ORDIN nr. 1.139 din 18 septembrie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu".2. În anexa nr. 1, punctele 9.3 şi 9.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii publice. Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora, atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris, ordonatorului principal de credite."3. În anexa nr. 1, punctele 11.2 şi 11.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate, sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia în cel mai scurt timp posibil. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenţiei de refuz de viză. Controlorul financiar şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operaţiunii şi argumentele ordonatorului de credite.Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viză, motivaţia controlorului delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum şi alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi este comunicată în regim de urgenţă controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenţa exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite."4. În anexa nr. 1, după punctul 11.6 se introduce o nouă secţiune, secţiunea D, cuprinzând punctul 12, cu următorul titlu:"D. Raportare şi informare".5. În anexa nr. 1, după punctul 12.3 se introduce un nou punct, punctul 12.4, cu următorul cuprins:"12.4. Controlorul financiar şef prezintă ministrului finanţelor publice informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de decizie internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare."6. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera A, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │Operaţiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │ │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ "2.│Dispoziţie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- solicitările │Se verifică: │ │ │bugetară pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │ordonatorilor: │- încadrarea sumelor din │ │ │repartizarea │- Legea nr. 69/2010 (3); │principali, secundari│dispoziţiile bugetare în │ │ │creditelor │- legile bugetare anuale; │şi/sau terţiari, după│creditele bugetare aprobate │ │ │bugetare sau │- Ordonanţa Guvernului │caz, pentru │ordonatorilor, repartizate │ │ │borderoul │nr. 119/1999 (4); │repartizarea de │ordonatorului principal pe │ │ │centralizator al │- Ordinul ministrului │credite bugetare; │trimestre şi luni şi │ │ │dispoziţiilor │delegat pentru buget │- bugetul aprobat; │detaliate conform │ │ │bugetare │nr. 501/2013 (81); │- fundamentarea │clasificaţiei bugetare; │ │ │ │- acte de reglementare │sumelor înscrise în │- dacă sumele prevăzute │ │ │ │specifice activităţii │dispoziţiile bugetare│pentru repartizare sunt │ │ │ │ordonatorilor de credite, │de repartizare pentru│cuprinse în cererea de │ │ │ │angajamente juridice │bugetul propriu şi │deschidere de credite sau │ │ │ │generatoare de obligaţii │bugetele │sunt acoperite, prin │ │ │ │de plată pe seama │ordonatorilor │disponibilizări pe seama │ │ │ │creditelor bugetare; │secundari, respectiv │redistribuirii de credite │ │ │ │- alte acte normative │terţiari de credite; │deschise anterior; │ │ │ │specifice. │- alte documente │- existenţa justificărilor, │ │ │ │ │specifice. │inclusiv cu privire la │ │ │ │ │ │ordonatorii secundari şi │ │ │ │ │ │terţiari, dacă este cazul, │ │ │ │ │ │prin care ordonatorul │ │ │ │ │ │principal probează că nu va │ │ │ │ │ │înregistra, în sold, sume │ │ │ │ │ │neutilizate la finele │ │ │ │ │ │perioadei pentru care se │ │ │ │ │ │solicită repartizarea de │ │ │ │ │ │credite bugetare; │ │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate." │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘7. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Operaţiuni │ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ supuse │ │ │ a controlului │ │ │ controlului │ │ │ financiar preventiv │ │ │ financiar │ │ │ │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ "2.│Contract/Decizie/│- Legea nr. 500/2002 (1); │- cererea de │Se verifică: │ │ │Ordin de │- Legea nr. 273/2006 (2); │finanţare, proiectul │- existenţa creditelor │ │ │finanţare/Acord │- legile bugetare anuale; │tehnic, bugetul │bugetare şi/sau a creditelor │ │ │de finanţare │- Ordonanţa Guvernului │acestuia, listele de │de angajament, după caz; │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │verificare privind │- dacă solicitarea finanţării│ │ │ │- Regulamentul (CE) │evaluarea şi selecţia│are temei legal; │ │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │proiectelor, │- respectarea legalităţii şi │ │ │ │- Regulamentul (CE) │întocmite de │regularităţii specifice │ │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │compartimentele de │procedurii de selecţie; │ │ │ │- Regulamentul (CE) │specialitate; │- stabilirea termenilor │ │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │- bugetul aprobat; │contractului în concordanţă │ │ │ │- Regulamentul (CE) │- hotărârea comisiei │cu prevederile cadrului │ │ │ │nr. 498/2007 (64); │de evaluare cu │normativ, inclusiv cu privire│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 (22);│privire la proiectele│la calitatea Curţii de │ │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │selectate; │Conturi de a exercita control│ │ │ │- Legea nr. 321/2006 (23);│- programul, │conform art. 38 alin. (2) din│ │ │ │- Codul comercial (9); │proiectul sau │Legea nr. 350/2005; │ │ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│acţiunea în care se │- înscrierea valorii │ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │încadrează │contractului în limitele │ │ │ │Guvernului nr. 34/2006 (5)│solicitarea │alocării bugetare aprobate │ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │finanţării; │prin programul operaţional; │ │ │ │Guvernului │- acordul de │- încadrarea obiectului │ │ │ │nr. 63/1999 (53); │parteneriat, încheiat│contractului în categoria de │ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │între liderul de │cheltuieli eligibile, în │ │ │ │Guvernului │proiect şi partenerii│conformitate cu prevederile │ │ │ │nr. 64/2009 (32); │acestuia, după caz; │programului operaţional; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul privind │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │nr. 218/2012 (38); │vizita la faţa │angajament bugetar; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │locului; │- existenţa aprobărilor │ │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │- raportul de analiză│pentru toţi paşii │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │a conformităţii │premergători acordării │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │proiectului tehnic; │contractului prevăzuţi de │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- scrisoarea de │procedurile specifice; │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │notificare privind │- existenţa semnăturii │ │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │raportul de analiză a│conducătorului │ │ │ │Guvernului │conformităţii │compartimentului de │ │ │ │nr. 74/2009 (60); │proiectului tehnic; │specialitate; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul de │- existenţa avizului │ │ │ │nr. 442/2009 (61); │evaluare tehnică şi │compartimentului juridic." │ │ │ │- Ordonanţa Guvernului │financiară; │ │ │ │ │nr. 57/2002 (88); │- nota de avizare │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │internă a │ │ │ │ │nr. 1.265/2004 (89); │contractelor de │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │finanţare/cofinanţare│ │ │ │ │nr. 1.266/2004 (90); │- acordul de │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │implementare/ │ │ │ │ │nr. 134/2011 (91); │finanţare, după caz; │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente │ │ │ │ │finanţelor publice │specifice. │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘8. În anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Operaţiuni │ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ supuse │ │ │ a controlului │ │ │ controlului │ │ │ financiar preventiv │ │ │ financiar │ │ │ │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │"13.│Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │plată/Dispoziţie │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanţa sumelor ce │ │ │de plată către │- Ordonanţa Guvernului │- documentul specific│urmează a fi eliberate ca │ │ │casierie privind │nr. 119/1999 (4); │prin care s-a aprobat│avans cu cele prevăzute în │ │ │avansuri sau │- Decretul nr. 209/1976 │acţiunea şi devizul │documentul de aprobare a │ │ │sume cuvenite │(72); │acesteia; │acţiunii sau, după caz, │ │ │titularului de │- Hotărârea Guvernului │- decontul │încadrarea sumelor cuvenite │ │ │decont, care se │nr. 1.860/2006 (30); │justificativ al │titularului de decont în │ │ │acordă prin │- Hotărârea Guvernului │cheltuielilor; │limita cheltuielilor │ │ │casierie │nr. 518/1995 (29); │- alte documente │justificate prin decontul │ │ │ │- alte acte normative │specifice. │aprobat; │ │ │ │specifice. │ │- dacă operaţiunea de │ │ │ │ │ │lichidare privind realitatea │ │ │ │ │ │faptelor şi exactitatea sumei│ │ │ │ │ │datorate este certificată │ │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate." │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘9. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Operaţiuni │ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ supuse │ │ │ a controlului │ │ │ controlului │ │ │ financiar preventiv │ │ │ financiar │ │ │ │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ "2.│Document de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul de │Se verifică: │ │ │actualizare a │- Legea nr. 273/2006 (2); │investiţii publice, │- înscrierea în programul de │ │ │valorii │- Ordonanţa Guvernului │după caz; │investiţii publice a │ │ │obiectivului/ │nr. 119/1999 (4); │- actul de aprobare a│obiectivului/proiectului de │ │ │proiectului de │- Hotărârea Guvernului │documentaţiei │investiţii şi a lucrărilor de│ │ │investiţii şi a │nr. 28/2008 (85); │tehnico-economice a │intervenţii, după caz; │ │ │lucrărilor de │- Ordinul ministrului │obiectivului/ │- valoarea cheltuielilor │ │ │intervenţii, în │dezvoltării, lucrărilor │proiectului de │legal efectuate până la data │ │ │funcţie de │publice şi locuinţelor │investiţii sau a │actualizării; │ │ │evoluţia │nr. 863/2008 (86); │documentaţiei de │- valoarea restului de │ │ │indicilor de │- alte acte normative │avizare a lucrărilor │executat; │ │ │preţuri │specifice. │de intervenţii; │- valoarea actualizată a │ │ │ │ │- fişa obiectivului/ │obiectivului/proiectului de │ │ │ │ │proiectului de │investiţii sau a lucrărilor │ │ │ │ │investiţii, după caz;│de intervenţii în funcţie de │ │ │ │ │- devizul general al │evoluţia indicelui preţurilor│ │ │ │ │obiectivului/ │de consum lunar (total), │ │ │ │ │proiectului de │comunicat de Institutul │ │ │ │ │investiţii sau al │Naţional de Statistică; │ │ │ │ │lucrărilor de │- existenţa semnăturii │ │ │ │ │intervenţii; │conducătorului │ │ │ │ │- angajamentele │compartimentului de │ │ │ │ │legale încheiate; │specialitate." │ │ │ │ │- situaţia │ │ │ │ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │efectuate conform │ │ │ │ │ │evidenţelor contabile│ │ │ │ │ │până la data │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- situaţia restului │ │ │ │ │ │de executat la data │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- baza de date │ │ │ │ │ │statistice a │ │ │ │ │ │Institutului Naţional│ │ │ │ │ │de Statistică; │ │ │ │ │ │- nota de calcul al │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘10. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1, listele de verificare de la cod A .2, cod B .1, cod B .2, cod B .6, cod B .8, cod B16 , cod C .3, cod C .13, cod D .1 şi litera F cod E .2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE BUGETARĂ PENTRU REPARTIZAREACREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE    Cod A.2┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Obiectivele verificării ││ crt.│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Existenţa actelor justificative │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1. │- Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.2. │- Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu şi ││ │bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.3. