HOTĂRÂRE nr. 816 din 30 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet, la adresa «www.anaf.ro». Pentru domeniul vamal, prezenţa pe internet se asigură la adresa «www.customs.ro», iar pentru domeniul antifraudă fiscală, prezenţa pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro»."2. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 9, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate este de 27.949, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (7) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe structurile subordonate se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (6), în condiţiile legii. (8) Personalul Agenţiei este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general şi secretar general adjunct - înalţi funcţionari publici, funcţionari publici, cu funcţii generale, specifice, cu statut special, şi personal contractual."4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate către vicepreşedinţi, secretarul general, secretarul general adjunct sau funcţionari publici de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării."5. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Agenţiei este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului."6. La capitolul I, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aStructurile subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală"7. La articolul 13, alineatele (3), (4), (9), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără personalitate juridică: a) direcţii regionale vamale; b) administraţii judeţene/de sector ale finanţelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale; c) administraţii pentru contribuabilii mijlocii; d) birouri vamale de interior şi de frontieră. (4) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară....................................................................... (9) Administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice/pentru contribuabili mijlocii sunt conduse de un şef de administraţie, ajutat în activitatea sa de şefi de administraţie adjuncţi, respectiv de trezorierul-şef, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia şefilor de administraţie adjuncţi - trezorerie din cadrul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi a trezorierului-şef....................................................................... (11) Funcţionarea unor structuri ale administraţiilor judeţene ale finanţelor publice şi în alte localităţi decât cele în care funcţionează sediile administraţiilor judeţene ale finanţelor publice se aprobă, prin ordin, de către preşedintele Agenţiei. (12) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu excepţia celui prevăzut la alin. (5), (7), (8), (9), (10) şi (15), se numeşte în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii."8. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) În subordinea Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuţiilor şi a activităţii corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenţiei. (2) Sediul central al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este în municipiul Bucureşti. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii. (3) Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili are ca obiect de activitate ansamblul activităţilor de administrare fiscală a marilor contribuabili aflaţi în sfera de competenţă stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (5) Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este condusă de un director general, funcţionar public, numit în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (6) Directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili are calitatea de ordonator terţiar de credite. (7) Directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncţi, funcţionari publici, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (8) Salarizarea personalului Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei sau, după caz, din instituţiile subordonate acestuia, în cazul în care nu există funcţie similară. (9) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu excepţia celui prevăzut la alin. (5) şi (7), se numeşte în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii.Art. 13^2. - (1) Structuri cu atribuţii de executare silită cazuri speciale funcţionează la nivelul aparatului propriu al Agenţiei, precum şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. (2) Personalul încadrat la structurile prevăzute la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive şi ecusoane, care se atribuie gratuit. (3) Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare a personalului prevăzut la alin. (2), modelul uniformei de serviciu şi al însemnelor distinctive, durata normală de utilizare şi condiţiile de acordare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Statele de funcţii pentru structurile subordonate se aprobă de către preşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară. (2) Atribuţiile şi competenţele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară. (3) Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul structurilor subordonate se stabilesc prin fişa postului, cu respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (2)."10. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Structurile de specialitate din cadrul unităţilor subordonate şi al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agenţiei, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor Agenţiei. (2) Pentru buna desfăşurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor din cadrul structurilor subordonate, Agenţia asigură, prin structurile sale de specialitate, participarea unui reprezentant din aparatul propriu, ori de câte ori este necesar. (3) Prin derogare de la prevederile art. 107 şi 118 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul de conducere din cadrul structurilor subordonate pentru care competenţa de numire aparţine preşedintelui Agenţiei, evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează potrivit competenţelor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei."11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, execută operaţiuni de control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic. (2) Controlul operativ şi inopinat se execută pe baza legitimaţiei de control, a insignei şi a ordinului de serviciu permanent."12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Direcţia generală a vămilor este condusă de un director general, aflat în subordinea preşedintelui Agenţiei."13. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Sediile în care funcţionează Agenţia şi structurile subordonate se stabilesc în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei."14. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - (1) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, redistribuirea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar între structurile Agenţiei se face în baza unui de proces-verbal de predare-preluare semnat de ordonatorii de credite, având la bază solicitarea/acceptul acestora. (2) La predarea-preluarea, fără plată, a bunurilor, ordonatorii de credite ai structurilor Agenţiei împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor."15. Anexele nr. 1, 7 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Personalul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se preia în cadrul noii structuri a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 13^1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIPreluarea patrimoniului de către Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se face pe baza situaţiilor financiare întocmite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a art. 13^1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 13^1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, precum şi a art. 13 alin. (3) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul VÎncadrarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul VIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Ilie Botoş,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 30 septembrie 2015.Nr. 816.