││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -7││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNETit: 32Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂTit: 33Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALETit: 34Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 65.143││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.561││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 37.667││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 65.143││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.561││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 37.667││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 65.493││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.911││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 37.667││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -350│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUITit: 35Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.192││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.002││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 3.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.602││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.602││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.192││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.002││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 3.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.602││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.602││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 559││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.149││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.757││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.590││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.590││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -12││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -2.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.600││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -2.600││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 21.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.507││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 6.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.507││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -15.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.507││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.507││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -755││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -755│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERITit: 36Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -108.115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108.115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -108.115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108.115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -200.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200.136││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -410││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 80.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 11.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.070││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.021││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 951││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 951││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 951│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ -2.532││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││6601 │SĂNĂTATE │ 15.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.220││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -6.651││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -6.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -6.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -80││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -80│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTALAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 - 1989Tit: 39Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -65││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ -65││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ -12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ -12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ -53││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5108 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ -53││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘INSTITUTUL CULTURAL ROMÂNTit: 44Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNETit: 45Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.900││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.900││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.900│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -13.021││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -13.021││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -13.021│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.644││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.644││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.644││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 536││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.644││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.644││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.664││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 536││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 2.042││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.042││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.624││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 418││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -398││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -398││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 118││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -35│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -20││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -20││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -20│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIALTit: 51Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILORTit: 52Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 12.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 12.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 12.