LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe în vederea realizării şi garantării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se realizează în conformitate cu următoarele principii: a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor documente juridice internaţionale la care România este parte; b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii; c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colaborează cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea politicilor publice şi a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum şi pentru realizarea de facto a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; d) principiul transparenţei, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea şi evaluarea politicilor şi programelor din domeniu sunt aduse la cunoştinţa publicului larg; e) principiul transversalităţii, potrivit căruia politicile şi programele publice care apără şi garantează egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt realizate prin colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate nivelele vieţii publice."3. La articolul 4, după litera d) se introduc trei noi litere, literele d^1)-d^3), cu următorul cuprins:"d^1) prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane;d^2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se definesc femeile şi bărbaţii;d^3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi;"4. La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) prin stereotipuri de gen se înţelege sistemele organizate de credinţe şi opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, precum şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii;"5. La articolul 4, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) prin bugetare din perspectiva de gen se înţelege analiza bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra vieţii femeilor şi bărbaţilor şi alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi."6. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare."7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi."8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta principiul egalităţii de şanse şi de tratament, precum şi de a nu utiliza stereotipurile de gen în producţiile publicitare."9. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VAgenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi"10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale. (2) ANES îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă şi vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul său de activitate şi funcţionarea organismelor din subordinea şi coordonarea sa. (3) Atribuţiile ANES se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (4) În exercitarea funcţiei de strategie în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ANES finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi împotriva femeii. (5) În exercitarea funcţiei de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ANES primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în condiţiile legii."11. După articolul 23 se introduc şase noi articole, articolele 23^1 - 23^6, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) ANES este condusă de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Secretarul de stat reprezintă ANES în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat al ANES poate consulta experţi/experte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ANES poate solicita informaţii de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi la care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.Art. 23^2. - (1) Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 20 alin. (1): a) elaborează anual planuri de acţiune pentru aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi atât în politicile interne de gestionare a resurselor umane, cât şi în politicile, programele şi proiectele specifice domeniului de activitate; b) raportează ANES, anual, progresele obţinute. (2) Instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) raportează ANES, anual, stadiul privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la nivel decizional, precum şi măsurile propuse şi realizate pentru îmbunătăţirea situaţiilor care nu respectă principiul reprezentării echilibrate. (3) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) sunt evaluate şi avizate de ANES, care urmăreşte aplicarea lor.Art. 23^3. - (1) ANES elaborează şi propune proiectul de buget propriu pe care îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice spre aprobare, în condiţiile legii. (2) Secretarul de stat al ANES este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat al ANES emite decizii.Art. 23^4. - (1) Organizarea şi funcţionarea ANES se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANES, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Numărul maxim de posturi şi structura organizatorică a ANES se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Art. 23^5. - (1) ANES va prelua personalul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi pe bază de protocol de predare/primire, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale ale acestora. (2) Patrimoniul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi va fi preluat de ANES pe bază de protocol de predare-primire, în condiţiile legii.Art. 23^6. - (1) ANES poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. (2) Pentru finanţarea activităţii ANES pot fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi nerambursabile."12. După articolul 23^6 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Abordarea integrată de gen în politicile naţionale"13. La articolul 24, alineatele (1), (2), (5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ANES. (2) Secretarul de stat al ANES este preşedintele CONES........................................................................... (5) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către ANES, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului........................................................................... (7) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul ANES. Secretariatul CONES este asigurat de un compartiment desemnat în acest sens din cadrul ANES, prin decizie a secretarului de stat............................................................................ (9) ANES prezintă, anual, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate."14. La articolul 25, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnaţi de acestea. (3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea CONES......................................................................... (5) Rapoartele COJES sunt înaintate de către preşedintele COJES secretarului de stat al ANES pentru a fi dezbătute şi aprobate în şedinţele CONES, urmând a fi date publicităţii."15. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în structura, subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării pe criteriul de sex, după cum urmează:"16. La articolul 26, litera d) se abrogă.17. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziţia ANES, trimestrial, informaţiile rezultate din exercitarea atribuţiilor lor în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum şi al eliminării discriminării pe criteriul de sex."18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi colaborează cu ANES pentru dezvoltarea statisticii de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovaţi de Comisia Europeană."19. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Consiliul Economic şi Social, prin comisia de specialitate, sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în actele normative cu implicaţii asupra vieţii economico-sociale."20. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-22 şi art. 29."21. La articolul 37 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Inspecţia Muncii, prin inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-13, precum şi art. 29;"22. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Prezenta lege transpune: a) art. 10 şi 12 din Directiva a Consiliului 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 348 din 28 noiembrie 1992; b) clauza 2 din Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES şi de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 18 martie 2010."  +  Articolul II (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice va emite ordinul prevăzut la art. 23^4 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice va propune Guvernului, spre aprobare, numărul maxim de posturi, structura organizatorică şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) şi art. 23^4 alin. (2) din Legea nr. 202/2002, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.  +  Articolul IIISecretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi va prezenta comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, raportul prevăzut la art. 24 alin. (9) din Legea nr. 202/2002, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.  +  Articolul IVÎn tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi", sintagma "Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi" şi sintagma "Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi" se înlocuiesc cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi".  +  Articolul VLegea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 6 octombrie 2015.Nr. 229.----