LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011(*actualizată*)privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"(actualizată la data de 12 octombrie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Obiectul reglementării. Definiţii  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi a plăţilor în avans şi contribuţiei publice naţionale aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Articolul 2 (1) Termenii "neregulă", "creanţe bugetare rezultate din nereguli", "autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare" au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) obiectivul "Cooperare teritorială europeană" - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere prin iniţiative locale şi regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaţionale prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime şi stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile regionale şi locale între state membre şi/sau state nemembre ale Uniunii Europene; b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii şi altele asemenea, conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate şi asistenţă limitată pentru noile state membre, în vederea susţinerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice şi instituţionale, conform Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, şi Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 29 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; d) Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat, denumit în continuare ENPI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finanţarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre şi ale ţărilor terţe, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 310 din 9 noiembrie 2006 şi Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 10 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare; e) Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" transferate României din FEDR în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 şi din IPA, în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia şi transferul acestor fonduri către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;---------Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. f) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care asigură gestionarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR şi IPA, precum şi a cofinanţării de la bugetul de stat. Pentru programele operaţionale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;---------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. g) Autoritate comună de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnată de comun acord de către statele participante la un program operaţional comun, care asigură gestionarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din ENPI şi a cofinanţării de la bugetul de stat. Pentru programele operaţionale comune pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională, Autoritatea comună de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;---------Lit. g) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. h) Autoritate naţională - structura organizatorică ce reprezintă statul partener în relaţiile cu celălalt stat/celelalte state participante la un program, fiind responsabilă de coordonarea contribuţiei statului respectiv la elaborarea şi implementarea programului; i) Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuţiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorităţii de management/Autorităţii comune de management, a Comitetului de monitorizare şi, după caz, a Autorităţii de audit, în exercitarea atribuţiilor care le revin; j) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în situaţia în care acesta îndeplineşte rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională pentru un program de cooperare teritorială europeană, având responsabilitatea asigurării managementului financiar al fondurilor aferente acestor programe;---------Lit. j) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. k) Sistemul naţional de control de prim nivel - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în situaţia în care acesta îndeplineşte rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională pentru un program de cooperare teritorială europeană, care asigură verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate din asistenţa financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului "Cooperare teritorială europeană", provenită din FEDR, IPA şi ENPI şi a cofinanţării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare/priorităţilor pentru finanţarea de proiecte şi/sau a axelor prioritare/componentelor de asistenţă tehnică, după caz;---------Lit. k) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. l) lider de proiect - pentru programele finanţate din FEDR sau IPA, liderul de proiect reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă din fonduri FEDR sau IPA cu Autoritatea de management şi îşi asumă pe deplin faţă de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului; m) beneficiar - pentru programele finanţate din ENPI reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă din fonduri ENPI cu Autoritatea comună de management şi îşi asumă pe deplin faţă de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului; n) partener - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de liderul de proiect/beneficiar la iniţierea şi implementarea proiectului; o) plată în avans - sumele transferate către liderii de proiect/beneficiari/contractanţi, precum şi către partenerii din România, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1), în stadiul iniţial, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, precum şi către structurile care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a secretariatelor tehnice comune şi/sau a structurilor de control, în condiţiile prevăzute în contractele/deciziile de finanţare; p) cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1), precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; q) cofinanţare privată - orice contribuţie a liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. p), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"; r) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", care pot fi finanţate atât din fondurile externe nerambursabile, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; s) control de prim nivel - verificări realizate la nivel naţional de către Sistemul naţional de control de prim nivel, care acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice şi fizice ale operaţiunilor, validarea cheltuielilor, verificarea furnizării bunurilor şi serviciilor care fac obiectul finanţării şi cofinanţării, validarea cheltuielilor declarate pentru operaţiunile sau părţile de operaţiuni puse în aplicare pe teritoriul statului membru, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor declarate de fiecare partener român care participă la operaţiune; ş) contribuţia publică naţională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", format din cofinanţarea publică şi din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile; t) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul liderului de proiect/beneficiarului/partenerului, format din contravaloarea contribuţiei din fondurile externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi din valoarea cheltuielilor publice/private, altele decât cele eligibile; ţ) asistenţa tehnică - reprezintă totalul activităţilor de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit şi control al programelor, precum şi orice alte activităţi întreprinse în vederea dezvoltării capacităţii administrative necesare pentru implementarea programelor.  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 3Fondurile externe nerambursabile se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" finanţate din FEDR, IPA şi ENPI, precum şi a prevederilor programelor operaţionale/programelor operaţionale comune/programelor de cooperare aprobate de Comisia Europeană.  +  Articolul 4  +  Articolul 5 (1) Ministerul Finanţelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2). (2) Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, în cazul programului menţionat la art. 4 alin. (1) lit. a), şi din IPA, în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau la Trezoreria Statului. (3) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) în contul Unităţii de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea efectuării plăţii către liderii de proiect, în conturi de disponibil deschise de către aceştia la instituţii financiar-bancare sau trezorerii. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro.---------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Liderii de proiect au obligaţia transferării către partenerii de proiect a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporţional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanţare.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură coordonarea managementului financiar al programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b), precum şi coordonarea managementului financiar al contribuţiei publice naţionale pentru toate programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană". (2) Sumele aferente ENPI stabilite pentru programele operaţionale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b) se transferă de Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în contul analitic în valută al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României/în conturi în euro deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională/Secretariat tehnic comun/Punct de informare/Punct naţional de contact/Persoană naţională de contact/Punct naţional de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor comune de monitorizare, comitetelor comune de selecţie, reuniuni ale punctelor naţionale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activităţi de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acţiuni de informare, prezentări şi alte asemenea evenimente şi campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistenţă tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în scopul implementării acestora. (4) Normativele de cheltuieli pentru activităţile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice menţionate la alin. (3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pe baza reglementărilor europene în vigoare şi a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum şi în condiţiile legii.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanţare, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 4 alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect din România, conform contractelor/deciziilor de finanţare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, respectiv după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare şi plată, în cazul plăţii finale, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale. (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), partenerii de proiect din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) au obligaţia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părţii proprii din proiect, primite în euro, în conturile de disponibil de la liderul de proiect. (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) au obligaţia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părţii proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/liderul de proiect din statul partener. (4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor din România se virează, în euro, de către Autoritatea comună de management, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanţare încheiate conform prevederilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.(4^1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), partenerii de proiect/beneficiarii din România prevăzuţi la art. 9 alin. (4) au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.---------Alin. (4^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014. (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate naţională, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanţare încheiate în cadrul axelor de asistenţă tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management din statul partener, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestuia, după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare din statul partener, conform prevederilor legale comunitare.---------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul III Contribuţia publică naţională totală  +  Articolul 9 (1) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi a părţilor de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3). (2) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi a părţilor de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora. (3) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum şi ale celor care sunt autorităţi ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană". (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către Autoritatea comună de management. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local şi ale celor care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum şi ale celor care sunt autorităţi ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind numai sumele necesare asigurării cofinanţării, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor, până la rambursarea tranşei finale de către Autoritatea comună de management. (6) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile.  +  Articolul 10 (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect/partenerilor din România prevăzuţi la art. 9 alin. (2), sunt virate de către Autoritatea de management, conform contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management conform prevederilor legale comunitare şi naţionale. (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e) şi alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sunt virate de către Autoritatea naţională, conform contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, după caz, după certificarea/autorizarea şi rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener. (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e) şi alin. (3) lit. c), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a transmite, la solicitarea Autorităţii naţionale, date privind proiectele implementate. (4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor/partenerilor din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se virează de către Autoritatea comună de management în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, după caz, pe baza contractelor de cofinanţare încheiate conform prevederilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională se cuprind:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepţia cazului în care liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; b) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, precum şi sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, conform memorandumurilor de înţelegere/acordurilor încheiate între statele participante în aceste programe;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014. c) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile şi a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are calitatea de beneficiar de asistenţă tehnică;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. d) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la lideri de proiect/beneficiari/parteneri; e) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională, în conturile liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. f) sumele necesare acoperirii diferenţelor de curs valutar pentru operaţiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană";---------Lit. f) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. g) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanţare, conform prevederilor art. 18; h) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare, în condiţiile memorandumurilor de înţelegere încheiate cu statele partenere în program; i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de certificare şi plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi ale art. 128 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată; j) contribuţia minimă de 5% din fondurile externe nerambursabile aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) necesară continuării finanţării proiectelor până la închiderea Programului şi rambursarea plăţilor finale de la Comisia Europeană, conform regulamentelor aplicabile programelor respective, precum şi memorandumurilor de înţelegere încheiate; k) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; l) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. e). m) sumele reprezentând obligaţii de plată ale Autorităţii de management/ Autorităţii comune de management, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor.----------Lit. m) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 232 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 9 octombrie 2015. (2) În bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se cuprind sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile în cazul programelor finanţate din ENPI pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rolul de Autoritate comună de management.---------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 12În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în poziţia globală distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind: a) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri, în cadrul programelor menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu rol de Autoritate de management;---------Lit. a) a art. 12 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. b) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), declarate eligibile de Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 11 lit. e).  +  Articolul 13 (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 lit. a)-d) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".---------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare părţii proprii din cadrul proiectului comun pentru liderii de proiect/partenerii din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor, avizate de principiu de către autorităţile de management, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor de finanţare. (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuţi la art. 9, alin. (1) pot solicita avizul de principiu al Autorităţii naţionale, în vederea fundamentării propunerilor de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice necesare derulării corespunzătoare părţii proprii din cadrul proiectului comun, pe baza fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor. (4) Avizul de principiu al Autorităţii de management, respectiv al Autorităţii naţionale, menţionat la alin. (2) şi (3), se acordă din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor şi nu reprezintă un angajament al Autorităţii de management de a accepta la finanţare proiectul respectiv. (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), beneficiarii/partenerii din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale notifică Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională privind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare derulării corespunzătoare părţii proprii din cadrul proiectului comun; formatul fişei de notificare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare prevăzute la alin. (1)-(3) şi (5) se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare. (7) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin. (6) sunt destinate exclusiv proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară, la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. (8) Din fondurile prevăzute la alin. (6) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană". (9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14 (1) Pentru programele finanţate prin FEDR şi IPA, sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care liderul de proiect sau partenerii este/sunt instituţie publică sau organizaţie neguvernamentală/instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale din România şi reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operaţiunea selectată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România şi SEE, sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţarea, se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente axelor prioritare de asistenţă tehnică, la care liderii de proiect/partenerii sunt organizaţii neguvernamentale - persoane juridice de drept privat din România, în procent de maximum 15% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operaţiunea selectată. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistenţă tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform înţelegerilor cu statele partenere în program. (4) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii secretariatelor tehnice comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice alocă, în integralitate, sumele menţionate la alin. (2), urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze, de la Autorităţile naţionale din statele partenere, sumele stabilite prin acordurile de finanţare încheiate.---------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (5) Pentru programele finanţate din ENPI prevăzute la art. 4 alin. (3), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistenţă tehnică, la care beneficiarul sau partenerii este/sunt instituţie publică sau organizaţie neguvernamentală/instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale din România şi reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceştia, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect. (6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program. (7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. b), aferente cofinanţării axei prioritare de asistenţă tehnică, sunt transferate Autorităţii de certificare/ Autorităţii de management/Secretariatului tehnic comun din statul partener, prin plăţi în euro, de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.---------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (8) Pentru programele ESPON 2013 şi INTERACT 2007-2013, Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă, prin plăţi în euro, Autorităţii de management/Autorităţii de certificare/Secretariatului tehnic comun din statul partener sumele alocate în bugetul de stat aferente cofinanţării pentru toate axele prioritare ale programului.---------Alin. (8) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 15Pentru programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană", pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, statele partenere pot transfera cofinanţarea publică pentru axa prioritară de asistenţă tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 16Sumele aferente cofinanţării se transferă de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice către liderii de proiect/beneficiarii/ partenerii/structurile care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a Secretariatului tehnic comun şi/sau a structurilor de control, aferente programelor respective, după caz, prin plăţi în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17Din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. i), Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) reîntregesc conturile Autorităţii de certificare şi plată cu echivalentul sumelor aferente beneficiarilor din România returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi ale art. 128 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 şi recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare şi plată, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul fiecărui program şi le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 18 (1) Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară/prioritate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statele partenere în program.