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 729.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 729.567││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.008││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 754.674││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 729.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 729.567││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.008││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 754.674││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -97.425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -97.425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -73.326││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -1.008││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.008││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.008││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 828.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 828.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 828.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALETit: 65Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli și pe ordonatoriprincipali de credite                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 584.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 584.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 584.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 584.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -240.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 924.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 924.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa nr. 3SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțareacheltuielilor descentralizate la nivelul județelor,pe anul 2015                                                                                                                             - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care pentru: ││ ─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Salarii, sporuri, hotărâri plata diferențelor ││ indemnizații și judecătorești la contribuțiile ││Nr. Județul TOTAL susținerea susținerea învățământul alte drepturi pentru plata sociale ce sunt în ││crt. INFLUENȚE sistemului de centrelor de special și salariale în bani salariilor sarcina angajatorului,││ protecție a asistență centrele stabilite prin învățământului aferente sumelor ││ copilului socială a județene de lege, precum și special și a plătite, prevăzute ││ persoanelor resurse și contribuțiile centrelor prin hotărâri ││ cu handicap asistență aferente acestora județene de judecătorești având││ educațională resurse și ca obiect acordarea││ asistență unor drepturi de ││ educațională natură salarială ││ personalului din ││ unitățile de ││ învățământ special ││ al CJRAE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 121.587 57.857 23.947 39.783 8.000 25.783 6.000 ││ ││ 1 ALBA 1.541 1.057 923 -439 -800 292 69 ││ ││ 2 ARAD 2.495 1.291 255 949 100 627 222 ││ ││ 3 ARGEȘ 4.694 1.704 830 2.160 300 1.729 131 ││ ││ 4 BACĂU 4.229 1.967 1.150 1.112 600 429 83 ││ ││ 5 BIHOR 4.736 1.567 634 2.535 800 1.364 371 ││ ││ 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2.489 872 333 1.284 250 869 165 ││ ││ 7 BOTOȘANI 1.815 1.119 504 192 100 0 92 ││ ││ 8 BRAȘOV 3.048 1.408 266 1.374 400 846 128 ││ ││ 9 BRĂILA 2.606 1.686 193 727 100 498 129 ││ ││10 BUZĂU 2.775 1.817 136 822 250 369 203 ││ ││11 CARAȘ-SEVERIN 2.394 1.142 236 1.016 0 883 133 ││ ││12 CĂLĂRAȘI 1.465 1.039 312 114 0 90 24 ││ ││13 CLUJ 5.739 1.132 521 4.086 500 3.274 312 ││ ││14 CONSTANȚA 4.337 2.216 878 1.243 250 768 225 ││ ││15 COVASNA 1.273 993 64 216 0 164 52 ││ ││16 DÂMBOVIȚA 2.633 1.928 369 336 50 225 61 ││ ││17 DOLJ 3.976 2.663 601 712 250 254 208 ││ ││18 GALAȚI 3.119 1.388 444 1.287 100 941 246 ││ ││19 GIURGIU 759 477 232 50 0 35 15 ││ ││20 GORJ 1.808 930 483 395 100 224 71 ││ ││21 HARGHITA 2.723 1.453 218 1.052 800 192 60 ││ ││22 HUNEDOARA 3.571 639 555 2.377 300 1.945 132 ││ ││23 IALOMIȚA 962 666 225 71 0 22 49 ││ ││24 IAȘI 8.451 4.705 906 2.840 600 1.859 381 ││ ││25 ILFOV 1.320 562 407 351 0 321 30 ││ ││26 MARAMUREȘ 3.092 1.024 588 1.480 400 901 179 ││ ││27 MEHEDINȚI 1.835 1.227 181 427 0 326 101 ││ ││28 MUREȘ 3.271 1.204 1.440 627 200 362 65 ││ ││29 NEAMȚ 3.421 1.429 917 1.075 200 680 195 ││ ││30 OLT 3.100 1.263 566 1.271 900 280 91 ││ ││31 PRAHOVA 3.515 1.582 1.364 569 0 441 128 ││ ││32 SATU MARE 1.686 779 542 365 100 198 67 ││ ││33 SĂLAJ 1.703 877 523 303 150 74 79 ││ ││34 SIBIU 3.185 1.017 982 1.186 500 528 158 ││ ││35 SUCEAVA 5.265 1.678 1.233 2.354 500 1.381 473 ││ ││36 TELEORMAN 1.678 843 165 670 100 482 88 ││ ││37 TIMIȘ 5.351 2.029 947 2.375 800 1.200 375 ││ ││38 TULCEA 1.741 888 736 117 0 90 27 ││ ││39 VASLUI 4.184 2.857 755 572 0 455 117 ││ ││40 VÂLCEA 3.021 1.678 820 523 100 328 95 ││ ││41 VRANCEA 2.272 1.061 513 698 0 528 170 ││ ││ Sume rezervate ││ care se ││ repartizează ││ pe județe prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, în ││ baza solicitărilor ││ și fundamentărilor ││ prezentate de ││ autoritățile ││ administrației ││ publice ││ locale -1.691 -1.691 -1.000 -691 ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilorcomunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului Bucureștipe anul 2015                                                                                                                             - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care pentru: ││ ───────────────────────────────── ││ Salarii, sporuri, cheltuieli hotărâri plata diferențelor ││ indemnizații și prevăzute la judecătorești la contribuțiile finanțarea ││Nr. Județul TOTAL finanțarea alte drepturi art. 104 alin. 2 pentru plata sociale ce sunt în drepturilor ││crt. INFLUENȚE de bază a salariale în bani li. b)-d) din salariilor sarcina angajatorului, asistenților ││ unităților de stabilite prin Legea în unitățile aferente sumelor personali ai││ învățământ lege, precum și educației de învățământ plătite, prevăzute persoanelor cu││ preuni- contribuțiile naționale preuniversitar prin hotărâri handicap grav││ versitar aferente acestora nr. 1/2011 de stat judecătorești având sau indemni- ││ de stat în unitățile ca obiect acordarea zațiilor ││ de învățământ unor drepturi de lunare ││ preuniversitar natură salarială ││ de stat personalului din ││ unitățile de ││ învățământ ││ preuniversitar ││ de