HOTĂRÂRE nr. 181 din 18 martie 1999pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din Republica Croatia privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 25 martie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Acordul dintre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din Republica Croatia privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1998.  +  Articolul 2Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul afacerilor externe,Andrei PlesuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesACORDîntre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din Republica Croatia privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentareMinisterul Agriculturii şi Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Silviculturii din Republica Croatia, denumite în continuare părţi contractante,din dorinţa de a continua dezvoltarea reciproc avantajoasă a cooperării în domeniul agriculturii şi industriei alimentare,în scopul de a sprijini realizarea unor contacte directe între agenţii economici şi alte entităţi legal înfiinţate din aceste domenii,au convenit următoarele:  +  Articolul 1În cadrul atribuţiilor lor şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în fiecare ţara, părţile contractante vor acorda sprijin şi asistenţa participanţilor din ambele tari la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică la orice nivel.  +  Articolul 2Colaborarea economică, tehnico-ştiinţifică şi în producţie dintre cele doua părţi contractante se va realiza în următoarele direcţii principale:1. producţie vegetala, viticultura şi horticultura: sisteme de cultura, producerea în comun de noi soiuri, schimb de seminţe şi material genetic de înaltă productivitate, tehnologii moderne pentru producţie şi pentru protecţia plantelor;2. zootehnie: cooperare în producţie, ameliorarea raselor de animale, însămânţare artificiala;3. mecanizarea producţiei agroalimentare: testare şi schimb de tehnologii moderne în domeniul producţiei agricole, irigatiilor şi industriei prelucratoare;4. pescuit, piscicultura şi marketingul produselor din peste;5. producţia alimentara: cooperare în acţiunea de armonizare a standardelor şi a legislaţiei din agricultura şi industria alimentara cu cele din Uniunea Europeană; schimb de tehnologii privind procesarea materiilor prime agricole, sprijinirea infiintarii de societăţi mixte;6. cooperare tehnico-ştiinţifică: sprijinirea institutelor de cercetare agricolă şi de industrie alimentara pentru realizarea de programe de cercetare de interes comun, schimb de specialişti, de informaţii şi de materiale ştiinţifice;7. dezvoltare rurală: cooperarea în domeniul dezvoltării exploataţiilor agricole din zona montană şi al dezvoltării zonelor rurale şi a agroturismului;8. îmbunătăţirea calităţii solurilor atinse de eroziune sau de alţi factori defavorabili.  +  Articolul 3Cooperarea dintre părţile contractante va fi realizată în următoarele forme:1. încurajarea schimbului dintre entitatile economice şi de cercetare, interesate de mostre şi seminţe, material genetic, preparate chimice pentru agricultura, medicamente de uz veterinar, animale de rasa, de maşini agricole de înaltă performanta, echipamente şi instrumente pentru testare;2. sprijinirea acţiunilor de testare în comun şi de verificare pentru obţinerea de soiuri şi specii performanţe;3. sprijinirea lucrărilor de cercetare în comun pe teme de interes reciproc;4. încurajarea organizării de simpozioane, expoziţii şi ateliere de lucru;5. cooperarea în domeniul pregătirii profesionale şi al consultantei agricole;6. încurajarea şi sprijinirea stabilirii de contacte între fermieri şi organizaţiile lor profesionale din cele doua tari;7. alte forme de cooperare care urmează să fie convenite de părţile contractante şi supuse aprobării autorităţilor competente din fiecare ţara.  +  Articolul 4Părţile contractante îşi asuma obligaţia de a nu publică nici o informaţie economică sau tehnico-ştiinţifică, pe care şi-au furnizat-o reciproc în baza acestui acord şi nici rezultatele cercetării lor în comun, în afară de cele pe care părţile contractante le-au convenit în scris. În ceea ce priveşte drepturile de autor şi utilizarea rezultatelor obţinute pe baza activităţii comune, părţile contractante vor respecta reglementările internaţionale în materie.Utilizarea rezultatelor colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice se va putea face independent de către părţile contractante, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 5Părţile contractante vor sprijini dezvoltarea relaţiilor comerciale având ca scop creşterea volumului schimbului reciproc de produse agroalimentare, respectând reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului.  +  Articolul 6Părţile contractante vor asigura cadrul legislativ de cooperare în domeniul sanitar veterinar şi fitosanitar, încheind acorduri interguvernamentale speciale.  +  Articolul 7În vederea unei analize periodice a stadiului cooperării şi pentru identificarea de noi acţiuni, obiective şi forme de cooperare în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare, fiecare parte contractantă va înfiinţa o grupa de lucru. Cele doua grupe de lucru se vor intalni o dată pe an sau ori de câte ori considera necesar, alternativ în România şi în Republica Croatia.Cu doua luni înaintea intalnirii grupului de lucru, părţile contractante vor face, în scris, schimb de probleme aflate pe agenda intalnirii.Rezultatele fiecărei intalniri vor fi consemnate într-un protocol.  +  Articolul 8Prevederile acestui acord nu au nici un impact asupra obligaţiilor părţilor contractante faţă de terţi.  +  Articolul 9Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aplicarea prevederilor prezentului acord, în conformitate cu legile interne ale statelor celor două părţi contractante.  +  Articolul 10Acordul va fi supus aprobării, conform legislaţiei interne a statelor celor două părţi contractante, şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor interne legale, necesare pentru intrarea sa în vigoare. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani.Valabilitatea sa va fi prelungită automat pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica celeilalte părţi contractante intenţia sa de a-l denunta cu cel puţin 6 luni înainte de data încetării valabilităţii perioadei respective.  +  Articolul 11Semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, croată şi engleza, toate textele fiind egal autentice.În caz de divergenta de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România, Ştefan Pete,secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiPentru Ministerul Agriculturii şiSilviculturii din Republica Croatia, Zlatko Dominikovic,secretar de stat la Ministerul Agriculturii şiSilviculturii--------------