HOTĂRÂRE nr. 884 din 23 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobată prin Legea nr. 160/2015, al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (2) litera f), după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 17-19, cu următorul cuprins:"17. elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale;18. promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii;19. furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condiţiile legii;"2. La articolul 4 alineatul (2) litera h), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) Protecţia familiei1. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei familiei;"3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 430 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat."4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 5 autoturisme şi câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 500 de litri pentru fiecare autoturism."5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Departamentul este organism naţional pentru domeniul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi."2. La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în domeniile specifice de activitate cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;........................................................................... d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniile specifice de activitate, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în aceste domenii."3. La articolul 3, alineatul (2), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:"p) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare externă; q) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea petenţilor, în condiţiile legii."4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi asigură aplicarea acestora; c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; g) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; h) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice; i) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; j) întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor la care România este parte; k) elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile din domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi pentru cele destinate agresorilor; l) coordonează şi îndrumă metodologic activităţile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale serviciilor publice de asistenţă socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenţei în familie; m) stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi elaborează metodologia de intervenţie în aceste cazuri; n) finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte în cadrul programelor de interes naţional; o) propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; p) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Departamentului între femei şi bărbaţi în condiţiile şi limitele stabilite de lege."6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 50, inclusiv demnitarul."7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi."2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termenul solicitat. (3) Autoritatea este desemnată autoritatea centrală de coordonare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenţia. (4) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi."3. La articolul 4, literele c), e), g)-i), m) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a legislaţiei în domeniul dizabilităţii şi coordonează metodologic implementarea standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi;......................................................................... e) avizează, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;......................................................................... g) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial; h) asigură coordonarea implementării Convenţiei; i) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;......................................................................... m) avizează strategiile judeţene privind dezvoltarea de servicii sociale, planurile de acţiune ale acestora şi planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu dizabilităţi;......................................................................... w) efectuează controale în cadrul centrelor publice pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea evaluării serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi."4. La articolul 4, litera n) se abrogă.5. La articolul 4, după litera bb) se introduc trei noi litere, literele cc)-ee), cu următorul cuprins:"cc) coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare complexă şi pe cea de încadrare în grad şi tip de handicap; dd) organizează şi derulează activităţi de standardizare, atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniul dizabilităţii, în condiţiile legii; ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate în domeniul dizabilităţii."6. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Autorităţii în condiţiile şi limitele stabilite de lege."7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - La numărul de posturi prevăzute la art. 7 se adaugă postul de secretar general, prin preluarea unui post vacant ca urmare a redistribuirii în cadrul ordonatorului principal de credite."8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru activităţi specifice Autoritatea are în dotare două autoturisme, cu un consum lunar de 500 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism."9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVAlineatul (5) al articolului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.526 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual."  +  Articolul VÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal prin decizie a ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. I-IV, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  p. Ministrul delegat pentru dialog social,

