LEGE nr. 234 din 8 octombrie 2015pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 200 milioane euro, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, denumit în continuare Acord de împrumut.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este desemnat agenţie de implementare şi, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va implementa Proiectul prin Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă existentă în structura acestuia. (3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.  +  Articolul 3Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.  +  Articolul 4Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificări le ulterioare.  +  Articolul 5Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 octombrie 2015.Nr. 234.ACORD 17/04/2015