HOTĂRÂRE nr. 157 din 11 martie 1999pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică de către ordonatorii de credite bugetare, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate anual prin statul de funcţii pentru structurile administraţiei publice locale şi pentru serviciile publice din subordinea acestora, precum şi pentru instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, potrivit legii, finanţate de la bugetele locale, în limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevăzute de lege, cu excepţia acelor instituţii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei metodologii se aplică personalului încadrat cu contract individual de muncă în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora şi în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, după caz, potrivit legii, finanţate de la bugetele locale, pentru activităţile salarizate potrivit anexelor la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu excepţia acelor instituţii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În înţelesul prezentei hotărâri, prin structurile administraţiei publice locale se înţelege unităţile care desfăşoară activităţi pentru a căror finanţare angajarea cheltuielilor se face de către ordonatorii principali, secundari sau terţiari de credite bugetare, reprezentând subvenţii de la bugetele locale, iar prin credite bugetare se înţelege sumele constituite din veniturile bugetelor locale, sume care sunt aprobate şi alocate, potrivit competentelor prevăzute de lege, în bugetele locale, în bugetele instituţiilor care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi în bugetele serviciilor publice din subordinea acestora, pentru angajarea şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite bugetare."2. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentând cerinţe de ocupare a acestora, care sunt prezentate în fişa de evaluare a postului, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1. Cerinţele de ocupare a postului sunt determinate de atribuţiile şi de răspunderile ce revin fiecărui post, care, de asemenea, se prevăd în fişa de evaluare a postului."................................................................................"(3) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile reprezentând cerinţele de ocupare a postului cuprinse în fişa de evaluare a postului, prevăzută în anexa nr. 1, la specificul activităţilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, stabilind criterii şi punctaje corespunzătoare potrivit fiecărei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de către ministerul de resort şi aprobată, potrivit legii, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Fişa de evaluare a postului se întocmeşte distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora şi în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, potrivit legii."4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal, precum şi fişele de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de către consiliul local sau judeţean, după caz. În raport cu creşterea exigenţelor privind cerinţele de ocupare a posturilor şi cu oferta pieţei forţei de muncă, fişele de evaluare a posturilor se pot aproba anual."5. Articolul 10 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale cuprinse în fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzută în anexa nr. 3, la specificul activităţilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, potrivit fiecărei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de către ministerul de resort şi aprobată, potrivit legii, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual, fiecărui angajat acordându-i-se câte o nota corespunzătoare calificativului obţinut pentru îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la art. 10, după cum urmează: 3 = foarte bine, 2 = bine; 1 = satisfăcător; minus 1 = nesatisfăcător. (2) Punctajul total acordat angajatului este cuprins între un punctaj total minim egal cu minus 10 şi un punctaj total maxim egal cu 30."7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) După evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi următoarele situaţii: a) dacă angajatul realizează un punctaj evaluat între minus 1 şi minus 10 puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerinţelor postului pe care îl ocupa şi poate fi trecut, în condiţiile legii, pe alt post corespunzător; b) dacă angajatul realizează un punctaj evaluat între 0 şi 30 de puncte, el corespunde sub raport profesional cerinţelor postului; c) dacă angajatul realizează un punctaj maxim cuprins între 28-30 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau în alta funcţie superioară, după caz."8. Literele c), g), h) şi i) ale alineatului (2) al articolului 12 vor avea următorul cuprins:"c) locul, data, ora şi scopul examenului sau concursului, precum şi tematica acestuia se afişează la sediul structurii administraţiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia ori la sediul instituţiei publice care se afla sub autoritatea consiliului local sau judeţean, după caz. Tematica examenului sau a concursului va fi aprobată de preşedintele comisiei de examinare;"................................................................................"g) examenul sau concursul consta într-o lucrare scrisă, interviu şi/sau proba practica, după caz, din tematica anunţată, susţinută de candidat în prezenta comisiei de examinare; h) dacă lucrarea scrisă, interviul şi/sau, după caz, proba practica a candidatului care participa la examen este apreciată de comisia