STRATEGIE din 14 ianuarie 2015 (*actualizată*)Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020(actualizată la data de 23 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------ABREVIERI*Font 9*    ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă    ANPDCA - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie    ANR - Agenţia Naţională pentru Romi    BJR - Biroul Judeţean pentru Romi    SRANR - Structurile regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi    CE - Comisia Europeană    CMR - Comisia Ministerială pentru Romi    CIME - Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei    CNCD - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării    CNCR - Centrul Naţional de Cultură a Romilor    DRI - Departamentul pentru Relaţii Interetnice    FESI - Fonduri europene, structurale şi de investiţii    FSE - Fondul Social European    FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială    INS - Institutul Naţional de Statistică    IOMC - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"    MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    MAE - Ministerul Afacerilor Externe    MAI - Ministerul Afacerilor Interne    MC - Ministerul Culturii    MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice    MECS - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice    MFP - Ministerul Finanţelor Publice    MFE - Ministerul Fondurilor Europene    MJ - Ministerul Justiţiei    MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    MS - Ministerul Sănătăţii    PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală    PND - Planul naţional de dezvoltare    POSDRU - Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane    SGG - Secretariatul General al Guvernului    Strategia - Strategia Guvernului României de incluziune socială a cetăţenilor români                 aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020    UE - Uniunea Europeană1. IntroducereConform art. 6 lit. cc) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 "procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării - comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii".Incluziunea socială este definită în documentele UE ca "procesul care conferă persoanelor confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii sociale oportunităţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală, pentru a se bucura de un standard de viaţă şi bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Incluziunea socială asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viaţa, precum şi accesul la drepturile fundamentale"*1). Notă

  ──────────

  *1) Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, 2004, p.8.

  ──────────
  Politica de incluziune socială a Guvernului României are drept obiectiv general creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi stimularea câştigurilor obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor publice cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: romii, persoanele cu dizabilităţi, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituţiile de protecţie ale statului, persoanele în vârstă etc.Incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome presupune o abordare integrată, un proces planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea şi implementarea de strategii, politici publice, programe şi proiecte specifice.Guvernul României consideră incluziunea socială a romilor un aspect ce trebuie reflectat în numeroase domenii de activitate de pe agenda fiecărei instituţii publice centrale şi locale. Aceste instituţii, precum şi societatea civilă joacă un rol determinant în procesul de dezvoltare socială, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei romilor.Conform Comunicării Comisiei Europene din 2011, Un cadru UE pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor până în 2020, incluziunea cetăţenilor UE aparţinând minorităţii rome este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu toate că responsabilitatea principală pentru incluziunea socială şi economică a romilor revine autorităţilor publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă atât în mentalitatea majorităţii, cât şi în mentalitatea romilor, o provocare pentru care se impun acţiuni ferme, desfăşurate în cadrul unui dialog activ cu reprezentanţii romilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE.Noua abordare strategică pentru creşterea incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome are în vedere:1. înţelegerea dezideratului intervenţiei publice pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, nu doar din considerente care ţin de justiţia şi protecţia socială, dar şi din considerente care se raportează la dezvoltarea economică şi socială durabilă a României - resursa umană furnizată de populaţia romă, una din cele mai tinere din UE, căpătând o miză foarte importantă. Acest aspect este foarte important, în special în contextul identificării de soluţii în faţa scăderii accentuate a ratei natalităţii în ultimele două decenii, avându-se în vedere provocările majore pentru menţinerea echilibrului sistemului de pensii în deceniile care urmează. Costurile asociate non-intervenţiei sunt foarte mari. Astfel, la nivelul anului 2010, Banca Mondială estima pentru România pierderile de productivitate anuală, din cauza excluziunii romilor, la 887 milioane euro*2); Notă

  ──────────

  *2) http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final_RO.pdf

  ──────────
  2. asigurarea eficienţei şi eficacităţii intervenţiei publice pentru îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome printr-o abordare integrată, având ca prioritate incluziunea educaţională şi creşterea egalităţii de şanse educaţionale pentru toţi copiii;3. necesitatea parteneriatului permanent cu societatea civilă în toate etapele de intervenţie publică, atât la nivelul administraţiei publice centrale, cât şi, în mod deosebit, la nivelul celei locale;4. intervenţie adaptată particularităţilor sociale care caracterizează unele subgrupuri ale minorităţii rome, inclusiv comunităţile tradiţionale, luând în calcul clivajele socio-economico-culturale din interiorul acestei minorităţi.Prezenta Strategie reprezintă o revizuire necesară a Strategiei din 2011 în lumina noilor realităţi şi provocări sociale (evidenţiate inclusiv în cadrul datelor recent furnizate de recensământul populaţiei şi al locuinţelor - 2011), a ţintelor europene asumate în Strategia Europa 2020 (obiectivul naţional asumat prin Programul Naţional de Reformă este de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000 persoane până în anul 2020), precum şi noul context dat de accesarea de fonduri europene în perioada 2014-2020.Această strategie se va aplica în strânsă corelare cu implementarea fondurilor europene, structurale şi de investiţii, care au ca obiectiv creşterea incluziunii sociale.Strategia asigură continuitatea măsurilor deja întreprinse prin Strategiile Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor.Procesul de consultare pentru revizuirea StrategieiProcesul de revizuire s-a fundamentat pe un amplu proces de consultare a tuturor actorilor relevanţi: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale, organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai mediului academic, reprezentanţii misiunilor diplomatice la Bucureşti, precum şi experţi ai Băncii Mondiale sau diferitelor structuri ONU etc.Iniţierea procesului de consultare în vederea revizuirii Strategiei a avut loc începând cu luna martie 2013 şi a cuprins mai multe etape, desfăşurându-se în perioada martie 2013-decembrie 2014.Durata de implementareStrategia se implementează în perioada 2015-2020. Documentul este însoţit de planuri de măsuri aferente fiecărei direcţii principale de acţiune pentru perioada 2015-2016 şi de rezultatele aşteptate conform măsurilor derulate.În funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi european, Strategia va fi revizuită, adaptată sau completată, planurile de măsuri specifice urmând a fi actualizate pe baza rezultatelor şi recomandărilor formulate în procesul de monitorizare şi evaluare.2. Informaţii generale relevanteDescrierea situaţiei actualePotrivit rezultatelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor efectuat în anul 2011*3), numit în continuare recensământ, numărul romilor declaraţi a fost de 621.573 ceea ce reprezintă 3,3% dintr-un total de 18.884.831 persoane pentru care a putut fi identificată etnia şi care fac parte din populaţia stabilă a României*4). Estimările privind numărul cetăţenilor români care aparţin minorităţii rome nu sunt concordante, Consiliul Europei operând, de exemplu, cu cifra de 1.850.000 persoane*5), în timp ce alte studii ale ANR şi Băncii Mondiale*6) estimau numărul celor care locuiesc în comunităţi compacte cu o pondere ridicată de romi la maximum 1 milion de persoane. Notă

  ──────────

  *3) http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

  *4) Conform recensământului din 2011 populaţia stabilă a României este de 20.121.641 persoane, însă pentru 1.236.810 persoane nu a putut fi identificată etnia.

  *5) http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf

  *6) Dumitru Sandu, Comunităţile de romi din România - O hartă a sărăciei prin sondajul PROROMI. Banca Mondială, Bucureşti, iulie 2005, disponibil la: http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/PROROMI__Comunităţile_de_Romi_din_România_187.pdf

  ──────────
  Majoritatea (63%) celor care la recensământ s-au declarat a fi romi locuiesc în mediul rural, doar puţin peste 230.000 dintre romii autodeclaraţi locuind în municipii şi oraşe (37%). Dintre persoanele care şi-au declarat etnia romă la recensământ, 244.503 (39,3%) au declarat că au drept limbă maternă - limba români. Restul romilor identificaţi conform recensământului au declarat că limba maternă este: limba română - 342.674 persoane, adică 55.1% dintre romi; limba maghiară - 32.777 persoane, adică 5,2% dintre romi; 1.127 - turcă, 86 - tătară, 59 - sârbă etc. În mediul rural se înregistrează cel mai mare număr de romi care au indicat limba români ca limbă maternă (circa 150.000 persoane - 61,3% din totalul celor 244.503 persoane care au declarat că limba maternă este români).Deoarece educaţia este domeniul-cheie care asigură sustenabilitatea intervenţiei pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, este important a analiza comparativ situaţia populaţiilor rome, respectiv române şi maghiare, aşa cum rezultă din datele recensământului:Structura educaţională a celor mai numeroase trei grupuri etnice din România*Font 7*┌────────┬─────────┬────┬────────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬───────────────┬───┬────────────┬────┬──────────┐│ │ Superior│ % │Postliceal +│ % │Gimnazial│ % │ Primar │ % │ Fără şcoală │ % │Fără şcoală │ % │ Total ││ │ │ │Liceal │ │ │ │ │ │ absolvită │ │absolvită şi│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │dar alfabetizat│ │ analfabet │ │ │├────────┼─────────┼────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────────┼───┼────────────┼────┼──────────┤│Români │2.254.966│14,8│ 6.442.610│42,3│4.043.714│26,6│2.101.700│13,8│ 225.858│1,5│ 153.221│ 1,0│15.222.069│├────────┼─────────┼────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────────┼───┼────────────┼────┼──────────┤│Maghiari│ 114.470│10,2│ 517.794│46,2│ 341.661│30,5│ 122.939│11,1│ 14.104│1,3│ 9.020│ 0,8│ 1.119.988│├────────┼─────────┼────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────────┼───┼────────────┼────┼──────────┤│Romi │ 3.397│ 0,7│ 44.111│ 9,2│ 170.465│35,7│ 163.231│34,2│ 29.031│6,1│ 67.480│14,1│ 477.715│├────────┼─────────┼────┼────────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼───────────────┼───┼────────────┼────┼──────────┤│Total │2.372.833│ │ 7.004.515│ │4.555.840│ │2.387.870│ │ 268.993│ │ 229.721│ │16.819.772│└────────┴─────────┴────┴────────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴───────────────┴───┴────────────┴────┴──────────┘Sursa: Calcule ale Direcţiei pentru Strategii Guvernamentale (Guvernul României) pe baza datelor recensământului din 2011. Conform standardelor de raportare a datelor de recensământ numărul persoanelor pe niveluri educaţionale este indicat pentru populaţia cu vârstă de peste 10 ani.În ciuda progreselor înregistrate în ultimii 10 ani ca urmare a măsurilor afirmative şi a altor iniţiative implementate în România, se poate încă observa persistenţa decalajului dintre cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi cei care nu aparţin acestei minorităţi, în termeni de stoc educaţional acumulat. Astfel, dacă în rândul persoanelor care s-au declarat cetăţeni români, ponderea celor cu studii superioare este de 14,8% (şi 10,2% în rândul persoanelor care s-au declarat de etnie maghiară), în rândul persoanelor care s-au declarat romi ponderea este de doar 0,7% (adică 3.397 de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome cu studii superioare identificaţi în recensământ).Situaţia analfabetismului reclamă, de asemenea, continuarea eforturilor pentru creşterea gradului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. Astfel, în rândul persoanelor care s-au declarat cetăţeni români cu vârstă de peste 10 ani, ponderea celor analfabeţi este de 1% (0,8% în rândul persoanelor care s-au declarat de etnie maghiară); în schimb, analfabetismul în rândul persoanelor care s-au declarat romi cu vârstă de peste 10 ani este de 14,1% (unul din şapte). Din altă perspectivă putem observa că, din totalul persoanelor analfabete pe care România le are (229.721), o pondere de 27,4% (67.480) sunt persoane care s-au declarat romi, aceasta în condiţiile în care ponderea persoanelor aparţinând minorităţii rome reprezintă 3,3% din totalul cetăţenilor români a căror etnie a putut fi identificată la recensământul din 2011. Fie şi numai dacă luăm în calcul aceste date reiese că se impune continuarea şi completarea măsurilor specifice pentru creşterea acumulărilor educaţionale ale persoanelor aparţinând minorităţii rome ca mijloc esenţial de incluziune socială a acestora.În ce priveşte ocuparea şi integrarea pe piaţa muncii, trebuie menţionat că populaţia formată din cetăţeni români aparţinând minorităţii rome are, în general, un nivel de pregătire şcolară mai redus în comparaţie cu populaţia majoritară, ceea ce le limitează accesul pe piaţa muncii în condiţiile în care cererea de forţă de muncă calificată este în creştere. Dacă în rândul persoanelor aparţinând minorităţii rome rata ocupării a fost estimată în anul 2011 la nivelul de 36,3%*7), în rândul populaţiei nerome aceeaşi rată avea valoarea de 58,5%*8). Conform aceloraşi surse, şomajul estimat în rândul persoanelor aparţinând minorităţii rome a fost de 48,6% în anul 2011, faţă de 7,4% la nivel naţional. Notă

  ──────────

  *7) Situaţia romilor în România. Între incluziune socială şi migraţie, 2011, Bucureşti, Fundaţia Soros România.

  *8) Ocupare şi neocupare în 2011, principalele rezultate, aprilie 2012, în Moisă F., Rostas I.A., Tarnovschi D., Stoian I., Rădulescu D., Andersen T.Ş. (2013), Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor şi a Planului de Acţiune al Deceniului în ROMÂNIA în 2012, p. 72.

  ──────────
            Prezentare comparativă a unor parametri         socioprofesionali între cetăţenii români     aparţinând minorităţii rome şi ansamblul populaţiei┌──────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐│ │Romi (2011)│ Populaţia ││ │ (%) │totală (2011)││ │ │ (%) │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Rata ocupării │ 36,3 │ 58,5 │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Rata şomajului │ 48,6 │ 7,4 │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Rata ocupării în rândul │ │ ││tinerilor (15-24 ani) │ 73,5 │ 23,8 │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Statut profesional - angajaţi │ 24,1 │ 67,3 │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Statut profesional - lucrător │ │ ││pe cont propriu cu sau fără │ │ ││angajaţi, altceva │ 59 │ 31,5 │├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤│Angajat cu normă parţială │ 65,4 │ 10,4 │└──────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘Sursa: Institutul Naţional de Statistică - tabel preluat din Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor şi a Planului de Acţiune al Deceniului în România în 2012, p. 72.Doar unul din zece cetăţeni români aparţinând minorităţii rome a avut un loc de muncă stabil în ultimii doi ani, iar 52% au declarat că nu au găsit deloc de lucru în acea perioadă. Femeile rome manifestă o slabă participare pe piaţa muncii, doar 27% fiind angajate şi 36% declarând că sunt în căutarea unui loc de muncă.Este important faptul că rata de ocupare în rândul persoanelor tinere aparţinând minorităţii rome este net superioară celei în rândul tinerilor care nu aparţin acestei minorităţi. Este o consecinţă a condiţionării reciproce dintre situaţia economică şi gradul de integrare educaţională - tinerii romi intră mai devreme pe piaţa muncii în lipsa unui suport economic care să le permită continuarea studiilor. Pe de altă parte, cetăţenii români aparţinând minorităţii rome sunt mai angrenaţi în activităţi pe cont propriu sau cu normă parţială, opţiuni care implică un risc social mai ridicat de alunecare în sărăcie. Aceste ocupaţii sunt supuse unei anumite ciclicităţi, pe o perioadă determinată, şi implică măsuri de protecţie socială.În acest cadru este important de precizat că şi discrepanţele economice dintre cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei sunt semnificative. În anul 2011, trei din patru persoane aparţinând minorităţii rome se aflau în sărăcie relativă, în vreme ce doar unul din patru cetăţeni majoritari se aflau într-o situaţie similară. Situaţia economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome s-a deteriorat în 2011 faţă de 2005 (în anul 2005, doi din cinci cetăţeni romi se aflau în sărăcie relativă în vreme ce, în anul 2011, trei din patru se aflau în aceeaşi situaţie). Acest fapt confirmă evoluţiile la nivel global, respectiv european: recenta criză economico-financiară şi-a lăsat amprenta negativă mai accentuat asupra situaţiei sociale a grupurilor vulnerabile, în cazul de faţă asupra cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. Dacă luăm în calcul rata sărăciei absolute, aceasta este de cel puţin patru ori mai mare în rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome comparativ cu restul populaţiei (54% la cetăţenii români care aparţin minorităţii rome vs. 13% la cetăţenii români care nu aparţin minorităţii rome). Discrepanţele de venit în rândul romilor sunt mai mari decât cele înregistrate la restul populaţiei, ceea ce relevă existenţa unui subgrup de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome supus unui risc accentuat de sărăcie*9). Notă

  ──────────

  *9) UNDP/Banca Mondială/Comisia Europeană în Alexandru Ioan Toth (cercetător principal), Adrian Dan şi Cosmin Briciu, 2012, Economia socială şi comunităţile de romi - provocări şi oportunităţi, UNDP, p.14-15.

  ──────────
  Condiţiile socioeconomice precare şi nivelul redus de educaţie, asociate cu barierele de acces la serviciile de sănătate, au consecinţe directe şi asupra stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. Astfel, deşi intervenţiile publice iniţiate de România în ultimii 10 ani converg către o îmbunătăţire a situaţiei existente, se menţin încă diferenţe semnificative între cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei în ceea ce priveşte indicatorii care măsoară starea de sănătate. În ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, deşi tendinţa descendentă s-a menţinut până la valoarea de 9,4 la mie în 2011, România rămâne totuşi cu cea mai mare rată din ţările UE 28 şi de 2,4 ori peste media europeană (aprox. 4 la mie în 2011)*10), iar conform unui studiu recent UNICEF*11) riscul mortalităţii infantile este de 4 ori mai mare în rândul copiilor romi de 0-1 ani. Conform aceluiaşi raport, aproape jumătate (45,7%) dintre copiii romi nu beneficiază de vaccinarea gratuită furnizată de Ministerul Sănătăţii în cadrul Programului Naţional de Imunizări, fie din cauza refuzului de vaccinare, fie a lipsei de informare/educaţie a mamelor sau din cauza deficienţelor din asistenţa medicală primară. Probabilitatea de deces la copiii sub 5 ani este cea mai înaltă din UE 28 (11,7/1.000 născuţi vii, 2010). Totodată, ultimul raport realizat de IOMC relevă o pondere de peste 80% a deceselor în rândul copiilor din mediul rural între 0-5 ani (inclusiv din rândul romilor). Riscul de deces matern la naştere este de circa cinci ori mai mare în România decât în UE. După o scădere susţinută pe parcursul a aproximativ două decenii, începând cu anul 2007 se constată o tendinţă îngrijorătoare de creştere a ratei mortalităţii materne cu 5-6% pe an, cauzată de creşterea componentei de mortalitate gestaţională, iar mortalitatea maternă în rândul femeilor rome este de 15 ori mai mare comparativ cu media naţională*12). Doar 52% dintre romi au asigurări de sănătate, iar 73% dintre romi nu au acces la medicamente vitale.*13) 11% dintre respondenţii romi au raportat într-un studiu din 2013 că în ultimul an au avut nevoie de asistenţă medicală, dar nu au beneficiat de aceasta, comparativ cu 5% din populaţia generală.*14) În acest context este oportun a menţiona şi rezultatele unui studiu realizat în anul 2009 care arată că cetăţenii români aparţinând minorităţii rome au cea mai pozitivă percepţie subiectivă asupra stării de sănătate proprie comparativ cu celelalte şase ţări europene (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Portugalia, Slovacia, Spania unde studiul a mai fost derulat)*15). De asemenea, este important de menţionat că ponderea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care suferă de o dizabilitate sau o boală cronică este mai mică decât cea înregistrată la nivelul minorităţii rome din Europa, respectiv 14,5% în România faţă de 15% la nivelul european*16). Notă

  ──────────

  *10) Eurostat database.

  *11) RECI (Roma Early Childhood Inclusion) Overview Report - 2012.

  *12) Vincze E., Social Exclusion at the Crossroads of Gender, Ethnicity and Class: A View of Români Women's Reproductive Health, 2006.

  *13) UNDP: Data on Roma: România, 2011, http://europeandcis.undp.org/data/show/D69F01FE-F203-1EE9-B45121B12A557E1B.

  *14) "Criza ascunsă din sănătate: Inegalităţi în domeniul sănătăţii şi date dezagregate", Centrul European pentru Drepturile Romilor, octombrie 2013.

  *15) EDIS S.A. European Survey on Health and the Roma Community 2009 and Eurostat data on EU-27 (2008) în Fundacion Secretariado Gitano Health Area, Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, România, Slovakia, Spain, p. 31. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_health_en.pdf

  *16) Idem, p. 33.

  ──────────
  În ciuda progreselor înregistrate în ultimii 10 ani ca urmare a eforturilor depuse, se menţine o diferenţă şi în privinţa calităţii locuirii. Astfel, în 2011, 36% dintre gospodăriile rome aveau acces la reţeaua publică de apă potabilă, în contextul în care, conform datelor INSSE, 61,2% dintre toate gospodăriile din România aveau acces la apă curentă prin reţeaua publică, iar 24% dintre locuinţele romilor din România aveau acces la canalizare (reţeaua publică sau fose septice), faţă de 43,5% la nivel naţional. De asemenea, o pondere de 16% aveau toaletă cu apă curentă, spre deosebire de 42% din populaţia României, iar 68% au spus că au toaletă în curte sau în afara locuinţei.*17) Notă

  ──────────

  *17) Moisă F., Rostas I.A., Tarnovschi D., Stoian I., Rădulescu D., Andersen T.Ş. (2013), Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor şi a Planului de Acţiune al Deceniului în ROMÂNIA în 2012, p. 104. Datele privind populaţia romă reprezintă estimări pe bază de sondaj reprezentativ.

  ──────────
  Elementele culturale pot juca şi ele un rol în acest proces*18). De exemplu, în ceea ce priveşte religia celor care la recensământul din 2011 s-au declarat romi, cel mai adesea ei împărtăşesc religia (sau subdiviziunea religioasă) majoritarilor în mijlocul cărora trăiesc*19). Cu toate acestea, se poate observa, faţă de recensământul din 2001, o creştere marcantă a numărului romilor care au aderat la culte neoprotestante (îndeosebi la cel penticostal - 71.262 persoane). Există, de altfel, unele intervenţii şi studii de caz care arată că biserica/religia pot constitui un catalizator al incluziunii sociale. Notă

  ──────────

  *18) http://www.prorroma.org/ro/info_proiecte/scoli_creştine_private; Kiss Denes, 2009, "Romii din Herculian şi rolul religiei penticostale în viaţa lor comunitară" în Kiss Tamas, Foszto, Laszlo, Fleck Gabor (editori), 2009, "Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România", Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca.

  *19) Ortodocşi: aproape 475 de mii, romano-catolici: peste 20 de mii, musulmani: peste 3.300 etc.

