METODOLOGIE din 9 septembrie 2010 (*actualizată*)de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat(actualizat la data de 5 octombrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------  +  Articolul 1Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 2 (1) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC ŞI ECDL PROFIL BAC. (2) Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate la alin. (1) se stabileşte după cum urmează: a) "utilizator de nivel mediu", pentru posesorii certificatului ECDL START; b) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET; c) "utilizator avansat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC; d) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC. (3) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4. (4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 este "utilizator experimentat".  +  Articolul 3Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.  +  Articolul 4 (1) Candidaţii la examenul de bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2. (2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor. (3) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie. (4) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape: a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2; b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.  +  Articolul 6 (1) Pentru candidaţii pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2, pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7 (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei. (2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului şi tipul acestuia, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite. (3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale. (4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen. (5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul electronic. (6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8 (1) Candidaţii pentru care se recunosc şi se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen .......... (denumirea examenului) ...... recunoscut şi echivalat cu proba D)". (4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, stabilit conform prevederilor art. 2.-----------Metodologia a fost înlocuită cu metodologia conţinută de anexa 2 din ORDINUL nr. 4.932 din 29 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.------