ORDIN nr. 589 din 31 august 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 589 din 31 august 2015
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.154 din 22 septembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015  În temeiul art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990 în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;"2. La articolul 11, alineatele (1) şi (1^5) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de consiliul local, condiţionat de însuşirea acestora de către coordonatorul local şi primirea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei..................................................................(1^5) Netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de aprobare prevăzute la art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari."3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, în baza hotărârii consiliului local, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul local, acte adiţionale la contractul de execuţie, cu acordul prealabil scris al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz, precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat."4. În anexa nr. 2, la al treilea paragraf, prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990;"5. În anexa nr. 8, la punctul 4, primul paragraf va avea următorul cuprins:"4. Lucrările de intervenţie la blocul de locuinţe prevăzute la art. 4 alin. (2), (3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/mp şi an, în condiţii de eficienţă economică."6. Anexele nr. 7, 9, 9^1 şi 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.7. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagmele "program naţional multianual", "program local multianual" şi, respectiv, "programe multianuale local şi naţional" se înlocuiesc cu sintagmele "program naţional", "program local" şi, respectiv, "programe local şi naţional".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
   +  Anexa 1(Anexa nr. 7 la normele metodologice)- conţinut-cadru -EXPERTIZA TEHNICĂ1. ScopulAnaliza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate" în vederea realizării lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocului de locuinţe ............ din localitatea .............., judeţul/sectorul ..............., str. ................ nr. .......Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic ....(numele şi prenumele)....... atestat pentru cerinţa fundamentală ....(rezistenţă mecanică şi stabilitate)......., posesor al Certificatului de atestare seria .......... nr. ........................ .2. Metoda de investigareStructura de rezistenţă a blocului de locuinţe se va evalua calitativ şi cantitativ conform prevederilor reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, cu completările ulterioare (Codul P 100-3/2008).3. Conţinutul expertizei tehniceRaportul de expertiză tehnică se va întocmi conform prevederilor pct. 8.3 din Codul P 100-3/2008 şi va conţine următoarele: a) datele istorice referitoare la perioada construcţiei şi nivelul reglementărilor de proiectare aplicate, dacă este cazul; b) datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard; c) datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale. Se vor face aprecieri globale, calitative, privind capacitatea sistemului structural de a rezista la acţiuni seismice; d) descrierea stării construcţiei la data evaluării. Se vor face referiri la comportarea construcţiei la eventuale cutremure pe care le-a suportat şi identificarea efectelor acestora asupra clădirii. Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum sunt cele produse de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau cele rezultate din lipsa de întreţinere a clădirii; e) rezultatele investigaţiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistenţelor materialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective la data evaluării); f) stabilirea valorilor rezistenţelor cu care se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor (prin aplicarea factorilor de încredere, CF); g) precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei; h) alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelor de calcul specifice acesteia; i) efectuarea procesului de evaluare, care cuprinde următoarele grupuri de operaţii:● verificarea exigenţelor de conformare şi alcătuire structurală (a se vedea pct. 4.2 din Codul P 100-3/2008) pe baza listelor de condiţii date în anexele B, C şi D din Codul P 100-3/2008, potrivit materialelor structurale utilizate;● verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească elementele nestructurale, instalaţiile, echipamentele, utilajele etc.;● cuantificarea stării de degradare a construcţiei produsă de acţiuni seismice şi neseismice;● verificarea condiţiilor de rezistenţă structurală;● verificarea condiţiilor de deformabilitate structurală.Completarea listei de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliu şi a listei privind starea de integritate a construcţiei. Calculul structural seismic şi verificările de siguranţă. Stabilirea indicatorilor R(1), R(2) şi R(3); j) sinteza evaluării şi formularea concluziilor. Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic; k) propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural suficient de detaliat pentru acest scop, ţinând seama de criteriile date în Îndrumătorul de reabilitare seismică a clădirilor existente (anexa F, informativă, a Codului P 100-3/2008).4. Concluzii şi recomandări:..................................................................................................................................NOTE:1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.2. În cazul în care expertul tehnic se pronunţă asupra necesităţii consolidării structurii blocului de locuinţe, coordonatorul local dispune, în condiţiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situaţie în care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuinţe, cu plata corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate, şi, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.    Data .............. Întocmit                                     --------                                 Expert tehnic atestat,                               ..........................                                 (numele şi prenumele)                                         L.S.  +  Anexa 2(Anexa nr. 9 la normele metodologice)- conţinut-cadru -DOCUMENTAŢIA DE AVIZAREpentru lucrări de intervenţie în vederea creşteriiperformanţei energetice a blocurilor de locuinţeA. Piese scriseA.1. Date generale:    1. identificarea blocului de locuinţe: ...............;    2. localitatea: ...............;    3. titularul investiţiei: ...............;    4. beneficiarul lucrărilor de intervenţie: ...............;    5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: ...............;    6. date tehnice: - anul construirii ...............;                     - regim de înălţime ...............;                     - număr de apartamente ...............;                     - aria utilă totală - mp ...............;                     - sistem constructiv anvelopă .............. .A.2. Descrierea lucrărilor de intervenţie1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe:1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale:- rezistenţă mecanică şi stabilitate .........................;- economie de energie şi izolare termică .....................;1.2. valoarea de inventar a blocului de locuinţe: ....... - ....... mii lei.2. Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic2.1. expertiza tehnică: a) elaborator - expert tehnic:Numele şi prenumele ...................Certificat de atestare: seria ....... nr. .........., domeniul construcţii civile, cerinţa A1 b) concluzii: ......................2.2. auditul energetic: a) elaborator - auditor energetic:Numele şi prenumele .......................Certificat de atestare: seria .......... nr. ............, gradul I, specialitatea C/C + I b) concluzii: ┌──────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────────┐ │ Lucrări de intervenţie │Costul estimat al│ │ │ │[prevăzute la art.4 │ lucrărilor de │ Economie │Durata de recuperare│ │alin. (2), (3) şi (3^1) │ intervenţie │de energie│ a investiţiei │ │din Ordonanţa de urgenţă │ (lei) │ (kWh/an) │ (ani) │ │ a Guvernului nr. 18/2009 │ │ │ │ │ privind creşterea │ │ │ │ │ performanţei energetice │ │ │ │ │ a blocurilor de locuinţe,│ │ │ │ │ aprobată cu modificări │ │ │ │ │ şi completări prin │ │ │ │ │ Legea nr. 158/2011, │ │ │ │ │ cu modificările şi │ │ │ │ │ completările ulterioare]│ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────────┤ │......................... │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────────┤ │......................... │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────────┤ │......................... │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────────┤ │TOTAL │ │ │ │ └──────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────────┘A.3. Datele tehnice ale investiţiei1. a) Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;- izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. b) Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;- repararea/înlocuirea cazanului şi/sau a arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2). c) Descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].2. Descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;- realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum;- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.A.4. Durata de realizare şi etapele principaleGraficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni)A.5. Costurile estimative ale investiţiei1. Valoarea totală a investiţiei(în preţuri - luna ... anul ....,1 euro = ...... lei, cursul Băncii Naţionale a României la data de .........)Total: .................. mii lei,din care:construcţii-montaj (C + M) ................. mii lei(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general)2. Detalierea valorii totale a investiţiei se realizează pe structura devizului general prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, astfel:    Cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea    terenului:    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea    terenului la starea iniţială, după demontarea    schelelor ........... mii lei    Total cap. 1: ........... mii lei    Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă    tehnică:    3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi    autorizaţii ........... mii lei    3.3. Proiectare şi inginerie - total: ........... mii lei    din care:    3.3.1. expertiza tehnică ........... mii lei    3.3.2. auditul energetic şi elaborarea certificatului    de performanţă energetică aferent situaţiei existente    a blocului de locuinţe ........... mii lei    3.3.3. documentaţia de avizare a lucrărilor de    intervenţie ........... mii lei    3.3.4. documentaţia tehnică pentru autorizarea    executării lucrărilor de intervenţie ........... mii lei    3.3.5. proiectul tehnic ........... mii lei    3.3.6. verificarea tehnică la cerinţa esenţială    "rezistenţă mecanică şi stabilitate", precum şi la    cerinţa esenţială "securitate la incendiu" a    documentaţiei tehnice şi a proiectului tehnic ........... mii lei    3.3.7. detaliile de execuţie ........... mii lei    3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie - total: ........... mii lei    din care:    3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie ........... mii lei    3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenţie ........... mii lei    3.6. Asistenţa tehnică - total: ........... mii lei    din care:    3.6.1. asistenţa tehnică din partea proiectantului    pe perioada de execuţie a lucrărilor şi elaborarea    certificatului de performanţă energetică a blocului    de locuinţe izolat termic ........... mii lei    3.6.2. plata dirigintelui de şantier ........... mii lei    Total cap. 3: ........... mii lei    Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază:    4.1. Construcţii şi instalaţii ........... mii lei    Total cap. 4: ........... mii lei    Cap. 5 - Alte cheltuieli:    5.1. Organizare de şantier    5.1.1. lucrări de construcţii ........... mii lei    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute    (10% din cheltuielile înscrise la cap./subcap.    1.3, 3 şi 4 ale devizului general) ........... mii lei    Total cap. 5: ........... mii leiA.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei    1. Indicatori valorici    1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie,    inclusiv TVA - total, ........... mii lei    din care:    construcţii-montaj (C + M) ........... mii lei    (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la    subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) ........... mii lei    1.2. investiţia specifică .......... mii lei/    (construcţii-montaj/aria utilă a blocului) mp (a.u.)    2. Indicatori fizici    2.1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ........... luni    2.2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de    intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea    lucrărilor) 3 ani    2.3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii    de eficienţă economică ............ ani    2.4. consumul anual specific de energie pentru    încălzire corespunzător blocului izolat termic ......... kwh/mp                                                              (a.u.) şi an    2.5. economia anuală de energie: ......... kwh/an    în tone echivalent petrol ............ tep    2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu    efect de seră echivalent CO(2) ... kg CO(2)/an    3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii leiA.7. