HOTĂRÎREA nr. 257 din 5 aprilie 1991privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice şi juridice, şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de regiile autonome, societăţilecomerciale şi de ceilalţi agenţieconomici organizaţi ca persoane juridice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 24 aprilie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Taxele anuale în lei, stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice şi juridice se majorează potrivit anexei la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, înmatriculate potrivit legii, se datorează şi de regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, precum şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice şi se calculează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale.Se exceptează de la plata taxei prevăzute la alineatul precedent instituţiile publice finanţate de la bugetul administraţiei centrale de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi agenţii economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităţilor.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu 1 iulie 1991, în ce priveşte agenţii economici organizaţi ca persoane juridice, şi cu 1 ianuarie 1992 pentru persoanele fizice.Începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri orice prevederi contrare nu se aplică. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa LISTAtaxelor stabilite în sume fixe datorate statului în lei, de către persoanele fizice şi juridice
         
    Nr. crt.Denumirea taxeiProcentul de majorare a taxei în vigoare la data de 31.12.1990
    1.Taxe consulare50%
    2.Taxe asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi pe apă50%
    3.Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere100%
    4.Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă100%
    5.Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere100%
    6.Taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru alte prestări de servicii în porturi şi aeroporturi100%
    7.Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanţe şi notariate100%
    8.Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de pescuit100%
    9.Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel şi viza anuală a acestora100%
  --------------