de examinare cu cel puţin o nota finala egala cu 8, atunci candidatul este declarat lt; lt;reuşit gt; gt; la examenul susţinut; în cazul concursului, este declarat "reuşit" candidatul a cărui lucrare scrisă, interviu şi/sau proba practica, după caz, a fost apreciată cu nota finala cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Dacă concurentii obţin note egale, se organizează un nou concurs; i) rezultatele examenului sau ale concursului, stabilite în ordinea notelor obţinute, vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare şi vor fi comunicate candidaţilor în termen de 3 zile, în scris sau prin afişare la sediul instituţiei. Rezultatele examenului sau ale concursului pot fi contestate în condiţiile legii."9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea personalului de execuţie în funcţii, grade sau trepte profesionale, după caz, se face în cadrul examenului sau al concursului de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare, astfel: a) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala cuprinsă între 8 şi 9, atunci salariul de baza al angajatului şi, respectiv, indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi egala cu 28 sau 29 de puncte; b) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala cuprinsă între 9 şi 10, atunci salariul de baza al angajatului şi, respectiv, indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi egala cu 29 sau 30 de puncte."10. La articolul 12 după alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(5) Fiecare membru al comisiei de examinare va aprecia lucrarea scrisă, interviul sau proba practica susţinută de către candidat cu câte o nota cuprinsă între 1 şi 10, nota finala fiind egala cu media aritmetica a notelor acordate. (6) Prevederile art. 12 alin. (2) se aplică şi la angajarea personalului pe un post vacant, candidatul declarat lt; lt;reuşit gt; gt; trebuind să obţină cel puţin o nota finala egala cu 7. (7) După angajare sau promovare angajatul va semna fişa postului corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei profesionale pe care a fost angajat sau promovat."11. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale şi stabilirea nivelului salariului de baza şi, după caz, al indemnizaţiei de conducere se fac în luna ianuarie a anului următor celui pentru care se evalueaza performanţele profesionale individuale, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 15 din Legea nr. 154/1998."12. Literele b), c) şi e) ale alineatului (3) al articolului 15 vor avea următorul cuprins:"b) angajaţilor care se reangajeaza în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora sau în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, după o perioadă mai mare de un an, pentru care evaluarea se face în anul următor reangajarii în sistem; c) angajaţilor din structurile administraţiei publice locale, din serviciile publice din subordinea acestora şi din instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, precum şi angajaţilor care satisfac stagiul militar obligatoriu, pentru care evaluarea se face în anul următor reangajarii în sistem;"................................................................................"e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, aflându-se în concediu medical şi în concediu fără plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de şeful ierarhic şi se aproba de către ordonatorul de credite bugetare."13. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(2) Coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu suma notelor acordate potrivit art. 11 alin. (1) şi anexei nr. 3, înmulţită cu diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare, stabiliţi potrivit legii pentru gradul, treapta sau, după caz, funcţia angajatului, împărţită la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu. (3) Stabilirea indemnizaţiei de conducere individuale se face în raport cu performanţele profesionale obţinute de structura condusă, astfel: media aritmetica dintre suma maxima şi suma minima a notelor acordate angajaţilor din structura condusă, pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale prevăzut în anexa nr. 3, se împarte la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere prevăzută de lege. Personalului avansat potrivit art. 12 alin. (2) pe o funcţie de conducere i se stabileşte indemnizaţia de conducere individuală conform prevederilor art. 18 alin. (2)."14. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual între limitele prevăzute de lege şi a indemnizaţiei de conducere individuale, după caz, se face în cadrul examenului sau al concursului de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare, pe baza aprecierii lucrării scrise, interviului sau a probei practice susţinute de candidat, în raport cu cerinţele postului şi cu atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului, stabilite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, astfel: a) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala mai mica de 8, atunci salariul de baza al angajatului şi indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi cuprinsă în intervalul 0-20 de puncte; b) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala peste 8, atunci salariul de baza al angajatului şi indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi cuprinsă în intervalul 20-27 de puncte."15. După articolul 18 se introduc articolele 18^1 şi 18^2 cu următorul cuprins:"Art. 18^1 . - (1) Ordonatorul de credite bugetare va stabili cuantumul premiilor individuale, prin dispoziţie, pe categorii de funcţii