  Alexandra Patricia Braica,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat
  Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 884.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice*Font 7*                                                                  Numărul maxim de posturi este de 430                                                       (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului                                                                   ministrului şi ministrului delegat)      ┌──────────────────────────┐ ┌───────────────────┐      │ MINISTRU DELEGAT │ │ MINISTRU │ ┌────────────────────────┐      ├──────────────────────────┼-.-.-.-.-.-.-.┼───────────────────┼-.-.-.-.-.┤ COLEGIUL MINISTERULUI*)│      │ CABINET MINISTRU DELEGAT │ │ CABINET MINISTRU │ └────────────────────────┘      └─────────────┬────────────┘ └───────────┬───────┘                    ├.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.┤      ┌─────────────┴────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐      │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │      ├──────────────────────────┤ │ AUDIT PUBLIC INTERN ├─┼─┤ CORP CONTROL, │      │ CABINET SECRETAR DE STAT │ │ **) │ │ │ IMPLEMENTARE STRATEGIE │      └─────────────┬────────────┘ └─────────────────────┘ │ │ NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE │                    │ │ └───────────────────────────┘      ┌─────────────┴────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐      │ DIRECŢIA DIALOG SOCIAL │ │ COMUNICARE, │ │ │ │      └──────────────────────────┘ │ MASS-MEDIA ŞI ├─┼─┤ DIRECŢIA GENERALĂ │                                    │ STATISTICĂ****) │ │ │ RELAŢII EXTERNE │                                    └─────────────────────┘ │ └──────┬──────────────────┬─┘                                                            │ ┌──────┴─────────┐ ┌────┴────────────┐                                                            │ │DIRECŢIA RELAŢII│ │CORPUL ATAŞAŢILOR│                                                            │ │ EXTERNE ŞI │ │ PE PROBLEME DE │                                                            │ │ ORGANIZAŢII │ │ MUNCĂ ŞI │                                                            │ │ INTERNAŢIONALE │ │ SOCIALE **) │                                                            │ └────────────────┘ └─────────────────┘                                                            │ ┌─────────────────────────┐                                                            ├─┤ORGANISM INTERMEDIAR ***)│                                                            │ └─────────────────────────┘                                                            │     ┌───────────┬───────────────────────┬──────────────────┴───────────────────┬─────────────────┐     │ ┌────────┴─────────┐ │ ┌──────────┴───────┐ │     │ │ SECRETAR DE STAT │ ┌─────────┴────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │     │ ├──────────────────┤ │ SECRETAR GENERAL ├───┐ ├──────────────────┤ │     │ │ CABINET SECRETAR │ └─────────┬────────┘ │ │ CABINET SECRETAR │ │     │ │ DE STAT │ │ │ │ DE STAT │ │     │ └──────────────────┘ │ │ └──────────────────┘ │     │ │ ┌───────┴───┐ │     │ │ │ DOCUMENTE │ │     │ │ │CLASIFICATE│ │     │ │ │ **) │ │     │ │ └───────────┘ │     │ ┌───────────┴─────┐ │     │ │ SECRETAR GENERAL│ │     │ │ ADJUNCT │ │     │ └─────────────────┘ │     └────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘    ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┴─────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┐    │ │ │ │ │ │ │ │ │┌───┴─────┐┌───┴────┐┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴─────┐ ┌───┴────┐┌────┴───┐┌──────────────┴─────────────┐┌────┴──────┐│DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ││ DIRECŢIA ││POLITICI ││POLITICI││ ASIGU- │ │POLITICI│ │ SERVICII │ │RESURSE ││GENERALĂ│└──────────────┬─────────────┘│ GENERALĂ ││ DE ││ SALA- ││ RĂRI │ │SOCIALE │ │ SOCIALE │ │ UMANE ││INVESTI-│ ┌──────────┴───────┐ │PLANIFICARE││OCUPARE ││ RIALE ││SOCIALE │ │ │ │ │ │ ││ŢII, │┌───┴──────┐ ┌─────┴────┐ │ BUGETARĂ ││COMPETEN-││ ││ │ │ │ │ │ │ ││ACHIZI- ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ ŞI ││ŢE ŞI ││ ││ │ │ │ │ │ │ ││ŢII ││LEGISLAŢIA│ │ JURIDICĂ │ │MANAGEMENT ││MOBILI- ││ ││ │ │ │ │ │ │ ││PUBLICE ││ MUNCII, │ │ ŞI │ │ FINANCIAR ││TATE ││ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ŞI ││ AVIZARE │ │CONTENCIOS│ │ ││PROFE- ││ ││ │ │ │ │ │ │ ││SERVICII││ ACTE │ │ │ │ ││SIONALĂ ││ ││ │ │ │ │ │ │ ││INTERNE ││NORMATIVE │ │ │ │ │└─────────┘└────────┘└────────┘ └────────┘ └──────────┘ └────────┘└────────┘└──────────┘ └──────────┘ └───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează prin ordin al ministrului.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ***) Se organizează la nivel de direcţie.