  ──────────
  Datele prezentate arată existenţa unor diferenţe intercorelate în toate componentele sociale esenţiale care definesc calitatea vieţii între grupul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei. Acumularea educaţională şi calitatea educaţiei sunt reflectate în şansele de ocupare de mai târziu şi sunt condiţionate de statutul ocupaţional al familiei de origine sau de calitatea locuirii. De asemenea, starea de sănătate depinde într-o mare măsură de starea economică şi de calitatea locuirii, dar afectează şi acumulările educaţionale. Această precizare este importantă, deoarece fundamentează necesitatea unei intervenţii integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.În plus, trebuie luat în considerare faptul că îmbunătăţirea situaţiei persoanelor aparţinând minorităţii rome are loc în cadrul unui proces asumat cu fermitate de Guvernul României începând cu anul 2001, ale cărui efecte se manifestă gradual, pe termen lung. În mod realist, decalajele sociale mari acumulate în sute de ani nu pot fi anulate pe termen scurt. Important este ca progresul în reducerea decalajelor dintre grupul persoanelor aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei să se manifeste constant în urma unor acţiuni sistematice. Este ceea ce îşi propune şi actuala Strategie.3. Priorităţi, politici, cadrul juridic existentGuvernul României îşi propune să continue măsurile întreprinse pentru incluziunea socială a romilor, inclusiv prin facilitarea dialogului instituţiilor competente din România cu partenerii europeni, dar şi cu societatea civilă.Astfel, în 2001 a fost adoptată Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pentru perioada 2001-2010, prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare, ca document cuprinzător de politică publică în domeniul incluziunii sociale a romilor din România.Ulterior, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 s-a avut în vedere asigurarea incluziunii socioeconomice a romilor prin implementarea unor politici publice în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.În anul 2010, UE a lansat Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, prin care a stabilit obiective în cinci domenii majore: ocuparea forţei de muncă, cercetarea, mediul şi energia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, educaţia, combaterea sărăciei. Obiectivul social pentru UE la nivelul anului 2020 urmăreşte reducerea cu aproximativ 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni expuşi riscului de sărăcie, precum şi asigurarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi sprijinirea categoriilor supuse riscului de excluziune socială.În anul 2010, România şi-a asumat ţinte pentru toate obiectivele Strategiei Europa 2020, inclusiv o ţintă de reducere a numărului celor aflaţi în risc de sărăcie şi incluziune socială cu 580.000 persoane.Aşa cum a arătat Comisia Europeană, cauzele principale ale excluziunii sociale sunt: sărăcia, lipsa competenţelor de bază şi a oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii sau discriminarea. Acestea sunt cauze care explică şi decalajul social dintre cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei; datele ne arată că populaţia romă este afectată în proporţie semnificativ mai mare, comparativ cu restul populaţiei de: rată scăzută de ocupare, rată ridicată de părăsire timpurie a şcolii, acumulare educaţională scăzută şi sărăcie. Este limpede în acest context că obiectivele Strategiei Europa 2020, transpuse în ţinte naţionale, nu pot fi atinse în România fără a aborda problema decalajului de incluziune socială a romilor comparativ cu restul populaţiei. Strategia prezentă poate fi considerată ea însăşi un demers important pentru atingerea ţintelor naţionale ale Strategiei Europa 2020 transpuse în Programul Naţional de Reformă.În anul 2011, la nivelul Uniunii Europene, au fost aprobate Cadrul European pentru strategiile naţionale privind incluziunea romilor (2011-2020) şi, în 2013, Recomandarea Consiliului UE cu privire la măsurile de incluziune efectivă a romilor în statele membre.4. Provocări actuale în domenii-cheiePotrivit celor mai recente date pe care administraţia publică centrală le are la dispoziţie, grupul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome manifestă, în cadrul celor vulnerabile, un risc mai ridicat de excluziune socială*20), înregistrându-se diferenţe de acumulare educaţională, de incluziune pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte starea de sănătate şi a locuirii. Gradul de incluziune socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la fel ca în restul ţărilor din Uniunea Europeană, este inferior mediei naţionale la toate capitolele care caracterizează calitatea vieţii, iar explicaţia unei asemenea situaţii se regăseşte într-un complex de cauze care ţin atât de blocajul într-un cerc vicios al sărăciei perpetuat de la o generaţie la alta, cât şi de manifestarea unor mecanisme sociale care pot provoca uneori marginalizare socială. Mai jos sunt prezentate date punctuale, la nivelul domeniilor relevante, privind situaţia actuală şi modalităţi de eficientizare a politicilor guvernamentale specifice. Notă

  ──────────

  *20) Analiza socioeconomică pentru programarea fondurilor europene 2014-2020, GLT Afaceri Sociale şi Incluziune Socială, Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale, MMFPSPV, Bucureşti, iunie 2013, pp. 22-25.

  ──────────
  A. EducaţieEducaţia este cel mai puternic instrument prin intermediul căruia adulţii şi copii din grupurile marginalizate se pot ridica din starea de sărăcie, atât din punct de vedere social, cât şi economic. În România rata de înscriere la grădiniţă a copiilor romi de vârstă 3-6 ani este mult sub cea a populaţiei majoritare, 37% la copii romi vs. 77% la copii care nu aparţin minorităţii rome*21). Doi din zece copii romi nu merg la şcoală, cel mai frecvent motiv invocat fiind cel legat de lipsa resurselor financiare*22). Unul din şase părinţi romi explică slaba participare şcolară a copiilor prin discriminarea etnică*23). Peste 80% dintre părinţii romi afirmă că îşi doresc cel puţin educaţie secundară pentru copiii lor, însă mai mult de 75% dintre copiii romi nu termină 8 clase*24). Notă

  ──────────

  *21) The World Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern Europe, 2012, p. 12.

  *22) Ana Maria Preoteasa, Monica Şerban, Daniela Tarnovschi. Situaţia romilor în România, 2011. Între incluziune socială şi migraţie. 2011. Bucureşti: Fundaţia Soros România.

  *23) Surdu, Laura, 2011. "Roma school participation, non-attendance and discrimination in România", Bucharest, Vanemonde; citat în United Nations Economic and Social Council (2012) Draft country programme document România, p. 3-4.

  *24) The World Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern Europe, 2012. p. 9.

  ──────────
  Integrarea în sistemul educaţional a copiilor de vârstă şcolară la nivel primar şi gimnazial┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │2005/2006│2007/2008│2009/2010│├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Ponderea copiilor de │ │ │ ││vârsta învăţământului│ │ │ ││primar (7-10 ani) în │ 3,33% │ 5,43% │ 6,48% ││afara sistemului de │ │ │ ││educaţie care nu mai │ │ │ ││frecventează sistemul│ │ │ ││de educaţie │ │ │ │├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Ponderea copiilor de │ │ │ ││vârsta învăţământului│ │ │ ││gimnazial (11-14 ani)│ 3,84% │ 5,68% │ 5,45% ││în afara sistemului │ │ │ ││de educaţie care nu │ │ │ ││mai frecventează │ │ │ ││sistemul de educaţie │ │ │ │└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Sursa: Prelucrări pe baza datelor INS, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 2012. "STUDIU NAŢIONAL - ROMÂNIA. Analiza situaţiei copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie în România". UNICEFDatele arată că există rate semnificative de copii care nu frecventează şcoala (unul din douăzeci de copii de vârsta învăţământului primar sau gimnazial au părăsit sistemul de educaţie), dar şi faptul că situaţia s-a deteriorat în intervalul 2006-2010 (probabil un efect secundar al crizei economice). Rata nefrecventării şcolii a crescut, mai ales la nivel primar, din 2006 până în 2010 aceasta aproape dublându-se (de la 3,3% la 6,5%), în vreme ce la nivel gimnazial pare a se stabiliza la un nivel de 5%.Un alt studiu a remarcat că ponderea ridicată a copiilor romi în şcoală este asociată cu scăderea calităţii dotărilor materiale ale instituţiei în cauză*25). A fost semnalat şi faptul că persoanele rome de gen feminin se confruntă cu riscuri semnificativ mai mari de a abandona sau părăsi timpuriu şcoala, în raport cu cele de gen masculin*26). Acest fapt se reflectă şi în ce priveşte rata de analfabetism care este semnificativ mai ridicată în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor romi (conform unui sondaj din 2011 ponderea femeilor rome care declară că nu ştiu să scrie şi să citească este cu 10% mai mare decât în rândul bărbaţilor)*27). Notă

  ──────────

  *25) Duminică G., Ivasiuc A. 2010. O şcoală pentru toţi. Agenţia Împreună şi UNICEF.

  *26) Ana Maria Preoteasa, Monica Şerban, Daniela Tarnovschi. Situaţia romilor în România, 2011. Între incluziune socială şi migraţie. 2011. p. 36-39. Bucureşti: Fundaţia Soros România.

  *27) Idem.

  ──────────
  Conform datelor recensământului din 2011, ponderea persoanelor cu studii superioare este: la cele care s-au declarat cetăţeni români 14,8%; la cele declarate de etnie maghiară 10,2%, iar la cele aparţinând minorităţii rome 0,7% (au fost identificate 3.397 persoane aparţinând minorităţii rome cu studii superioare).În privinţa analfabetismului, din totalul persoanelor analfabete pe care România le are [245.387*28)] o pondere de 27,4% (67.480) sunt cetăţenii români aparţinând minorităţii rome. Dacă la persoanele care s-au declarat cetăţeni români cu vârstă de peste 10 ani, ponderea celor analfabeţi este de 1% (0,8% în rândul persoanelor de etnie maghiară), analfabetismul în rândul persoanelor aparţinând minorităţii rome s-a ridicat la 14,1%. Notă

  ──────────

  *28) Conform recensământului din 2011.

  ──────────
  B. Ocuparea forţei de muncăNivelul limitat de educaţie, combinat cu discriminarea, conduce la decalaje foarte mari în ceea ce priveşte ocuparea şi la rate ale productivităţii extrem de reduse. Romii din România înregistrează o participare redusă pe piaţa formală a muncii, dar au o participare ridicată pe piaţa informală a muncii, fără a putea beneficia de mecanismele de securitate socială. Un studiu realizat pe un eşantion reprezentativ de cetăţenii români aparţinând minorităţii rome de 16 ani şi peste*29) arată că rata de ocupare a fost de doar 36%, iar alte 36% persoane îşi căutau un loc de muncă şi 28% erau inactive (faţă de rata de ocupare de 58%, respectiv rata de şomaj de 7,4%, la nivel naţional, conform datelor INS 2011). Notă

  ──────────

  *29) Ana Maria Preoteasa, Monica Şerban, Daniela Tarnovschi. Situaţia romilor în România, 2011. Între incluziune socială şi migraţie. 2011. Bucureşti: Fundaţia Soros România.

  ──────────
  Doar unul din zece romi au avut un contract de muncă pe durată nedeterminată în ultimii doi ani, iar 52% declară că nu au găsit niciun loc de muncă în această perioadă. În rândul femeilor rome, participarea pe piaţa muncii este deosebit de scăzută, doar 27% desfăşurând activităţi economice şi 36% declarându-se în căutarea unui loc de muncă. În plus, majoritatea femeilor rome au, încă de foarte tinere, un număr mare de copii în îngrijire.Persoanele aparţinând minorităţii rome care sunt ocupate lucrează majoritar pe cont propriu, doar 10-15% fiind salariaţi. Dintre salariaţii romi, majoritatea fie nu au nicio calificare, fie desfăşoară activităţi care nu necesită calificare. Per total, din populaţia ocupată de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome de 15 ani şi peste, 38% lucrează ca muncitori necalificaţi, 32% au ocupaţii care solicită o calificare (muncitori, vânzători, comercianţi), 9% sunt muncitori în agricultură, iar 13% au ocupaţii tradiţionale rome.Activităţile economice pe care le desfăşoară sunt în cea mai mare parte temporare, sezoniere sau ocazionale, ceea ce indică gradul ridicat de subocupare la nivelul acestei populaţii. Barometrul de incluziune socială (2010) arată că riscul de concediere în cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome este de zece ori mai ridicat decât în cazul întregii populaţii, iar 41% dintre romii care îşi caută de lucru nu sunt angajaţi tocmai pentru că sunt romi. Din acest motiv, 55% dintre romii angajaţi nu au un contract de muncă şi 45% deţin doar slujbe ocazionale sau temporare (faţă de 5% dintre români). În aceste condiţii, 72% dintre romii aflaţi în căutarea unui loc de muncă sunt dispuşi să presteze o muncă indiferent de condiţii, să fie angajaţi fără forme legale, ceea ce înseamnă că nu vor contribui nici la sistemul de pensii şi nici nu vor beneficia de asigurări sociale.Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ponderea şomerilor în rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome reprezintă, în medie, aproximativ 10% din totalul şomerilor înregistraţi: 49.242 de persoane din rândul minorităţii rome din totalul de 492.427 de şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii martie 2013. Similar cu populaţia generală, romii şomeri înregistraţi sunt în majoritate bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30 şi 49 de ani, cu un nivel scăzut de educaţie: 32% nu au nicio şcoală formală, 37% au învăţământ gimnazial incomplet, 22% au terminat 8 clase şi doar 4% au studii liceale. Aproximativ 58% dintre cetăţenii romi înregistraţi în evidenţe (martie 2013) provin din trei regiuni: Centru, Nord-Vest şi Sud. Cea mai mare parte (88%) nu sunt şomeri indemnizaţi, aceste persoane înregistrându-se doar pentru a obţine documentele necesare pentru venitul minim garantat.Participarea redusă şi accesul limitat la poziţii nesigure şi marginale pe piaţa muncii se traduc în venituri precare şi risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială. Astfel, venitul total disponibil la nivelul gospodăriilor rome este de trei ori mai mic decât în rândul populaţiei generale. În fapt, 60% dintre gospodăriile rome trăiesc dintr-un venit lunar mai mic decât un salariu minim. În plus, instabilitatea locului de muncă rezultă în venituri care variază considerabil de-a lungul anului, ceea ce poate afecta negativ în special copiii (absenteism şi chiar abandon şcolar, subnutriţie, dezvoltarea unor boli cronice etc.).Consecinţa directă constă în sărăcie şi o rată mare a privaţiunilor materiale, cu atât mai mult cu cât gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome sunt formate din adulţi cu mulţi copii şi puţine (sau niciuna) persoane ocupate. În România, precum şi în Bulgaria sau Ungaria, atât incidenţa, cât şi profunzimea sărăciei sunt semnificativ mai ridicate la cetăţenii aparţinând minorităţii rome decât la alte grupuri etnice. Riscul de sărăcie absolută cu care se confruntă aceştia este de şapte ori mai mare, 31,1% dintre romi faţă de 4,4% din populaţia ţării.C. SănătateStarea de sănătate a populaţiei este determinată multifactorial. Un acces universal şi echitabil la servicii de sănătate, deşi esenţial, are o contribuţie limitată la îmbunătăţirea stării de sănătate a unei populaţii. Nivelul de dezvoltare socio-economică, condiţiile de locuit, nivelul de educaţie, factorii de mediu şi comportamentali/stilul de viaţă contribuie în egală măsură la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a unei populaţii.Studii şi analize recente demonstrează un decalaj semnificativ al indicatorilor de morbiditate şi mortalitate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome faţă de populaţia generală din România şi explică acest decalaj prin condiţionarea socioeconomică. Altfel spus, fără reducerea gradului de sărăcie, asigurarea unor condiţii de locuit decente, creşterea nivelului de educaţie, nu se poate vorbi despre îmbunătăţirea substanţială a indicatorilor care măsoară starea de sănătate a romilor. Studiul privind starea de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome arată că, deşi diferenţele între starea de sănătate a romilor şi majoritate sunt semnificative, "nu există o singură afecţiune sau factor care explică această discrepanţă în ceea ce priveşte rezultatele privind starea de sănătate dintre romi şi restul populaţiei din România. Mai degrabă, discrepanţa se datorează interacţiunii multiplilor factori care se află la rădăcina inegalităţii din domeniul sănătăţii, între care pot fi menţionaţi: sărăcia, condiţiile precare de trai, niveluri mai scăzute ale şomajului şi educaţiei şi excludere socială."*30) Notă

  ──────────

  *30) "Criza ascunsă din sănătate: Inegalităţi în domeniul sănătăţii şi date dezagregate", Centrul European pentru Drepturile Romilor, octombrie 2013.

  ──────────
  În plus, sănătatea bărbaţilor şi femeilor aparţinând minorităţii rome este determinată de stilul de viaţă şi de normele sociale care guvernează rolurile lor în rândul populaţiei rome. Pe de altă parte, comunităţile în care trăiesc cetăţenii români aparţinând minorităţii rome sunt foarte diverse. Prin urmare, sunt necesare măsuri care să aibă în vedere condiţiile de viaţă ale romilor, iar implementarea măsurilor trebuie adaptată în funcţie de situaţia particulară a acestora. Astfel, direcţiile de acţiune care au drept scop îmbunătăţirea stării de sănătate a romilor trebuie să includă şi această dimensiune.Speranţa de viaţă a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome este în medie cu 6 ani mai mică decât a restului populaţiei nerome din România. Studiul regional 2011 UNDP/Banca Mondială/CE*31) arată că doar 2,6% dintre romii din România depăşesc 65 de ani, comparativ cu 18% în rândul populaţiei generale. Notă

  ──────────

  *31) Banca Mondială, Raport Intermediar, septembrie 2013.

  ──────────
  Conform aceluiaşi studiu, indicatorii care măsoară starea de sănătate arată o stare de sănătate a populaţiei rome precară comparativ cu restul populaţiei. În special în cazul femeilor rome, problemele de sănătate sunt mai frecvente şi apar la vârste mai tinere. Între factorii care contribuie la starea de sănătate deficitară se regăsesc condiţiile precare de locuire. Conform aceluiaşi studiu, povara mare a bolilor cronice în rândul romilor este atribuibilă unui comportament cu risc crescut, cum este fumatul, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, dieta săracă şi un nivel scăzut de activitate fizică. Analiza arată că aproape jumătate din adulţii romi fumează regulat, comparativ cu aproximativ 30% din populaţia generală. Prevalenţa fumatului în rândul femeilor rome este de 2,2 ori mai mare decât în rândul femeilor care nu aparţin acestei etnii. Studiul regional 2011 UNDP constată o utilizare redusă a serviciilor de sănătate de către cetăţeni români aparţinând minorităţii rome. Astfel, 42% dintre romi declară că nu solicită asistenţă medicală atunci când au nevoie. Peste 80% dintre romii care nu apelează la serviciile de sănătate motivează acest comportament prin lipsa mijloacelor financiare, a asigurărilor de sănătate şi lipsa de cunoştinţe asupra a ceea ce ar avea de plătit dacă merg la medic, o barieră declarată fiind costurile ridicate ale medicamentelor. Studiul constată o suprautilizare a serviciilor de urgenţă şi ambulanţă.O intervenţie inovatoare promovată de către Ministerul Sănătăţii este integrarea serviciilor de sănătate şi sociale la nivel comunitar. Accesul scăzut la servicii de sănătate, educaţie şi protecţie socială, capacitatea şi cunoştinţele reduse asupra drepturilor de asigurat duc la excluziunea socială a unor întregi familii. Pentru a aborda multiplele forme de excluziune, evidenţele arată că intervenţiile cu impact ridicat sunt cele de furnizare de servicii intersectoriale la nivel comunitar cu accentul pus pe prevenire. Problemele majore rezultă din cadrul de reglementare fragmentat, lipsa personalului de la nivel local având cunoştinţe temeinice în planificarea, organizarea şi monitorizarea serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de sănătate, precum şi din lipsa unor bugete adecvate.Este important de menţionat că direcţiile de acţiune şi măsurile propuse pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome fac parte din Strategia Naţională de Sănătate şi vizează perioada 2014-2020. Având în vedere că măsurile de reformă a sistemului de sănătate, inclusiv din perspectiva procesului de descentralizare recent legiferat, sunt în permanentă dinamică, planul de măsuri propus pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome va fi revizuit, în funcţie de evoluţia indicatorilor de morbiditate şi mortalitate.D. Locuire şi mică infrastructurăConform Analizei socioeconomice pentru programarea fondurilor europene 2014-2020*32), în România aproape o treime din gospodăriile rome nu au niciun contract (cumpărare sau închiriere) privind locuinţa în care stau şi, ca atare, nu o pot asigura. O mare parte din locuinţele romilor sunt construite din paiantă şi chirpici, nefiind conectate la utilităţi (apă, canalizare şi gaze); 13% dintre romi nu au electricitate vs. 2%, media la nivel naţional. Locuinţele sunt supra-populate, slab dotate cu mobilier şi bunuri de folosinţă îndelungată. Notă

  ──────────

  *32) Analiza socioeconomică pentru programarea fondurilor europene 2014-2020, GLT Afaceri Sociale şi Incluziune Socială, Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale, MMFPSPV, Bucureşti, iunie 2013, pp. 22-25.

  ──────────
  Din cauza lipsei capitalului uman şi material, comunităţile compacte de romi şi instituţiile care le deservesc - şcoală, dispensar - funcţionează cu resurse reduse, într-o perpetuă situaţie de criză. Riscul marginalizării din cauza accesului mai dificil la anumite servicii, în cazul comunităţilor compacte de romi, este ridicat.Aproximativ 30% din gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome trăiesc în locuinţe inadecvate, comparativ cu 4% din gospodăriile ne-rome, doar 18% din gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome au canalizare în timp ce 40% din familiile ne-rome din jur au aceste facilităţi. O pondere de 35% din gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome nu dispun de facilităţi de colectare a deşeurilor solide, comparativ cu 20% din gospodăriile ne-rome în apropiere. 42% din gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome folosesc combustibil lemnos pentru gătit (14% din gospodăriile ne-rome din jur) şi 87% din gospodăriile cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome utilizează lemn sau cărbune pentru încălzire*33). Notă

  ──────────

  *33) Banca Mondială, Raport intermediar, septembrie 2013.

  ──────────
  E. CulturăPoliticile culturale vizând persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au drept obiective, printre altele, folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a mass-mediei etnice, conservarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), păstrarea patrimoniului imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri). Atât politicile culturale pentru ansamblul populaţiei, cât şi elementele specifice pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale se bazează pe câteva principii precum: participarea populaţiei la activităţile culturale, aspiraţia către egalitatea accesului la cultură şi înţelegerea faptului că sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes. În acest sens, din anul 2003 funcţionează la Bucureşti Centrul Naţional de Cultură a Romilor având ca obiectiv principal al activităţii conservarea şi promovarea culturii tradiţionale rome.F. Infrastructură şi servicii socialePrevenirea şi combaterea discriminăriiÎncepând cu anul 2000, în România s-a perfecţionat cadrul legislativ şi instituţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării, inclusiv discriminarea la adresa cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Cu toate acestea, discriminarea la adresa romilor este un fenomen care continuă să se manifeste, la fel ca în alte ţări europene, în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecăţi înrădăcinate în mentalitatea publică.România înregistrează la nivel european cea mai mică pondere de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome care declară că au suferit acte discriminatorii din partea celorlalţi datorită faptului că sunt romi, fiind singura ţară din UE care înregistrează la acest indicator o valoare de sub 30%*34). Acest fapt este şi o consecinţă directă a eforturilor constante depuse după anul 2000 în România pentru creşterea incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. Notă

  ──────────

  *34) The situation of Roma in 11 EU Member States; Survey Results at a Glance, publicat de The Fundamental Rights Agency şi The United Nations Development Programme (2012), p. 26, graficul 17.