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.4. │- Bugetul aprobat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.5. │- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată ││ │scadente în perioada pentru care se face repartizarea │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături ││ │legale, după caz, pentru: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.2. │- Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. │- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi ││ │detaliate conform clasificaţiei bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.3. │- Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.4. │- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea ││ │creditelor bugetare cu privire la: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1. │- Beneficiarul creditelor repartizate │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.2. │- Conturile de trezorerie │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3. │- Suma repartizată │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.4. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.................................................................LISTĂ DE VERIFICARECONTRACT/CONTRACT SUBSECVENT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIIPUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI    Cod B.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Programul anual al achiziţiilor publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a │ │ │procedurii selectate de achiziţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu │ │ │prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor │ │ │internaţionale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Acordul sau convenţia de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota privind determinarea valorii estimate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale │ │ │obiectivelor de investiţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Anunţul sau invitaţia de participare, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Documentaţia de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, │ │ │după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.14.│- Ofertele prezentate de operatorii economici │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.15.│- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii │ │ │acestuia ofertanţilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.16.│- Raportul procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.17.│- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.18.│- Acordul-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.19.│- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.20.│- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│ │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │ │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract/contract subsecvent/comandă de achiziţii │ │ │publice de produse, servicii sau lucrări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului/contractului subsecvent/comenzii în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Nivelul din acordul-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în raportul │ │ │procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/ │ │ │serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.8. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.9. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu │ │ │termenele de livrare/de prestare/de execuţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.10.│- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a │ │ │obligaţiilor contractuale │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘LISTĂ DE VERIFICARECONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE/ACORD DE FINANŢARE    Cod B.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele │ │ │de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de │ │ │specialitate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi │ │ │partenerii acestuia, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Acordul de implementare/finanţare, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea │ │ │finanţării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de │ │ │ordonatorul de credite finanţator │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Raportul privind vizita la faţa locului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii│ │ │proiectului tehnic │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Raportul de evaluare tehnică şi financiară │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│ │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │ │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare/ │ │ │Acordului de finanţare în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie în cadrul programului de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe │ │ │surse de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se │ │ │finanţează │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă reglementări privind TVA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Suma din contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare să │ │ │fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. │- Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a │ │ │proiectului, cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.8. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării │ │ │fondurilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.9. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.10.│- Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita │ │ │control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘..................................................................LISTĂ DE VERIFICARECONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELORPUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ,ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE    Cod B.6 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │ │ │Garanţii şi Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei│ │ │statului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de convenţie de garantare care urmează a fi încheiat între│ │ │Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul │ │ │convenţiei de garantare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de │ │ │împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către │ │ │garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Existenţa semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................................................LISTĂ DE VERIFICARECONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE,ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢIIADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT    Cod B.8 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │ │ │Garanţii şi Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de convenţie de garanţie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de │ │ │împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către │ │ │garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Existenţa semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘...............................................................LISTĂ DE VERIFICARECONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂARE CALITATEA DE COMODATAR    Cod B.16 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Referat de necesitate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract de comodat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă obligaţiile părţilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul │ │ │valorii angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Să conţină avizul compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘.................................................................LISTĂ DE VERIFICAREORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI,PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRULCONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELORDE FINANŢARE/ACORDURILOR DE FINANŢARE    Cod C.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Angajamentul bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi │ │ │intermediare, plăţi finale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Notificarea privind depunerea cererii de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota de autorizare a plăţii/rambursării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Decont privind prefinanţarea acordată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Avizul de plată/rambursare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ│ │ │ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanţarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele │ │ │justificative, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plăţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului sumei │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘..................................................................LISTĂ DE VERIFICAREORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRECASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITETITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE    Cod C.13 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documente specifice prin care s-au aprobat acţiunea şi devizul │ │ │acesteia │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Decontul justificativ al cheltuielilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanţarea de plată/Dispoziţia de plată către casierie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată/dispoziţia de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plăţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘.........................................................LISTĂ DE VERIFICARECONTRACT DE CONCESIONARE/ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂESTE CONCEDENT/TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE)    Cod D.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării/închirierii sau administrării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de │ │ │concesionare/închiriere sau administrare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Contractul de concesionare/închiriere sau administrare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este│ │ │cazul) │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘.............................................................LISTĂ DE VERIFICARE DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORIIOBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI ALUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DEPREŢURI, POTRIVIT ART. 43 DIN LEGEA NR. 500/2002 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE    Cod E.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Existenţa actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Programul de investiţii publice, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/ │ │ │proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor │ │ │de intervenţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al │ │ │lucrărilor de intervenţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Angajamentele legale încheiate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până │ │ │la data actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Situaţia restului de executat la data actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Nota de calcul al actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/ │ │ │proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Documentul de actualizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Obiectivul/Proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să │ │ │fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să │ │ │fie corectă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Valoarea restului de executat să fie corectă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a │ │ │lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de│ │ │preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de │ │ │Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data │ │ │actualizării" │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘11. În anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1, la litera G "Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv", după numărul curent 87 se introduc cinci noi numere curente, nr. crt. 88-92, cu următorul cuprins: ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Actul normativ │Publicat în Monitorul│ │crt.