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ  +  Anexa 2(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)Modelul legitimaţiei de control/serviciu pentru personalul vamalFig. 7.1. Legitimaţia de control - personalul Direcţiei Generale a VămilorFig. 7.2. Legitimaţia de serviciu - personalul Direcţiei Generale a VămilorLegitimaţiile se semnează şi se ştampilează de către directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor.Modelul siglei se va aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform art. 3 din hotărâre.Fig. 7.3. Legitimaţia de control - personalul aparatului teritorialFig. 7.4. Legitimaţia de serviciu - personalul aparatului teritorialLegitimaţiile se semnează şi se ştampilează de către directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.Modelul siglei se va aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform art. 3 din hotărâre.  +  Anexa 3(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)I. Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului de │ Numărul│Consumul maxim de││crt.│ Unitatea │ transport │ maxim │ carburant pentru││ │ │ │ aprobat│ un autovehicul ││ │ │ │(bucăţi)│ (litri/lună) │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│ 1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │1.1. parc auto demnitari │ │ │ ││ │ şi asimilaţi │autoturism* │ 5 │ 400 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │1.2. parc comun │autoturism* │ 4 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism │ 4 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ** │ 33 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă │ 1 │ 450 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport persoane │ │ ││ │ │(asigurare transport delegaţii) │ 1 │ 450 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │1.3. Direcţia generală a │autoturism │ 1 │ 350 ││ │ vămilor ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (aprovizionare, │ │ ││ │ │deplasări operative, protocol) │ 5 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (suprave- │ │ ││ │ │gheri, însoţiri, controale, │ │ ││ │ │investigaţii) │ 7 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul (autovehicule pentru│ │ ││ │ │transportul câinilor dresaţi de │ │ ││ │ │detecţie a bunurilor a căror │ │ ││ │ │circulaţie este interzisă sau │ │ ││ │ │restricţionată) │ 4 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (control/ │ │ ││ │ │inspecţii/expertize - unitatea │ │ ││ │ │nucleară) │ 2 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospecială (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X, │ │ ││ │ │raze gamma) │ 15 │ 4.500 │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│2. Direcţia generală antifraudă fiscală │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │ │autoturism operativ pentru │ │ ││ │ │acţiunile de prevenire şi │ │ ││ │ │combatere a actelor şi faptelor │ │ ││ │ │de evaziune fiscală, fraudă │ │ ││ │ │fiscală şi vamală │ 485 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (deplasări operative) │ 220 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport persoane │ │ ││ │ │(asigurare transport echipe │ │ ││ │ │operative) │ 3 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │ambarcaţiuni fluviale │ │ ││ │ │(4 locuri + echipaj) │ 1 │ 800 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │ambarcaţiuni fluviale (8/10 │ │ ││ │ │locuri + echipaj) │ 1 │ 1.000 │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│ 3. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │3.1. Direcţiile generale │autoturism │ 555 │ 450 ││ │ regionale-structuri ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ de administrare │autovehicul transport marfă │ 80 │ 450 ││ │ fiscală şi ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ trezorerie │autovehicul transport valori la │ │ ││ │ │trezorerie │ 59 │ 600 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │şalupă pentru control (judeţul │ │80 l/oră pentru ││ │ │Tulcea) │ 1 │maximum 60 ore/ ││ │ │ │ │lună ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │3.2. Direcţiile regionale│autoturism │ 8 │ 350 ││ │ vamale ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (aprovizionare, │ │ ││ │ │deplasări operative, protocol) │ 8 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (suprave- │ │ ││ │ │gheri, însoţiri, controale, │ │ ││ │ │investigaţii) │ 55 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul (autovehicule pentru│ │ ││ │ │transportul câinilor dresaţi de │ │ ││ │ │detecţie a bunurilor a căror │ │ ││ │ │circulaţie este interzisă sau │ │ ││ │ │restricţionată) │ 56 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (control/ │ │ ││ │ │inspecţii/expertize - unitatea │ │ ││ │ │nucleară) │ 5 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospecială (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X, │ │ ││ │ │raze gamma) │ 2 │ 1.200 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturisme operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale de interior şi │ │ ││ │ │frontieră │ 88 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicule operative (control │ │ ││ │ │pistă pentru structurile din │ │ ││ │ │aeroporturile internaţionale │ │ ││ │ │Otopeni şi Timişoara) │ 2 │ 150 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │structurile de frontieră cu │ │ ││ │ │puncte vamale arondate(transport│ │ ││ │ │valori, bunuri confiscate, │ │ ││ │ │personal operativ, supraveghere │ │ ││ │ │porturi, zone libere) │ 5 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul operativ pentru │ │ ││ │ │structurile vamale situate între│ │ ││ │ │5 şi 90 km faţă de localitatea │ │ ││ │ │de reşedinţă (transport valori, │ │ ││ │ │bunuri confiscate, personal │ │ ││ │ │operativ) │ 14 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospeciale deszăpezire │ │ ││ │ │structuri vamale de frontiera │ │ ││ │ │rutieră │ 9 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │şalupe patrulare control şi │ │80 l/oră pentru ││ │ │supraveghere vamală, în limitele│ │maximum 60 ore/ ││ │ │de competenţă │ 10 │lună ││ │ │ ├────────┼─────────────────┤│ │ │ │ 3 │100 l/oră pentru ││ │ │ │ │maximum 60 ore/ ││ │ │ │ │lună ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │3.3. Structuri cu │ │ │ ││ │atribuţii de executări │ │ │ ││ │silite cazuri speciale │autoturism operativ │ 22 │ 500 │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│ 4. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │4.1. parc comun │autoturism* │ 3 │ 300 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ*** │ 22 │ 500 │└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  * Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ** Cele 33 de autoturisme se repartizează direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin.

