NORMĂ din 9 mai 2013 (*republicată*)pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015   +  Articolul 1Programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.  +  Articolul 2Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme: a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc"; b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor"; c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean".  +  Articolul 3 (1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor. (2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora. (3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.  +  Articolul 4Obiectivele de investiţii din cadrul Programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre următoarele domenii specifice: a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare; e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale; g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi; i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz; j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive; k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.  +  Articolul 6 (1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. a), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei, sunt: a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate; b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. a). (2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. b), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, sunt: a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile; b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente prevăzute la lit. a). (3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz. (4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanţează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt: a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; b) construcţie nouă infrastructură rutieră; c) corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări; d) amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor; e) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri; f) execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; g) refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse. (5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval. (6) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. h), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului. (7) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. i) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare funcţionării pieţelor publice, pieţelor comerciale, târgurilor, oboarelor, respectiv: căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale şi auto, împrejmuiri şi/sau închideri cu structură uşoară, grupuri sanitare, racorduri la reţelele de utilităţi, platforme pentru depozitarea gunoiului. (8) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. j) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive. (9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse. (10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. l) care se finanţează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, înfiinţări/amenajări de infrastructură turistică. (11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente. (12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.  +  Articolul 7 (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. (2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 8 (1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local sunt: a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008; b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008; c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008; d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. (2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz. (3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. (2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-propuse a fi incluse în Program, precum şi pentru cele incluse în Program, dar care nu au contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiţii, eşalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând eventualele modificări ale sumelor reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, pentru anul în curs, precum şi creditele bugetare estimate prin contractul de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului şi a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2). (5) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz. (6) Pentru obiectivele de investiţii în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate. (7) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au mai fost finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate. (8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, la data încheierii contractului de finanţare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziţie publică încheiate. (9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.  +  Articolul 11Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi sunt analizate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere următoarele: a) documentaţiile tehnico-economice sunt completate, întocmite şi actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008; b) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; c) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz; d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în Program se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 10 alin. (3). (2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin Program, prevăzută în contractele de finanţare multianuale, se cuprinde în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se eşalonează pe ani, în primul an în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, iar în următorii ani în limita creditelor bugetare estimate prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul în curs. (3) Sumele reprezentând estimările pe anii următori anului în care se încheie contractul de finanţare multianual, prevăzute în contract, nu reprezintă obligaţie certă de plată şi vor fi adiţionate anual, după intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale, în limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel puţin unui criteriu dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (3). (4) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 10 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv. (5) Beneficiarii actualizează corespunzător devizul general al obiectivelor de investiţii după încheierea contractelor de achiziţie şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 15 zile calendaristice.  +  Articolul 13 (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale beneficiarii solicită în scris, în funcţie de necesităţi, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferul sumelor alocate, prevăzute în contractele de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii se face în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate şi a eşalonărilor anuale. (3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare. (4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către beneficiari pentru obiectivele de investiţii derulate de aceştia, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea modificărilor, cu precizarea în mod expres a diminuărilor, respectiv a suplimentărilor de alocaţii între obiectivele de investiţii. Solicitarea se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau se respinge, după caz. (5) În scopul utilizării eficiente a creditelor bugetare alocate în anul în curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice analizează execuţia creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investiţii şi în funcţie de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investiţii. (6) În cazul în care beneficiarii solicită, în baza lucrărilor/serviciilor executate şi asumate, transferuri de sume mai mari decât eşalonarea anuală din contractul de finanţare multianual, acestea se pot efectua, în limita bugetului Programului aprobat cu această destinaţie şi a contractului de finanţare. (7) Redistribuirea creditelor bugetare alocate în anul în curs conform alin. (5) se face în urma analizei direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (8) În condiţiile alin. (4), (5) şi (6), transferurile pentru anii următori se modifică corespunzător, prin notificarea beneficiarilor şi modificarea contractelor în acest sens, în condiţiile legii. (9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, precum şi în anexa nr. 5, prin care se justifică utilizarea acestora. (10) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare. (11) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor alin. (9) se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 14 (1) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1). (3) Beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 15Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 12, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 16Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume către aceştia, justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 17 (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului. (2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. (3) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. (5) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite, exercită funcţii de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi control în derularea Programului. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează datele şi informaţiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (5) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă ai Programului în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. (3) În vederea exercitării funcţiei de coordonare şi control, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate desemna reprezentanţi din aparatul propriu al ministerului care, împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., să verifice exactitatea şi realitatea datelor transmise cu situaţia din teren. (4) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot participa în comisiile de recepţie în calitate de invitaţi.  +  Articolul 19 (1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informaţiile vor fi transmise respectându-se conţinutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice. (2) Pentru toate obiectivele de investiţii finanţate prin Program, beneficiarii au obligaţia de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A. (3) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiţionale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.  +  Articolul 20Anexa A şi anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa Ala normele metodologicePANOUL DE INFORMAREProgramul naţional de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) pentru finanţarea proiectelor locale de dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socioeducativă, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.Activităţile de comunicare privind proiectele incluse în Programul naţional de dezvoltare locală urmăresc creşterea nivelului de informare publică, conştientizare şi transparenţă cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice.Beneficiarii finanţărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanţate de Guvernul României, prin Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.În acest sens, beneficiarul finanţării are obligaţia să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui panou de informare, după modelul de mai jos.Panoul de informareDimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:● sigla Guvernului României;● denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;● tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/ şcoală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piaţă/bază sportivă/sediu primărie/ obiectiv turistic;● denumirea beneficiarului;● denumirea programului prin care se finanţează investiţia: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare vor fi plasate pe ambele părţi ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulaţie.Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislaţie fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.Model*) de panou de informareModelul în format electronic va fi pus la dispoziţia beneficiarilor de către MDRAP.CuloriAtât pentru sigla Guvernului României, cât şi pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:- cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;- cod RGB: R0, G73, B144.  +  Anexa 1la normele metodologiceNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea şi oportunitatea finanţăriidotării cu echipamente şi mobilier specificdidactic şi de laborator, alte categorii deechipamente şi dotări independente pentru ..............Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)....................................................................................................................................Obiectul solicitării....................................................................................................................................Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)....................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente)....................................................................................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs)..................................................................Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz...................................................................Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată)..................................................................    Beneficiar Reprezentant legal                                                        al unităţii de                                                        învăţământ                                                        preuniversitar,    Unitatea administrativ-teriorială ............    Primar/Preşedintele consiliului judeţean .....    Numele şi prenumele .......................... Numele şi prenumele .....    Semnătura .................................... Semnătura ...............  +  Anexa 2la normele metodologiceNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea şi oportunitatea finanţăriidotării cu echipamente medicale şi alte categoriide echipamente şi dotări independente pentru ..............Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)..................................................................................................................................Obiectul solicitării..................................................................................................................................Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)..................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente).................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz).................................................................Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz..................................................................................................................................Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată).................................................................    Beneficiar Reprezentant legal                                                        al unităţii                                                        sanitare    Unitatea administrativ-teriorială ............    Primar/Preşedintele consiliului judeţean .....    Numele şi prenumele .......................... Numele şi prenumele .....    Semnătura .................................... Semnătura ...............  +  Anexa 3la normele metodologiceJudeţul ...............Consiliul Judeţean ........./Primăria ...Nr. ............./data ..................SOLICITAREde finanţare prin Programul naţionalde dezvoltare locală a obiectivului investiţii"...................." pentru anul .......                                                                        - lei -                                                   ┌───┬────┬─────────────┬────┐  Tip obiectiv*1) │Nou│ │În continuare│ │┌──────────────────────────────────────────────────┼───┴────┴─────────────┴────┤│Amplasamentul obiectivului de investiţii propus │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului │ ││de investiţii (în unităţi fizice)*2) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)*3) │ ││conform hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului judeţean │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului judeţean/data ............ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/ │ ││data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de servicii │ ││(proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale │ ││(lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de lucrări/data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de lucrări, │ ││inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ ││investiţii (lei cu TVA) │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget de stat │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ │ ││realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA)│ ││din care: │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│- buget de stat total, din care: │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- credit bugetar anul 1 │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- credit bugetar estimat anul 2 │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- credit bugetar estimat anul 3 │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Stadiu fizic realizat (%) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Termen PIF (conform contract de lucrări şi │ ││acte adiţionale) │ ................ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se bifează în spaţiul corespunzător.

