ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015  Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum şi comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piaţa internă [COM (2012) 596 final], document confirmat ca şi poziţie viitoare de către Harrie Temmink din cadrul DG Grow Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri în data de 23 septembrie 2015, propun statelor membre "crearea de autorităţi independente" de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv a jocurilor loteristice.Având în vedere recomandarea Comisiei Europene, prezentul act normativ aliniază România la aceste recomandări în domeniul jocurilor de noroc în vederea coordonării unitare şi concurenţiale a tuturor jocurilor de noroc din România.Prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne exceptează jocurile de noroc de la aceste servicii, statele având posibilitatea gestionării monopolului instituit pentru jocurile de noroc în aşa fel încât să se asigure buna funcţionare a domeniului şi îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.Având în vedere faptul că Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, cu scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional, dar în acelaşi timp serveşte interesele consacrate prin exclusivitatea în domeniul jocurilor loteristice,totodată, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri legislative privind o mai bună funcţionare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi alinierea la cerinţele actuale ale pieţei naţionale şi europene de jocuri de noroc, precum şi o gestionare eficientă a exclusivităţii deţinute de aceasta, cu luarea în considerare a scăderii constante şi semnificative a cifrei de afaceri, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter temporar, reţinându-se că în lipsa adoptării reglementărilor propuse pot apărea dificultăţi deosebite în funcţionarea pe viitor a companiei.Ţinând cont de situaţiile specifice expuse mai sus, care vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Statul acordă licenţa de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri."3. La articolul 17, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, la propunerea motivată a direcţiilor de specialitate ale O.N.J.N., în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatele anterioare, până la clarificarea situaţiei."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei."2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statut."4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate de cenzori, după caz."5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române."6. În anexă, la articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc."  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Oficiul îşi desfăşoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru."2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) În cadrul Oficiului funcţionează un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii.(6^2) Secretarul general al Oficiului îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele încredinţate de preşedintele Oficiului."3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi activităţile conexe, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc tradiţionale şi la distanţă, astfel cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;".5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Oficiul funcţionează cu un număr maxim de 201 posturi de funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi posturile aferente cabinetului preşedintelui."6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi şi 7 neexecutivi numiţi prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează: a) preşedintele Oficiului - membru executiv; b) vicepreşedintele Oficiului - membru executiv; c) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; d) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului afacerilor interne; e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei; f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului pentru societatea informaţională; h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru; i) membru - membru neexecutiv numit la propunerea Secretariatului General al Guvernului."  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

  Vlad Ştefan Stoica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Preşedintele Oficiului Naţional

  pentru Jocuri de Noroc,

  Cristinela Odeta Nestor

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 7 octombrie 2015.Nr. 42.-----