stat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 902.343 62.000 62.000 0 644.217 140.000 50.000 ││ ││ 1 ALBA 26.343 4.153 3.000 1.153 19.866 1.474 850 ││ ││ 2 ARAD 21.008 2.870 1.400 1.470 14.967 1.976 1.195 ││ ││ 3 ARGEȘ 86.634 4.254 2.000 2.254 74.270 6.785 1.325 ││ ││ 4 BACĂU 34.025 6.249 3.300 2.949 22.341 4.040 1.395 ││ ││ 5 BIHOR 35.131 5.474 3.000 2.474 23.996 4.271 1.390 ││ ││ 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 27.352 2.676 1.000 1.676 22.000 1.796 880 ││ ││ 7 BOTOȘANI 11.448 3.784 1.500 2.284 3.318 3.476 870 ││ ││ 8 BRAȘOV 27.419 1.618 0 1.618 21.971 2.720 1.110 ││ ││ 9 BRĂILA 20.446 2.226 1.200 1.026 14.812 2.693 715 ││ ││10 BUZĂU 10.411 3.130 1.200 1.930 2.481 3.730 1.070 ││ ││11 CARAȘ-SEVERIN 23.978 3.061 2.000 1.061 18.065 1.987 865 ││ ││12 CĂLĂRAȘI 15.330 2.362 1.000 1.362 9.734 2.359 875 ││ ││13 CLUJ 27.398 4.648 3.000 1.648 17.000 4.115 1.635 ││ ││14 CONSTANȚA 19.074 -343 -2.500 2.157 14.059 4.043 1.315 ││ ││15 COVASNA 12.738 2.510 1.500 1.010 8.255 1.568 405 ││ ││16 DÂMBOVIȚA 22.829 4.272 2.000 2.272 14.171 2.811 1.575 ││ ││17 DOLJ 31.313 5.700 3.500 2.200 19.438 5.145 1.030 ││ ││18 GALAȚI 29.719 3.284 1.300 1.984 21.452 3.878 1.105 ││ ││19 GIURGIU 6.395 -753 -2.000 1.247 4.874 1.404 870 ││ ││20 GORJ 17.643 3.355 1.900 1.455 10.371 3.037 880 ││ ││21 HARGHITA 31.808 4.076 2.500 1.576 24.079 3.158 495 ││ ││22 HUNEDOARA 45.355 2.915 2.000 915 37.931 3.024 1.485 ││ ││23 IALOMIȚA 7.745 1.093 0 1.093 3.538 2.439 675 ││ ││24 IAȘI 39.062 6.402 2.500 3.902 24.800 6.245 1.615 ││ ││25 ILFOV 4.019 -3.482 -5.000 1.518 5.265 1.166 1.070 ││ ││26 MARAMUREȘ 34.673 5.259 3.500 1.759 23.504 4.675 1.235 ││ ││27 MEHEDINȚI 15.488 2.489 1.500 989 9.821 1.998 1.180 ││ ││28 MUREȘ 21.946 4.724 2.500 2.224 13.979 2.203 1.040 ││ ││29 NEAMȚ 43.299 4.587 2.200 2.387 33.800 3.837 1.075 ││ ││30 OLT 28.148 4.157 2.500 1.657 18.896 3.980 1.115 ││ ││31 PRAHOVA 37.799 2.819 0 2.819 28.718 3.947 2.315 ││ ││32 SATU MARE 19.150 3.417 2.000 1.417 11.344 3.294 1.095 ││ ││33 SĂLAJ 19.220 2.111 1.000 1.111 14.148 2.081 880 ││ ││34 SIBIU 20.395 3.932 2.500 1.432 12.912 2.716 835 ││ ││35 SUCEAVA 38.150 6.641 3.000 3.641 23.925 5.999 1.585 ││ ││36 TELEORMAN 15.995 2.404 1.000 1.404 9.900 2.746 945 ││ ││37 TIMIȘ 44.606 4.087 2.000 2.087 33.700 5.078 1.741 ││ ││38 TULCEA 13.575 822 0 822 10.600 1.467 686 ││ ││39 VASLUI 17.768 3.235 1.000 2.235 10.600 2.772 1.161 ││ ││40 VÂLCEA 36.076 2.352 1.000 1.352 29.083 3.020 1.621 ││ ││41 VRANCEA 18.376 3.575 2.000 1.575 11.392 2.313 1.096 ││ ││ MUNICIPIUL ││42 BUCUREȘTI 71.534*1) 4.855 3.000*2) 1.855*2) 48.319*3) 8.534*4) 3.700 ││ ││43 Sume rezervate ││ care se ││ repartizează ││ pe județe prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, în ││ baza solicitărilor ││ și fundamentărilor ││ prezentate de ││ autoritățile ││ administrației ││ publice ││ locale -228.478 -75.000 0 -75.000 -153.478 ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *1) din care: 5.158 mii lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și 968 mii lei pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap
  *2) include și cheltuielile cu salariile aferente învățământului special și centrelor de resurse și asistență educațională
  *3) include și cheltuielile cu hotărâri judecătorești pentru plata salariilor aferente învățământului special și centrelor de resurse și asistență educațională
  *4) include și cheltuielile cu plata contribuțiilor sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente drepturilor salariale câștigate prin sentințe judecătorești din
  învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională
   +  Anexa nr. 5SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREABUGETELOR LOCALE                                              - mii lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Județe Total ││crt. │├──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL ȚARĂ 900.000 ││ 1 ALBA 16.534 ││ 2 ARAD 18.520 ││ 3 ARGEȘ 21.436 ││ 4 BACĂU 35.280 ││ 5 BIHOR 24.098 ││ 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 17.920 ││ 7 BOTOȘANI 31.144 ││ 8 BRAȘOV 17.766 ││ 9 BRĂILA 17.306 ││ 10 BUZĂU 23.986 ││ 11 CARAȘ-SEVERIN 22.541 ││ 12 CĂLĂRAȘI 18.486 ││ 13 CLUJ 18.165 ││ 14 CONSTANȚA 24.486 ││ 15 COVASNA 11.326 ││ 16 DÂMBOVIȚA 25.793 ││ 17 DOLJ 28.244 ││ 18 GALAȚI 24.467 ││ 19 GIURGIU 16.227 ││ 20 GORJ 16.624 ││ 21 HARGHITA 18.615 ││ 22 HUNEDOARA 20.236 ││ 23 IALOMIȚA 16.245 ││ 24 IAȘI 34.036 ││ 25 ILFOV 5.328 ││ 26 MARAMUREȘ 26.551 ││ 27 MEHEDINȚI 17.659 ││ 28 MUREȘ 22.668 ││ 29 NEAMȚ 34.458 ││ 30 OLT 24.767 ││ 31 PRAHOVA 23.555 ││ 32 SATU MARE 16.043 ││ 33 SĂLAJ 12.914 ││ 34 SIBIU 13.387 ││ 35 SUCEAVA 45.135 ││ 36 TELEORMAN 23.359 ││ 37 TIMIȘ 20.731 ││ 38 TULCEA 17.028 ││ 39 VASLUI 32.499 ││ 40 VÂLCEA 20.287 ││ 41 VRANCEA 24.150 │└──────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 5aSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale alocate județului Suceava potrivitprevederilor art. XII alin. (1) li. c)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privindunele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011┌──────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Nr. │ │ Rate de capital ││ Crt. │ Unitatea administrativ-teritorială │ + Dobânzi │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ TOTAL │ 19.550 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Municipiul Câmpulung Moldovenesc │ 3.075 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Municipiul Vatra Dornei │ 4.712 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Orașul Gura Humorului │ 5.893 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Orașul Siret │ 793 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Orașul Broșteni │ 225 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Orașul Cajvana │ 253 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Orașul Dolhasca │ 142 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Orașul Liteni │ 127 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Orașul Milișăuți │ 61 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Orașul Solca │ 102 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Orașul Vicovu de Sus │ 582 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Comuna Adâncata │ 125 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Comuna Arbore │ 253 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Comuna Bogdănești │ 51 