  ──────────
  5. Scopul, obiectivele şi grupul-ţintă al StrategieiScopul StrategieiScopul Strategiei este incluziunea socioeconomică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin iniţierea şi implementarea unor politici şi programe publice în domenii precum: educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură, cultura, servicii sociale, prevenirea şi combaterea discriminării, inclusiv prin proiecte şi programe integrate care să vizeze problemele comunităţii în ansamblu. Totodată, Strategia urmăreşte implicarea autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile în activităţi care vizează creşterea incluziunii socioeconomice.Obiectivele Strategiei:1. creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, inclusiv al celor din comunităţile tradiţionale rome, la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate;2. asigurarea accesului tuturor copiilor romi la o educaţie de calitate;3. creşterea nivelului de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi combaterea decalajelor de participare pe piaţa muncii formală comparativ cu populaţia majoritară, inclusiv prin acordarea de sprijin persoanelor cu şanse reduse de acces la piaţa muncii formală (tineri, persoane cu educaţie scăzută, de gen feminin, în şomaj de lungă durată, din zonele în care oportunităţile de angajare sunt limitate, fără competenţe profesionale într-o meserie specifică cu cerere în zona de locuire, cu dizabilităţi etc.) şi persoanelor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, inclusiv prin măsuri proactive de ocupare precum consiliere, mediere şi formare profesională;4. îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative;5. îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate rome din punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mica infrastructură;6. păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, patrimoniu etc.) a romilor, în concordanţă cu respectarea drepturilor omului şi a legislaţiei în vigoare;7. îmbunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor defavorizate rome, inclusiv a comunităţilor tradiţionale rome, în domeniile: dezvoltare comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică;8. dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare şi corelarea tuturor măsurilor cuprinse în Strategie, în vederea sprijinirii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pe tot parcursul vieţii, cu măsuri directe specifice problemelor fiecărei etape de viaţă.Grup-ţintăGrupul-ţintă vizat de actuala Strategie este constituit din persoane aparţinând minorităţii rome, în special cele care sunt în risc de excluziune socioeconomică şi de marginalizare socială. În acest mod se are în vedere instituirea unui principiu de prioritizare a beneficiarilor măsurilor de intervenţie prevăzute în Strategie. Direcţiile de acţiune stabilite în Strategie vor viza explicit, dar nu exclusiv, cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, inclusiv cei din comunităţile tradiţionale.6. PrincipiiÎn elaborarea şi implementarea Strategiei Guvernul României are în vedere cu prioritate cele 10 principii de bază comune agreate la nivel european privind incluziunea romilor*35): Notă

  ──────────

  *35) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf

  ──────────
  1. politici constructive, pragmatice şi nediscriminatorii;2. vizarea explicită, dar nu exclusivă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor;3. abordarea interculturală;4. vizarea unei abordări integratoare, a tuturor domeniilor-cheie la nivelul societăţii;5. conştientizarea dimensiunii de gen;6. transferul politicilor bazate pe elemente concrete;7. utilizarea instrumentelor puse la dispoziţia statelor membre de către UE;8. implicarea autorităţilor publice regionale şi locale;9. implicarea societăţii civile;10. participarea activă a romilor.Strategia va avea în vedere şi următoarele principii complementare:11. principiul diviziunii sectoriale şi complementarităţii - Strategia este un angajament al Guvernului României, conceput integrat şi aplicabil pe domenii de responsabilitate sectorială ce asigură implicarea părţilor interesate în procesul decizional şi în procesul de implementare a Strategiei;12. principiul cooperării - Strategia destinată incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome are la bază realizarea de proiecte integrate care să trateze în acelaşi timp problemele în domeniile: educaţie, ocupare, sănătate, cultură, infrastructură şi locuire, administraţie publică şi dezvoltare comunitară;13. principiul adiţionalităţii fondurilor - Strategia va asigura o alocare eficace şi suficientă de resurse prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, de la bugetele locale, sau a instrumentelor financiare ale UE sau a altor surse de finanţare;14. principiile subsidiarităţii şi al descentralizării în execuţie - Strategia se va realiza conform partajării competenţelor specifice instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale şi va asigura luarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean;15. principiul nediscriminării şi respectării demnităţii umane în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;16. principiul transparenţei - Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile publice centrale şi locale, pentru atingerea obiectivelor acesteia, în concordanţă cu politicile publice naţionale şi ale UE din domeniul incluziunii sociale.7. Direcţii de acţiuneA. EducaţieÎn domeniul educaţiei, una dintre ţintele asumate de România în cadrul Strategiei Europa 2020 este reducerea ratei abandonului şcolar la maximum 11,3% (în anul 2013 rata părăsirii timpurii a şcolii a fost de 17,3%). Având în vedere riscul ridicat de părăsire timpurie a şcolii în rândul copiilor şi tinerilor din zonele şi grupurile dezavantajate (de exemplu în mediul rural, în rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome etc.), atingerea acestui obiectiv este de o importanţă majoră. Tot în domeniul educaţiei şi în contextul Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca minimum 26,7% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani să fie absolvenţi ai unei forme de educaţie terţiară (procentul absolvenţilor unei forme de învăţământ terţiar din acest segment de vârstă era, în anul 2013, de 22,8 %). În acest context, o creştere a ponderii tinerilor romi absolvenţi ai unei forme de educaţie superioară ar asigura coagularea unei elite de tineri intelectuali de etnie romă.Obiective specifice:1. reducerea decalajului de acumulare educaţională (nivel de cunoştinţe) şi de participare şcolară la toate nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, inclusiv cei din comunităţile tradiţionale, şi restul populaţiei;2. reducerea decalajului socioeconomic între elevii romi şi cei care nu aparţin acestei minorităţi în aspectele care blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la şcoală;3. promovarea educaţiei incluzive şi reducerea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi, prin instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare şcolară şi completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1.540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi), cu sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară;4. creşterea participării şi performanţelor şcolare a elevilor romi;5. creşterea nivelului educaţional al romilor;6. cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor prin educaţie, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cea a UE;7. asigurarea şi extinderea predării limbii români şi, după caz, a istoriei şi tradiţiilor romilor la toate nivelurile educaţionale, acolo unde există cerere suficientă în acest sens, inclusiv pentru beneficiarii romi admişi pe locurile distincte la licee şi facultăţi.Direcţii de acţiune:1. crearea unor programe naţionale distincte vizând sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a copiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome: a) facilitarea şi stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor romi (consiliere parentală, hrană furnizată copiilor defavorizaţi la grădiniţă etc.); b) înfiinţarea sau dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit în comunităţi cu populaţie romă, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi multifuncţionale etc., pentru a asigura şanse reale de succes şcolar acestor copii;2. extinderea/dezvoltarea programelor de tip "Şcoală după şcoală" la nivelul comunităţilor unde ponderea elevilor romi este semnificativă, precum şi stimularea finanţării de către autorităţile publice centrale şi/sau locale a participării la aceste programe a copiilor romi (inclusiv a altor categorii de copii vulnerabili în faţa excluziunii educaţionale);3. continuarea programelor de tipul "A doua şansă" sau a celor pentru alfabetizare funcţională, în vederea corectării părăsirii timpurii a şcolii*36) (inclusiv reducerea ratei analfabetismului), pentru copii, tineri şi persoane mature, inclusiv cei din comunităţile cu populaţie majoritară romă; Notă

  ──────────

  *36) Prin părăsire timpurie a şcolii înţelegem situaţia persoanei care a abandonat şcoala/nu mai frecventează cursurile unei şcoli înainte de finalizarea învăţământului obligatoriu şi nu mai urmează alte forme de educaţie alternativă sau training (înţelegere similară definiţiei utilizate de EUROSTAT).

  ──────────
  4. iniţierea şi dezvoltarea unor programe destinate îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a elevilor romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei. Astfel de programe sunt menite să stimuleze participarea şcolară, să reducă absenteismul, precum şi să sprijine accesul copiilor aparţinând minorităţii rome la o educaţie de calitate;5. continuarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei. Acordarea în continuare de facilităţi şi locuri distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, precum şi instituţii de învăţământ superior, incluzând masterate şi doctorate;6. facilitarea accesului copiilor romi la învăţământul profesional care să le permită modernizarea ocupaţională şi detaşarea de profesiile tradiţionale, depăşite istoric, nerentabile şi unele anacronice;7. asigurarea predării limbii români şi a istoriei romilor la toate nivelurile educaţionale, acolo unde există o cerere suficientă în acest sens;8. dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, ca şi cele de tutorat, cu conţinut specific, adaptat pentru copiii aparţinând grupurilor dezavantajate;9. organizarea de cursuri de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei interculturale, al diversităţii, al nondiscriminării şi al egalităţii de şanse. Continuarea implementării unor programe de formare a cadrelor didactice care lucrează în unităţi de învăţământ cu copii aparţinând minorităţii rome, inclusiv cu cele care predau istoria şi cultura romilor;10. continuarea implementării unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi creşterea ponderii angajării acestora în sistemul educaţional. Formarea de mediatori şcolari romi (cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; pentru comunităţile tradiţionale, persoane provenite din comunitate şi vorbitori ai limbii români);11. conceperea şi implementarea unor programe şi activităţi de educaţie parentală şi de încurajare a participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală şi din afara ei. Monitorizarea activităţii şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate, inclusiv al romilor;12. instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară;13. completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1.540 din 19 iulie 2007) cu sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară;14. amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă elevi romi, cunoscut fiind faptul că în aceste şcoli spaţiile şi dotările sunt inferioare din punct de vedere calitativ în comparaţie cu alte şcoli;15. asigurarea transportului şcolar pentru elevii romi care locuiesc în zone marginale şi îndepărtate ale localităţilor;16. campanii de combatere şi prevenire a discriminării în şcoli şi medierea conflictelor apărute în sistemul educaţional, cu implicarea elevilor sau a părinţilor aparţinând minorităţii rome;17. realizarea de activităţi extraşcolare cu elevi şi copii romi şi cei care nu aparţin acestei minorităţi pentru deprinderea şi stimularea relaţiilor interetnice;18. monitorizarea cazurilor de abandon şcolar şi intervenţie prin furnizare de servicii de consiliere elevilor romi aflaţi în risc de abandon şcolar şi familiilor acestora;19. alte intervenţii considerate necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;20. conceperea şi implementarea de programe de educaţie a tinerilor şi adulţilor romi/din comunităţile de romi, axate pe cunoaşterea drepturilor civice şi pe creşterea stimei de sine, prin parteneriate cu APL-uri (autorităţi publice locale), Agenţia Naţională pentru Romi, Ministerul Culturii şi/sau ONG-uri;21. conceperea şi implementarea de programe de instruire a funcţionarilor din instituţiile publice şi a personalului din serviciile publice de educaţie, sănătate, asistenţă şi protecţie socială etc. pe teme referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării, la promovarea diversităţii (istorică/etnică/lingvistică/culturală/ religioasă/de gen/fizică etc.), a interculturalităţii şi alterităţii în societate, prin parteneriate cu ANR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Culturii şi/sau ONG-uri;22. adoptarea de măsuri legislative şi administrative în vederea asigurării participării şi continuităţii şcolare pentru copiii care călătoresc în străinătate, prin elaborarea unei metodologii privind reînscrierea în unităţile de învăţământ a copiilor care, din diferite motive, îşi însoţesc frecvent părinţii la muncă în străinătate.B. Ocuparea forţei de muncăObiectiv specific:Îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.În contextul Strategiei Europa 2020, ţinta asumată de România în domeniul ocupării forţei de muncă este ca minimum 70% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să fie ocupată. Participarea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome (un grup cu o medie de vârstă redusă) cu drepturi egale pe piaţa muncii devine esenţială pentru sprijinirea costurilor naţionale aflate în creştere aferente sistemelor de pensii şi de sănătate, dar şi altor costuri aferente vârstelor înaintate*37). Notă

  ──────────

  *37) http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final_RO.pdf

  ──────────
  Direcţii de acţiune:Măsurile implementate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, cuprinse în programele de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă, conduc la formularea următoarelor direcţii de acţiune:1. asigurarea informării privind piaţa muncii şi punerea în contact a şomerilor romi cu angajatorii: a) servicii gratuite de informare şi consiliere profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; b) servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante sau nou-create;2. creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aparţinând minorităţii rome prin încurajarea mobilităţii geografice şi valorificarea capacităţilor antreprenoriale: a) stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau instalare, după caz; b) acordarea gratuită de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare prin înfiinţarea propriei afaceri;3. stimularea încadrării şomerilor indemnizaţi înainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj prin completarea veniturilor salariale;4. dezvoltarea şi certificarea competenţelor profesionale: a) organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; b) servicii gratuite de evaluare şi certificare de competenţe dobândite în sistem informal şi non-formal; c) cuprinderea în programe de ucenicie la locul de muncă;5. stimularea angajatorilor care încadrează persoane aparţinând unor categorii defavorizate pe piaţa muncii prin acordarea de subvenţii;6. acordarea de sprijin financiar pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor noi afaceri: sprijin financiar nerambursabil, precum şi de servicii de consultanţă, mentorat şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare;7. acordarea de acompaniament personalizat tinerilor romi cu risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi oferirea de servicii specifice.Cetăţenii români aparţinând minorităţii rome vor putea beneficia de măsurile finanţate din Fondul Social European 2014-2020 care vor susţine: crearea de locuri de muncă, prin: creşterea adaptabilităţii şi mobilităţii în scop de muncă; crearea unor mecanisme adecvate de căutare a unui loc de muncă; furnizarea serviciilor de ocupare în funcţie de nevoile specifice ale acestora; sprijinirea acţiunilor de ocupare pe cont propriu.Din Fondul Social European 2014-2020 vor fi acordate stimulente financiare/subvenţii persoanelor din cadrul comunităţilor defavorizate şi grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor de etnie romă, în vederea încurajării intrării sau menţinerii lor pe piaţa muncii, în paralel cu asigurarea tranziţiei de la sistemul de protecţie socială către piaţa muncii.Fondul Social European 2014-2020 va finanţa consilierea şi pregătirea profesională pentru antreprenorii din sectorul social, entităţile din economia socială/întreprinderile sociale de inserţie, precum şi măsuri de integrare socioeconomică a persoanelor din comunităţile marginalizate, inclusiv a celor cu o pondere semnificativă a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, precum şi dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale la nivelul comunităţilor locale.Tinerii de etnie romă (16-24 ani) pot beneficia de măsuri destinate integrării lor pe piaţa forţei de muncă sau de îmbunătăţire a competenţelor, în special cei care nu au un loc de muncă sau care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv prin implementarea "garanţiei pentru tineri".C. SănătateObiective specifice:1. îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, inclusiv al celor din comunităţile tradiţionale rome, la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate;2. reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în populaţia romă;3. creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor cu romi, monitorizarea şi evaluarea acestora;4. prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate.Direcţii de acţiune:1. îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate: a) dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de bază şi promovarea asigurării de servicii integrate în domeniile protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar:(i) continuarea înfiinţării de centre comunitare pilot (multifuncţionale) la nivel local;(ii) îmbunătăţirea cadrului normativ de funcţionare a asistenţei comunitare în sănătate;(iii) formarea unui grup de lucru permanent cu scopul de a analiza situaţiile identificate şi a elabora şi promova proiecte de acte normative, atât în interiorul Ministerului Sănătăţii, cât şi pe circuitul interministerial, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ privind serviciile comunitare de bază şi funcţionarea acestora în sistem integrat;(iv) asigurarea controlului metodologic de către autorităţile publice centrale şi locale:- standarde şi proceduri privind serviciile comunitare integrate;- monitorizarea semestrială şi evaluarea periodică a funcţionării sistemului de servicii integrate;(v) extinderea la nivel naţional a reţelei de centre comunitare care furnizează servicii de bază integrate;(vi) dezvoltarea capacităţii instituţionale a furnizorilor de servicii de sănătate la nivel comunitar:- instruire şi formare;- elaborarea de instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri şi protocoale de practică;(vii) angajarea, cu prioritate, a unui asistent medical comunitar rom în comunităţile rurale cu cetăţeni români aparţinând acestei minorităţi;(viii) sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a tinerilor romi absolvenţi cu studii în domeniul medical, în vederea angajării acestora pe piaţa muncii, inclusiv în comunităţile cu populaţie preponderent romă; b) creşterea ponderii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în sistemul asigurărilor sociale de sănătate:(i) informarea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;(ii) creşterea ponderii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care beneficiază de serviciile de asistenţă medicală primară;(iii) monitorizarea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome neasigurate la pachetul minimal de servicii de sănătate;2. reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente la cetăţenii români aparţinând minorităţii rome: a) reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi netransmisibile în rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome:(i) creşterea acoperirii vaccinale la copiii din categoriile vulnerabile;(ii) implementarea de programe adaptate specificului diverselor comunităţi de romi sau mixte privind prevenţia primară şi depistarea precoce a bolilor cronice netransmisibile cu prevalenţă crescută în rândul populaţiei rome;(iii) implementarea de programe de prevenire a bolilor transmisibile;(iv) dezvoltarea de parteneriate între structurile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, autorităţile publice locale şi societatea civilă în domeniul promovării sănătăţii şi implementarea de programe şi proiecte în acest domeniu; b) creşterea prevalenţei utilizării planificării familiale, în special în rândul tinerelor rome, şi implementarea de intervenţii adresate sănătăţii femeii şi copilului:(i) informarea şi consilierea femeilor şi fetelor rome privind sănătatea reproducerii, riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei şi copilului, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane;(ii) extinderea gradului de acoperire teritorială cu măsuri de contracepţie gratuite;(iii) creşterea capacităţii personalului din reţeaua comunitară în domeniul sănătăţii reproducerii şi sănătăţii mamei şi copilului;3. creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor cu cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, monitorizarea şi evaluarea acestora: a) dezvoltarea de programe de formare pentru autorităţile locale în domeniul politicilor de sănătate bazate pe elemente concrete, al sănătăţii publice şi organizării sistemului de servicii de sănătate; b) identificarea şi inventarierea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc atât în mediul urban, cât şi în mediul rural; c) elaborarea şi implementarea de planuri de sănătate locale, judeţene şi regionale adaptate specificului fiecărei comunităţi; d) furnizarea de asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea planurilor de sănătate; e) consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte recunoaşterea şi reacţia la problemele de sănătate ale romilor şi ale altor grupuri vulnerabile, precum şi formarea acestora în accesarea fondurilor europene cu care să faciliteze intervenţia necesară; f) elaborarea unor instrumente standardizate de analiză, colectare de date, planificare, comunicare între autorităţile publice locale şi centrale implicate în asigurarea asistenţei medicale comunitare;4. prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate: a) promovarea educaţiei pentru nediscriminarea grupurilor vulnerabile în învăţământul cu profil medical preuniversitar, universitar, postuniversitar; b) înfiinţarea de către fiecare consiliu judeţean a unei linii verzi de sesizare a discriminării pacienţilor romi care accesează serviciile de sănătate;D. Locuire şi mică infrastructurăObiectiv specific:Asigurarea condiţiilor decente de locuit în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, inclusiv în comunităţile de romi, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi la infrastructura de utilităţi publice.În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul de competenţă, au fost identificate următoarele priorităţi:1. realizarea de construcţii de locuinţe sociale la care să aibă acces nediscriminatoriu cetăţenii români aparţinând minorităţii rome cu venituri reduse;2. reabilitarea unor clădiri, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale, din zonele cu populaţie romă defavorizată;3. dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice în comunităţile locale cu populaţie romă defavorizată;4. dezvoltarea unor programe de regenerare urbană integrată şi eradicare a habitatului insalubru, în baza unei legi şi a unei metodologii specifice;5. elaborarea cadrului strategic prin care vor fi elaborate şi implementate proiecte integrate de dezvoltare locală, cu finanţare FESI, destinate reducerii sărăciei populaţiei defavorizate de la nivel urban;6. identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate;7. asigurarea cadrului legislativ şi metodologic adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de locuit şi a dezvoltării zonelor dezavantajate;8. cadastru şi intabularea gratuită a proprietăţilor imobiliare, cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome.Direcţii de acţiune în domeniile locuire şi mică infrastructură:1. susţinerea proiectelor de construire şi/sau reabilitare a locuinţelor sociale, astfel încât persoanele din categoriile defavorizate, în special cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, să poată beneficia de spaţii de locuire, inclusiv cu implicarea cetăţenilor romi în construcţia/reabilitarea locuinţelor respective (activitate care va avea impact atât în domeniul ocupării, cât şi în domeniul responsabilizării acestora);2. asigurarea condiţiilor decente de viaţă persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în special cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, prin dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice;3. implementarea unor programe de construcţii de locuinţe în zonele cu populaţie romă defavorizată;4. elaborarea procedurilor prin care vor fi elaborate şi implementate proiecte integrate de dezvoltare locală, cu finanţare FESI, destinate reducerii sărăciei populaţiei defavorizate de la nivel urban;5. definirea mecanismelor pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor de regenerare urbană;6. asigurarea cadrului de reglementări şi de instrumente de intervenţie (inclusiv proiecte-pilot), în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a grupurilor vulnerabile (inclusiv romi);7. identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate, în baza strategiei naţionale a locuirii;8. simplificarea procedurii de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare;9. înregistrarea sistematică gratuită a proprietăţilor în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară (cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome);10. campanii de informare şi sensibilizare publică cu scopul înştiinţării cetăţenilor (cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome) cu privire la desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, beneficiile ce decurg şi modul de implicare a deţinătorilor de proprietăţi din zona respectivă;11. participarea grupurilor vulnerabile şi a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în cadrul procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor;12. consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale în vederea planificării strategice şi accesării de fonduri externe nerambursabile destinate incluziunii romilor.E. CulturăObiectiv specific:Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, istorie, patrimoniu) a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Direcţii de acţiune:1. iniţierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, acordând o atenţie deosebită tinerilor: a) organizarea unor expoziţii tematice care să reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei romilor pe teritoriul României, în vederea înfiinţării unui muzeu de profil; b) sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea culturii români, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura români, a cercetărilor interculturale şi a lucrărilor cultural-ştiinţifice referitoare la romi; c) fondarea unui ansamblu artistic-muzical în cadrul Centrului Naţional de Cultură a Romilor şi a unui repertoriu specific; d) atragerea unor muzicieni care să constituie un atelier de creaţie muzicală specifică; e) facilitarea manifestării artei teatrale şi cinematografice cu tematică romă sau în limba români, în instituţiile de cultură locale; f) valorificarea contribuţiilor muzicale ale lăutarilor şi muzicanţilor romi, organizarea de festivaluri anuale, la nivel local;2. proiecte de promovare a interculturalităţii şi a culturii romilor în spaţiul public.F. Infrastructură şi servicii socialeObiectiv specific:Dezvoltarea de către instituţiile publice a unor măsuri care să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv ale cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în domeniile: protecţia copilului, dezvoltare comunitară, justiţie şi ordine publică.Direcţii de acţiune:1. protecţia copilului: a) educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la drepturile copilului în familie; b) sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte atât dispoziţiile legale privind primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, cât şi sancţiunile ce decurg din nerespectarea obligaţiilor părinteşti; c) promovarea valorilor familiale prin campanii de informare şi sensibilizare; d) dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie şi asigurarea creşterii şi educării acestuia în cadrul comunităţii; e) desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii abuzului şi neglijării copilului şi a violenţei familiale;2. justiţie şi ordine publică: a) organizarea unor campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; b) derularea unor programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea corectă a cazurilor de discriminare; c) identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă, prin mediere comunitară, fără caracter judiciar, a stărilor conflictuale susceptibile a genera violenţă familială, comunitară sau/şi interetnică; d) iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare cu cetăţenii români aparţinând minorităţii rome; e) continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne;3. administraţie şi dezvoltare comunitară: a) evaluarea anuală a activităţii BJR, precum şi a experţilor locali pentru problemele romilor care activează în cadrul primăriilor; b) introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, învăţământ etc. a unor module didactice referitoare la istoria, cultura şi situaţia socioeconomică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; c) continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate; d) realizarea şi difuzarea de materiale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării, în cadrul unor campanii locale, judeţene sau/şi naţionale; e) asigurarea reprezentării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în structurile administraţiei publice locale.Toate direcţiile de acţiune pentru fiecare sector, planurile sectoriale de măsuri prezentate în anexa nr. 1 şi tipurile de indicatori din anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta strategie.A. Educaţie*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1.│Numărul circumscripţiilor şcolare cu pondere │Sistem de culegere şi monitorizare │Sistem de culegere şi monitorizare││ │elevi romi de minimum 15% în care este │date implementat în 300 de │date implementat în toate şcolile ││ │implementat un sistem de culegere şi │circumscripţii şcolare unde ponderea│unde ponderea elevilor romi este ││ │monitorizare a datelor privind cuprinderea │elevilor romi este de minimum 15% │de minimum 15% ││ │copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi │ │ ││ │şcolară (7-16 ani) într-o formă de învăţământ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Numărul copiilor romi de vârstă ante- │5.800 copii romi de vârstă ante- │30.000 copii romi de vârstă ante- ││ │preşcolară şi preşcolară care nu sunt înscrişi│preşcolară şi preşcolară beneficiari│preşcolară şi preşcolară ││ │la grădiniţă, beneficiari de sprijin pentru a │de sprijin pentru a se înscrie la │beneficiari de suport pentru a se ││ │se înscrie la grădiniţă şi a beneficia de │grădiniţă şi a beneficia de educaţie│înscrie la grădiniţă şi a ││ │educaţie preşcolară (identificare, consiliere │ante-preşcolară/preşcolară/ │beneficia de educaţie ante- ││ │parentală, haine, hrană, scurtarea duratei │şcolară*38) │preşcolară/ preşcolară/şcolară ││ │necesare pentru a ajunge la cea mai apropiată │ │ ││ │grădiniţă etc.) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Rata de participare la educaţie timpurie │Creşterea la cel puţin 50% în anul │Creşterea la 70% în anul 2020 ││ │(preşcolară) a copiilor cu vârste între │2016 (faţă de 37% în 2011)*39) │(faţă de 37% în 2011) ││ │3-5 ani │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Numărul copiilor romi cu vârstă aferentă │2.000 de copii romi cu vârstă │Toţi copiii din grupuri ││ │nivelului primar şi gimnazial în afara │aferentă nivelului primar sau │vulnerabile (inclusiv romi) cu ││ │sistemului educaţional, care primesc sprijin │gimnazial beneficiari de sprijin │vârstă aferentă nivelului primar ││ │pentru a se înscrie şi a urma efectiv │pentru a se înscrie şi a urma │şi gimnazial beneficiari de ││ │cursurile şcolare (identificare, consiliere │efectiv cursurile şcolare │sprijin pentru a se înscrie şi a ││ │parentală, haine, hrană, scurtarea duratei │ │urma efectiv cursurile şcolare ││ │necesare pentru a ajunge la cea mai apropiată │ │ ││ │grădiniţă etc.) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 5.│Numărul copiilor romi cu vârste între 7-14 ani│Reducerea cu 10% (faţă de anul 2011)│Toţi copiii din grupuri ││ │(nivel primar + gimnazial) care nu urmează │a numărului copiilor cu vârste între│vulnerabile (inclusiv romi) cu ││ │şcoala │7-14 ani care nu urmează şcoala │vârste între 7-14 ani urmează ││ │ │ │şcoala │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 6.│Număr de elevi romi beneficiari de program │10.000 de elevi romi beneficiari de │40.000 de elevi romi beneficiari ││ │şcolar suport "Şcoală după şcoală" │programe-suport "Şcoală după şcoală"│de programe-suport "Şcoală după ││ │ │ │şcoală" │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 7.│Număr de cetăţeni români aparţinând │5.000 de cetăţeni români aparţinând │20.000 de cetăţeni români ││ │minorităţii rome care şi-au îmbunătăţit │minorităţii rome şi-au îmbunătăţit │aparţinând minorităţii rome şi-au ││ │nivelul educaţional ca beneficiari de program │nivelul educaţional în urma │îmbunătăţit nivelul educaţional în││ │şcolar suport "A doua şansă" │participării la un program-suport │urma participării la un program- ││ │ │"A doua şansă" │suport "A doua şansă" │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 8.│Pondere persoane analfabete din totalul │Reducere de la 14,1% în 2011*40) la │Reducere de la 14,1% în 2011*41) ││ │cetăţenilor români aparţinând minorităţii │13,1% în 2016. Acest fapt presupune │la 10% în 2020. Acest fapt ││ │rome cu vârsta de peste 10 ani │alfabetizarea a 5.000 de persoane │presupune alfabetizarea a încă ││ │ │aparţinând minorităţii rome în │15.000 de cetăţeni români ││ │ │următorii 2 ani │aparţinând minorităţii rome până ││ │ │ │în 2020 (în plus faţă de cei ││ │ │ │alfabetizaţi în intervalul ││ │ │ │2015-2016) │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 9.│Număr de elevi din mediul rural din categorii │10.000 de copii din mediul rural din│Acordarea de transport gratuit ││ │vulnerabile (cu precădere romi), din │categorii vulnerabile (cu precădere │(în baza carnetului de elev) ││ │localităţi unde ponderea elevilor romi din │romi), din localităţi unde ponderea │tuturor copiilor vulnerabili ││ │şcoală este de minimum 15%, care beneficiază │elevilor romi din şcoală este de │(inclusiv copiii romi) ││ │de transport şcolar gratuit │minimum 15%, beneficiari de │ ││ │ │transport gratuit la şcoală │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│10.│Număr de copii din categorii vulnerabile (cu │10.000 de părinţi ai unor copii din │50.000 de părinţi ai unor copii ││ │precădere romi) în risc de abandon şcolar, ale│categorii vulnerabile (cu precădere │din categorii vulnerabile (cu ││ │căror familii au primit suport pentru │romi) în risc de abandon şcolar, │precădere romi) în risc de abandon││ │creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii │beneficiari de suport pentru │şcolar, beneficiari de suport ││ │(informare, mediere, formare) │creşterea şanselor de ocupare pe │pentru creşterea şanselor de ││ │ │piaţa muncii (informare, mediere, │ocupare pe piaţa muncii ││ │ │formare) │(informare, mediere, formare) │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│11.│Număr de copii din categorii vulnerabile (cu │10.000 de copii din categorii │30.000 de copii din categorii ││ │precădere romi) în risc de abandon şcolar, │vulnerabile (cu precădere romi) în │vulnerabile (cu precădere romi) ││ │care au beneficiat de programe pentru │risc de abandon şcolar, beneficiari │în risc de abandon şcolar, ││ │îmbunătăţirea situaţiei socioeconomice în │de suport pentru îmbunătăţirea │beneficiari ai unor astfel de ││ │aspectele care le blochează incluziunea │situaţiei socioeconomice în │programe ││ │educaţională (hrană, haine, condiţii de │aspectele care le blochează │ ││ │locuire, stare de sănătate etc.) │incluziunea educaţională (hrană, │ ││ │ │haine, condiţii de locuire, stare de│ ││ │ │sănătate etc.) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│12.│Număr de şcoli în care învaţă elevi romi în │200 de şcoli în care învaţă elevi │Toate şcolile în care învaţă elevi││ │pondere de minimum 15%, în care nu s-a │romi în pondere de minimum 15%, │romi cu pondere de minimum 15%, în││ │intervenit prin alte programe similare de │reabilitate şcolar │care nu s-a intervenit prin alte ││ │reabilitare şcolară │ │programe similare de reabilitare ││ │ │ │şcolară reabilitate şcolar │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│13.│Număr de studenţi romi înscrişi pe locuri │800 de tineri romi înscrişi la │1.000 de tineri romi înscrişi la ││ │speciale la universitate │facultate pe locuri distincte │facultate pe locuri distincte ││ │ │destinate candidaţilor romi (faţă │destinate candidaţilor romi ││ │ │de 600 în 2013) │(faţă de 600 în 2013) │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│14.│Număr de mediatori şcolari formaţi, cu accent │252 de mediatori formaţi │ ││ │pe managementul problemelor asociate educaţiei│ │ ││ │incluzive pentru copii romi │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│15.│Număr de mediatori şcolari încadraţi şi │Încadrarea şi angajarea a minimum │Încadrarea şi angajarea de ││ │angajaţi în unităţile de învăţământ care │600 de mediatori şcolari în │mediatori şcolari în toate cele ││ │necesită mediere şcolară │unităţile de învăţământ care │1.680 de unităţi de învăţământ în ││ │ │necesită mediere şcolară │care numărul de copii şi elevi ││ │ │ │romi este de minimum 15% │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│16.│Număr de cadre didactice iniţiate/ │252 de persoane formate ca │ ││ │perfecţionate în cunoştinţe de limba români, │potenţiali educatori, învăţători, │ ││ │principiile şcolii incluzive, a cunoaşterii şi│profesori de limba români │ ││ │aplicării elementelor de istorie, cultură a │ │ ││ │romilor │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│17.│Număr de judeţe care au elaborate planuri de │Toate judeţele (42) vor avea │În toate şcolile segregarea ││ │prevenire a segregării şcolare pe criteriu │elaborate planuri de prevenire a │şcolară este prevenită şi ││ │etnic │segregării şcolare pe criteriu │eliminată. ││ │ │etnic. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│18.│Îmbunătăţirea legislaţiei antidiscriminare │Modificarea Ordinului nr. 1.540 din │ ││ │prin includerea de acţiuni şi măsuri │19 iulie 2007 cu completări privind │ ││ │obligatorii în cazurile de segregare etnică │acţiuni şi măsuri obligatorii, în │ ││ │constatate │cazurile de segregare etnică │ ││ │ │constatate │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│19.│Numărul elevilor romi care studiază în şcoală │Creşterea cu aproximativ 10% a │Creşterea cu aproximativ 15% a ││ │limba români ori disciplina istoria şi │numărului de elevi romi care │numărului de elevi romi care ││ │tradiţiile romilor (la clasele a VI-a-a VII-a,│studiază în şcoală limba români şi/ │studiază în şcoală limba români ││ │în trunchiul comun ori ca disciplină opţională│sau istoria şi tradiţiile romilor │şi/sau istoria şi tradiţiile ││ │la alte clase) │ │cultura romilor în şcoală │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│20.│Numărul de elevi romi înscrişi în clase/secţii│Creşterea cu 10% a numărului de │Creşterea cu 15% a numărului de ││ │cu predare în limba români │elevi romi înscrişi în clase/secţii │elevi romi înscrişi în clase/ ││ │ │cu predare în limba români │secţii cu predare în limba români │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│21.│Includerea în programele şcolare de la toate │Programele şcolare revizuite cuprind│În întreg curriculumul naţional şi││ │nivelurile de învăţământ (în nota de │elemente privind diversitatea şi, │în toate manualele şcolare sunt ││ │prezentare, activităţi de învăţare, │în baza lor, manualele şcolare │prezente elemente care promovează ││ │recomandări metodologice, teme/conţinuturi │promovează diversitatea, indiferent │în mod explicit diversitatea. ││ │ale învăţării) a unor elemente specifice │de disciplină. │ ││ │diversităţii, inclusiv cu elemente privind │ │ ││ │romii (în acord cu prevederile OMECT │ │ ││ │nr. 1.529/2007) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│22.│Număr de cadre didactice beneficiare ale │Aproximativ 500 de cadre │Aproximativ 500 de cadre ││ │cursurilor de formare continuă pe teme │didactice/an │didactice/an ││ │referitoare la diversitate │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *38) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011.