  *2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.

  *3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoarea totală a investiţiei actualizată).

  ──────────
  BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ........Preşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ...............Semnătura .....................
   +  Anexa 4la normele metodologiceJudeţul ...............Consiliul Judeţean ........./Primăria ......Nr. ............./data .....................SITUAŢIE*)privind necesarul de la bugetul de stat pentrudecontarea lucrărilor/serviciilor şi a altorcheltuieli în anul ........ pentru obiectivulde investiţii "................." în bazacontractului de finanţare nr. ............. Notă

  ──────────

  *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.

  ──────────
  *Font 7*                                                                                                                - lei -┌──────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │ │ Valoarea totală │ │ │ ││ Nr. │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea totală │ nedecontată a │ │ Sume │ ││ crt. │ totală a │contractu-│ decontată pentru │ lucrărilor/serviciilor │ Factură │ solicitate │ ││ │contractu-│ lui de │ anul în curs │ şi a altor │ │ de la │ Stadiul││ │ lui de │ finanţare│ (până la data │ cheltuieli în limita │ │ bugetul de │ fizic ││ │ finanţare│ de la │ solicitării) │ contractului de │ │ stat, în │realizat││ │ de la │ bugetul │ │finanţare pe anul în curs│ │ limita │ până ││ │ bugetul │ de stat ├──────┬──────┬──────┼───────┬────────┬────────┼───────┬──────┬───────┤contractului│ la data││ │ de stat │ pentru │ │buget │buget │ │ buget │ buget │ │Număr/│Valoare│de finanţare│ solici-││ │ (inclusiv│ anul │Total │ de │local │ Total │ de │ local │Emitent│ dată │(inclu-│ pentru │ tării ││ │ TVA) │ în curs │ │ stat │ (in- │ │ stat │(inclu- │ │ │ siv │ anul │ % ││ │ │ (inclusiv│ │ (in- │ clu- │ │(inclu- │ siv- │ │ │ TVA) │ în curs │ ││ │ │ TVA) │ │ clu- │ siv │ │ siv- │ TVA) │ │ │ │ (inclusiv │ ││ │ │ │ │ siv │ TVA) │ │ TVA) │ │ │ │ │ TVA) │ ││ │ │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┼────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────────┴────────┘Subsemnatul, ................., în calitate de reprezentant al ..............., având funcţia de ............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat a sumei solicitate de .......... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ........Preşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ..................Semnătura .....................
