ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 aprilie 2015(Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015    Acord din data de 17 aprilie 2015 între România (Împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul şi Banca convin următoarele:  +  Articolul ICondiţii generale. Definiţii1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.  +  Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de două sute de milioane euro (200.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o conversie valutară în conformitate cu prevederile din secţiunea 2.08 la prezentul acord (Împrumutul), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 din prezentul acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord.2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare.2.04. Comisionul de angajament plătibil de Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale.2.06. Datele de plată sunt 1 mai şi 1 noiembrie ale fiecărui an.2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.2.08. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi nerambursate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase şi nerambursate de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia trase şi nerambursate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o "conversie", aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.  +  Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza prezentul proiect prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul, prin MECS, se va asigura că proiectul este realizat în conformitate cu prevederile din anexa 2 la prezentul acord.  +  Articolul IVIntrarea în vigoare. Terminarea4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: MECS a întocmit şi aprobat Manualul operaţional al Proiectului într-o formă acceptabilă Băncii.4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul VReprezentant. Adrese5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice.5.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, RomâniaFax: + 4021 312 67 92+ 4021 311 23 765.03. Adresa Băncii este: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale AmericiiAdresă cablu: INTBAFRAD Washington, D.C.Telex: 248423(MCI) sau 64145 (MCI)Fax: 1-202-477-6391Convenit la Washington în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.  ROMÂNIA BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU                                             RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE  Prin: Reprezentant autorizat Prin: Reprezentat autorizat  Eugen Orlando Teodorovici, Laura Tuck,  ministrul finanţelor publice vicepreşedinte regional pentru                                             Regiunea Europa şi Asia Centrală  +  Anexa 1Descrierea ProiectuluiObiectivele Proiectului vizează îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar şi creşterea gradului de menţinere în primul an de învăţământ terţiar în instituţiile de învăţământ, care vor fi incluse în proiect.Proiectul va sprijini programul naţional educaţional şi constă în următoarele componente:Partea 1 - Intervenţii la nivelul şcolilor şi sistemiceDezvoltarea ofertei de intervenţii la nivelul liceelor publice şi la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natură educaţională şi personală care împiedică elevii din România să facă tranziţia din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar.(a) Intervenţii la nivelul şcolilor. Asigurarea de Granturi, costuri operaţionale suplimentare şi asistenţă tehnică pentru liceele cu performanţă scăzută, după cum sunt definite în Manualul operaţional al Proiectului, în scopul susţinerii tranziţiei elevilor din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar, şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calităţii pentru respectivele granturi, incluzând, printre altele:(i) ore de remediere, tutoriat, consiliere, meditaţii, mediere cu comunitatea romă, activităţi adaptate explicit, dar nu exclusiv, specificului elevilor din grupurile dezavantajate (cu un accent deosebit pe elevii romi), precum şi de dezvoltare personală;(ii) activităţi extracurriculare şi de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de formare, participări la diferite competiţii, activităţi în reţeaua şcolară; şi(iii) lucrări civile minore de renovare a spaţiilor interioare/încăperilor cu impact redus sau fără impact asupra mediului şi achiziţii de bunuri în scop educaţional.(b) Intervenţii sistemice. Furnizarea de asistenţă tehnică, instruire şi bunuri pentru implementarea următoarelor activităţi:(i) revizuirea programei şcolare pentru învăţământul secundar superior;(ii) instruirea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli în vederea implementării sau adaptării programei şcolare revizuite;(iii) îmbunătăţirea condiţiilor de predare în casele corpului didactic prin furnizarea de bunuri;(iv) revizuirea şi actualizarea seriilor de itemi pentru examenele de clasa a VIII-a şi bacalaureat şi instruirea asociată, inclusiv întărirea capacităţii instituţionale a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE);(v) îmbunătăţirea platformei tehnologice informaţionale utilizate pentru evaluarea educaţională şi examenele elevilor din învăţământul secundar superior prin furnizarea de bunuri;(vi) dezvoltarea şi implementarea