HOTĂRÂRE nr. 895 din 15 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 124, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) Personalul contractual din aparatul propriu răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu."2. La articolul 125, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;".3. La articolul 125, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă."4. La articolul 126, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, preşedintele Consiliului sau, după caz, secretarul general dispune cercetarea prealabilă şi desemnează persoana împuternicită în acest scop. (3) În vederea desfăşurării cercetării prealabile, persoana desemnată convoacă persoana cercetată pentru a fi audiată, care are dreptul să îşi formuleze şi să îşi susţină apărările......................................................................... (5) Hotărârea sau, după caz, dispoziţia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară se comunică celui în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Hotărârea sau, după caz, dispoziţia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării."5. La articolul 126, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."6. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:"Art. 126^1. - În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu, stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se face prin ordin al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Marius Badea Tudose
  Bucureşti, 15 septembrie 2015.Nr. 895.----