  *** Cele 22 de autoturisme se repartizează direcţiilor/serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.

  ──────────
  II. Câini*Font 9*┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ │Numărul maxim││crt.│ Unitatea │ Denumirea │ aprobat ││ │ │ │ (bucăţi) │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Direcţia generală a vămilor│Câini dresaţi pentru depistarea bunurilor a│ ││ │ │căror circulaţie este interzisă sau │ ││ │ │restricţionată │ 60 │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurilor subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului bugetar, se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurile subordonate.3. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat.
   +  Anexa 4(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)Unităţile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritateaMinisterului Finanţelor Publice şi societăţile la care MinisterulFinanţelor Publice exercită calitatea de reprezentantal statului ca acţionar┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ │ Numărul ││ │maxim de ││ │ posturi │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor │ ││Publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│I. Cu finanţare de la bugetul de stat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │ 27.949*)│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│2. Comisia Naţională de Prognoză │ 93 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice │ 416 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul │ ││Finanţelor Publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi │ ││Contabilitate"**) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei │ ││Contabile***) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale │ ││aflate sub autoritatea sau în administrarea Ministerului Finanţelor │ ││Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al │ ││statului ca acţionar │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│3. CEC BANK - S.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României │ ││EXIMBANK - S.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.****) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi │ ││Mici şi Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - IFN*****) │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

  **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

  ***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.

  *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

  ──────────
  -------