unei evaluări pentru elevii de clasa a X-a, care să se aplice la finalul ciclului de învăţământ obligatoriu;(vii) elaborarea de materiale de predare şi învăţare digitale;(viii) dezvoltarea şi implementarea de campanii de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice, adresate inclusiv elevilor romi, după caz; şi(ix) întărirea capacităţii MECS de a utiliza informaţiile educaţionale pentru a monitoriza învăţământul secundar superior şi tranziţia elevilor către învăţământul terţiar.Partea a 2-a - Intervenţii la nivelul universităţilor şi programe de varăAcordarea de Granturi şi asistenţă tehnică pentru universităţile de stat în vederea sprijinirii studenţilor cu risc de abandon, incluzând, printre altele, programe remediale, tutoriat, consiliere, servicii de orientare profesională, ateliere de lucru, campanii de conştientizare, programe de vară, centre de învăţare, şi costuri operaţionale suplimentare.Partea a 3-a - Managementul, monitorizarea şi evaluarea ProiectuluiSprijinirea MECS şi a Unităţii pentru proiectele cu finanţare externă (UPFE) în managementul şi implementarea proiectului, inclusiv în ce priveşte atribuţiile de natură fiduciară, în monitorizare, evaluare şi raportare, prin furnizarea de bunuri (inclusiv o maşină), servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire, audit şi costuri operaţionale suplimentare.  +  Anexa 2Realizarea Proiectului  +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituţionale1. Împrumutatul, prin MECS, va: (i) înfiinţa şi menţine UPFE în cadrul MECS până la finalizarea Proiectului; şi (ii) asigura că UPFE funcţionează în orice moment de o manieră şi cu personal adecvat (inclusiv un director de proiect, un specialist pe management financiar, un specialist în achiziţii şi doi specialişti care să administreze prevederile granturilor) şi resurse bugetare, toate acceptabile Băncii.2. Împrumutatul, prin MECS, va: (a) menţine Manualul operaţional al Proiectului într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii; (b) realiza Proiectul în conformitate cu prevederile stabilite în Manualul operaţional al Proiectului; şi (c) nu va atribui, amenda, abroga sau renunţa la Manualul operaţional al Proiectului fără obţinerea acordului prealabil al Băncii.3. Până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, Împrumutatul, prin MECS, va proiecta şi implementa un sistem informatic de management al proiectului, pentru întărirea monitorizării, raportării şi managementului financiar, în termeni şi într-un mod satisfăcător Băncii.B. Acordarea Granturilor1. Conform părţii 1 (a) şi Părţii 2 a proiectului, Granturile către beneficiari vor fi selectate, analizate, implementate, monitorizate şi evaluate de către Împrumutat, prin MECS, în conformitate cu principiile, procedurile şi cerinţele stabilite în Manualul operaţional al Proiectului, Ghidul privind achiziţiile, Ghidul privind serviciile de consultanţă şi Ghidul anticorupţie.2. Împrumutatul, prin MECS, va încheia un acord de grant cu fiecare beneficiar al grantului finanţat din Proiect în termenii şi condiţiile grantului respectiv, incluzând următoarele:(a) Împrumutatul, prin MECS, va obţine aprobările necesare care să îi permită să îşi protejeze propriile interese şi pe cele ale Băncii, inclusiv dreptul:(i) de a suspenda sau termina dreptul Beneficiarului de a utiliza sumele grantului sau de a obţine returnarea în întregime sau a oricărei părţi din grant disponibilizat la acel moment în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte vreo obligaţie din cadrul respectivului acord de grant; şi(ii) să solicite audituri sau dreptul Băncii de a solicita audituri pentru înregistrările şi conturile fiecărui Beneficiar;(iii) de a inspecta sau dreptul Băncii de a inspecta operaţiunile şi orice înregistrări şi documente relevante ale Beneficiarului.(b) Fiecărui Beneficiar i se va cere:(i) să îşi realizeze subproiectul cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în conformitate cu standardele şi practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu şi sociale, satisfăcătoare Băncii, aşa cum sunt definite în Manualul operaţional al Proiectului, inclusiv în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupţie aplicabile primitorilor de sume din împrumut, alţii decât Împrumutatul;(ii) să achiziţioneze bunurile, lucrările şi serviciile de consultanţă şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, care urmează a fi finanţate din grant, în conformitate cu prevederile secţiunii III a acestei anexe 2;(iii) să menţină politici şi proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze şi să evalueze, conform indicatorilor acceptabili Băncii, progresul subproiectului şi realizarea obiectivelor acestuia;(iv) să menţină aranjamente de management financiar acceptabile Băncii, într-un mod adecvat care să reflecte operaţiunile, resursele şi cheltuielile legate de grant; şi(v) să pregătească şi să furnizeze Împrumutatului şi Băncii toate informaţiile pe care Împrumutatul şi Banca le vor cere în mod rezonabil în legătură cu cele menţionate anterior.3. Împrumutatul, prin MECS, îşi va exercita drepturile şi îşi va îndeplini obligaţiile din cadrul fiecărui acord de grant într-un mod în care să protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi să îndeplinească scopurile împrumutului. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin MECS, nu va atribui, amenda, abroga, termina, renunţa sau înceta aplicarea oricărui Acord de grant sau a oricărei prevederi a acestuia.C. AnticorupţieÎmprumutatul, prin MECS, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie.D. Măsuri asigurătorii1. Împrumutatul, prin MECS, se va asigura că granturile implementate de beneficiari nu implică strămutări.2. Împrumutatul, prin MECS, va verifica toate aplicaţiile de grant transmise conform părţii 1(a) şi părţii 2 la Proiect cu o listă de verificare acceptabilă Băncii, pentru a se asigura că orice lucrare realizată de beneficiari se referă la o clădire existentă şi nu sunt lucrări majore şi vor avea un impact minim sau nu vor afecta mediul înconjurător.  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea şi evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele ProiectuluiÎmprumutatul, prin MECS, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui trimestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.B. Management financiar, rapoarte financiare şi audit1. Împrumutatul, prin MECS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.2. Fără a se limita la prevederile părţii A a acestei secţiuni, Împrumutatul, prin MECS, va pregăti şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii.3. Împrumutatul, prin MECS, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective.  +  Secţiunea a III-a AchiziţiiA. Generalităţi1. Bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.2. Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională; (b) cumpărare; şi (c) contractare directă.C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.2. Alte metode de achiziţii a serviciilor de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai mic; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) procedurile prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri privind sursa unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiilePlanul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.  +  Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalităţi1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezenta secţiune şi alte instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către Împrumutat (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte" din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de către Bancă şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie. ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐ │ Categoria │Suma alocată │Procentul din │ │ │din împrumut │cheltuieli │ │ │(exprimată în euro)│care urmează │ │ │ │să fie finanţat│ │ │ │(inclusiv taxe)│ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │(1) Bunuri, servicii, altele decât cele │ 200.000.000 │ 100% │ │de consultanţă, servicii de consultanţă │ │ │ │(inclusiv audit), instruire, granturi şi│ │ │ │costuri operaţionale suplimentare ale │ │ │ │proiectului │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ │Suma totală │ 200.000.000 │ │ └────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului iniţial; şi(b) pentru plăţi efectuate anterior datei prezentului acord.2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2022.  +  Anexa 3Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în întregime la 1 noiembrie 2034.Document ataşat  +  Secţiunea I Definiţii1. "Ghidul anticorupţie" înseamnă "Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi", din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011.2. "Beneficiar" înseamnă o şcoală publică de învăţământ secundar superior sau o instituţie de învăţământ superior care îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor pentru a primi un grant conform părţii 1 (a) sau părţii 2 a Proiectului, aşa cum este stabilit în MOP.3. "Categorie" înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord.4. "Ghidul privind serviciile de consultanţă" înseamnă "Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuate de către împrumutaţii Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).5. "Grant'" înseamnă un grant acordat sau care va fi acordat din sumele împrumutului pentru a finanţa bunuri, lucrări, servicii de consultanţă, servicii altele decât cele de consultanţă, instruire şi costuri operaţionale suplimentare în cadrul oricărui subproiect din cadrul părţilor 1(a) şi 2 ale Proiectului.6. "Acord de grant" înseamnă oricare dintre acordurile la care se face referire în secţiunea I, partea B, paragraful 2 din anexa 2 la acest acord.7. "Condiţiile generale" înseamnă "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare", din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite în secţiunea II a acestui document ataşat.8. "Costuri operaţionale suplimentare" înseamnă cheltuielile suplimentare efectuate pentru implementarea, managementul şi monitorizare proiectului (inclusiv a granturilor), cum ar fi: închirieri de spaţii de birouri, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, întreţinerea clădirilor şi echipamentelor, cheltuieli publicitare, traduceri, combustibil, cheltuieli de deplasare şi supervizare (inclusiv activităţi de supervizare legate de Proiect, salariile personalului contractual şi temporar, dar excluzând salariile, onorariile şi primele