  *39) The World Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern Europe, 2012, p. 12.

  *40) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011.

  *41) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011.

  ──────────
  B. Ocuparea forţei de muncă*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de cetăţeni români aparţinând │70.000 de cetăţeni români aparţinând│Cel puţin 75.000 de cetăţeni ││ │minorităţii rome care au accesat măsurile │minorităţii rome care au accesat │români aparţinând minorităţii rome││ │active │măsurile active │care au accesat măsurile active/ ││ │ │ │4.500 de persoane ocupate în urma ││ │ │ │accesării măsurilor active │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Număr de cetăţeni români aparţinând │5.000 de români aparţinând │Cel puţin 7.500 de cetăţenii ││ │minorităţii rome informate şi consiliate │minorităţii rome informate şi │români aparţinând minorităţii rome││ │ │consiliate │informate şi consiliate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Număr de cetăţeni români aparţinând │Cel puţin 5.000 de persoane mediate,│Cel puţin 7.500 de persoane ││ │minorităţii rome mediate │din care cel puţin 2.000 de persoane│mediate, din care cel puţin 4.000 ││ │Număr de persoane încadrate ca urmare a │încadrate ca urmare a medierii │de persoane încadrate ca urmare a ││ │medierii │ │medierii │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Număr de cetăţeni români aparţinând │60 de persoane cărora li s-a aplicat│Cel puţin 100 de persoane cărora ││ │minorităţii rome cărora li s-a aplicat măsura:│măsura: stimularea mobilităţii │li s-a aplicat măsura: stimularea ││ │stimularea mobilităţii forţei de muncă prin │forţei de muncă prin acordarea de │mobilităţii forţei de muncă prin ││ │acordarea de prime de încadrare sau instalare,│prime de încadrare sau instalare, │acordarea de prime de încadrare ││ │după caz │după caz │sau instalare, după caz │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 5.│Număr de cetăţeni români aparţinând │1.000 de cetăţeni români aparţinând │1.500 de persoane aparţinând ││ │minorităţii rome formaţi în meserii/calificări│minorităţii rome formate în meserii/│minorităţii rome formate în ││ │cerute pe piaţa muncii │calificări cerute pe piaţa muncii │meserii/calificări cerute pe piaţa││ │ │ │muncii │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 6.│Număr de persoane aparţinând minorităţii rome │100 de persoane aparţinând │100 de persoane aparţinând ││ │evaluate şi certificate în competenţe │minorităţii rome evaluate/an şi │minorităţii rome evaluate/an şi ││ │dobândite nonformal │certificate în competenţe dobândite │certificate în competenţe ││ │ │nonformal │dobândite nonformal │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 7.│Număr de persoane cărora li s-a aplicat │100 de persoane cărora li s-a │150 de persoane cărora li s-a ││ │măsura: acordarea de subvenţii angajatorilor │aplicat măsura: acordarea de │aplicat măsura: acordarea de ││ │pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor │subvenţii angajatorilor pentru │subvenţii angajatorilor pentru ││ │categorii dezavantajate sau cu acces mai greu │încadrarea persoanelor aparţinând │încadrarea persoanelor aparţinând ││ │pe piaţa muncii │unor categorii dezavantajate sau cu │unor categorii dezavantajate sau ││ │ │acces mai greu pe piaţa muncii │cu acces mai greu pe piaţa muncii │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 8.│Număr de persoane cărora li s-a aplicat │50 de persoane cărora li s-a aplicat│100 de persoane cărora li s-a ││ │măsura: acordarea de acompaniament │măsura: acordarea de acompaniament │aplicat măsura: acordarea de ││ │personalizat tinerilor cu risc de │personalizat tinerilor cu risc de │acompaniament personalizat ││ │marginalizare socială prin încheierea de │marginalizare socială prin │tinerilor cu risc de marginalizare││ │contracte de solidaritate şi oferirea de │încheierea de contracte de │socială prin încheierea de ││ │servicii specifice, inclusiv prin acordarea de│solidaritate şi oferirea de servicii│contracte de solidaritate şi ││ │subvenţii angajatorilor de inserţie care │specifice, inclusiv prin acordarea │oferirea de servicii specifice, ││ │încadrează persoane din această categorie │de subvenţii angajatorilor de │inclusiv prin acordarea de ││ │ │inserţie care încadrează persoane │subvenţii angajatorilor de ││ │ │din această categorie │inserţie care încadrează persoane ││ │ │ │din această categorie │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul persoanelor incluse în măsurile 1 şi 2 ale capitolului "Ocupare" poate fi mai mare decât cel menţionat ca indicator. Ţintele propuse se referă numai la persoanele care se declară conform legii ca aparţinând minorităţii rome.

  ──────────
  C. Sănătate*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ 1.│Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi ││ │curative, integrate şi de calitate: │├───┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│(1)│a) % populaţie rurală acoperită cu servicii │Centre comunitare care furnizează │Centre comunitare care furnizează ││ │comunitare, dezagregat pe judeţ/regiune; │servicii de bază integrate medico- │servicii de bază integrate medico-││ │gravide/copii sub 5 ani; beneficiari romi │sociale extinse la nivel naţional │sociale extinse la nivel naţional ││ │b) Nr. de AMC şi MSR*42) angajaţi │ │ ││ │c) Nr. (%) comunităţi rurale acoperite cu │ │ ││ │asistenţi medicali comunitari romi (din total │ │ ││ │comunităţi cu AMC) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(2)│Legislaţie primară şi secundară aprobată de │Cadrul normativ privind serviciile │Cadrul normativ privind serviciile││ │Guvern │de sănătate comunitare îmbunătăţit │de sănătate comunitare coerent, ││ │ │ │aplicabil şi sustenabil │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(3)│Compleanţa la standarde (% furnizori servicii │- Grup de lucru permanent │Standarde şi proceduri de lucru ││ │comunitare care raportează conform │interministerial cu participarea │definite ││ │standardelor) │societăţii civile │ ││ │ │- Standarde şi proceduri de lucru │ ││ │ │definite │ ││ │ │- Plan de monitorizare şi evaluare │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(4)│Procent de furnizori de servicii de bază │Furnizori de servicii de bază │Furnizori de servicii de bază ││ │comunitare instruiţi (din total angajaţi) │comunitare instruiţi şi/sau │comunitare instruiţi şi/sau ││ │ │formaţi*43) conform ghidurilor şi │formaţi*44) conform ghidurilor şi ││ │ │procedurilor definite │procedurilor definite │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(5)│Rapoarte de evaluare a asistenţei comunitare │Plan standardizat de monitorizare şi│Plan standardizat de monitorizare ││ │integrate (2016, 2018, 2020) │evaluare a asistenţei comunitare │şi evaluare a asistenţei ││ │ │ │comunitare │├───┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ 2.│Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în ││ │rândul populaţiei rome: │├───┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│(1)│Procentul (%) persoanelor rome cu calitate de │Creşterea numărului cetăţenilor │Creşterea numărului cetăţenilor ││ │asigurat de sănătate din total asiguraţi/judeţ│români aparţinând minorităţii rome │români aparţinând minorităţii rome││ │ │cu calitate de asigurat de │cu calitate de asigurat de ││ │ │sănătate*45) │sănătate*46) │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(2)│Procentul (%) persoane rome cu minimum 1 │Creşterea ponderii populaţiei rome │Creşterea ponderii populaţiei rome││ │vizită la medicul de familie pe an*47) │care beneficiază de serviciile de │care beneficiază de serviciile de ││ │Procentul (%) populaţie romă neasigurată │asistenţă medicală primară │asistenţă medicală primară ││ │beneficiară de servicii de sănătate*48) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(3)│Procent (%) persoane rome informate (indicator│Creşterea ponderii populaţiei │Creşterea ponderii populaţiei ││ │dezagregat pe judeţe, pe tipuri de comunităţi/│informate asupra dreptului la │informate asupra dreptului la ││ │grupuri) │pachetul minimal de servicii de │pachetul minimal de servicii de ││ │ │sănătate pentru persoanele care nu │sănătate pentru persoanele care nu││ │ │sunt incluse în sistemul │sunt incluse în sistemul ││ │ │asigurărilor sociale de sănătate │asigurărilor sociale de sănătate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(4)│Procent acoperire vaccinală la copil (conform │Creşterea acoperirii vaccinale la │Creşterea acoperirii vaccinale la ││ │JAF*49)). Procent (%) mame rome informate │copiii din categoriile vulnerabile, │copiii din categoriile ││ │asupra campaniilor de imunizare │inclusiv romi │vulnerabile, inclusiv romi │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(5)│Număr pacienţi romi cu HTA, DZ, BPOC*50), │Programe de prevenţie primară şi │Programe de prevenţie primară şi ││ │monitorizaţi în AMP conform ghidurilor de │depistare precoce a bolilor cronice │depistare precoce a bolilor ││ │practică │prevalente populaţiei rome, │cronice prevalente populaţiei ││ │ │implementate în fiecare regiune- │rome, implementate în fiecare ││ │ │judeţ │regiune-judeţ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(6)│Procent (%) populaţie romă beneficiară de │Programe de prevenire a bolilor │Programe de prevenire a bolilor ││ │programe de prevenire a bolilor transmisibile │transmisibile, în special │transmisibile, în special ││ │Raport anual privind bolile transmisibile │tuberculoză şi HIV/SIDA adresate │tuberculoză şi HIV/SIDA adresate ││ │prioritare │romilor, implementate în fiecare │romilor, implementate în fiecare ││ │ │regiune-judeţ │judeţ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(7)│Procent (%) populaţie romă beneficiară de │Programe de promovare a unui stil de│Programe de promovare a unui stil ││ │programe de promovare a unui stil de viaţă │viaţă sănătos (campanii) adresate │de viaţă sănătos (campanii) ││ │sănătos │romilor, implementate în fiecare │adresate romilor, implementate în ││ │ │regiune-judeţ │fiecare regiune-judeţ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(8)│Procent (%) femei rome care beneficiază de │Servicii de planificare familială │Servicii de planificare familială ││ │servicii de planificare familială/an │şi măsuri de contracepţie gratuite │şi măsuri de contracepţie gratuite││ │ │disponibile │disponibile │├───┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ 3.│Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de ││ │sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi: │├───┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│(1)│Număr de persoane din structurile CJ/APL*51) │Creşterea numărului de persoane din │Creşterea numărului de persoane ││ │formate în domeniul politicilor de sănătate │structurile CJ/APL*52) formate în │din structurile CJ/APL*53) formate││ │bazate pe dovezi, al sănătăţii publice şi │domeniul politicilor de sănătate │în domeniul politicilor de ││ │organizării sistemului de servicii de sănătate│bazate pe dovezi, al sănătăţii │sănătate bazate pe dovezi, al ││ │ │publice şi organizării sistemului │sănătăţii publice şi organizării ││ │ │de servicii de sănătate │sistemului de servicii de sănătate│├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(2)│Număr de populaţie vulnerabilă pe furnizor de │Creşterea numărului de populaţie │Creşterea numărului de populaţie ││ │servicii comunitare integrate │vulnerabilă pe furnizor de servicii │vulnerabilă pe furnizor de ││ │ │comunitare integrate │servicii comunitare integrate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(3)│Număr (%) de planuri locale, judeţene şi │Planuri de sănătate locale, judeţene│Planuri de sănătate locale, ││ │regionale realizate conform standardului MS │şi regionale elaborate conform │judeţene şi regionale elaborate ││ │ │standardelor naţionale │conform standardelor naţionale │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(4)│Rapoarte naţionale de cercetare privind │Instrumente standardizate de │Instrumente standardizate de ││ │sănătatea romilor (2016, 2018, 2020) │analiză/ colectare date/planificare/│analiză/ colectare date/ ││ │ │comunicare între autorităţile │planificare/comunicare între ││ │ │publice locale şi centrale privind │autorităţile publice locale şi ││ │ │sănătatea romilor implementate │centrale privind sănătatea romilor││ │ │ │implementate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(5)│Procent de realizare a măsurilor planurilor │Realizarea/implementarea măsurilor │Realizarea/implementarea măsurilor││ │de sănătate judeţene/locale/regionale de │planurilor de sănătate judeţene/ │planurilor de sănătate judeţene/ ││ │servicii de sănătate │locale/regionale de servicii de │locale de servicii de sănătate ││ │ │sănătate │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ 4.│Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate: │├───┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│(1)│a. Număr (%) de instituţii de învăţământ │Educaţia pentru nediscriminarea │Educaţia pentru nediscriminarea ││ │medical care au în curriculum de formare un │grupurilor vulnerabile este inclusă │grupurilor vulnerabile este ││ │astfel de curs │în învăţământul cu profil medical │inclusă în învăţământul cu profil ││ │b. Număr anual de cursanţi │preuniversitar, universitar, │medical preuniversitar, ││ │ │postuniversitar │universitar, postuniversitar │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(2)│a. Număr (%) de beneficiari informaţi/ │Furnizorii de servicii comunitare │Furnizorii de servicii comunitare ││ │consiliaţi │sunt formaţi în prevenirea/ │sunt formaţi în prevenirea/ ││ │ │combaterea discriminării pacienţilor│combaterea discriminării ││ │ │romi │pacienţilor romi │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(3)│Număr de cazuri de discriminare în acordarea │Consiliile de etică ale spitalelor │Consiliile de etică ale spitalelor││ │serviciilor medicale în unităţile medicale │cu mecanisme funcţionale de │cu mecanisme funcţionale de ││ │instrumentate anual │monitorizare şi instrumentare a │monitorizare şi instrumentare a ││ │ │cazurilor de discriminare a │cazurilor de discriminare a ││ │ │pacienţilor romi │pacienţilor romi │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(4)│Număr de cazuri raportate │Fiecare consiliu judeţean dispune de│Fiecare consiliu judeţean dispune ││ │Rapoarte anuale de monitorizare şi evaluare │o linie verde pentru sesizarea │de o linie verde pentru sesizarea ││ │ │cazurilor de discriminare a │cazurilor de discriminare a ││ │ │pacienţilor romi care accesează │pacienţilor romi care accesează ││ │ │serviciile de sănătate │serviciile de sănătate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│(5)│Număr de cazuri analizate de Colegiul │Procedura de aplicare a Ordonanţei │Procedura de aplicare a Ordonanţei││ │Medicilor, raportate anual în fiecare judeţ de│nr. 137/2003, aplicată de CMR. │nr. 137/2003, aplicată de CMR. ││ │observatorii incluşi în comisiile de etică │Includerea unor observatori din │Includerea unor observatori din ││ │ale colegiilor medicilor judeţene │structurile ANR în toate comisiile │structurile ANR în toate comisiile││ │ │judeţene de etică ale colegiilor │judeţene de etică ale colegiilor ││ │ │medicilor care instrumentează cazuri│medicilor care instrumentează ││ │ │de discriminare a romilor. │cazuri de discriminare a romilor │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *42) AMC (Asistente medicale comunitare), MSR (Mediatori sanitari romi).

  *43) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  *44) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  *45) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare.

  *46) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare.

  *47) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare şi medicină de familie.

  *48) Idem 3, 4.

  *49) Joint Assessment Framework este un sistem de evaluare bazat pe indicatori elaborat la nivelul Comisiei Europene în contextul Strategiei Europa 2020.

  *50) HTA (hipertensiune arterială); DZ (diabet zaharat); BPOC (boli pulmonare obstructive cronice).