(1^1) Autoritatea naţională a programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) este autorizată să prevadă în bugetul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statul partener în program.---------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014. (2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.---------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014.  +  Articolul 19Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România care, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, nu includ în cererile de finanţare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Articolul 20Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi din fondurile publice destinate finanţării/ cofinanţării/plăţilor în avans, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi plată, Unităţii de plată, precum şi ale liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor/ structurilor care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a Secretariatului tehnic comun şi/sau a structurilor de control aferente programelor respective se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul IV Plata în avans  +  Articolul 21 (1) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat către liderii de proiect/partenerii din România; b) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilităţii de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorităţii de certificare şi plată, către structura care găzduieşte şi asigură buna funcţionare a Secretariatului tehnic comun şi a structurii de control, aferentă programului. (2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, se acordă plăţi în avans, din cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, liderilor de proiect/partenerilor din România şi structurii care găzduieşte şi asigură buna funcţionare a sistemului naţional de control de prim nivel aferent programului.---------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 21 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilităţii de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorităţii de certificare şi plată, către liderii de proiect; b) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilităţii de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorităţii de certificare şi plată, către structura care găzduieşte şi asigură buna funcţionare a Secretariatului tehnic comun şi a structurii de control, aferentă programului. (4) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate comună de management, se acordă plăţi în avans, din fondurile externe nerambursabile, către beneficiarii din statele partenere la programe şi către structurile care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a Secretariatului tehnic comun, aferente programelor respective.---------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 22 (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), sumele reprezentând plăţi în avans acordate liderilor de proiect/partenerilor şi/sau structurilor care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a secretariatelor tehnice comune şi/sau a structurilor de control se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceştia, din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare. (2) Sumele recuperate din plăţile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanţare, se utilizează pentru continuarea finanţării programului, iar sumele recuperate din plăţile în avans provenind din cofinanţarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se virează ca venit la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b), plăţile se realizează în două sau mai multe tranşe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanţare, între Autoritatea comună de management şi beneficiari, iar următoarele, conform prevederilor contractului de finanţare încheiat cu beneficiarii. (4) Scopul acordării plăţilor în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanţare/cofinanţare; aceste sume pot fi avansate partenerilor şi contractanţilor, în limita şi în condiţiile stabilite de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională pentru acordarea acestora, prin contractele/deciziile de finanţare/cofinanţare. (5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi b), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii pot avansa, din plăţile în avans primite, sume partenerilor şi contractanţilor, după caz, în limita şi în condiţiile stabilite de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională, prin contractele/deciziile de finanţare/cofinanţare, conform regulamentelor programelor. (6) În cazul neutilizării, plăţile în avans acordate se restituie, de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, Autorităţii de management/Autorităţii comune de management/Autorităţii naţionale, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare/cofinanţare. (7) Sumele provenind din plăţile în avans acordate liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor din România prevăzuţi la art. 9 alin. (2), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 23Autorităţile de management/Autorităţile comune de management/Autorităţile naţionale pot acorda plăţi în avans către contractanţi pentru contractele finanţate din axele prioritare/componentele de asistenţă tehnică ale programelor.  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 24 (1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acţiuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale. (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.---------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în baza creditelor prevăzute la alin. (3).---------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VI Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 25 (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor externe nerambursabile şi al celor aferente cofinanţării/plăţilor în avans se exercită la nivelul Autorităţii de management/Autorităţii comune de management/Autorităţii naţionale/structurilor care găzduiesc şi asigură buna funcţionare a secretariatelor tehnice comune şi/sau a structurilor de control şi Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Autorităţii de certificare şi plată, Autorităţii de management/Autorităţii comune de management/Autorităţii naţionale în vederea gestionării financiare a programelor finanţate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 26 (1) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor şi legislaţiei naţionale. (2) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România ai unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia să solicite efectuarea controlului de prim nivel, în vederea validării cheltuielilor efectuate. (3) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control de prim nivel, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare de la liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), Autoritatea de certificare şi plată recuperează de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile din fonduri externe nerambursabile efectuate către Autoritatea de certificare şi plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 28În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă normele metodologice de aplicare, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 45 din 11 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, aprobată prin Legea nr. 379/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

    IOAN OLTEAN

    PREŞEDINTELE SENATULUI
    MIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 iunie 2011.Nr. 105.-------------