HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 martie 1999pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 19 martie 1999    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 149 va avea următorul cuprins:"Art. 149. - Senatorii se bucura de imunitate parlamentară.Imunitatea parlamentară are ca scop garantarea libertăţii de exprimare a senatorului şi protejarea acestuia împotriva urmăririlor judiciare represive, abuzive sau sicanatoare.Senatorul nu poate fi urmărit pe cale judiciară pentru opinii sau voturi exprimate în cursul îndeplinirii mandatului.Nici un senator nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat sau trimis în judecata, penală ori contravenţională, pentru fapte străine exercitării mandatului, fără încuviinţarea prealabilă a Senatului şi numai după ascultarea sa.Cererea de autorizare a trimiterii în judecata, penală ori contravenţională, precum şi cererea de reţinere, de arestare sau de perchezitie se adresează preşedintelui Senatului de către ministrul justiţiei.Preşedintele Senatului aduce cererea la cunoştinţa senatorilor în şedinţa publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, spre examinare, care va stabili dacă a fost sau nu a fost facuta în scopul de a-l abate pe senator de la exerciţiul funcţiei sale. Hotărârea comisiei se adoptă prin votul secret al majorităţii membrilor acesteia.Biroul permanent al Senatului supune spre dezbatere şi aprobare plenului raportul comisiei, temeinic motivat, în termen de 15 zile de la data depunerii lui.Senatul hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii membrilor Senatului."2. Articolul 150 se elimina.3. Articolul 151 va avea următorul cuprins:"Art. 151. - În caz de infracţiune flagrantă senatorul poate fi reţinut şi supus percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Senatului asupra reţinerii şi percheziţiei. În cazul în care Senatul constata că nu exista temei pentru reţinere, va dispune de îndată revocarea acestei măsuri cu votul secret al majorităţii membrilor Senatului. Dispoziţia de revocare a reţinerii se executa de îndată, prin ministrul justiţiei."4. Articolul 152 va avea următorul cuprins:"Art. 152. - Cererile de reţinere, de arestare, de perchezitie sau autorizarea trimiterii în judecata, penală ori contravenţională, se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi."  +  Articolul 2Prezenta hotărâre a Senatului pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------