  *51) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  *52) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  *53) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  ──────────
  D. Locuire şi mică infrastructură*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1.│Implementarea unui proiect de regenerare │Cadru instituţional şi partenerial │ ││ │urbană integrată şi eradicare a habitatului │definit, Grup de lucru constituit │ ││ │insalubru în cartierul Ferentari ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │Strategie de dezvoltare locală │Proiecte individuale aferente ││ │ │integrată, primele proiecte │strategiei implementate, condiţii ││ │ │individuale implementate │de locuire ameliorate, zone ││ │ │ │reabilitate, acces îmbunătăţit la ││ │ │ │servicii sociale │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Elaborare metodologie de analiză şi │Ghid aprobat prin ordin al │Zone cu habitat insalubru ││ │intervenţie cu privire la habitatul insalubru │ministrului şi aplicat de │identificate, număr intervenţii ││ │ │autorităţile publice locale │ale autorităţilor locale realizate│├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Elaborarea lucrării "Analiză privind aşezările│Reglementări elaborate conform │ ││ │informale din România - evaluarea situaţiei │strategiei naţionale a locuirii │ ││ │actuale în vederea formulării unor │ │ ││ │reglementări şi instrumente de intervenţie" - │ │ ││ │studiu care participă la fundamentarea │ │ ││ │strategiei naţionale a locuirii │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Actualizarea legislaţiei cu privire la │Acte normative modificate sau │ ││ │locuire, în baza consultării grupurilor-ţintă │elaborate, conform nevoilor │ ││ │ │identificate │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 5.│Elaborarea proiectului de lege privind │Lege aprobată │Proiecte de regenerare urbană ││ │regenerarea urbană integrată │ │implementate în baza legii privind││ │ │ │regenerarea urbană integrată │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 6.│Elaborarea Strategiei naţionale a locuirii, │Strategia naţională a locuirii │Evaluări, rapoarte aferente ││ │în cadrul componentei nr. 4 a proiectului │elaborată şi aprobată │monitorizării implementării ││ │"Coordonarea şi selecţia eficientă şi │ │Strategiei ││ │transparentă a proiectelor de infrastructură │ │ ││ │finanţate din instrumente structurale şi de la│ │ ││ │bugetul de stat pentru perioada 2014-2020 │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 7.│Număr de locuinţe nou-construite de care │Creşterea numărului de locuinţe de │ ││ │beneficiază cetăţenii români aparţinând │care beneficiază cetăţenii români │ ││ │minorităţii rome confruntate cu riscul │aparţinând minorităţii rome │ ││ │sărăciei şi excluziunii │confruntate cu riscul sărăciei şi │ ││ │ │excluziunii │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 8.│Număr de locuinţe reabilitate de care │Creşterea numărului de locuinţe │ ││ │beneficiază cetăţenii români aparţinând │reabilitate │ ││ │minorităţii rome confruntate cu riscul │ │ ││ │sărăciei şi excluziunii │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 9.│Număr de gospodării rome care beneficiază de │Creşterea numărului de gospodării │ ││ │accesul la utilităţi │care să aibă acces la utilităţi │ ││ │ │publice │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│10.│Proiecte integrate prin care se finanţează │Strategii integrate de dezvoltare │Persoane care trăiesc în zone ││ │măsuri destinate incluziunii sociale a │locală │urbane unde s-au implementat ││ │comunităţilor defavorizate (inclusiv cetăţenii│ │strategii de dezvoltare locală ││ │români aparţinând minorităţii rome - nr.) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│11.│Număr de prevederi legale modificate │Simplificarea procedurii de │ ││ │ │înregistrare sistematică gratuită a │ ││ │ │proprietăţilor, eliberarea │ ││ │ │certificatelor pentru înscrierea în │ ││ │ │cartea funciară a posesorilor ca │ ││ │ │proprietari, respectiv dezbaterea │ ││ │ │succesiunilor în cazul │ ││ │ │proprietarilor decedaţi │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│12.│Număr de proprietăţi/hectare înregistrate │Creşterea numărului de proprietăţi │Creşterea numărului de proprietăţi││ │gratuit, în general şi în special pentru │înregistrate gratuit, ca urmare a │înregistrate gratuit, ca urmare a ││ │grupurile vulnerabile şi cetăţenii români │derulării proiectelor de │derulării proiectelor de ││ │aparţinând minorităţii rome │înregistrare sistematică a │înregistrare sistematică a ││ │ │proprietăţilor în 240 UAT │proprietăţilor în 970 UAT │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│13.│Număr de persoane, în general şi în special │Creşterea numărului de persoane, │Creşterea numărului de persoane, ││ │din grupurile vulnerabile şi cetăţenii români │care au înţeles beneficiile ce │care au înţeles beneficiile ce ││ │aparţinând minorităţii rome, care au fost │decurg din înregistrarea gratuită a │decurg din înregistrarea gratuită ││ │implicate în întâlnirile de informare │proprietăţilor şi modul de implicare│a proprietăţilor şi modul de ││ │organizate în cadrul campaniilor de informare │a deţinătorilor de proprietăţi din │implicare a deţinătorilor de ││ │publică locală şi care au participat la │zona respectivă │proprietăţi din zona respectivă ││ │etapele procesului de înregistrare sistematică│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│14.│Numărul de persoane din cadrul grupurilor │Creşterea numărului de persoane din │Creşterea numărului de persoane ││ │vulnerabile şi de cetăţeni români aparţinând │cadrul grupurilor vulnerabile şi al │din cadrul grupurilor vulnerabile ││ │minorităţii rome care au participat la │cetăţenilor români aparţinând │şi al cetăţenilor români ││ │procesul de înregistrare sistematică atât în │minorităţii rome care au fost │aparţinând minorităţii rome care ││ │etapa de informare, cât şi în etapa de │asistaţi la participarea în toate │au fost asistaţi la participarea ││ │publicare a datelor obţinute │etapele procesului de înregistrare │în toate etapele procesului de ││ │ │sistematică a proprietăţilor │înregistrare sistematică a ││ │ │ │proprietăţilor │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│15.│Numărul de unităţi administrativ-teritoriale │Creşterea calităţii planurilor │ ││ │beneficiare ale planurilor locale de acţiune │locale de acţiune privind │ ││ │privind incluziunea cetăţenilor români │incluziunea cetăţenilor români │ ││ │aparţinând minorităţii rome │aparţinând minorităţii rome │ │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘E. Cultură*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1.│Numărul de sesiuni de finanţare realizate │Realizarea unei sesiuni de │Realizarea unei sesiuni de ││ │pentru cercetări etnografice, publicaţii, │finanţare pe an │finanţare pe an ││ │proiecte video şi multimedia destinate │ │ ││ │documentării şi păstrării identităţii rome, │ │ ││ │inclusiv limba români, muzica şi dansul │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Numărul de târguri de meşteşuguri tradiţionale│ │ ││ │ale romilor realizate │Realizarea unui târg/semestru │Realizarea unui târg/semestru │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Numărul de cursuri de formare/perfecţionare │Realizarea unui curs/semestru │Realizarea unui curs/semestru ││ │organizate pentru meşteşugarii romi, precum │Număr cursanţi pe serie - 20 │Număr cursanţi pe serie - 20 ││ │şi numărul de cursanţi │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Numărul de concursuri de meşteşuguri │ │ ││ │tradiţionale rome realizate │Realizarea unui concurs/semestru │Realizarea unui concurs/semestru │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 5.│Numărul de proiecte realizate în cadrul │Realizarea a 2 proiecte/an în │Realizarea a 2 proiecte/an în ││ │Programului naţional de cercetare a arhivelor │cadrul programului │cadrul programului Crearea ││ │naţionale şi locale pentru crearea │ │Centrului Naţional de Documentare ││ │patrimoniului unui Centru Naţional de │ │despre Romi ││ │Documentare despre Romi. │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 6.│Numărul de proiecte realizate în cadrul │Realizarea a 2 proiecte/an │Realizarea a 2 proiecte/an ││ │Programului naţional de cercetare a │ │ ││ │comunităţilor de romi (neamuri, meserii, │ │ ││ │obiceiuri şi tradiţii, graiuri etc.) │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 7.│Numărul de volume despre istoria şi cultura │Publicarea primei cărţi până în anul│Publicarea celei de-a doua cărţi ││ │romilor publicate, precum şi tirajul acestora │2016, cu un tiraj de aproximativ │până în anul 2020, cu un tiraj de ││ │ │3.000 de exemplare │aproximativ 3.000 de exemplare ││ │ │Creşterea gradului de cunoaştere a │Creşterea gradului de cunoaştere ││ │ │culturii şi simbolurilor │a culturii şi simbolurilor ││ │ │identităţii rome │identităţii rome │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 8.│Numărul de plăci memoriale referitoare la │Amplasarea anuală a unei plăci │Amplasarea anuală a unei plăci ││ │personalităţi rome şi la momente din istoria │memoriale │memoriale ││ │romilor amplasate │Punerea în valoare, în circuitul │Punerea în valoare, în circuitul ││ │ │naţional şi internaţional, a │naţional şi internaţional, a ││ │ │principalelor momente din istoria │principalelor momente din istoria ││ │ │romilor │romilor │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 9.│Numărul de monumente de for public referitoare│Amplasarea unui monument de for │Amplasarea a trei monumente de for││ │la istoria şi cultura romilor amplasate │public până în anul 2016 │public până în anul 2020 ││ │ │Creşterea interesului copiilor, │Creşterea interesului copiilor, ││ │ │elevilor, tinerilor şi adulţilor în │elevilor, tinerilor şi adulţilor ││ │ │studierea istoriei │în studierea istoriei │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│10.│Numărul de programe culturale rome realizate │ │ ││ │la nivel local, în comunităţi de romi │Realizarea a patru programe/an │Realizarea a patru programe/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│11.│Numărul de romi cărora li s-a acordat titlul │Acordarea titlului de Tezaur Uman │Acordarea titlului de Tezaur Uman ││ │de Tezaur Uman Viu │Viu pentru 2 romi până în anul 2016 │Viu pentru 4 romi până în anul ││ │ │ │2020 │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│12.│Numărul de elemente din patrimoniul cultural │ │ ││ │imaterial rom incluse în repertoriul naţional │3 elemente/an │3 elemente/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│13.│Numărul de publicaţii în limba români pentru │Realizarea a două publicaţii pe an │Realizarea a două publicaţii pe an││ │cultivarea limbii români în comunităţile de │în tiraj de 1.000 bucăţi │în tiraj de 1.000 bucăţi ││ │romi şi societate în general, precum şi │ │ ││ │tirajul acestora │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│14.│Numărul de beneficiari ai burselor de │ │ ││ │excelenţă │4 beneficiari/an │4 beneficiari/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│15.│Numărul de tabere de creaţie realizate, precum│Realizarea a 2 tabere de creaţie/an │Realizarea a 2 tabere de ││ │şi numărul de beneficiari ai acestora │15-25 beneficiari/an │creaţie/an ││ │ │ │15-25 beneficiari/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│16.│Numărul de artişti premiaţi anual │Premierea a unui minimum de 6 │Premierea a unui minimum de 6 ││ │ │artişti/an │artişti/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│17.│Numărul de expoziţii organizate cu lucrări │ │ ││ │ale artiştilor romi │Realizarea unei expoziţii/an │Realizarea unei expoziţii/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│18.│Numărul de cărţi publicate ale scriitorilor │ │ ││ │romi │Publicarea a două cărţi/an │Publicarea a două cărţi/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│19.│Numărul de spectacole de teatru, de muzică, │Realizarea a două spectacole/an │Realizarea a două spectacole/an ││ │de dans şi de filme artistice ale artiştilor │pentru fiecare domeniu în parte │pentru fiecare domeniu în parte ││ │romi sau cu tematică romă realizate │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│20.│Numărul de organizaţii ale artiştilor romi │ │ ││ │care au primit sprijin pentru autoorganizare │ │ ││ │şi infrastructură │două organizaţii/an │două organizaţii/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│21.│Numărul de expoziţii ale artiştilor romi │ │ ││ │realizate în alte ţări │Realizarea a două expoziţii/an │Realizarea a două expoziţii/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│22.│Numărul de spectacole de teatru, muzică, dans │ │ ││ │şi de filme artistice ale artiştilor romi sau │ │ ││ │cu tematică romă realizate în alte ţări │Realizarea a două spectacole/an │Realizarea a două spectacole/an │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│23.│Numărul de cursuri de formare profesională/ │Realizarea a două activităţi de │Realizarea a două activităţi de ││ │şcoli de vară de limba români/pe teme rome │formare/an │formare/an ││ │pentru funcţionarii care lucrează cu şi pentru│Minimum 20 de cursanţi/an │Minimum 20 de cursanţi/an ││ │persoanele aparţinând minorităţii romilor în │ │ ││ │administraţia publică, asistenţă socială, │ │ ││ │sănătate, poliţie, învăţământ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘F. Infrastructură şi servicii sociale1. Protecţia copilului*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├───┬──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de campanii de promovare a valorilor │Cel puţin o campanie derulată │Campanii de informare şi ││ │familiale │ │sensibilizare derulate la nivel ││ │ │ │comunitar │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Număr de servicii de zi înfiinţate │107 servicii de zi înfiinţate │Creşterea cu 50% a numărului ││ │ │ │serviciilor de prevenire a ││ │ │ │separării copilului de familie │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Număr copii beneficiari ai serviciilor de zi │Cel puţin 30% dintre copiii │Creşterea cu cel puţin 20% a ││ │nou-înfiinţate │beneficiari ai serviciilor de zi │numărului de copii romi ││ │ │nou-înfiinţate să provină din │beneficiari ai serviciilor de zi ││ │ │familii rome. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Număr de ONG-uri implicate în campania de │Cel puţin două parteneriate semnate │Asigurarea serviciilor necesare de││ │prevenire a abuzului şi neglijării şi a │în vederea implementării unor │consiliere pentru toate familiile ││ │oricărei forme de violenţă asupra copilului │proiecte în cadrul cărora familiile │aflate în risc de abuz, neglijare,││ │ │de cetăţeni români aparţinând │violenţă în familie, în cadrul ││ │ │minorităţii rome să fie prevăzute ca│unor proiecte derulate în ││ │ │grup-ţintă distinct. │parteneriat de către autorităţile ││ │ │ │locale şi ONG-uri │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘2. Justiţie şi ordine publică*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ MAI │├───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de locuri distincte pentru cetăţenii │Minimum 2% din totalul locurilor │Minimum 2% din totalul locurilor ││ │români aparţinând minorităţii rome în │alocate candidaţilor cetăţeni români│alocate candidaţilor cetăţeni ││ │instituţiile de formare profesională ale │aparţinând minorităţii rome │români aparţinând minorităţii rome││ │Ministerului Afacerilor Interne │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ CNCD │├───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de campanii derulate (pentru măsura 1) │1. Două campanii derulate; │1. 6 campanii derulate; ││ │ │(o campanie derulată anual │(o campanie derulată anual ││ │ │2015-2016) │2015-2020) ││ │ │2. Număr de petiţii depuse* │2. Număr de petiţii depuse* ││ │ │3. Număr de petiţii soluţionate* │3. Număr de petiţii soluţionate* ││ │ │4. Număr de soluţii de constatare a │4. Număr de soluţii de constatare ││ │ │faptelor de discriminare* │a faptelor de discriminare* │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Număr de programe derulate, număr de │1. 8 programe derulate │1. 24 programe derulate ││ │beneficiari (pentru măsura 2) │(4 programe derulate anual │(4 programe derulate anual ││ │ │2015-2016) │2015-2020) ││ │ │2. 336 beneficiari │2. 1.008 beneficiari ││ │ │(168 beneficiari anual 2015-2016) │(168 beneficiari anual 2015-2016) ││ │ │3. Număr de petiţii depuse* │3. Număr de petiţii depuse* ││ │ │4. Număr de petiţii soluţionate* │4. Număr de petiţii soluţionate* ││ │ │5. Număr de soluţii de constatare a │5. Număr de soluţii de constatare ││ │ │faptelor de discriminare* │a faptelor de discriminare* │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Număr de programe derulate, număr de │1. 8 programe derulate │1. 24 programe derulate ││ │beneficiari │(4 programe derulate anual │(4 programe derulate anual ││ │(pentru măsura 3) │2015-2016) │2015-2020) ││ │ │2. 336 beneficiari │2. 1.008 beneficiari ││ │ │(168 beneficiari anual 2015-2016) │(168 beneficiari anual 2015-2016) ││ │ │3. Număr de petiţii depuse* │3. Număr de petiţii depuse* ││ │ │4. Număr de petiţii soluţionate* │4. Număr de petiţii soluţionate* ││ │ │5. Număr de soluţii de constatare a │5. Număr de soluţii de constatare ││ │ │faptelor de discriminare* │a faptelor de discriminare* │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘3. Administraţie şi dezvoltare comunitară*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Indicatori │ Rezultate 2016 │ Rezultate 2020 │├──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ MADR │├───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de organizaţii neguvernamentale şi │ │ ││ │parteneri cetăţeni români aparţinând │ │ ││ │minorităţii rome din grupurile de acţiune │ │ ││ │locală (GAL) │ 10 │ 30 │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Număr de proiecte care abordează aspecte │ │ ││ │privind romii prin programul LEADER │ 5 │ 15 │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Număr de acţiuni de animare şi promovare │ │ ││ │LEADER care se vor adresa comunităţilor │ │ ││ │locale, potenţiale teritorii GIL semnificativ │ │ ││ │populate cu cetăţeni români aparţinând │ │ ││ │minorităţii rome │ 10 │ 30 │├──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ MAI │├───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de campanii de informare şi acţiuni de │10 campanii de informare şi acţiuni │10 campanii de informare şi ││ │îndrumare şi control metodologic la serviciile│de îndrumare şi control metodologic │acţiuni de îndrumare şi control ││ │publice comunitare de evidenţă a persoanelor │la serviciile publice comunitare de │metodologic la serviciile publice ││ │ │evidenţă a persoanelor │comunitare de evidenţă a ││ │ │ │persoanelor │├───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│ ANR │├───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ 1.│Număr de campanii organizate anual cu privire │ │ ││ │la implicaţiile exercitării dreptului la │ │ ││ │liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene │16 campanii │48 de campanii │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Număr de persoane informate cu privire la │ │ ││ │implicaţiile exercitării dreptului la liberă │ │ ││ │circulaţie în cadrul Uniunii Europene │1.000 de persoane informate │5.000 de persoane informate │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 3.│Număr de reuniuni organizate pentru lansarea │40 de reuniuni BJR şi structuri │ ││ │unui proces de dialog social şi intervenţii │regionale, cu participarea │ ││ │specifice │ONG-urilor 2016: iniţierea unui │ ││ │ │mecanism consultativ la nivel │ ││ │ │regional, compus din serviciile │ ││ │ │publice deconcentrate (nivel │ ││ │ │judeţean) şi ONG-uri active (nivel │ ││ │ │local) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 4.│Număr de planuri regionale de intervenţie │elaborarea a 8 planuri regionale de │ ││ │elaborate │intervenţie │ │├───┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 5.│Număr de campanii de informare în vederea │ │ ││ │obţinerii actelor de proprietate/posesie │16 campanii │48 de campanii │└───┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘9. Implicaţii pentru bugetPlanurile de acţiune pe termen scurt pentru implementarea Strategiei sunt concepute pe baza planurilor sectoriale şi specifică sursele de finanţare necesare îndeplinirii fiecărui obiectiv.Cheltuielile estimate în mii RON pentru implementarea prezentului proiect de act normativ în perioada 2015-2016 sunt următoarele:┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Domeniu │ Cheltuieli (mii RON) ││ ├─────────────┬─────────────┤│ │ 2015 │ 2016 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Educaţie*) │ 138.592 │ 138.592 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Ocuparea forţei de muncă │ 2.245 │ 2.245 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Sănătate │ 36.000 │ 45.000 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Locuire şi mică infrastructură │ 31.500 │ 29.420 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Cultură │ 500 │ 500 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Protecţia copilului │ 2.920 │ **) │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Egalitate de şanse şi prevenirea şi combaterea │ │ ││violenţei în familie***) │ 1.100 │ 1.128 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Justiţie şi ordine publică****) │ 344 │ 344 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│Administraţie şi dezvoltare comunitară (ANR) │ 36 │ 36 │└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Costurile la capitolul educaţie sunt împărţite per an şcolar, care începe la 15 septembrie şi se încheie la 15 iunie. De aceea, fondurile anului 2015 se referă la anul şcolar 2014/2015, deci vor fi cheltuite şi în anul 2015, iar cele din 2016 se referă la anul şcolar 2015/2016.

  **) În anul 2015 urmează să fie decise proiectele cu finanţare pentru 2016.

  ***) Contribuţia totală a Guvernului României prin MMFPSPV la implementarea proiectului menţionat în cadrul Obiectivului general: Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii este de 1.800.000 euro, pentru contractele de finanţare încheiate până în prezent. Menţionăm că implementarea proiectului este realizată de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul MMFPSPV, urmând ca ANPDCA să realizeze monitorizarea ulterioară a funcţionalităţii acestora. 1.800.000 euro la curs de 4,4 RON = 1 euro.