│ │Oficial al României, │ │ │ │Partea I/Jurnalul │ │ │ │Oficial al Uniunii │ │ │ │Europene │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │"88.│Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind │Nr. 643/2002 │ │ │cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică│ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 89.│Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru │Nr. 776/2004 │ │ │aprobarea Normelor metodologice privind │ │ │ │contractarea, finanţarea, monitorizarea şi │ │ │ │evaluarea programelor, proiectelor de │ │ │ │cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor │ │ │ │cuprinse în Planul naţional de │ │ │ │cercetare-dezvoltare şi inovare │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 90.│Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru │Nr. 776/2004 │ │ │aprobarea Normelor metodologice privind │ │ │ │contractarea, finanţarea, monitorizarea şi │ │ │ │evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de│ │ │ │cercetare-dezvoltare │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 91.│Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru │Nr. 137/2011 │ │ │aprobarea Normelor metodologice privind │ │ │ │stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru │ │ │ │activităţi de cercetare-dezvoltare şi de │ │ │ │stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de │ │ │ │stat │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 92.│Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi │Nr. 867/2003" │ │ │exercitarea profesiei de consilier juridic │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘12. În anexa nr. 1, anexele nr. 1.6 şi 1.8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.13. În cuprinsul anexei nr. 1, denumirea "Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control" se înlocuieşte cu "Direcţia generală de control financiar preventiv".14. În anexa nr. 2, la punctul 3, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"La entităţile publice la care, datorită numărului mic de salariaţi, posibilitatea de separare a atribuţiilor şi responsabilităţilor este limitată, conducerea acestora are obligaţia să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice."15. În anexa nr. 2, punctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite după cum urmează: a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv; b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.Acordul se emite astfel:- conducătorul entităţii publice stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, de la entităţile publice în drept emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente:- curriculum vitae, model comun european;- minimum două scrisori de recomandare;- lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice entităţii respective;- declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei.Entităţile publice în drept să emită acordul de numire analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă.După obţinerea acordului, conducătorul entităţii publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul este nelegală.La entităţile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din entitatea publică respectivă şi va comunica entităţii publice care a emis acordul numele acestei persoane.7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.Acordul se emite după cum urmează:- conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii publice în drept intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;- entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;- în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul entităţii publice în drept, este nelegală.Pe durata suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenţei temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice poate numi o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive."16. În anexa nr. 2, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.Entităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:- propunerea conducătorului cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;- copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;- numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de Conturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie economico-financiară ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu."  +  Articolul IIOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

    Ministrul finanţelor publice,

    Eugen Orlando Teodorovici
    Bucureşti, 18 septembrie 2015.Nr. 1.139.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1.6 la normele metodologice)INTENŢIE DE REFUZ DE VIZĂMinisterul Finanţelor PubliceDirecţia generală de control financiar preventivControlor delegat..........Nr. ......../.......................Domnului/Doamnei .........................................(numele şi funcţia ordonatorului de credite)(denumirea entităţii publice)În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat pentru suma de ............ lei,la ........./(datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent).......................................,deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată,după cum urmează: ....................................................................................................................................................................(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea).Dacă apreciaţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.Precizez că pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentului document şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere perioada de verificare a operaţiunii se suspendă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Controlor delegat,..................................  +  Anexa 2(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)Denumirea entităţii publiceRAPORTprivind activitatea de control financiarpreventiv pe luna/trimestrul ... anul ...Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv*Font 7* ┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐ │Nr. │Operaţiuni cu efect financiar asupra│Corespondenţa │Total operaţiuni│din care: │din acestea: │ │crt.