HOTĂRÂRE nr. 879 din 20 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul cuprins:"ee) asigură, prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013."2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 12.337, din care 908 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul «Cheltuieli directe» din măsura 511 «Asistenţă tehnică» din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în măsura de asistenţă tehnică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015."4. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 908, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.5. La anexa nr. 2, numerele curente I şi II se modifică şi vor avea următorul cuprins:"I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.661 de posturi...............................................................II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 5.305 posturi"  +  Articolul IIAplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 20 octombrie 2015.Nr. 879.-----