   +  Anexa 5la normele metodologiceConsiliul Judeţean/Primăria ........Nr. ....../data ....................SITUAŢIEprivind lucrările/serviciile/alte cheltuielirealizate şi decontate pentru obiectivulde investiţii "......................" dincadrul Programului naţional de dezvoltare locală*Font 7*                                                                                                                               - lei -┌──────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┐│ Nr. │ Valoarea │Contract de lucrări/│ Situaţii de │Valoarea totală decontată │ Factură │ Ordin de │Stadiu fizic││ crt. │contractului de│ servicii/alte │ lucrări/ │ pe anul în curs │ │ plată │realizat (%)││ │finanţare de la│cheltuieli (inclusiv│ servicii/alte │ │ │ │ ││ │bugetul de stat│ acte adiţionale) │ cheltuieli │ │ │ │ ││ │ pentru anul ├─────────┬──────────┼────────┬────────┼──────┬─────────┬─────────┼──────┬─────┬──────┼─────┬────────┤ ││ │ în curs │Nr./data │ Valoarea │Nr./data│Valoarea│Total │buget de │ buget │ Emi- │Nr./ │Valoa-│Nr./ │Valoarea│ ││ │(inclusiv TVA) │ │ │ │ │ │ stat │ local │ tent │data │ rea │data │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv│(inclusiv│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ TVA) │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤│ 1. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤│ 2. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤│ 3. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────────────┤│Total:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────────────┘Subsemnatul, ................, în calitate de reprezentant al ...................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de .................. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ..........Preşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ........................Semnătura ...................  +  Anexa 6la normele metodologiceJudeţul ....................Unitatea administrativ-teritorială ........Nr. ................/data .................DATE ŞI INFORMAŢIInecesare stabilirii Indicatorilor de performanţăşi eficienţă ai obiectivului de investiţii"............" finanţat prin Programul naţionalde dezvoltare localăData începerii lucrărilor de execuţie: ...................*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Domeniul specific din Program prin care │ ││crt.│ se finanţează obiectivul de investiţii │ Capacităţi specifice realizate │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┬─────────┤│ 1 │- realizare/extindere/reabilitare/ │1. staţii de tratare a apei/ │ ││ │modernizare a sistemelor de alimentare │staţii de epurare a apelor uzate │ ││ │cu apă şi staţii de tratare a apei │realizate (număr) │.........││ │- realizare/extindere/reabilitare/ ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │modernizare a sistemelor de canalizare │2. lungime de reţea realizată │ ││ │şi staţii de epurare a apelor uzate │(km) │.........││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │3. număr de beneficiari direcţi │.........││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │4. cost/km │.........│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤│ 2 │- construirea/modernizarea/reabilitarea │1. categoria drumului (drum │ ││ │drumurilor publice clasificate şi │comunal/drum judeţean/străzi │ ││ │încadrate în conformitate cu prevederile │etc.) │.........││ │legale în vigoare ca drumuri judeţene, ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │drumuri de interes local, respectiv │2. lungime de drum realizat (km) │.........││ │drumuri comunale şi/sau drumuri publice ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │din interiorul localităţilor │3. număr de beneficiari direcţi │.........││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │4. cost/km │.........│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤│ 3 │- realizarea/reabilitarea/modernizarea de│1. număr de beneficiari direcţi │.........││ │poduri, podeţe sau punţi pietonale ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │2. instituţii publice/şcoli/ │ ││ │ │instituţii de interes local/număr│ ││ │ │de locuitori pentru care se │ ││ │ │asigură accesul │.........│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤│ 4 │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare/dotare a unităţilor de │1. suprafaţă desfăşurată │ ││ │învăţământ preuniversitar │realizată (mp) │.........││ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare/dotare a unităţilor sanitare ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │din mediul rural │ │ ││ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare a unor obiective culturale de│2. număr de beneficiari direcţi │.........││ │interes local, respectiv biblioteci, │ │ ││ │muzee, centre culturale multifuncţionale,│ │ ││ │teatre │ │ ││ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare a pieţelor publice, ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │comerciale, târguri, oboare │ │ ││ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare a bazelor sportive │3. cost/mp │.........││ │- realizare/extindere/reabilitare/ │ │ ││ │modernizare a sediilor instituţiilor │ │ ││ │publice ale autorităţilor administraţiei │ │ ││ │publice locale, precum şi a instituţiilor│ │ ││ │publice din subordinea acestora │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤│ 5 │- construcţia/extinderea/reabilitarea │1. număr de obiective turistice │ ││ │infrastructurii turistice dezvoltate de │care sunt puse în valoare prin │ ││ │autorităţile publice locale ca instrument│dezvoltarea infrastructurii │ ││ │de punere în valoare a potenţialului │turistice │.........││ │turistic local ├─────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │2. număr de turişti beneficiari │.........│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────┘NOTĂ:Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiţii în funcţie de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.BeneficiarUnitatea administrativ-teriorială .........Preşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ......................Semnătura ..............-----