  ****) Suma anuală alocată de CNCD în cadrul F2 - Justiţie şi ordine publică.

  ──────────
  Acţiunile se suportă din bugetele prognozate pentru perioada 2015-2016 aferente ordonatorilor principali de credite cu responsabilităţi în implementarea Strategiei.În anul 2016 se va elabora de către Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, o nouă propunere privind sursele de finanţare pentru perioada 2017-2020, care va fi adoptată de către Guvern.Sumele menţionate mai sus reprezintă o parte a bugetului alocat implementării Strategiei, la care contribuie şi alte surse, în special finanţări din fonduri europene.10. Implicaţii juridiceÎn plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului incluziunii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi asigurarea compatibilităţii actelor normative cu reglementările UE.În contextul descentralizării administrative se impun completări atât la Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stimulării punerii în aplicare a prevederilor prezentului document, dar şi a altor acte normative incidente Strategiei sau modificarea unor acte normative cu prevederi contrare.De asemenea, este necesară completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, şi a normelor de aplicare a ordonanţei.Completarea actelor normative menţionate este necesară pentru clarificarea desfăşurării şi monitorizării activităţii de asistenţă medicală comunitară şi mediere sanitară în scopul realizării obiectivelor strategiei de incluziune.11. Etape esenţiale şi instituţii responsabile1. Structuri responsabileImplementarea Strategiei va fi asigurată, în funcţie de aria de competenţă relevantă pentru fiecare plan de acţiune, de către următoarele instituţii: a) la nivel central- Ministerul Fondurilor Europene;- Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin instituţiile aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;- Ministerul Sănătăţii;- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;- Ministerul Culturii;- Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Afacerilor Interne;- Secretariatul General al Guvernului;- Agenţia Naţională pentru Romi;- Departamentul pentru Relaţii Interetnice;- Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, în funcţie de atribuţiile specifice acestora, vor fi informate şi consultate în ceea ce priveşte procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei, precum şi în procesul de raportare către Guvern şi partenerii externi asupra progreselor înregistrate în aplicarea acesteia. b) la nivel local:- instituţiile prefectului, prin birourile judeţene pentru romi;- autorităţile administraţiei publice locale;- serviciile publice deconcentrate.2. Etape organizatorice a) la nivel central:Ministerele de resort şi celelalte instituţii şi autorităţi publice responsabile vor înfiinţa sau, după caz, vor reactiva în termen de 30 de zile de la data adoptării Strategiei, prin ordine ale miniştrilor de resort, comisiile ministeriale pentru romi/comisiile pentru romi.Comisia va fi formată din personal cu funcţii de conducere şi experţi cu atribuţii în implementarea planurilor de măsuri, va fi condusă la nivel de secretar de stat şi se va reuni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.Din Comisie face parte şi punctul de contact responsabil în cadrul instituţiei respective pentru activitatea de monitorizare şi implementare (a se vedea pct. 12 subpct. 1). Aceasta va coordona o structură administrativă internă formată din minimum 3 experţi cu atribuţii directe în sprijinirea implementării planurilor de măsuri, colectarea de date şi elaborarea raportului de monitorizare şi evaluare la nivelul instituţiei.Comisia analizează şi propune măsuri şi acţiuni necesare pentru implementarea actualei Strategii în domeniul de responsabilitate. De asemenea, Comisia analizează şi andosează raportul de monitorizare privind modul de implementare a strategiei pe domeniul de activitate, transmis de către punctul de contact responsabil Secretariatului Comitetului Interministerial de Evaluare şi Monitorizare.De asemenea, Comisia va lua măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de Comitetul Interministerial de Evaluare şi Monitorizare.Comisia poate organiza şi reuniuni cu reprezentanţi ai societăţii civile. b) la nivel local:(i) Grupul de lucru mixt (GLM) este format la nivel judeţean din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizaţiilor neguvernamentale şi delegaţi ai comunităţilor locale cu un număr semnificativ de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, inclusiv consilieri judeţeni/locali. GLM se înfiinţează prin ordin al prefectului.GLM analizează şi adoptă planul de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome elaborat la nivel judeţean de BJR, în baza Strategiei. Fiecare instituţie reprezentată în GLM va fi responsabilă pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul judeţean de măsuri.GLM adoptă raportul anual de progres referitor la implementarea planului judeţean de măsuri.(ii) Birourile judeţene pentru romi (BJR) sunt structuri funcţionale organizate la nivel judeţean în cadrul instituţiilor prefectului. Din componenţa acestora fac parte maximum 3 experţi/funcţionari din aparatul de execuţie şi/sau conducere, unul dintre experţi aparţinând în mod obligatoriu minorităţii rome. (În cazul în care nu există post în organigramă, acesta se va crea special, după ce actualul act normativ va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.)Membrii BJR desfăşoară activităţi în echipă, în mod planificat, întreprind periodic vizite de evaluare şi monitorizare a situaţiei comunităţilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, obţin date şi informaţii de la nivel local pe care le centralizează la nivel judeţean.BJR funcţionează în subordinea prefectului şi în coordonarea tehnică a ANR. Componenţa nominală a BJR se stabileşte prin ordin al prefectului.Principalele activităţi ale BJR includ, însă nu se limitează la:- elaborarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategie;- monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a autorităţilor locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategie;- sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentanţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome;- întocmirea rapoartelor anuale de progres referitoare la implementarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi, după adoptarea acestora în GLM, înaintarea către prefect şi ANR;(iii) Experţii locali pentru romi sunt angajaţi şi funcţionează la nivelul primăriilor. Ei se subordonează tehnic BJR şi administrativ primarului. Experţii locali aparţin minorităţii rome şi reprezintă principala interfaţă dintre autorităţile publice locale şi comunităţile de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome. Experţii locali pentru romi au un rol esenţial în procesul de facilitare comunitară şi organizează, la nivel local, Grupul de iniţiativă locală (GIL) şi Grupul de lucru local (GLL).(iv) Grupul de iniţiativă locală (GIL) este format din reprezentanţi ai cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Expertul local pentru romi propune componenţa GIL care va fi agreată de către Grupul de lucru local. Rolul GIL este de a identifica, în baza procesului de facilitare comunitară organizat de expertul local pentru romi, principalele nevoi şi priorităţi la nivelul comunităţii, conform direcţiilor de acţiune ale Strategiei şi de a face propuneri care vor fi discutate în cadrul GLL.(v) Grupul de lucru local (GLL) este format din expertul local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membri ai consiliului local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale şi un delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din cadrul GIL. GLL va fi înfiinţat prin hotărâre a consiliului local.Grupul de lucru local (GLL) are ca atribuţii:- Elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul GIL sau identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategie. Planul de acţiune va fi asumat de către consiliul local prin hotărâre.- Fiecare membru al GLL va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul local de acţiune.● Introducerea planului local de acţiune privind incluziunea romilor în strategia de dezvoltare a localităţii.● Transmiterea planului local de acţiune către BJR în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri.● Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acţiune locală şi formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora.● Întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului de acţiune locală şi transmiterea lor către primar, BJR şi ANR.3. Implicarea societăţii civileÎn vederea asigurării implementării cu succes a Strategiei este esenţială implicarea activă a societăţii civile. Principalul cadru de consultare a societăţii civile este Consiliul Consultativ constituit în cadrul ANR, prin ordin al preşedintelui instituţiei. Cel puţin o treime din membrii Consiliului Consultativ sunt reprezentanţi ai societăţii civile, selectaţi pe baza unor criterii transparente şi reprezentative publicate pe site-ul instituţiei.Acesta se întruneşte trimestrial şi va analiza stadiul şi modul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategie şi va elabora propuneri de îmbunătăţire a activităţii. Aceste propuneri vor fi transmite, prin ANR, spre analiză Comitetului Interministerial de Evaluare şi Monitorizare.Procesul de consultare a societăţii civile se constituie ca un principiu de bază şi în faza de revizuire a Strategiei.4. Punctul naţional de contactUrmărind dispoziţiile referitoare la punctele naţionale de contact (art. 3.8 şi 3.9) din cadrul Recomandării Consiliului UE cu privire la măsurile de incluziune efectivă a romilor în statele membre din 9-10 decembrie 2013, Punctul naţional de contact pentru romi este responsabil de coordonarea eforturilor naţionale de îmbunătăţire a situaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, de implicare în procesul de evaluare şi monitorizare a progreselor înregistrate sub umbrela Strategiei, de raportare a acestora către Comisia Europeană şi de formularea de propuneri de adaptare şi revizuire a Strategiei. Punctul naţional de contact participă la reuniunile organizate de Comisia Europeană şi alte instituţii europene pe tematica menţionată mai sus.Punctul naţional de contact va urmări ca politicile şi măsurile propuse la nivel naţional să fie în linie cu recomandările la nivel european şi corelate cu Strategia Europa 2020, prin orientarea eforturilor de incluziune socială a romilor cu precădere către principalele patru domenii: educaţie, ocupare a forţei de muncă, sănătate şi locuire.Punctul naţional de contact are următoarele atribuţii: a) participarea la elaborarea Strategiei şi la dezvoltarea planurilor de acţiune, la urmărirea îndeplinirii măsurilor planificate, actualizarea obiectivelor şi la evaluarea finală a rezultatelor Strategiei; b) participarea la coordonarea interinstituţională pentru implementarea Strategiei, împreună cu celelalte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale şi locale implicate, precum şi la asigurarea coerenţei cu măsurile dispuse prin alte programe naţionale de reformă sau alte strategii naţionale; face parte din comitetul de selecţie al DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) şi din Grupul funcţional de lucru DLRC, constituit la nivelul Ministerului Fondurilor Europene; c) participarea, cu informarea şi consultarea MAE, la întâlnirile punctelor naţionale de contact din Europa, la atelierele de lucru şi la schimburile de experienţă, precum şi în alte formate care relevă de competenţa sa; prezentarea şi raportarea către Comisia Europeană a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei, a revizuirilor şi a altor modificări.12. Mecanismul de monitorizare şi evaluare a strategiei1. StructuraÎn vederea asigurării monitorizării şi evaluării Strategiei se constituie Comitetul interministerial de monitorizare şi evaluare a strategiei. Comitetul va fi constituit din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Strategiei, la nivel de secretar de stat. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Strategiei. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, la nivel de secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului fondurilor europene.Comitetul este sprijinit în activitatea sa de un secretariat tehnic, constituit în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Acesta va fi sprijinit în activitatea sa de doi experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANR, de Punctul naţional de contact pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor, ce va fi desemnat prin memorandum aprobat de prim-ministru conform recomandărilor la nivelul UE, precum şi de un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului, şi de un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, desemnat prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.Fiecare autoritate reprezentată în Comitetul interministerial va desemna, prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii, o persoană responsabilă şi un supleant, la nivel de conducere, care vor avea calitatea de punct de contact responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei la nivelul instituţiei respective, precum şi în relaţia cu secretariatul tehnic.----------Subpct. 1 al pct. 12 din anexă a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 767 din 16 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015.2. Funcţionarea sistemului de monitorizare şi evaluare a StrategieiSistemul de monitorizare şi evaluare va urmări următoarele aspecte intercorelate: a) Analiza semestrială de către Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare a stadiului implementării Planului de măsuri (anexa nr. 1) şi Indicatorilor stabiliţi (anexa nr. 2), în sensul atingerii rezultatelor urmărite prin implementarea prezentei strategii. În primul an de implementare a Strategiei Comitetul se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea expresă a unui membru al acestuia, pentru a asigura verificarea funcţionării mecanismului de monitorizare şi evaluare în ansamblul său.Analiza se va face pe baza unui raport integrat de monitorizare elaborat de către secretariatul tehnic pe baza rapoartelor de monitorizare şi evaluare transmise de către punctele de contact responsabile din cadrul instituţiile centrale şi ANR, care va prezenta şi rapoartele elaborate de BJR.În vederea elaborării acestui raport integrat se organizează reuniuni periodice de lucru ale secretariatului tehnic cu punctele de contact responsabile.ANR are responsabilitatea elaborării instrumentelor de lucru (model plan monitorizare, chestionar, formular vizită teren, soft colectare date, ghid de interviuri etc.), inclusiv prin contractarea de servicii de asistenţă tehnică. De asemenea, asistenţa tehnică va asigura şi formarea resurselor umane implicate în procesul de monitorizare şi va elabora sistemul de colectare, analizare şi raportare a datelor, ce va fi pus la dispoziţia ministerelor şi autorităţilor locale.Indicatorii urmăriţi în procesul de monitorizare şi evaluare sunt subsumaţi fiecăreia dintre măsurile de intervenţie specificate în Strategie (anexa nr. 1). Aceşti indicatori specifici vor putea monitoriza progresul în atingerea rezultatelor vizate (anexa nr. 2). b) Identificarea şi implementarea de soluţii/măsuri de remediere pentru atingerea rezultatelor propuse, atunci când datele arată progrese limitate în implementarea Strategiei.Raportul integrat de evaluare elaborat de Secretariatul tehnic va conţine şi propuneri de soluţii/măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi, în funcţie de evoluţii şi rezultatele înregistrate, propuneri de actualizare a planurilor de acţiune.Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare va analiza aceste propuneri şi va decide asupra soluţiilor/măsurilor de remediere sau îmbunătăţire a activităţii sectoriale pentru atingerea obiectivelor propuse, plecând de la indicatorii existenţi. Acestea vor fi transmise spre implementare instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu.Comitetul poate decide totodată măsuri pentru asigurarea funcţionării sistemului de monitorizare şi evaluare a Strategiei, atunci când se constată disfuncţionalităţi (întârzieri de raportare, date insuficiente transmise etc.) şi poate dispune asupra necesităţii revizuirii Strategiei în raport cu disfuncţionalităţile constatate şi evoluţiile la nivel naţional şi european.Comitetul va elabora un raport anual asupra stadiului implementării Strategiei care va fi transmis pentru informare Guvernului. Un rezumat al acestui raport va fi făcut public.Acest raport va fi trimis Comisiei Europene prin intermediul Punctului naţional de contact. c) Respectând principiul parteneriatului cu societatea civilă, în procesul de elaborare a raportului de monitorizare şi evaluare a Strategiei vor fi analizate şi recomandările rapoartelor independente iniţiate de societatea civilă.Acestea vor fi prezentate în cadrul Comitetului Interministerial de Monitorizare şi Evaluare de către ANR, pe baza discuţiilor din cadrul Consiliului Consultativ.Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare poate organiza reuniuni cu reprezentanţii societăţii civile.13. Mecanismul de revizuire a strategieiStrategia va fi revizuită, adaptată şi completată în funcţie de evoluţiile în plan naţional sau european.Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare poate decide revizuirea Strategiei funcţie de rezultatele procesului de evaluare şi monitorizare internă sau la propunerea Punctului naţional de contact, ca urmare a evoluţiilor în plan european sau a recomandărilor instituţiilor europene.În 2016 Strategia va fi completată prin hotărâre a Guvernului cu sursele de finanţare pentru perioada 2017-2020.Planurile de măsuri din prezenta strategie vor fi actualizate după 3 ani.Un principiu de bază în procesul de revizuire, adaptare sau completare rămâne consultarea societăţii civile, prin supunerea documentului procesului de dezbatere publică, conform legii.** *Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta Strategie:- anexa nr. 1 la Strategie - Planuri de măsuri sectoriale;- anexa nr. 2 la Strategie - Tipuri de indicatori de performanţă pentru priorităţile Strategiei.  +  Anexa 1Planuri de măsuri sectorialeABREVIERI*Font 9*    ADR Agenţiile pentru Dezvoltare Regională    AMPOR Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional    AMPNDR Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală    APL Autorităţile Publice Locale    ARACIP Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar    ARACIS Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior    BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei    CCD Casa Corpului Didactic    CJ Consiliul Judeţean    CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională    CL Consiliul Local    CMBRAE Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională    CMJ Colegiul Medicilor de la nivel judeţean    CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate    CNSPCI Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial    CRED Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă    CRSE Centrele de Resurse şi Sprijin în Educaţie    DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului    GELL Grupul Educaţional Local de Lucru    INP Institutul Naţional al Patrimoniului    INSP Institutul Naţional de Sănătate Publică    ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean    FNUAS Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate    PMB Primăria Municipiului Bucureşti    Programul ADŞ Programul A doua şansă    Programul ŞDŞ Programul Şcoală după şcoalăA. EducaţieObiective:1. Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate, la toate nivelurile, în principal în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.2. Promovarea unei educaţii de calitate pentru cetăţenii romi, prin:● facilitarea accesului la programe suport (de exemplu, "Şcoală după şcoală") a copiilor romi cu resurse insuficiente (economice, familiale etc.), pentru a asigura un nivel ridicat educaţional;● prevenirea şi eliminarea segregării pe criterii etnice din sistemul educaţional, precum şi prin combaterea altor discriminări pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi;● promovarea de programe pentru prezervarea şi cultivarea identităţii rome în sistemul şcolar şi universitar prin limbă, cultură, tradiţii, istorie etc.*Font 7*┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ Buget │ Rezultate ││ │ responsabile │realizare │ter- │ │ ││ │ │ │val │ │ ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├──────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - Lunar │ Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - Trimestrial │ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - Semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - Anual │ de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Dezvoltarea unui │Instituţie │ T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Buget MECS, │Sistem de culegere │Sistem de culegere ││sistem de culegere şi │coordonatoare: │ │ │suplimentare din │bugete locale, │şi monitorizare date│şi monitorizare date││monitorizare a datelor │MECS - │ │ │partea MECS. │alte resurse. │implementat în │implementat în toate││privind cuprinderea │(responsabili │ │ │ │ │minim 300 de │şcolile unde ││copiilor de vârstă │cu atribuţii │ │ │ │ │circumscripţii │ponderea elevilor ││preşcolară (3-6 ani) │legate de │ │ │ │ │şcolare unde │romi este de minimum││şi şcolară (7-16 ani) │curriculum, │ │ │ │ │ponderea elevilor │15%. ││într-o formă de │evaluare, │ │ │ │ │romi este de minimum│ ││învăţământ. Sistemul │activităţi │ │ │ │ │15%. │ ││va fi pilotat (până în │extraşcolare │ │ │ │ │ │ ││2016) în minimum 300 de │şi inspecţie │ │ │ │ │ │ ││circumscripţii şcolare │şcolară). │ │ │ │ │ │ ││unde ponderea elevilor │Alte instituţii│ │ │ │ │ │ ││romi este de minimum │implicate: │ │ │ │ │ │ ││15%. │MMFPSPV, ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │CJRAE/CRED/CRSE│ │ │ │ │ │ ││ │DGASPC, unităţi│ │ │ │ │ │ ││ │de învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││ │serviciul de │ │ │ │ │ │ ││ │evidenţă a │ │ │ │ │ │ ││ │populaţiei din │ │ │ │ │ │ ││ │primărie, │ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu. │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.1. Culegerea şi │Toţi │ T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Buget MECS, │ │ ││actualizarea semestrială │partenerii, │ │ │suplimentare din │bugete locale, │ │ ││a datelor (de la nivel │GELL, primării,│ │ │partea MECS. │alte resurse. │ │ ││local, judeţean, regional│unităţi de │ │ │ │ │ │ ││şi central) privind │învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││participarea copiilor │dispensare, │ │ │ │ │ │ ││romi la educaţie pe │asistenţii │ │ │ │ │ │ ││niveluri de învăţământ. │sociali/ │ │ │ │ │ │ ││ │consilieri │ │ │ │ │ │ ││ │locali/ │ │ │ │ │ │ ││ │mediatori │ │ │ │ │ │ ││ │şcolari şi │ │ │ │ │ │ ││ │mediatori │ │ │ │ │ │ ││ │sanitari. │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.2. Culegerea şi │Nu necesită │ T/S/A │T/S/A│Buget MECS, │Buget MECS, │ │ ││actualizarea anuală a │alocări │ │ │bugete locale, │bugete locale, │ │ ││datelor (de la nivel │suplimentare │ │ │alte resurse. │alte resurse. │ │ ││local, judeţean, regional│din partea │ │ │ │ │ │ ││şi central) privind │MECS. │ │ │ │ │ │ ││nivelul de educaţie a │ │ │ │ │ │ │ ││romilor aflaţi în afara │ │ │ │ │ │ │ ││sistemului de învăţământ.