  ****) Se organizează la nivel de serviciu.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)INSTITUŢIII. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială (3.935 de posturi, exclusiv demnitarul)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (344 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti - Ilfov.3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul)4. Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul)5. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (60 de posturi, exclusiv demnitarul).II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*): Notă

  ──────────

  *) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  1. Unităţi de management al proiectului (UMP);2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP);3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS);III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:1. Casa Naţională de Pensii Publice;2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
   +  Anexa 3(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 250/2014)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi*Font 8*                                         Numărul maxim de posturi: 50 (inclusiv                                           demnitarul şi cabinetul acestuia)                                    ┌────────────────────────┐             ┌----------------------┤ SECRETAR DE STAT │             | └────────────┬───────────┘             | │┌────────────┴────────────┐ ┌─────────────────┼────────────────────┐│CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU│ │ │ ││PREVENIREA ŞI COMBATEREA │ │ ┌───────────┴────────────┐ ││ VIOLENŢEI ÎN FAMILIE │ │ │CABINET SECRETAR DE STAT│ │└─────────────────────────┘ │ └───────────┬────────────┘ │                               │ | │                               │ | │                    ┌──────────┴──────────┐ | ┌───────────┴──────────────┐                    │AUDIT PUBLIC INTERN*)│ | │COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI│                    └─────────────────────┘ | │ RELAŢII PUBLICE │                                                 | └──────────────────────────┘                                                 |                                                 |                                     ┌───────────┴──────────┐              ┌----------------------┤ SECRETAR GENERAL ├-------------------------┐              | └─┬──────────────────┬─┘ |              | │ │ |              | │ │ |┌─────────────┴───────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────────┴───────────┐│ DIRECŢIA STRATEGII, │ │COMPARTIMENT│ │SERVICIUL ECONOMIC,│ │ DIRECŢIA PREVENIREA ŞI ││PROGRAME ŞI MONITORIZARE │ │ JURIDIC- │ │ RESURSE UMANE ŞI │ │ COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ││PENTRU EGALITATE DE ŞANSE│ │ CONTENCIOS │ │ ADMINISTRATIV │ │ FAMILIE │└─────────────┬───────────┘ └────────────┘ └───────────────────┘ └─────────────┬───────────┘              │ │┌─────────────┴───────────────┐ ┌─────────────┴───────────────┐│SERVICIUL STRATEGII, POLITICI│ │SERVICIUL STRATEGII, POLITICI││ ŞI MONITORIZARE PENTRU │ │ ŞI MONITORIZARE PENTRU ││ EGALITATE DE ŞANSE │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │└─────────────────────────────┘ │ VIOLENŢEI ÎN FAMILIE │                                                                        └─────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
   +  Anexa 4(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2015)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi*Font 9*                       Numărul maxim de posturi: 60 (exclusiv demnitarul)                           ┌─────────────┐ ┌────────────────────┐                           │ Preşedinte ├───>│ Cabinet preşedinte │                           └───────┬─────┘ └────────────────────┘                                   │                                   │┌──────────────────────┐ ││Audit public intern *)│<──────────┤└──────────────────────┘ │ ┌────────────────┐                                   ├───────────> │ Corp control *)│┌──────────────────────┐ │ └────────────────┘│Relaţii cu publicul *)│<──────────┤└──────────────────────┘ │                                   │                                   │                                   v                        ┌────────────────────┐                        │ Secretar general │                        └──────────┬─────────┘          ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐          │ Serviciul juridic,│ │ │ Serviciul economic, │          │ contencios şi │<───┼───>│ administrativ │          │ resurse umane │ │ └──────────────────────┘          └───────────────────┘ │                                   │                                   │                                   │                                   │                                   │                                   v                      ┌────────────────────────────┐                      │Direcţia generală drepturile│                      │ persoanelor cu dizabilităţi│                      └────────────┬───────────────┘                                   │                                   v            ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┐            │ │ │            v v v┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Serviciul proiecte,│ │ Serviciul avizare │ │Serviciul coordonarea implementării││ programe │ │ acreditare │ │ Convenţiei privind drepturile │└────────────────────┘ └───────────────────┘ │ persoanelor cu dizabilităţi │                                                   └───────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  --------