│fondurilor publice sau a │operaţiunilor │supuse vizei de │Refuzate la │Neefectuate │ │ │patrimoniului public │din col. 1 cu │control │viză │ca urmare a │ │ │ │codurile │financiar │ │refuzului de │ │ │ │operaţiunilor │preventiv │ │viză │ │ │ │din anexa ├────────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤ │ │ │nr. 1.1 la │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr │Valoare│ │ │ │normele │opera- │(mii │opera-│(mii │opera-│(mii │ │ │ │metodologice │ţiuni │lei) │ţiuni │lei) │ţiuni │lei) │ │ │ │general Cadrul│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rd.6 + rd.7): │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 1.│Deschideri, repartizări, retrageri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi modificări ale creditelor - total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │1.1.│Deschideri de credite │A1 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │1.2.│Repartizări de credite │A2 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │1.3.│Virări de credite │A4 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │1.4.│Alte operaţiuni │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 2.│Angajamente legale - total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.1.│Acte administrative din care rezultă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │obligaţii de plată │B11-B15 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.2.│Contracte/Comenzi de prestări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, furnizări de bunuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │execuţii de lucrări │B1 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.3.│Contracte/Decizii/Ordine de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţare sau acorduri de finanţare │B2 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.4.│Contracte/Acorduri/Convenţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumut; garanţie; prospecte de │B3-B5, │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiune │B7-B9, B18 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.5.│Convenţii de garantare │B6 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │2.6.│Contracte de închiriere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │concesionare, participare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parteneriat etc. │B10, B16, B17 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 3.│Ordonanţări de avansuri │C2, C13 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 4.│Ordonanţări de plăţi - total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.7), din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.1.│Drepturi de personal şi obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiscale aferente │C14 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.2.│Pensii, ajutoare, rente viagere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.3.│Servicii prestate, bunuri livrate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrări executate │C1, C6, C7 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.4.│Rambursări, dobânzi, comisioane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte costuri aferente împrumuturilor│C4, C5 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.5.│Subvenţii, transferuri, prime, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │forme de sprijin │C9 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.6.│Finanţări/Cofinanţări │C3, C12 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4.7.│Alte obligaţii de plată │C8, C10, C11 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 5.│Operaţiuni financiare/de plasament │E12 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 6.│Operaţiuni privind activele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(vânzări, închirieri, concesionări, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gajări, transferuri de bunuri etc.) │D1-D4, E3 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 7.│Alte operaţiuni │E1, E2, E4-E11│ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză*Font 9* ┌────┬────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Conţinutul operaţiunilor│Valoarea │ Motivaţiile pe care s-au întemeiat │ │crt.│ refuzate la viză │refuzată │ refuzurile de viză │ │ │ │la viză ├─────────────┬──────────────┬─────────────┤ │ │ │(mii lei)│Nerespectarea│Neîndeplinirea│Neîncadrarea │ │ │ │ │prevederilor │condiţiilor de│în limitele │ │ │ │ │legale │regularitate │şi destinaţia│ │ │ │ │ │ │creditelor │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ │ TOTAL │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ . │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘Cap. III. - Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice*Font 9* ┌────┬──────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │Conţinutul │Valoarea │Actul de │Înregistrarea │Documentul de informare │ │crt.│operaţiunilor │operaţiunilor│decizie │în contul │(Nr./dată/emitent) │ │ │refuzate la viză │efectuate pe │internă │804 40 00 ├───────────┬────────────┤ │ │şi efectuate pe │propria │(Nr./dată/│(Nr. şi dată │a organului│a organelor │ │ │propria răspundere│răspundere │emitent) │notă contabilă)│ierarhic │de inspecţie│ │ │a conducătorului │(lei) │ │ │superior │economico- │ │ │entităţii publice │ │ │ │ │financiară │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │ │Publice │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ .. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────┘              Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,     .....................................................................PRECIZĂRI:1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).3. Capitolul II se completează astfel:- coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;- în coloana 3 se menţionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea;- coloanele 4 şi 5 se completează prin înscrierea semnului "X", în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare.4. Capitolul III se completează astfel:- coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;- în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;- în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;- coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare.-----