HOTĂRÂRE nr. 154 din 8 martie 1999pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 17 martie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Unităţile sanitare finanţate prin bugetele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Transporturilor se reorganizează şi se finanţează potrivit anexelor nr. 3 şi 5."2. Anexele nr. 1-6 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministru de stat, ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statp. Ministru de stat, ministrul apărării naţionale,Dan Zaharia,secretar de statp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de stat Ministru de interne,Constantin Dudu-Ionescup. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesDirectorul Serviciului Romande Informaţii,Costin Georgescu  +  Anexa 1 UNITĂŢILE SANITAREfinanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din Fondul special pentru sănătate1. Direcţii de sănătate publică2. Institute şi centre de sănătate publică3. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate din Bucureşti4. Academia de Ştiinţe Medicale din Bucureşti 5. Oficiul Central de Stocare din Bucureşti6. Centrul de Calcul şi Statistica Sanitară7. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională din Bucureşti şi reţeaua de transfuziologie 8. Institutul de Medicina Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" din Bucureşti şi reţeaua de medicina legală9. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman10. Institutul de Medicina Sportiva din Bucureşti11. Spitale de psihiatrie pentru bolnavi cronici, adulti şi copii12. Spitale, sanatorii cu profil TBC, pneumoftiziologie13. Unităţi balneare pentru recuperare copii şi unităţi pentru recuperare copii14. Spitale de boli infectocontagioase15. Leprozeria din Tichilesti16. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" din Valcele17. Centrul de Medicina Socială "Christiana"18. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 19. Crese.  +  Anexa 2 UNITĂŢILE SANITAREfinanţate integral din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat a) Unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Cabinete de asistenţa medicală primara2. Unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate3. Centre de sănătate4. Spitale5. Sanatorii şi spitale de recuperare şi balneare6. Servicii de ambulanta judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv Statia Centrala de Salvare.NOTĂ:În măsura în care desfăşoară activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate sau se doteaza cu aparatura medicală de înaltă performanta, prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile menţionate la lit. a) pot primi sume cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat, titlul "Transferuri". b) Unităţi fără personalitate juridică din cadrul unităţilor finanţate din venituri extrabugetare, pentru care se aloca sume de la bugetul de stat1. Laboratoare de sănătate mintală, cabinete de logopedie2. Dispensare şi cabinete medicale în cadrul gradinitelor, şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior sau al altor instituţii publice3. Centre şi cabinete de planificare familială 4. Centre şi compartimente de dezintoxicare, cura şi postcura pentru tratamentul toxicomanilor 5. Crese organizate ca unităţi fără personalitate juridică în structura unor unităţi sanitare6. Cabinete de medicina sportiva7. Dispensare TBC, preventorii TBC8. Compartimentele de autorizare a aparaturii medicale din cadrul Statiei de verificare şi întreţinere a aparaturii medicale şi al reţelei de întreţinere a aparaturii medicale 9. Secţii de psihiatrie pentru bolnavii cronici, boli infectocontagioase, TBC, pneumoftiziologie, recuperare pediatrica, recuperare neuropsihomotorie copii, recuperare neuromusculara, compartimente HIV/SIDA, precum şi pentru bolnavii care se încadrează în prevederile Decretului nr. 313/1980 (internare medicală obligatorie), ale art. 114 din Codul penal, ale art. 113 din Codul penal, pentru cazurile medico-sociale (periculozitate socială), ale art. 105 din Codul penal (pentru copii cu boala psihică care necesita internare obligatorie) şi pentru bolnavii cu ordonanţa provizorie (până la emiterea hotărârii judecătoreşti) din cadrul unităţilor sanitare.NOTĂ:1. Sumele se aloca de la bugetul de stat, titlul "Transferuri" şi se utilizează pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital.2. În cazul cheltuielilor comune cu alte secţii sau compartimente finanţate integral prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, sumele ce se suporta din transferuri de la bugetul de stat se determina pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii sanitare. c) Unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din sume alocate de la bugetul de stat1. Institutul Oncologic din Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" din Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" din Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" din Bucureşti6. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală din Bucureşti 7. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologica "D. Danielopolu" din Bucureşti8. Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" din Bucureşti9. Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" din Bucureşti10. Institutul de Boli Cerebrovasculare din Bucureşti11. Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociota" din Bucureşti12. Centrele de cardiologie din Targu Mures, Timişoara şi Iaşi13. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" din Bucureşti14. Institutul Inimii din Cluj-Napoca15. Spitale cu secţii clinice16. Centrul de Cercetare şi Asistenţa Medicală din Simleu Silvaniei17. Centrele de perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmacistilor şi de pregătire superioară de specialitate a asistentilor medicali. d) Unităţi finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat- Agenţia Naţionala a Medicamentului.  +  Anexa 3 FINANŢAREA UNITĂŢILOR SANITARE DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICA, SIGURANTA NAŢIONALA ŞI JUSTIŢIEI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat1. Infirmeriile (cabinete medicale de unitate)2. Depozitele sanitare3. Formaţiunile medicale de campanie4. Centrul de Hematologie5. Centre şi secţii de medicina preventivă6. Direcţiile medicale sau structuri asimilate acestora7. Sanatoriul Antituberculos al Ministerului de Interne din Busteni8. Institutul de Medicina Aeronautica9. Centrul de Medicina Navala10. Centrul de Cercetări ┐tiintifice Medico-Militare11. Institutul Medico-Militar12. Secţii de psihiatrie pentru bolnavi cronici13. Secţii de boli infectocontagioase14. Secţii şi cabinete TBC.II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat sau din alte venituri proprii (autofinanţare) - pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 41. Policlinici2. Spitale militare3. Centrul de Boli Cardiovasculare4. Spitalul Elias5. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventivă6. Secţii-spital din unităţile de penitenciare7. Staţiunea Balneara de Recuperare Medicală din Baltatesti8. Complexul militar de tratament, odihna şi agrement din Olanesti9. Policlinica Balneara "Doina" - Neptun10. Centre de recuperare balneara11. Centre de tratament şi odihnă12. Spitale-penitenciar13. Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu".NOTĂ:1. În măsura în care desfăşoară activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, unităţile menţionate la cap. II vor primi sume cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat.2. Sumele ce se aloca unităţilor menţionate la cap. II de la bugetul de stat prin "transferuri" se utilizează pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital.3. În cazul cheltuielilor comune cu alte secţii sau compartimente finanţate integral prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, sumele ce se suporta din transferuri de la bugetul de stat se determina pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii sanitare.  +  Anexa 4 ACTIVITĂŢI MEDICALE SPECIFICEfinanţate din bugetele instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică, siguranţa naţionala şi justiţie1. Asistenţa medicală curativă la locul de muncă pentru personalul prevăzut la pct. 2.2. Controalele medicale periodice ale:- cadrelor militare, militarilor în termen şi cu termen redus;- militarilor angajaţi pe bază de contract;- salariaţilor civili;- bolnavilor dispensarizati pentru boli cronice;- persoanelor private de libertate;- cadrelor militare şi membrilor de familie ai acestora la plecarea şi la întoarcerea din misiuni;- magistraţilor în activitate sau pensionari, personalului auxiliar de specialitate şi membrilor de familie ai acestora, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.3. Vizita medicală a:- personalului aeronavigant înainte de plecarea în misiune;- militarilor în termen la plecarea şi înapoierea din misiuni şi înaintea intrării în serviciul de garda;- personalului militar care intră în serviciul de zi pe unitate;- personalului care executa paza obiectivelor speciale;- personalului din blocurile alimentare;- salariaţilor civili la încadrarea în munca;- personalului militar la chemarea în activitate;- magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată.4. Expertiza medico-militară a:- cadrelor militare în activitate;- militarilor angajaţi pe bază de contract;- candidaţilor şi studenţilor (elevilor) instituţiilor militare de învăţământ;- tinerilor la recrutare şi recrutilor la încorporare;- militarilor în termen pe timpul îndeplinirii obligaţiilor militare.5. Expertiza medicală a:- personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi pe navele Marinei militare;- personalului aeronavigant;- pensionarilor încadraţi în grade de invaliditate;- persoanelor private de libertate, la solicitarea instanţelor judecătoreşti;- cadrelor şi membrilor de familie ai acestora la plecarea şi întoarcerea din misiuni.6. Asistenţa medicală:- pe timpul exerciţiilor de mobilizare;- pe timpul iesirii în tabere, la trageri, aplicaţii, misiuni, activităţi în cadrul Parteneriatului pentru Pace, misiuni umanitare, în timpul misiunilor externe şi al schimburilor de delegaţii cu ceilalţi parteneri etc.;- în caz de calamitate, prin formaţiuni medicale de intervenţie.7. Activităţile medicale pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice şi chimice.8. Activităţile medicale profilactice specifice:- imunizari prin vaccinari;- controlul medical şi avizarea sanitar-veterinara a blocurilor alimentare şi a spaţiilor de producţie agroalimentara;- controlul medical al spaţiilor de cazare a personalului;- imunizari pentru cadre şi pentru membrii lor de familie, la plecarea în misiuni externe în zone cu risc epidemiologic crescut.9. Asistenţa medicală şi tratamentul bolilor profesionale cu risc crescut, în caz de accidente survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, precum şi a activităţilor desfăşurate de persoanele private de libertate.10. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta, curativă şi profilactica, specifică, la locurile de muncă sau pentru categoriile de persoane stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.11. Asistenţa medicală asigurata prin infirmerii (cabinete medicale de unitate) şi prin secţii spital-penitenciar pentru persoanele private de libertate.12. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta şi specifice pentru demnitarii români şi pentru membrii delegatiilor străine, conform reglementărilor legale în vigoare.13. Asigurarea asistenţei medicale şi a tratamentului medical pentru personalul militar, precum şi pentru magistraţi, personalul auxiliar de specialitate şi pentru membrii de familie ai acestora, potrivit drepturilor stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi prin Legea nr. 92/1992, republicată, altele decât cele prevăzute în Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare.14. Activităţi specifice ale formatiunilor medico-militare prevăzute în anexa nr. 3, constând în:- participarea la realizarea planului pregătirii de lupta;- participarea la pregătirea şi executarea mobilizării, inclusiv realizarea, întreţinerea şi preschimbarea stocurilor;- participarea la pregatirile şi intervenţiile formatiunilor medicale în caz de calamitati naturale, dezastre şi crize, precum şi pentru apărarea statului de drept şi a ordinii constituţionale;- participarea personalului la misiuni medico-militare în ţara şi în străinătate.15. Asigurarea drepturilor băneşti, de hrana şi de echipament specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru personalul formatiunilor prevăzute în anexa nr. 3.16. Asigurarea cheltuielilor materiale şi a serviciilor aferente activităţilor specifice prevăzute în prezenta anexa.  +  Anexa 5 FINANŢAREAunităţilor sanitare care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului TransporturilorI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat şi, după caz, din bugetul Fondului special pentru sănătate1. Depozit sanitar2. Formatiunea mobila sanitară (tren sanitar)3. Centrele de medicina preventivă.II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alocaţii de la bugetul de stat pentru activităţi specifice, nominalizate în anexa nr. 6, conform pct. 1 şi 2 din nota1. Dispensarele medicale din depouri şi din staţii de cale ferată, porturi, aeroporturi şi din transportul auto 2. Policlinici3. Spitale4. Centre medicale de diagnostic şi tratament5. Servicii de ambulanta.NOTĂ:1. Sumele se aloca de la bugetul de stat, titlul "Transferuri", şi se utilizează pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital.2. În cazul cheltuielilor cu alte secţii sau compartimente finanţate integral prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, sumele ce se suporta din transferuri de la bugetul de stat se determina pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii sanitare.  +  Anexa 6 ACTIVITĂŢI MEDICALE ŞI PSIHOLOGICE SPECIFICEfinanţate din bugetul Ministerului Transporturilor pentru activităţi de transporturi şi comunicaţii de interes naţional1. Asistenţa medicală curativă la locul de muncă pentru angajaţii prevăzuţi la pct. 2.2. Controale medicale periodice ale:- salariaţilor din unităţile asistate de reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor, implicaţi în activităţi de interes naţional;- bolnavilor din aceste unităţi, dispensarizati pentru boli cronice.3. Vizita medicală a:- personalului angajat, implicat în activităţi de interes naţional, înainte de intrarea în serviciu;- salariaţilor la angajarea în munca;- personalului din blocurile alimentare şi a celui din unităţile de alimentaţie publică de pe mijloacele de transport.4. Examinarea medicală şi psihologică a:- personalului angajat care concura direct şi indirect la siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi este implicat în activităţi de interes naţional;- personalului care se angajează în funcţii legate de siguranţă circulaţiei;- candidaţilor pentru admiterea în formele de calificare profesională care concura la siguranţa circulaţiei.5. Expertiza medicală şi psihologică a:- personalului declarat inapt medical şi psihologic pentru funcţiile care concura la siguranţa circulaţiei şi care pot afecta siguranţa naţionala;- personalului implicat în evenimente şi accidente de circulaţie care afectează siguranţa naţionala.6. Asistenţa medicală:- în caz de urgenta şi prim-ajutor în evenimentele de transport (în colaborare cu unităţi medicale de intervenţie ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Apărării Naţionale);- prin formaţiuni mobile sanitare (auto, feroviare, navale şi aeriene).7. Activităţi medicale profilactice specifice:- imunizari prin vaccinari;- prevenirea patrunderii în ţara prin mijloacele de transport a bolilor transmisibile carantinale;- prevenirea toxiinfectiilor alimentare la nivelul mijloacelor de transport;- controlul condiţiilor de muncă şi de cazare în toate unităţile specifice din transporturi, inclusiv vehicule;- controlul sanitar-veterinar al mijloacelor de transport.8. Asistenţa medicală şi tratarea bolilor profesionale cu risc crescut, intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor legate de muncă în transporturi şi comunicaţii.9. Asigurarea asistenţei medicale de urgenta, curative şi profilactice, specifică la locurile de muncă din transporturi şi comunicaţii sau pentru categoriile de persoane stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.--------------