şi pe întreaga structura organizatorică aprobată, pe baza performantelor profesionale realizate de fiecare angajat în perioada precedenta premierii. (2) Pentru evaluarea performantelor profesionale realizate de fiecare angajat în perioada precedenta premierii, şeful ierarhic va utiliza anexa nr. 3.Art. 18^2 . - Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor emite precizări comune cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului angajat, prevăzut la art. 2."16. Anexa nr. 3 la metodologie se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza noului sistem de notare prevăzut la art. 11 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, se procedează doar la redeterminarea punctajului total obţinut prin evaluarea performantelor profesionale, pe baza căruia, în luna ianuarie 1999, s-a calculat şi s-a stabilit nivelul salariului de baza al angajatului, nivel care se va menţine până în luna ianuarie a anului următor.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1  Numele şi prenumele Funcţia, gradul sau treapta Perioada de evaluare      angajatului profesională, după caz ...................... .................... de la ............. până la            Aprob,          ---------     Funcţia ordonatorului de credite .........................    Numele şi prenumele ordonatorului de credite ........................    Semnatura şi data ................                 FIŞA DE EVALUAREa performantelor profesionale individuale (criterii)    a) Rezultatele obţinute    - cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate                           -1 1 2 3    - gradul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite                           -1 1 2 3    - eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii      obiectivelor propuse                           -1 1 2 3    b) Adaptarea la complexitatea muncii    - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de soluţii noi       (creativitatea)                           -1 1 2 3    - analiza şi sinteza riscurilor, influentelor, efectelor şi consecinţelor      evaluate                           -1 1 2 3    - evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutina (repetitive)                           -1 1 2 3    c) Asumarea responsabilităţii    - intensitatea implicarii şi rapiditatea intervenţiei în realizarea      atribuţiilor                           -1 1 2 3    - evaluarea nivelului riscului decizional                            -1 1 2 3    d) Capacitatea relationala şi disciplina muncii    - capacitatea de evitare a starilor conflictuale şi respectarea relaţiilor      ierarhice                          -1 1 2 3    - adaptabilitatea la situaţii neprevăzute                          -1 1 2 3A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare .......... .B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare, potrivit legii, corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului ........................... .C = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A şi B, împărţit la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................................................ .Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută de lege.............. .A maxim = suma maxima a notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.A minim = suma minima a notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.M = media aritmetica dintre A minim şi A maxim = suma dintre A minim şi A maxim împărţită la 2.Indemnizaţia de conducere individuală = M împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei, prevăzută de lege .............. .     Funcţia, numele şi prenumele şefului Data şi semnatura şefului ierarhic    ierarhic care a întocmit fişa de care a întocmit fişa de evaluare    evaluare    ................................. ..................................     ................................. ..................................Data şi semnatura angajatului pentru luare la cunoştinţa despre evaluarea salariului de baza şi despre indemnizaţia de conducere individuală, după caz ...................................................................Contestaţie cu privire la fişa de evaluare şi la salariul de baza: DA/NU (data şi semnatura angajatului) ...............................................Evaluarea definitivă în urma contestaţieiA = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare ............ .B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului.................................................. .C = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A şi B, împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................. .Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută de lege........... .A maxim = suma maxima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.A minim = suma minima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.M = media aritmetica dintre A minim şi A maxim = suma dintre A minim şi A maxim împărţită la 2.Indemnizaţia de conducere individuală = M împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei, prevăzută de lege .........................- funcţia persoanei care a modificat evaluarea ........................... ;- numele şi prenumele persoanei care a modificat evaluarea ............... ;- data şi semnatura persoanei care a modificat evaluarea ................. .Data şi semnatura angajatului pentru luare la cunoştinţa despre evaluarea definitivă, despre salariul de baza şi, după caz, despre indemnizaţia de conducere individuală ................................... .--------------