membrilor care sunt funcţionari publici ai Împrumutatului).9. "Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice" sau "MECS" înseamnă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia.10. "Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare" sau CNEE înseamnă Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia.11. "Ghidul privind achiziţiile" înseamnă "Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuată de către împrumutaţii Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).12. "Planul de achiziţii" înseamnă planul de achiziţii al Împrumutatului aferent Proiectului, din 29 ianuarie 2015, la care se face referire în paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.13. "Manualul operaţional al Proiectului" sau "MOP" înseamnă manualul Împrumutatului, acceptabil Băncii, care evidenţiază, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare, procedurile de management financiar, procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului şi cerinţele pentru implementarea granturilor de către unităţile educaţionale din învăţământul secundar şi instituţiile de învăţământ superior publice şi acest termen include orice anexă a manualului, manual care poate fi amendat periodic cu acceptul Băncii.14. "Strămutări" înseamnă preluarea unui teren fără acceptul voluntar al proprietarului (acţiune care poate fi luată fără consimţământul în cunoştinţă de cauză al persoanei sau fără ca aceasta să aibă puterea de a alege), inclusiv tot ce creşte sau este permanent fixat pe acel teren, cum ar fi clădiri sau culturi, care conduc la: A) relocări sau pierderi ale adăpostului; B) pierderea activelor sau a accesului la active; sau C) pierderea sursei de venit sau a mijloacelor de trai, fie că persoanele afectate trebuie sau nu să se mute într-o altă locaţie.15. "Subproiect" înseamnă oricare dintre activităţile din cadrul părţilor 1(a) şi 2 ale Proiectului, finanţată în cadrul unui acord de grant.16. "Instruire" înseamnă cheltuielile (altele decât cele pentru servicii de consultanţă) efectuate pentru instruire şi activităţile legate de instruire din cadrul Proiectului, inclusiv seminare, ateliere de lucru sau vizite de studiu, cheltuieli de deplasare şi diurnă pentru participanţii la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor de instruire, întocmirea şi reproducerea materialelor de instruire şi alte activităţi legate de pregătirea şi implementarea activităţilor de instruire.17. "Unitatea pentru proiecte cu finanţare externă" sau UPFE înseamnă respectiva unitate din cadrul MECS desemnată să realizeze implementarea proiectului, conform anexei 2, secţiunea I, partea A, paragraful 1 la acest acord.  +  Secţiunea II Modificarea Condiţiilor generalePrin prezentul Condiţiile generale sunt modificate după cum urmează:1. În cuprins, referinţa la secţiuni, numele secţiunilor şi numărul secţiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos.2. Secţiunea 3.01. (Comision Iniţial) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Secţiunea 3.01. Comision iniţial; Comision de angajament a) Împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în acordul de împrumut (comision iniţial). b) Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul specificat în acordul de împrumut (comision de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a şaizecea zi de la semnarea acordului de împrumut până la datele la care sumele sunt trase de către Împrumutat din contul de împrumut sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual la fiecare dată de plată."3. În anexă, Definiţii, toate referinţele relevante la numerele şi paragrafele secţiunilor se modifică după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus.4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiţie a "Comisionului de angajament" şi renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:"19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în acordul de împrumut pentru scopurile secţiunii 3.01(b)."5. În paragraful 49 renumerotat (paragraful 48 iniţial din anexă), definiţia "Comisionului Iniţial" se modifică prin înlocuirea trimiterii la secţiunea 3.01 cu trimiterea la secţiunea 3.01 (a).6. În paragraful 68 renumerotat (paragraful 67 iniţial) din anexă, definiţia termenului "Plata împrumutului" se modifică şi va avea următorul conţinut:"68. «Plata Împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile Împrumutului către Bancă în baza Acordurilor Legale sau în baza acestor Condiţii Generale, incluzând (fără a fi însă limitate la acestea) orice sumă din Soldul Tras al Împrumutului, dobânda, Comisionul Iniţial, Comisionul de Angajament, dobânda la Rata Dobânzii în caz de Neplată a Obligaţiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacţionare pentru Conversie sau pentru terminarea unei Conversii înainte de termen, Taxa de Fixare a Marjei Variabile (dacă există), orice primă plătibilă după stabilirea unui Plafon al Ratei Dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii şi orice Sumă de lichidare datorată de către Împrumutat."7. În paragraful 73 renumerotat (paragraful 72 iniţial) din anexă, definiţia termenului "Dată de Plată" se modifică prin eliminarea cuvântului "este" şi prin adăugarea cuvintelor "şi Comisionul de Angajament sunt" după cuvântul "dobândă".-----