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie    Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M)    pe surse de finanţare:    1. buget de stat: 50% din C+M ........... mii lei    2. buget local: 30% din C+M ........... mii lei    3. fondul de reparaţii al asociaţiei de    proprietari: 20% din C+M ........... mii leiA.8. Avize şi acorduri1. Certificatul de urbanism2. Acordul deţinătorilor de utilităţi pentru realizarea lucrărilor de intervenţie:- gaz metan;- energie electrică;- telecomunicaţii.B. Piese desenate1. Plan general de amplasare a blocului de locuinţe în localitate - scările 1:2000 - 1:5002. Planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii, pe specialităţi necesare executării lucrărilor de intervenţie - situaţie existentă şi situaţie propusă - scara recomandată 1:100.       Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie,                    ......................                             L.S.    Expert tehnic atestat, Auditor energetic pentru clădiri,    ................... ............................           L.S. L.S.    Data ...................OPISULdocumentelor anexate la documentaţiade avizare pentru lucrări de intervenţie1. [] Devizul general al investiţiei2. [] Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie3. [] Certificatul de urbanism4. [] Aviz energie electrică5. [] Aviz gaz metan6. [] Aviz telecomunicaţii7. [] Raportul de expertiză tehnică8. [] Raportul de audit energetic9. [] Certificatul de performanţă energetică10. [] Planşe  +  Anexa 3(Anexa nr. 9^1 la normele metodologice)- conţinut-cadru -PROIECTANT ............Nr. ........./.........SINTEZAdocumentaţiei de avizare pentru lucrări deintervenţie privind creşterea performanţei energetice1. Date generale* Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe........(judeţul, localitatea, adresa)..............* Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice* Beneficiar: Asociaţia de proprietari .........................* Coordonator local: ...........................................* Expert tehnic atestat:.......(numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1).......* Auditor energetic pentru clădiri atestat:......(numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr. , gradul I, specialitatea C/C + I)...* Proiectant:............(denumirea, sediul).................................Şef de proiect:.........(numele, prenumele)....................................* Valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) ............. mii lei, din care C+M: ............ mii lei* Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţieDefalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:1. buget de stat: 50% din C+M .............. mii lei2. buget local: 30% din C+M ................ mii lei3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ......... mii lei2. Date tehnice:- anul construirii ............................................- regim de înălţime ...........................................- număr de apartamente ........................................- aria utilă totală - mp ......................................- sistem constructiv anvelopă .................................3. Descrierea lucrărilor de intervenţieConcluziile expertizei tehnice şi auditului energetic a) expertiza tehnică: ....................................................................................................................................................................... b) auditul energetic: ........................................................................................................Datele tehnice ale investiţieiA. 1. Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;- izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.2. Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;- repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2).3. Descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].B. Descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;- realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum;- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────────┐│Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă│ │ │Costul estimat ││a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări │U.M.│Cantitatea│al lucrărilor ││şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările │ │ │de intervenţie ││şi completările ulterioare │ │ │ (lei) │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│A. 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei │ │ │ ││[lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) │ │ │ ││din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, │ │ │ ││aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │ │Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările │ │ │ ││ulterioare]: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin │ │ │ ││înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a │ │ │ ││celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu │ │ │ ││tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea │ │ │ ││performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie │ │ │ ││dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea │ │ │ ││controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei │ │ │ ││condensului pe elementele de anvelopă │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv │ │ │ ││termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea │ │ │ ││planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei │ │ │ ││şarpantei, cu sisteme termoizolante │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie │ │ │ ││termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, │ │ │ ││cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 │ │ │ ││alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ ││Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi │ │ │ ││completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi │ │ │ ││completările ulterioare │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul │ │ │ ││în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute │ │ │ ││apartamente la parter │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de │ │ │ ││încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 │ │ │ ││alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │ │nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │ │Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările │ │ │ ││ulterioare]: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între │ │ │ ││punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic,│ │ │ ││inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul │ │ │ ││reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi │ │ │ ││montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi│ │ │ ││a robinetelor de presiune diferenţială la baza │ │ │ ││coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei │ │ │ ││sistemului de încălzire prin autoreglarea │ │ │ ││termohidraulică a reţelei │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din │ │ │ ││centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii │ │ │ ││randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│3. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei │ │ │ ││de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă │ │ │ ││caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de │ │ │ ││locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap │ │ │ ││termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din │ │ │ ││subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la│ │ │ ││art. 4 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului│ │ │ │nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │ │Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările │ │ │ ││ulterioare] │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│B. Lucrări conexe justificate din punct de vedere tehnic│ │ │ ││în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic │ │ │ ││[lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de │ │ │ ││urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări│ │ │ ││şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările │ │ │ ││şi completările ulterioare]: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care │ │ │ ││prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau │ │ │ ││afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv │ │ │ ││repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de │ │ │ ││la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare │ │ │ ││şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei │ │ │ ││tip şarpantă │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate │ │ │ ││aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum │ │ │ ││şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de │ │ │ ││intervenţie │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- refacerea finisajelor interioare în zonele de │ │ │ ││intervenţie │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din │ │ │ ││apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării │ │ │ ││naturale a spaţiilor ocupate │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de │ │ │ ││locuinţe la sistemul centralizat de producere şi │ │ │ ││furnizare a energiei termice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- montarea echipamentelor de măsurare individuală a │ │ │ ││consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi │ │ │ ││pentru apă caldă de consum │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul │ │ │ ││eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de │ │ │ ││locuinţe │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei│ │ │ ││reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră │ │ │ ││şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până │ │ │ ││la căminul de branşament/de racord, după caz │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi │ │ │ ││incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat │ │ │ ││cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă│ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────────┘4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţieiIndicatori valorici:1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total,....... mii lei, din care:- construcţii-montaj (C + M)................ (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general întocmit conform pct. A.5 subpct. 2 din anexa nr. 9 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare) .......... mii lei;2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului).......... mii lei/mp (a.u.).Indicatori fizici:1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie........... luni;2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie ........... (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor) .......... 3 ani;3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică......... ani;4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic........ kwh/mp (a.u.) şi an;5. economia anuală de energie:....... kwh/an în tone echivalent petrol........ tep;6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO(2) ....... kg CO(2)/an.Eşalonarea investiţiei - total INV/C + M în mii lei5. Anexe:Avize şi acorduri* Certificatul de urbanism, în copie* Certificatul de performanţă energetică, în copiePiese desenate* Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100.                          Întocmit                         Proiectant,                   .......................                         (denumire)                            L.S.    Expert tehnic, Auditor energetic pentru clădiri,  ................... .....................         L.S. L.S.                            Însuşit   Coordonatorul local Asociaţia de proprietari        Primar, Preşedinte,   ................... .....................         L.S. L.S.    Data:......................NOTE:1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare.2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie.3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  +  Anexa 4(Anexa nr. 10 la normele metodologice)- model -Judeţul ........................Municipiul/Oraşul/Comuna ............./Sectorul .... al municipiului BucureştiCătreAsociaţia de proprietarilocalitatea ..............., judeţul/sectorul ............,str. ............. nr. ....., bl. ......, codul poştal ......NOTIFICAREÎn aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta vă notificăm:Consiliul Local al .................... (municipiului, oraşului, comunei, sectorului ... al municipiului Bucureşti) a aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii din str. ............................... nr. ........., bl. ..............., corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.Indicatorii tehnico-economici aprobaţi cuprind:1. indicatori valorici:- valoarea totală a investiţiei: ...... mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): ...... mii lei, din care:- cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii:... mii lei, conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;2. indicatori fizici:- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: ...... luni;- economia de energie anuală: ...... kWh/an;3. datele tehnice ale investiţiei:- descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];- descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];- descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];- descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adiţional la Contractul de mandat nr. ........... din ................., în care este prevăzută schema de finanţare, în vederea semnării şi transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei.Vă rugăm să afişaţi aceste documente la avizierul asociaţiei de proprietari şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî şi a semna actul adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.Primar (coordonator local),...........................(numele şi semnătura)L.S.-----