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Comuna Bosanci │ 81 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Comuna Botoșana │ 199 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Comuna Bunești │ 35 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Comuna Cacica │ 153 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19 │Comuna Ciprian Porumbescu │ 83 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20 │Comuna Cornu Luncii │ 65 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21 │Comuna Dărmănești │ 52 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22 │Comuna Dolhești │ 19 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23 │Comuna Dornești │ 99 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24 │Comuna Drăgoiești │ 68 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25 │Comuna Drăgușeni │ 34 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26 │Comuna Dumbrăveni │ 241 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27 │Comuna Fundu Moldovei │ 142 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28 │Comuna Grănicești │ 44 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29 │Comuna Horodniceni │ 33 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 30 │Comuna Iacobeni │ 81 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 31 │Comuna Ipotești │ 58 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 32 │Comuna Marginea │ 243 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 33 │Comuna Mănăstirea Humorului │ 46 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 34 │Comuna Moldovița │ 171 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 35 │Comuna Păltinoasa │ 50 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 36 │Comuna Pătrăuți │ 18 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 37 │Comuna Pârteștii de Jos │ 129 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 38 │Comuna Poiana Stampei │ 80 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 39 │Comuna Preutești │ 117 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40 │Comuna Rădășeni │ 57 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 41 │Comuna Râșca │ 46 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 42 │Comuna Sadova │ 59 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 43 │Comuna Siminicea │ 28 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 44 │Comuna Sucevița │ 133 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 45 │Comuna Todirești │ 74 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 46 │Comuna Udești │ 43 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 47 │Comuna Vadu Moldovei │ 66 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 48 │Comuna Vama │ 186 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40 │Comuna Volovăț │ 123 │└──────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa nr. 6    CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                 Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli                                  pe anul 2015              al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 361.462││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 214.531││1205 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 130.000││ 09 │Venituri din contribuția datorată pentru medicamente │ 127.617││ │finanțate din Fondul Național unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate și din bugetul Ministerului │ ││ │Sănătății │ ││ 10 │Venituri din contribuția datorată pentru medicamente │ 2.383││ │finanțate din Fondul național unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate până la data de 30 septembrie 2011│ ││2000 05 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 84.531││2005 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 41.421││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ 41.421││2105 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 43.110││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate │ 43.110││ │de asigurați │ ││4100 05 │IV SUBVENȚII │ 146.931││4200 05 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ 146.931││4205 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ 163.161││ 23 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane │ 65││ │care execută o pedeapsă privată de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 26 │Subvenții primite de bugetul fondului național unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ 186.141││ 27 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane │ -608││ │aflate în concediu pentru creșterea copilului │ ││ 30 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru pensionari│ -25.000││ 48 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățenii │ -65││ │străini aflați în centrele de cazare │ ││ 49 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru personalul│ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 700││ 50 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -72││ │care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.│ ││ │105, 113, 114 din Codul penal, precum și pentru │ ││ │persoanele care se află în perioada de amânare sau │ ││ │întrerupere a executării pedepsei privative de │ ││ │libertate │ ││ 53 │Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de│ 2.000││ │echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății │ ││4305 │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ -16.230││ 02 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane │ 3.800││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 03 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -30││ │aflate în concediu pentru creșterea copilului │ ││ 12 │Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului │ -20.000││ │Sănătății │ ││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 361.462││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 361.462││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 6.662││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 361.462││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 361.462││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 6.662││6605 │SĂNĂTATE │ 354.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││6805 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 6.662││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.662││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 6.662│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------