HOTĂRÂRE nr. 70 din 26 octombrie 2015privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la alineatul (2), după punctul I se introduce un nou punct, punctul I^1 , cu următorul cuprins:"I^1. Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;"Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

    IOAN CHELARU
    Bucureşti, 26 octombrie 2015.Nr. 70.-----