│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Extinderea, derularea,│Coordonator: │ T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Buget MECS, │ │ ││monitorizarea şi │MECS. │ │ │defalcate pentru │bugete locale, │ │ ││mediatizarea setului de │Inspectorate │ │ │grupul-ţintă din │bugete proiecte│ │ ││programe de sprijin care │şcolare │ │ │partea MECS. │FSE la nivel │ │ ││vizează stimularea │(atribuţii │ │ │ │central/ │ │ ││participării şcolare, │legate de │ │ │ │judeţean, │ │ ││reducerea absenteismului/│educaţia │ │ │ │sponsorizări. │ │ ││a abandonului şcolar/ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││a analfabetismului, │dezavantajate, │ │ │ │ │ │ ││în scopul obţinerii │de reţeaua │ │ │ │ │ │ ││succesului şcolar în │şcolară şi │ │ │ │ │ │ ││învăţământul │culegerea │ │ │ │ │ │ ││preuniversitar şi │datelor din │ │ │ │ │ │ ││terţiar. │educaţie în │ │ │ │ │ │ ││ │sistem │ │ │ │ │ │ ││ │informatic), │ │ │ │ │ │ ││ │alte instituţii│ │ │ │ │ │ ││ │implicate: ANR,│ │ │ │ │ │ ││ │CJRAE, unităţi │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare. │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1. Extinderea, │ │ │ │ │Fonduri │ │ ││completarea, adaptarea şi│ │ │ │ │identificate │ │ ││revizuirea metodologiilor│ │ │ │ │la nivel │ │ ││specifice de organizare a│ │ │ │ │local/central │ │ ││programelor educaţionale │ │ │ │ │(inclusiv │ │ ││de sprijin, promovate de │ │ │ │ │fonduri │ │ ││noua Lege a educaţiei │ │ │ │ │europene), │ │ ││naţionale, în scopul │ │ │ │ │buget MECS, │ │ ││includerii cât mai multor│ │ │ │ │bugete locale, │ │ ││cetăţeni români │ │ │ │ │sponsorizări. │ │ ││aparţinând minorităţii │ │ │ │ │ │ │ ││rome în cadrul acestora, │ │ │ │ │ │ │ ││precum şi continuarea │ │ │ │ │ │ │ ││programelor locale de │ │ │ │ │ │ │ ││sprijin social şi a celor│ │ │ │ │ │ │ ││care intră în responsa- │ │ │ │ │ │ │ ││bilitatea MECS: │ │ │ │ │ │ │ ││"A doua şansă" (ADŞ); │ │ │ │ │ │ │ ││Alfabetizare funcţională;│ │ │ │ │ │ │ ││"Şcoala de după şcoală" │ │ │ │ │ │ │ ││(ŞDŞ); Bani de liceu; │ │ │ │ │ │ │ ││Burse sociale; Burse de │ │ │ │ │ │ │ ││studiu; "Sprijin │ │ │ │ │ │ │ ││achiziţionare computer"; │ │ │ │ │ │ │ ││"Cornul şi laptele"; │ │ │ │ │ │ │ ││Decont transport de către│ │ │ │ │ │ │ ││autorităţi locale şi │ │ │ │ │ │ │ ││altele. Extinderea şi │ │ │ │ │ │ │ ││completarea programelor │ │ │ │ │ │ │ ││de sprijin social vor │ │ │ │ │ │ │ ││consta în: │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.1. Iniţierea unui │ │ │ │TRANSPORT │Fonduri │10.000 de copii │Acordarea de ││program naţional prin │ │ │ │40 RON/lună/calculat│identificate │din categorii │transport gratuit ││colaborarea între nivelul│ │ │ │la 50 km dus-întors/│la nivel local/│vulnerabile │tuturor copiilor ││central şi cel local al │ │ │ │zi/elev - │central │(inclusiv romi) din │din categorii ││administraţiei publice │ │ │ │(auto/micro/tren) - │(inclusiv │mediul rural, din │vulnerabile ││în vederea acordării de │ │ │ │9 luni/an. │fonduri │localităţi unde │(inclusiv copii ││transport gratuit la │ │ │ │Total anual per │europene), │ponderea elevilor │romi). ││şcoală pentru minimum │ │ │ │elev: 360 RON. │buget MECS, │romi din şcoală este│ ││10.000 de copii din │ │ │ │Total pentru │bugete locale, │de minimum 15%, │ ││categorii vulnerabile │ │ │ │rezultatele vizate │bugete proiecte│beneficiari de │ ││(inclusiv romi) din │ │ │ │(10.000 de copii): │FSE la nivel │transport gratuit │ ││mediul rural care parcurg│ │ │ │3.600.000 RON. │central/ │la şcoală. │ ││mai mult de 5 km de acasă│ │ │ │ │judeţean, │ │ ││la şcoală, din localităţi│ │ │ │ │sponsorizări. │ │ ││unde ponderea elevilor │ │ │ │ │ │ │ ││romi din şcoală este de │ │ │ │ │ │ │ ││minimum 15%. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.2. Iniţierea unui │ │ │ │400 RON/lună per │Fonduri │10.000 de copii │Furnizare suport ││program naţional, prin │ │ │ │copil (hrană: │identificate │din categorii │pentru 30.000 de ││colaborarea între nivelul│ │ │ │170 RON/lună, │la nivel local/│vulnerabile │copii din categorii ││central şi cel local al │ │ │ │haine: 150 RON/lună,│central │(inclusiv romi) în │vulnerabile ││administraţiei publice, │ │ │ │condiţii de locuire:│(inclusiv │risc de abandon │(inclusiv romi) în ││în vederea furnizării de │ │ │ │50 RON/lună, stare │fonduri │şcolar beneficiari │risc de abandon ││suport pentru 10.000 de │ │ │ │de sănătate: │europene), │de suport pentru │şcolar pentru ││copii din categorii │ │ │ │30 RON/lună) - │buget MECS, │îmbunătăţirea │îmbunătăţirea ││vulnerabile (inclusiv │ │ │ │9 luni/an. │bugete locale, │situaţiei │situaţiei ││romi) şi în risc de │ │ │ │Total anual per │bugete proiecte│socioeconomice în │socioeconomice în ││abandon şcolar, pentru │ │ │ │elev: │FSE la nivel │aspectele care le │aspectele care le ││îmbunătăţirea situaţiei │ │ │ │400*9 = 3.600 RON. │central/ │blochează │blochează ││socioeconomice în │ │ │ │Total pentru │judeţean, │incluziunea │incluziunea ││aspectele care le │ │ │ │rezultatele vizate │sponsorizări. │educaţională (hrană,│educaţională (hrană,││blochează incluziunea │ │ │ │(10.000 de copii): │ │haine, condiţii de │haine, condiţii de ││educaţională (hrană, │ │ │ │36.000.000 RON. │ │locuire, stare de │locuire, stare de ││haine, condiţii de │ │ │ │ │ │sănătate etc.). │sănătate etc.). ││locuire, stare de │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate etc.). În iden- │ │ │ │ │ │ │ ││tificarea beneficiarilor │ │ │ │ │ │ │ ││se va păstra, pe cât │ │ │ │ │ │ │ ││posibil, echilibrul de │ │ │ │ │ │ │ ││gen. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.3. Extinderea │ │ │ │250 RON/lună: │Fonduri │Includerea a minimum│Includerea a minimum││programului "Şcoală │ │ │ │hrană+rechizite, │identificate │10.000 de copii romi│40.000 de copii romi││după şcoală" (ŞDŞ), prin │ │ │ │plată cadru │la nivel local/│în programul "Şcoală│în programul "Şcoală││includerea în rândul │ │ │ │didactic: │central │după şcoală" (până │după şcoală". ││beneficiarilor a minimum │ │ │ │2 RON/elev/zi X │(inclusiv │în 2016). │ ││10.000 de copii romi │ │ │ │2 ore/zi X 20 zile/ │fonduri │ │ ││de la nivel primar şi │ │ │ │lună = 80 RON/lună. │europene), │ │ ││gimnazial din şcoli unde │ │ │ │Total cost lunar │buget MECS, │ │ ││ponderea elevilor romi │ │ │ │elev: │bugete locale, │ │ ││este peste 10%. │ │ │ │250 + 80 = 330 RON. │bugete proiecte│ │ ││ │ │ │ │Total anual per │FSE la nivel │ │ ││ │ │ │ │elev (9 luni): │central/ │ │ ││ │ │ │ │330*9 = 2.970 RON. │judeţean, │ │ ││ │ │ │ │Total pentru │sponsorizări. │ │ ││ │ │ │ │rezultatele vizate │ │ │ ││ │ │ │ │(10.000 de copii): │ │ │ ││ │ │ │ │29.700.000 RON. │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.4. Extinderea │ │ │ │70 RON/lună: │Fonduri │5.000 de cetăţeni │20.000 de cetăţeni ││programului "A doua │ │ │ │(50 RON - rechizite │identificate │români aparţinând │români aparţinând ││şansă" (ADŞ), prin │ │ │ │şi manuale; │la nivel local/│minorităţii rome │minorităţii rome ││includerea în rândul │ │ │ │20 RON/cadru │central │beneficiari programe│beneficiari programe││beneficiarilor a minimum │ │ │ │didactic). │(inclusiv │suport "A doua │suport "A doua ││5.000 de cetăţeni români │ │ │ │Total anual per elev│fonduri │şansă" pentru │şansă" pentru ││aparţinând minorităţii │ │ │ │(9 luni): 70*9 = │europene), │îmbunătăţirea │îmbunătăţirea ││rome. │ │ │ │630 RON. │buget MECS, │rezultatelor │rezultatelor şcolare││ │ │ │ │Total pentru │bugete locale, │şcolare. │ ││ │ │ │ │rezultatele vizate │bugete proiecte│ │ ││ │ │ │ │(5.000 de │FSE la nivel │ │ ││ │ │ │ │beneficiari): │central/ │ │ ││ │ │ │ │3.150.000 RON. │judeţean, │ │ ││ │ │ │ │ │sponsorizări. │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.5. Iniţierea unui │ │ │ │1.000 RON/lună │Fonduri │10.000 de părinţi ai│50.000 de părinţi ai││program naţional de │ │ │ │per părinte. │identificate │unor copii din cate-│unor copii din cate-││sprijin acordat pentru │ │ │ │Total anual per │la nivel local/│gorii vulnerabile │gorii vulnerabile ││10.000 de copii din │ │ │ │părinte beneficiari │central │(inclusiv romi) în │(inclusiv romi) în ││categorii vulnerabile │ │ │ │(6 luni): │(inclusiv │risc de abandon │risc de abandon ││(inclusiv romi) în risc │ │ │ │1.000*6 = 6.000 RON │fonduri │şcolar, beneficiari │şcolar beneficiari ││de abandon şcolar, prin │ │ │ │Total pentru │europene), │de suport pentru │suport pentru ││furnizare de suport │ │ │ │rezultatele vizate │buget MECS, │creşterea şanselor │creşterea şanselor ││familiilor acestora │ │ │ │(10.000 de │bugete locale, │de ocupare pe piaţa │de ocupare pe piaţa ││pentru creşterea │ │ │ │beneficiari): │bugete proiecte│muncii (informare, │muncii (informare, ││şanselor de ocupare │ │ │ │60.000.000 RON │FSE la nivel │mediere, formare). │mediere, formare). ││pe piaţa muncii │ │ │ │ │central/ │ │ ││(informare, mediere, │ │ │ │ │judeţean, │ │ ││formare), prin │ │ │ │ │sponsorizări. │ │ ││colaborarea între │ │ │ │ │ │ │ ││nivelul central şi cel │ │ │ │ │ │ │ ││local al administraţiei │ │ │ │ │ │ │ ││publice. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.6. Iniţierea unui │ │ │ │320 RON/lună, │Fonduri │5.800 de copii romi │20.000 de copii romi││program naţional de │ │ │ │din care: │identificate │de vârstă │de vârstă ││suport acordat copiilor │ │ │ │hrană - 100 RON; │la nivel local/│antepreşcolară şi │antepreşcolară şi ││romi de vârstă │ │ │ │rechizite 50 RON, │central │preşcolară care nu │preşcolară care nu ││antepreşcolară, │ │ │ │haine - 150 RON; │(inclusiv │sunt înscrişi la │sunt înscrişi la ││preşcolară, primară şi │ │ │ │cadrul didactic - │fonduri │grădiniţă vor primi │grădiniţă vor primi ││gimnazială, care sunt în │ │ │ │20 RON. │europene), │până în anul 2016 │suport pentru a se ││afara sistemului │ │ │ │Total anual per │buget MECS, │suport pentru a se │înscrie la grădiniţă││educaţional, pentru a se │ │ │ │beneficiar (9 luni) │bugete locale, │înscrie la grădiniţă│şi a beneficia de ││înscrie în structurile de│ │ │ │320*9 = 2.880 RON. │bugete proiecte│şi a beneficia de │educaţie preşcolară ││educaţie antepreşcolară, │ │ │ │Total pentru │FSE la nivel │educaţie │Toţi copiii romi cu ││preşcolară/şcolară şi │ │ │ │rezultatele vizate │central/ │antepreşcolară/ │vârstă aferentă ││a beneficia de educaţie │ │ │ │(5.800 de preşcolari│judeţean, │preşcolară/şcolară │nivelului primar şi ││(identificare, consiliere│ │ │ │+ 2.000 de şcolari):│sponsorizări. │2.000 de copii romi │gimnazial ││parentală, haine, hrană, │ │ │ │22.464.000 RON │ │cu vârstă aferentă │beneficiari de ││scurtarea duratei │ │ │ │ │ │nivelului primar │suport pentru a se ││necesare pentru a ajunge │ │ │ │ │ │sau gimnazial │înscrie şi a urma ││la cea mai apropiată │ │ │ │ │ │beneficiari de │efectiv cursurile ││grădiniţă/şcoală etc.), │ │ │ │ │ │suport pentru a se │şcolare. ││prin colaborarea între │ │ │ │ │ │înscrie şi a urma │ ││nivelul central şi cel │ │ │ │ │ │efectiv cursurile │ ││local al administraţiei │ │ │ │ │ │şcolare. │ ││publice. Aportul │ │ │ │ │ │ │ ││mediatorilor şcolari │ │ │ │ │ │ │ ││(prin identificarea │ │ │ │ │ │ │ ││preşcolarilor/elevilor │ │ │ │ │ │ │ ││romi care nu frecventează│ │ │ │ │ │ │ ││grădiniţa, prin │ │ │ │ │ │ │ ││facilitarea furnizării de│ │ │ │ │ │ │ ││consiliere parentală, │ │ │ │ │ │ │ ││haine, hrană, transport │ │ │ │ │ │ │ ││gratuit etc.) va fi │ │ │ │ │ │ │ ││esenţială. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.1.7. Iniţierea unui │ │ │ │500.000 RON/per │Fonduri │200 de şcoli în care│Toate şcolile în ││program naţional pentru │ │ │ │şcoală. │identificate │învaţă elevi romi, │care învaţă elevi ││reabilitarea şcolilor │ │ │ │Total pentru │la nivel local/│în pondere de │romi cu pondere de ││în care învaţă elevi │ │ │ │rezultatele vizate │central │minimum 15%, │minimum 15%, în care││romi, în pondere de │ │ │ │(200 de şcoli): │(inclusiv │reabilitate şcolar │nu s-a intervenit ││minimum 15%, în care nu │ │ │ │100.000.000 RON │fonduri │ │prin alte programe ││s-a intervenit prin alte │ │ │ │ │europene), │ │similare de ││programe similare de │ │ │ │ │buget MECS, │ │reabilitare şcolară ││reabilitare şcolară, │ │ │ │ │bugete locale, │ │ ││prin colaborarea între │ │ │ │ │sponsorizări │ │ ││nivelul central şi cel │ │ │ │ │ │ │ ││local al administraţiei │ │ │ │ │ │ │ ││publice │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.2. Promovarea şi │ │ │ │Nu necesită │FSE, bugetele │ │ ││derularea unor programe │ │ │ │cheltuieli │de la unităţi │ │ ││de educaţie parentală │ │ │ │suplimentare din │şcolare/ │ │ ││la nivel local, precum │ │ │ │partea MECS. │primării/ │ │ ││şi a activităţilor/ │ │ │ │ │inspectorate │ │ ││proiectelor care │ │ │ │ │şcolare/ │ │ ││vizează cooperarea │ │ │ │ │CJRAE-CMBRAE, │ │ ││şcoală-familie, │ │ │ │ │autorităţile │ │ ││şcoală-comunitate: │ │ │ │ │publice locale/│ │ ││Şcoala mamelor, Şcoala │ │ │ │ │ale │ │ ││părinţilor etc. │ │ │ │ │municipiului │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti. │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.3. Continuarea │ │ │ │420 RON/lună per │FSE, bugetele │100 de grădiniţe │300 de grădiniţe ││programului "Grădiniţa │ │ │ │beneficiari: 250 RON│de la unităţi │estivale organizate │estivale organizate ││de vară" (în formele │ │ │ │hrană + hăinuţe; │şcolare/ │pe plan local │pe plan local ││"Toţi la grădiniţă - │ │ │ │150 RON rechizite; │primării/ │ │ ││Fiecare în grupa lui"/ │ │ │ │20 RON cadru │inspectorate │ │ ││"Toţi la grădiniţă - │ │ │ │didactic │şcolare/ │ │ ││Toţi la clasa │ │ │ │Pentru o medie de │CJRAE-CMBRAE, │ │ ││pregătitoare/Toţi în │ │ │ │20 de beneficiari, │autorităţile │ │ ││clasa I") şi a altor │ │ │ │cuprinşi în │publice locale/│ │ ││iniţiative comunitare │ │ │ │grădiniţă, costul │ale │ │ ││alternative asemănătoare,│ │ │ │pentru organizarea │municipiului │ │ ││în zonele în care │ │ │ │unei grădiniţe │Bucureşti │ │ ││instituţiile şcolare │ │ │ │estivale este de │ │ │ ││locale depistează cel │ │ │ │420 x 20=8.400 │ │ │ ││puţin 7-10 copii romi │ │ │ │Total anual │ │ │ ││care nu au frecventat │ │ │ │(3 luni): │ │ │ ││învăţământul preşcolar │ │ │ │25.200 RON │ │ │ ││ │ │ │ │Total pentru │ │ │ ││ │ │ │ │rezultatele vizate: │ │ │ ││ │ │ │ │100 de grădiniţe x │ │ │ ││ │ │ │ │25.200 = │ │ │ ││ │ │ │ │2.520.000 RON │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.4. Extinderea reţelei │ │ │ │Nu necesită alocări │ │20 de grădiniţe în │80 de grădiniţe în ││de grădiniţe/clase cu │ │ │ │suplimentare din │ │limba maternă români│limba maternă români││predare în limba maternă │ │ │ │partea MECS. │ │nou-înfiinţate │nou-înfiinţate ││români, inclusiv prin │ │ │ │ │ │ │ ││abordări bilingve în │ │ │ │ │ │ │ ││predare, în perioada de │ │ │ │ │ │ │ ││debut (români - română; │ │ │ │ │ │ │ ││români - maghiară etc.), │ │ │ │ │ │ │ ││respectiv a orelor de │ │ │ │ │ │ │ ││limbă, istorie, tradiţii │ │ │ │ │ │ │ ││şi educaţie muzicală în │ │ │ │ │ │ │ ││limba români, în │ │ │ │ │ │ │ ││comunităţile unde există │ │ │ │ │ │ │ ││cel puţin 7-10 solicitări│ │ │ │ │ │ │ ││de acest tip. Editarea │ │ │ │ │ │ │ ││manualelor şcolare │ │ │ │ │ │ │ ││necesare pentru │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământul în limba │ │ │ │ │ │ │ ││români/a disciplinelor │ │ │ │ │ │ │ ││predate în această limbă │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.5. Organizarea de │ │ │ │ │Fonduri │ │ ││către MECS, împreună cu │ │ │ │ │identificate │ │ ││structurile şcolare │ │ │ │ │la nivel local/│ │ ││locale şi judeţene, │ │ │ │ │central │ │ ││a unor concursuri şi │ │ │ │ │(inclusiv │ │ ││olimpiade şcolare │ │ │ │ │fonduri │ │ ││naţionale şi │ │ │ │ │europene), │ │ ││internaţionale, pentru │ │ │ │ │buget MECS, │ │ ││promovarea limbii, │ │ │ │ │bugete locale, │ │ ││literaturii şi a creaţiei│ │ │ │ │sponsorizări │ │ ││literare, a istoriei şi │ │ │ │ │ │ │ ││culturii romilor, a │ │ │ │ │ │ │ ││diversităţii,alterităţii,│ │ │ │ │ │ │ ││interculturalităţii, │ │ │ │ │ │ │ ││a nondiscriminării şi │ │ │ │ │ │ │ ││nonsegregării │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.6. Particularizarea │ │ │ │70 RON/lună: (50 RON│Fonduri │5.000 de persoane │15.000 de persoane ││programului ADŞ, pentru │ │ │ │rechizite şi manuale│identificate │alfabetizate │alfabetizate până ││persoanele care necesită │ │ │ │20 RON cadru │la nivel local/│ │în 2020 ││alfabetizare │ │ │ │didactic). │central │ │ ││ │ │ │ │Total anual per elev│(inclusiv │ │ ││ │ │ │ │(9 luni): │fonduri │ │ ││ │ │ │ │70 x 9 = 630 RON. │europene), │ │ ││ │ │ │ │Total anual pentru │buget MECS, │ │ ││ │ │ │ │grupul-ţintă vizat │bugete locale, │ │ ││ │ │ │ │(5.000 de │bugete proiecte│ │ ││ │ │ │ │beneficiari): │FSE la nivel │ │ ││ │ │ │ │3.150.000 RON │central/ │ │ ││ │ │ │ │ │judeţean, │ │ ││ │ │ │ │ │sponsorizări │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Armonizarea şi │MECS - │ T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Bugete MECS, │ │ ││completarea sistemului │instituţie │ │ │suplimentare din │ISJ-uri şi │ │ ││de asigurare a calităţii,│coordonatoare │ │ │partea MECS. │CCD-uri, bugete│ │ ││cu accent pe managementul│(responsabili │ │ │ │proiecte FSE │ │ ││educaţiei incluzive │cu atribuţii │ │ │ │la nivel │ │ ││(adaptată la specificul │legate de │ │ │ │judeţean │ │ ││rom) │educaţia │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││ │şi realizarea │ │ │ │ │ │ ││ │progresului │ │ │ │ │ │ ││ │şcolar real, │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ ││ │experţi ai │ │ │ │ │ │ ││ │ARACIP), │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││ │CJRAE/CMBRAE, │ │ │ │ │ │ ││ │CRED/CRSE, ANR,│ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.1. Adaptarea şi │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││completarea setului de │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││standarde ale ARACIP │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││privind calitatea în │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământul cu număr │ │ │ │ │ │ │ ││semnificativ de elevi │ │ │ │ │ │ │ ││romi. Revizuirea │ │ │ │ │ │ │ ││metodologiilor privind │ │ │ │ │ │ │ ││criteriile de evaluare │ │ │ │ │ │ │ ││a cadrelor didactice, │ │ │ │ │ │ │ ││a directorilor şi a │ │ │ │ │ │ │ ││unităţilor de învăţământ,│ │ │ │ │ │ │ ││în sensul creşterii │ │ │ │ │ │ │ ││ponderii componentei de │ │ │ │ │ │ │ ││educaţie incluzivă şi a │ │ │ │ │ │ │ ││celei ce priveşte lucrul │ │ │ │ │ │ │ ││cu grupurile cu specific │ │ │ │ │ │ │ ││cultural diferit, cele │ │ │ │ │ │ │ ││provenite din medii │ │ │ │ │ │ │ ││dezavantajate, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ ││rome, aplicarea metodelor│ │ │ │ │ │ │ ││activ-participative │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.2. Revizuirea │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││metodologiilor de │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││inspecţie şcolară din │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││perspectiva includerii │ │ │ │ │ │ │ ││componentei de educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││remedială şi de progres │ │ │ │ │ │ │ ││şcolar real, a educaţiei │ │ │ │ │ │ │ ││multi şi interculturale, │ │ │ │ │ │ │ ││a educaţiei incluzive, │ │ │ │ │ │ │ ││precum şi monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ ││măsurilor de promovare │ │ │ │ │ │ │ ││a educaţiei incluzive │ │ │ │ │ │ │ ││prin inspecţie şcolară │ │ │ │ │ │ │ ││şi prin comisiile de │ │ │ │ │ │ │ ││asigurare a calităţii │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.3. Analizarea şi │ │ │ │MECS şi ISJ-urile/ │ │200 de cadre │ ││actualizarea metodologiei│ │ │ │CCD-urile vor │ │didactice care │ ││de formare continuă, │ │ │ │prevede alocaţiile │ │activează în şcoli │ ││în sensul valorizării │ │ │ │bugetare anuale │ │unde ponderea │ ││modulelor referitoare │ │ │ │necesare în vederea │ │copiilor romi este │ ││la educaţie incluzivă, │ │ │ │organizării şi │ │peste 15% formate │ ││cu accent pe cunoaşterea │ │ │ │derulării de cursuri│ │în tematica │ ││valorilor fundamentale │ │ │ │de formare în │ │specifică privind │ ││rome, a setului de cutume│ │ │ │domeniul │ │respectarea │ ││rome ce pot genera, prin │ │ │ │romanipenului │ │principiilor │ ││necunoaşterea lor de │ │ │ │educaţional (istoria│ │şcolii incluzive, │ ││către cadrele didactice, │ │ │ │tragică a romilor, │ │a cunoaşterii şi │ ││efecte negative în │ │ │ │cutume rome, │ │aplicării │ ││defavoarea elevilor romi.│ │ │ │comunicare specifică│ │elementelor de │ ││Implicarea CCD-urilor în │ │ │ │în spaţiul şcolar şi│ │istorie şi cultură │ ││susţinerea nondiscrimi- │ │ │ │comunitar cu romi, │ │romă. │ ││nării, a egalităţii de │ │ │ │istoricul │ │ │ ││şanse, a multiculturali- │ │ │ │învăţământului rom │ │ │ ││tăţii, interculturali- │ │ │ │şi dezideratele │ │ │ ││tăţii şi a educaţiei │ │ │ │acestuia) │ │ │ ││incluzive, prin orga- │ │ │ │ │ │ │ ││nizarea de cursuri în │ │ │ │ │ │ │ ││domeniul romanipenului │ │ │ │ │ │ │ ││educaţional (ansamblul │ │ │ │ │ │ │ ││de cutume şi valori │ │ │ │ │ │ │ ││fundamentale ale │ │ │ │ │ │ │ ││romilor), a cursurilor │ │ │ │ │ │ │ ││privind diversitatea sub │ │ │ │ │ │ │ ││toate aspectele ei etc., │ │ │ │ │ │ │ ││la nivel judeţean, │ │ │ │ │ │ │ ││local/unitate de │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământ cu elevi romi │ │ │ │ │ │ │ ││(minimum 15%), precum şi │ │ │ │ │ │ │ ││din perspectiva │ │ │ │ │ │ │ ││utilizării setului de │ │ │ │ │ │ │ ││măsuri ce privesc │ │ │ │ │ │ │ ││educaţia incluzivă, │ │ │ │ │ │ │ ││atitudinile şi valorile │ │ │ │ │ │ │ ││nondiscriminatorii, │ │ │ │ │ │ │ ││nonsegregaţioniste, ale │ │ │ │ │ │ │ ││alterităţii şi │ │ │ │ │ │ │ ││interculturalităţii ş.a. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.4. Pregătirea │ │ │ │Buget MECS, la │Bugete locale, │ │ ││persoanelor - resursă, │ │ │ │nivel naţional │bugetele ISJ, │ │ ││ca formatori MECS în │ │ │ │Anual, 450 de │CCD, CJRAE- │ │ ││profil romanipen │ │ │ │formatori judeţeni │CMBRAE CJ/, │ │ ││educaţional, pentru │ │ │ │în profilul │bugete din │ │ ││necesităţile fiecărui │ │ │ │romanipenului │proiecte FSE │ │ ││ISJ/ISMB/CCD, în vederea │ │ │ │educaţional X │sau din alte │ │ ││formare privind │ │ │ │2 zile stagiu/pers. │surse de │ │ ││asigurării modulelor de │ │ │ │X 150 RON/ zi/pers =│finanţare │ │ ││specificul rom (de │ │ │ │135.000 RON (cazare │pentru organi- │ │ ││istorie, cutume, │ │ │ │şi masă) + │zarea anuală │ │ ││tradiţii, cultură şi │ │ │ │58.500 transport = │de cursuri │ │ ││limbă români). │ │ │ │293.500 RON/an. │similare MECS │ │ ││ │ │ │ │Buget total pentru │în fiecare │ │ ││ │ │ │ │doi ani: 2 x 293.500│judeţ, cu │ │ ││ │ │ │ │= 587.000 RON. │participarea a │ │ ││ │ │ │ │ │câte 450 de │ │ ││ │ │ │ │ │cadre didactice│ │ ││ │ │ │ │ │/judeţ din │ │ ││ │ │ │ │ │unităţile │ │ ││ │ │ │ │ │şcolare cu │ │ ││ │ │ │ │ │minimum 15% │ │ ││ │ │ │ │ │copii şi elevi │ │ ││ │ │ │ │ │romi │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.5. Aplicarea Ordinului │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││ministrului educaţiei, │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││cercetării şi tineretului│ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││nr. 1529/18.07.2007 │ │ │ │ │ │ │ ││privind dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ ││problematicii diverşi- │ │ │ │ │ │ │ ││tăţii în curriculumul │ │ │ │ │ │ │ ││naţional, prin │ │ │ │ │ │ │ ││introducerea de prevederi│ │ │ │ │ │ │ ││concrete în noile │ │ │ │ │ │ │ ││programe şcolare de │ │ │ │ │ │ │ ││studiu (curricula) menite│ │ │ │ │ │ │ ││să inducă autorilor şi │ │ │ │ │ │ │ ││editurilor introducerea │ │ │ │ │ │ │ ││obligatorie a elementelor│ │ │ │ │ │ │ ││de diversitate (istorică,│ │ │ │ │ │ │ ││etnică, lingvistică, │ │ │ │ │ │ │ ││culturală, de gen,fizică,│ │ │ │ │ │ │ ││religioasă etc.) în toate│ │ │ │ │ │ │ ││manualele şcolare, │ │ │ │ │ │ │ ││indiferent de disciplina │ │ │ │ │ │ │ ││sau nivelul de studiu │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4. Continuarea măsurilor │MECS - │ T/S/A │T/S/A│ │Bugete MECS, │ │ ││de prevenire a segregării│instituţie │ │ │ │ISJ, CJ/CL, │ │ ││copiilor şi elevilor romi│coordonatoare │ │ │ │bugete proiecte│ │ ││şi a celor de eliminare a│(responsabili │ │ │ │FSE sau alte │ │ ││eventualelor segregări │cu atribuţii │ │ │ │surse de │ │ ││produse în sistemul │legate de │ │ │ │finanţare. │ │ ││educaţional │educaţia │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │dezavantajate, │ │ │ │ │ │ ││ │reţea şcolară │ │ │ │ │ │ ││ │şi mişcarea │ │ │ │ │ │ ││ │personalului │ │ │ │ │ │ ││ │didactic), ANR,│ │ │ │ │ │ ││ │ARACIP, inspec-│ │ │ │ │ │ ││ │torate şcolare,│ │ │ │ │ │ ││ │CJRAE-CMBRAE, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţile │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, CJ/CL,│ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.1. Revizuirea de către │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││MECS a Legii nr. 1/2011 │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││şi a Ordinului │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││ministrului educaţiei, │ │ │ │ │ │ │ ││cercetării şi tineretului│ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.540/19.07.2007 │ │ │ │ │ │ │ ││privind interzicerea │ │ │ │ │ │ │ ││segregării şcolare a │ │ │ │ │ │ │ ││copiilor romi şi │ │ │ │ │ │ │ ││aprobarea Metodologiei │ │ │ │ │ │ │ ││pentru prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ ││eliminarea segregării │ │ │ │ │ │ │ ││şcolare a copiilor romi, │ │ │ │ │ │ │ ││a altor documente conexe,│ │ │ │ │ │ │ ││în scopul evitării │ │ │ │ │ │ │ ││situaţiilor de segregare │ │ │ │ │ │ │ ││şi a includerii unor │ │ │ │ │ │ │ ││prevederi menite să │ │ │ │ │ │ │ ││prevină, să interzică, │ │ │ │ │ │ │ ││să remedieze şi să │ │ │ │ │ │ │ ││elimine astfel de │ │ │ │ │ │ │ ││fenomene în sistemul │ │ │ │ │ │ │ ││de educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││Modificare Ordin │ │ │ │ │ │ │ ││nr. 1.540 din 19 iulie │ │ │ │ │ │ │ ││2007, cu completări, │ │ │ │ │ │ │ ││privind acţiuni şi │ │ │ │ │ │ │ ││măsuri obligatorii în │ │ │ │ │ │ │ ││cazurile de segregare │ │ │ │ │ │ │ ││etnică constatate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.2. Elaborarea │ │ │ │Nu necesită alocări │ │Toate judeţele vor │În toate şcolile ││planurilor de prevenire │ │ │ │suplimentare din │ │avea elaborate │segregarea şcolară ││a segregărilor la nivel │ │ │ │partea MECS. │ │planuri de prevenire│este prevenită şi ││judeţean, monitorizarea │ │ │ │ │ │a segregării şcolare│eliminată. ││de către toţi inspectorii│ │ │ │ │ │pe criteriu etnic în│ ││din structura fiecărui │ │ │ │ │ │baza monitorizării, │ ││inspectorat şcolar, cu │ │ │ │ │ │la iniţiativa şi │ ││prilejul deplasării │ │ │ │ │ │prin aportul direct │ ││acestora în unităţile de │ │ │ │ │ │al mediatorilor │ ││învăţământ, în intervalul│ │ │ │ │ │şcolari. Mediatorii │ ││februarie-septembrie al │ │ │ │ │ │şcolari vor fi │ ││fiecărui an, a modului de│ │ │ │ │ │cooptaţi de către │ ││constituire a grupelor de│ │ │ │ │ │unităţile de │ ││grădiniţă şi a claselor │ │ │ │ │ │învăţământ în toate │ ││de început (clasa │ │ │ │ │ │activităţile de │ ││pregătitoare/clasa I, │ │ │ │ │ │prevenire continuă a│ ││clasa a V-a) │ │ │ │ │ │segregării, inclusiv│ ││La nivelul inspectora- │ │ │ │ │ │colectarea datelor │ ││telor şcolare se impune │ │ │ │ │ │pentru identificarea│ ││analizarea planurilor │ │ │ │ │ │segregării şi │ ││judeţene şi locale de │ │ │ │ │ │transmiterea către │ ││prevenire a segregărilor │ │ │ │ │ │inspectoratele │ ││şi, în situaţiile │ │ │ │ │ │şcolare şi │ ││excepţionale, nedorite, │ │ │ │ │ │Ministerul Educaţiei│ ││de producere a unor │ │ │ │ │ │şi Cercetării │ ││segregări, vor fi │ │ │ │ │ │Ştiinţifice. │ ││întocmite planuri │ │ │ │ │ │Angajarea de │ ││punctuale de desegregare │ │ │ │ │ │mediatori şcolari în│ ││cu aplicare imediată. În │ │ │ │ │ │cadrul unităţilor │ ││toate aceste situaţii, │ │ │ │ │ │şcolare unde există │ ││contribuţia permanentă a │ │ │ │ │ │temerea manifestării│ ││mediatorului şcolar este │ │ │ │ │ │fenomenului de │ ││necesară. │ │ │ │ │ │segregare şcolară │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5. Restructurarea │MECS - │ T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Bugete MECS, │În tot sistemul │ ││formării universitare │instituţie │ │ │suplimentare din │CCD-uri, │universitar au fost │ ││iniţiale a cadrelor │coordonatoare │ │ │partea MECS │universităţi, │introduse module/ │ ││didactice, ţinând cont │(responsabili │ │ │ │bugete FSE │cursuri universitare│ ││de respectarea │cu atribuţii │ │ │ │ │pentru promovarea │ ││principiilor şcolii │legate de │ │ │ │ │diversităţii, a │ ││incluzive, a cunoaşterii │formarea │ │ │ │ │dezideratelor şcolii│ ││şi aplicării elementelor │iniţială, │ │ │ │ │incluzive şi ale │ ││de istorie şi cultură │învăţământ │ │ │ │ │romanipenului │ ││romă, dobândite în │universitar │ │ │ │ │educaţional. │ ││formarea iniţială a │pedagogic şi │ │ │ │ │ │ ││acestora, în cadrul │incluziune │ │ │ │ │ │ ││modulului psihopedagogic │şcolară/ │ │ │ │ │ │ ││ │socială), │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │CCD-uri, │ │ │ │ │ │ ││ │ARACIS, ARACIP,│ │ │ │ │ │ ││ │Conferinţa │ │ │ │ │ │ ││ │Rectorilor, │ │ │ │ │ │ ││ │rectoratele │ │ │ │ │ │ ││ │institutelor de│ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │superior, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţile de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6. Extinderea promovării │MECS - │ T/S/A │T/S/A│ │ │ │ ││şi cultivării limbii, │instituţie │ │ │ │ │ │ ││istoriei şi tradiţiilor │coordonatoare │ │ │ │ │ │ ││rome în sistemul │(responsabili │ │ │ │ │ │ ││educaţional │cu atribuţii │ │ │ │ │ │ ││preuniversitar şi │legate de │ │ │ │ │ │ ││universitar │educaţia │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │dezavantajate, │ │ │ │ │ │ ││ │educaţie │ │ │ │ │ │ ││ │incluzivă), │ │ │ │ │ │ ││ │ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │Casele │ │ │ │ │ │ ││ │Corpului │ │ │ │ │ │ ││ │Didactic, │ │ │ │ │ │ ││ │Departamentul │ │ │ │ │ │ ││ │pentru Relaţii │ │ │ │ │ │ ││ │Interetnice, │ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.1. Dotarea │ │ │ │Nu necesită alocări │Bugete MECS, │300 de şcoli dotate │ ││bibliotecilor din CCD-uri│ │ │ │suplimentare din │ISJ, CCD, │cu materiale din │ ││şi unităţi şcolare │ │ │ │partea MECS. │bugete proiecte│domeniul limbii, │ ││(cu minimum 15% elevi │ │ │ │ │FSE la nivel │istoriei şi culturii│ ││romi) cu materiale din │ │ │ │ │judeţean, │rome, inclusiv │ ││domeniul limbii, │ │ │ │ │sponsorizări │organizarea de │ ││istoriei şi culturii │ │ │ │ │ │secţiuni virtuale │ ││rome, inclusiv │ │ │ │ │ │ale bibliotecilor │ ││organizarea de secţiuni │ │ │ │ │ │cu lucrări în format│ ││virtuale ale │ │ │ │ │ │pdf │ ││bibliotecilor cu lucrări │ │ │ │ │ │ │ ││în format pdf │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.2. Înfiinţarea unui │ │ │ │Nu necesită alocări │ │Minimum un liceu cu │Minimum 3 licee cu ││liceu/a unor licee cu │ │ │ │suplimentare din │ │predarea în limba │predare în limba ││predarea în limba români │ │ │ │partea MECS. │ │români (clasele │români (clasele ││(clasele I-XII), cu clase│ │ │ │ │ │I-XII) înfiinţat │I-XII) înfiinţate ││paralele la clasele │ │ │ │ │ │până în 2016. │până în 2020. ││a IX-a - a XII-a cu │ │ │ │ │ │ │ ││predare bilingvă │ │ │ │ │ │ │ ││români - română şi cu │ │ │ │ │ │ │ ││clase paralele de │ │ │ │ │ │ │ ││mediatori şcolari, │ │ │ │ │ │ │ ││muzică, teatru şi dans, │ │ │ │ │ │ │ ││meserii tradiţionale │ │ │ │ │ │ │ ││adaptate contextului │ │ │ │ │ │ │ ││modern │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.3. Înfiinţarea, la │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ 3 │ 5 ││universităţile cu │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││tradiţie, a unor │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││departamente/secţii de │ │ │ │ │ │ │ ││limbă şi cultură români │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7. Continuarea măsurilor │MECS - │ T/S/A │T/S/A│ISJ-MECS. │ │ │ ││afirmative de formare şi │instituţie │ │ │ │ │ │ ││de încadrare a resursei │coordonatoare │ │ │ │ │ │ ││umane rome în sistemul │(responsabili │ │ │ │ │ │ ││educaţional, care să aibă│cu atribuţii │ │ │ │ │ │ ││acces şi suport continuu,│legate de │ │ │ │ │ │ ││direct şi eficient în │educaţia │ │ │ │ │ │ ││comunităţile rome, care │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││să cunoască nevoile şi │dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││soluţiile reale │şi mişcarea │ │ │ │ │ │ ││ │personalului │ │ │ │ │ │ ││ │didactic). │ │ │ │ │ │ ││ │Inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar │ │ │ │ │ │ ││ │şi univer- │ │ │ │ │ │ ││ │sităţi. Alte │ │ │ │ │ │ ││ │organizaţii │ │ │ │ │ │ ││ │implicate │ │ │ │ │ │ ││ │direct: ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │UNICEF. │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.1. Asigurarea, la │ │ │ │MECS va asigura 42 │Bugete │ │ ││nivelul fiecărui ISJ, │ │ │ │de posturi cu normă │parteneri, │ │ ││a câte unui post cu normă│ │ │ │întreagă pentru │fonduri │ │ ││întreagă de inspector │ │ │ │funcţia de inspector│extrabugetare, │ │ ││şcolar pentru problemele │ │ │ │şcolar pentru │sponsorizări, │ │ ││educaţionale ale romilor │ │ │ │problemele │buget MECS, │ │ ││şi predarea în limba sau │ │ │ │educaţionale ale │ISJ, CCD │ │ ││a limbii români. │ │ │ │romilor şi pentru │ │ │ ││Continuarea formării │ │ │ │predarea în limba │ │ │ ││inspectorilor şcolari │ │ │ │sau a limbii români,│ │ │ ││pentru problemele │ │ │ │a istoriei şi │ │ │ ││educaţionale ale romilor,│ │ │ │culturii rome, │ │ │ ││a metodiştilor pentru │ │ │ │conform art. 95 │ │ │ ││limba, istoria şi │ │ │ │alin. (5) din Legea │ │ │ ││cultura romă. │ │ │ │nr. 1/2011: │ │ │ ││Şcolarizarea romilor şi │ │ │ │"În structura │ │ │ ││a mediatorilor şcolari │ │ │ │inspectoratelor │ │ │ ││ │ │ │ │şcolare sunt │ │ │ ││ │ │ │ │cuprinşi şi │ │ │ ││ │ │ │ │inspectori şcolari │ │ │ ││ │ │ │ │pentru problemele │ │ │ ││ │ │ │ │copiilor şi │ │ │ ││ │ │ │ │tinerilor proveniţi │ │ │ ││ │ │ │ │din medii │ │ │ ││ │ │ │ │socioeconomice │ │ │ ││ │ │ │ │dezavantajate". │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.2. Continuarea formării│ │ │ │Anual, formarea a │Buget MECS │252 de mediatori │ ││mediatorilor şcolari din │ │ │ │câte 3 potenţiali │ │şcolari nou-formaţi │ ││fondurile MECS, │ │ │ │mediatori şcolari │ │ │ ││pregătirea periodică de │ │ │ │romi/judeţ X │ │ │ ││mediatori şcolari prin │ │ │ │42 judeţe = 126 X │ │ │ ││cursuri organizate de │ │ │ │10 zile/stagiu X │ │ │ ││MECS, împreună cu alte │ │ │ │300 RON/zi/pers. = │ │ │ ││instituţii guvernamen- │ │ │ │252.000 RON + │ │ │ ││tale, neguvernamentale şi│ │ │ │25.200 transport = │ │ │ ││interguvernamentale, cu │ │ │ │277.200 RON/an │ │ │ ││finanţări identificate şi│ │ │ │Total pentru │ │ │ ││atrase împreună │ │ │ │rezultatele vizate: │ │ │ ││ │ │ │ │277.200 RON x │ │ │ ││ │ │ │ │2 ani = 554.400 RON.│ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.3. Încadrarea de │ │ │ │1.000 RON/lună per │Unităţi de │Încadrarea şi │Încadrarea şi ││mediatori şcolari în │ │ │ │mediator x 24 luni =│învăţământ │angajarea a minimum │angajarea de ││toate cele 1.680 de │ │ │ │24.000 RON per an. │ │600 de mediatori │mediatori şcolari ││unităţi de învăţământ în │ │ │ │Total pentru │ │şcolari în unităţile│în toate cele 1.680 ││care numărul de copii şi │ │ │ │rezultatele vizate: │ │de învăţământ care │de unităţi de ││elevi romi este de │ │ │ │600 x 24.000 = │ │necesită mediere │învăţământ în care ││minimum 15% (procentul se│ │ │ │14.400.000 RON. │ │şcolară │numărul de copii şi ││revalidează de unităţile │ │ │ │ │ │ │elevi romi este de ││şcolare împreună cu │ │ │ │ │ │ │minimum 15%. ││organizaţiile rome, cu │ │ │ │ │ │ │ ││reprezentanţii romi, cu │ │ │ │ │ │ │ ││structurile rome locale │ │ │ │ │ │ │ ││şi judeţene). Mediatorii │ │ │ │ │ │ │ ││şcolari vor fi cooptaţi │ │ │ │ │ │ │ ││de către unităţile de │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământ în toate │ │ │ │ │ │ │ ││activităţile de prevenire│ │ │ │ │ │ │ ││continuă a segregării. │ │ │ │ │ │ │ ││Angajarea celor 1.680 de │ │ │ │ │ │ │ ││mediatori şcolari se face│ │ │ │ │ │ │ ││conform art. 250 din │ │ │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011 şi OMECT│ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.539/19.07.2007. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.4. Continuarea │ │ │ │Formarea anuală a │Buget MECS │252 de persoane │ ││cursurilor de iniţiere/ │ │ │ │câte 3 potenţiali │ │formate ca │ ││perfecţionare a cunoş- │ │ │ │educatori, │ │potenţiali │ ││ţintelor de limba români │ │ │ │învăţători, │ │educatori, │ ││destinate cadrelor │ │ │ │profesori de limba │ │învăţători, │ ││didactice rome sau │ │ │ │români/judeţ x │ │profesori de │ ││ne-rome, calificate şi │ │ │ │42 judeţe = 126 x │ │limba români │ ││necalificate, care vor │ │ │ │20 zile/stagiu x │ │ │ ││preda/predau limba sau │ │ │ │300 RON/zi/pers. = │ │ │ ││în limba români la │ │ │ │504.000 RON + │ │ │ ││grădiniţe şi în şcoli │ │ │ │25.200 transport = │ │ │ ││ │ │ │ │529.200 RON/an. │ │ │ ││ │ │ │ │Total pentru │ │ │ ││ │ │ │ │rezultatele vizate: │ │ │ ││ │ │ │ │529.200 RON x 2 ani │ │ │ ││ │ │ │ │= 1.058.400 RON. │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.5. Creşterea cu 200 │ │ │ │Nu necesită alocări │ │800 de tineri romi │1.000 de tineri romi││(până în 2016, faţă de │ │ │ │suplimentare din │ │înscrişi la │înscrişi la ││numărul din 2014) a │ │ │ │partea MECS. │ │facultate pe locuri │facultate pe locuri ││numărului de tineri romi │ │ │ │ │ │distincte destinate │distincte destinate ││admişi pe locuri │ │ │ │ │ │candidaţilor romi │candidaţilor romi ││distincte destinate │ │ │ │ │ │(faţă de 600 în │(faţă de 600 în ││candidaţilor romi la │ │ │ │ │ │2013). │2013). ││admiterea acestora în │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământul │ │ │ │ │ │ │ ││profesional/superior. │ │ │ │ │ │ │ ││Completarea legislaţiei │ │ │ │ │ │ │ ││privind accederea la │ │ │ │ │ │ │ ││locuri distincte a │ │ │ │ │ │ │ ││candidaţilor romi, astfel│ │ │ │ │ │ │ ││încât acei candidaţi care│ │ │ │ │ │ │ ││obţin note de admitere │ │ │ │ │ │ │ ││superioare ultimei medii │ │ │ │ │ │ │ ││de admitere pe locuri │ │ │ │ │ │ │ ││normale bugetate să intre│ │ │ │ │ │ │ ││pe aceste locuri, iar │ │ │ │ │ │ │ ││locurile distincte să │ │ │ │ │ │ │ ││fie ocupate de candidaţi │ │ │ │ │ │ │ ││romi cu note de admitere │ │ │ │ │ │ │ ││mai mici decât ultima │ │ │ │ │ │ │ ││medie pentru locurile │ │ │ │ │ │ │ ││normale bugetate. │ │ │ │ │ │ │ ││În plus, candidaţii romi │ │ │ │ │ │ │ ││care au ocupat în urma │ │ │ │ │ │ │ ││admiterii locuri bugetate│ │ │ │ │ │ │ ││să îşi păstreze locul │ │ │ │ │ │ │ ││bugetat până la │ │ │ │ │ │ │ ││terminarea facultăţii │ │ │ │ │ │ │ ││- cu condiţia să │ │ │ │ │ │ │ ││promoveze toate │ │ │ │ │ │ │ ││examenele anuale. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│8. Monitorizarea │MECS - │T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Buget MECS, │ │ ││activităţii ISJ-urilor şi│instituţie │ │ │suplimentare din │bugete proiecte│ │ ││a grupurilor/comitetelor │coordonatoare │ │ │partea MECS. │FSE sau alte │ │ ││locale de sprijin pentru │(responsabili │ │ │ │surse de │ │ ││îmbunătăţirea accesului │cu atribuţii │ │ │ │finanţare │ │ ││la educaţie al grupurilor│legate de │ │ │ │ │ │ ││dezavantajate │educaţia │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││ │şi inspecţie │ │ │ │ │ │ ││ │şcolară), │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │preuniversitar,│ │ │ │ │ │ ││ │CJ/CL, ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │instituţii │ │ │ │ │ │ ││ │centrale şi │ │ │ │ │ │ ││ │locale, ONG-uri│ │ │ │ │ │ ││ │cu experienţă │ │ │ │ │ │ ││ │în domeniu │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│8.1. Elaborarea setului │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││de proceduri standard, în│ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││profil educaţional, cu │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││privire la colaborarea │ │ │ │ │ │ │ ││eficientă │ │ │ │ │ │ │ ││interinstituţională la │ │ │ │ │ │ │ ││nivel judeţean/local, ca │ │ │ │ │ │ │ ││parte a sistemului de │ │ │ │ │ │ │ ││monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9. Participarea │MECS- │T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Buget MECS, │ │ ││comunităţii locale la │coordonator │ │ │suplimentare din │bugete locale, │ │ ││activităţi şi programe de│(responsabili │ │ │partea MECS. │bugete proiecte│ │ ││îmbunătăţire a accesului │cu atribuţii │ │ │ │FSE sau alte │ │ ││nediscriminatoriu al │legate de │ │ │ │surse de │ │ ││copiilor din grupuri │educaţia │ │ │ │finanţare │ │ ││dezavantajate, aparţinând│grupurilor │ │ │ │ │ │ ││minorităţii rome, la │dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││învăţământ obligatoriu, │şi inspecţie │ │ │ │ │ │ ││în învăţământul de stat │şcolară), │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, │ │ │ │ │ │ ││ │unităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││ │CJRAE/CRED/ │ │ │ │ │ │ ││ │CRSE şi │ │ │ │ │ │ ││ │MMFPSPV, ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │CJ/CL, DGASPC, │ │ │ │ │ │ ││ │ONG-uri cu │ │ │ │ │ │ ││ │experienţă în │ │ │ │ │ │ ││ │domeniu, │ │ │ │ │ │ ││ │mass-media │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9.1. În metodologia de │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││constituire a consiliilor│ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││de administraţie ale │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││şcolilor se vor introduce│ │ │ │ │ │ │ ││prevederi care să asigure│ │ │ │ │ │ │ ││reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ ││proporţională şi │ │ │ │ │ │ │ ││participarea relevantă a │ │ │ │ │ │ │ ││părinţilor romi în │ │ │ │ │ │ │ ││procesul de luare a │ │ │ │ │ │ │ ││deciziilor în consiliile │ │ │ │ │ │ │ ││de administraţie. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9.2. Constituirea, la │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││nivel judeţean şi local, │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││a unor grupuri │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││educaţionale de lucru │ │ │ │ │ │ │ ││pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ ││accesului la educaţie │ │ │ │ │ │ │ ││pentru grupurile │ │ │ │ │ │ │ ││dezavantajate, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ ││romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9.3. Cuprinderea │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││propunerilor acestor │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││grupuri/comitete de │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││sprijin în strategiile │ │ │ │ │ │ │ ││judeţene privind │ │ │ │ │ │ │ ││îmbunătăţirea accesului │ │ │ │ │ │ │ ││la educaţie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9.4. Includerea de │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││informaţii privind │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││participarea şi │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││performanţele şcolare ale│ │ │ │ │ │ │ ││elevilor romi în │ │ │ │ │ │ │ ││rapoartele şi documentele│ │ │ │ │ │ │ ││strategice ale │ │ │ │ │ │ │ ││ISJ-urilor, precum şi │ │ │ │ │ │ │ ││publicarea şi │ │ │ │ │ │ │ ││distribuirea de │ │ │ │ │ │ │ ││publicaţii, studii, care │ │ │ │ │ │ │ ││evidenţiază exemple de │ │ │ │ │ │ │ ││succes în ceea ce │ │ │ │ │ │ │ ││priveşte participarea │ │ │ │ │ │ │ ││la educaţie a romilor │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│10. Informare/Diseminare │MECS - │T/S/A │T/S/A│Nu necesită alocări │Bugete MECS, │ │ ││referitoare la segregare/│instituţie │ │ │suplimentare din │ISJ, CJ, bugete│ │ ││desegregare, acces │coordonatoare │ │ │partea MECS. │proiecte FSE │ │ ││nediscriminatoriu la │(responsabili │ │ │ │sau alte surse │ │ ││educaţie, prevenirea │cu atribuţii │ │ │ │de finanţare │ │ ││absenteismului şi a │legate de │ │ │ │ │ │ ││abandonului şcolar, │educaţia │ │ │ │ │ │ ││egalitatea de şanse, │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││eliminarea abuzării şi a │dezavantajate, │ │ │ │ │ │ ││neglijării copilului │politici │ │ │ │ │ │ ││aflat în dificultate │publice şi │ │ │ │ │ │ ││ │relaţia cu │ │ │ │ │ │ ││ │partenerii │ │ │ │ │ │ ││ │sociali), │ │ │ │ │ │ ││ │inspectorate │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare, ANR, │ │ │ │ │ │ ││ │instituţii │ │ │ │ │ │ ││ │centrale │ │ │ │ │ │ ││ │(implicate în │ │ │ │ │ │ ││ │soluţionarea │ │ │ │ │ │ ││ │problematicii │ │ │ │ │ │ ││ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │dezavantajate),│ │ │ │ │ │ ││ │CJ/CL, ONG-uri │ │ │ │ │ │ ││ │cu experienţă │ │ │ │ │ │ ││ │în domeniu, │ │ │ │ │ │ ││ │mass-media │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│10.1. Continuarea │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││editării şi postării pe │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││site-ul MECS a │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││buletinului informativ │ │ │ │ │ │ │ ││electronic privind │ │ │ │ │ │ │ ││educaţia copiilor romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│10.2. Conceperea şi │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││derularea unor campanii │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││de prevenire a │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││discriminării şi de │ │ │ │ │ │ │ ││promovare a diversităţii │ │ │ │ │ │ │ ││şi a principiilor de │ │ │ │ │ │ │ ││incluziune în sistemul │ │ │ │ │ │ │ ││educaţional │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│10.3. Introducerea, la │ │ │ │Nu necesită alocări │ │ │ ││nivelul şcolilor, a unor │ │ │ │suplimentare din │ │ │ ││programe de iniţiere/ │ │ │ │partea MECS. │ │ │ ││formare a cadrelor │ │ │ │ │ │ │ ││didactice nerome, a │ │ │ │ │ │ │ ││părinţilor şi a elevilor │ │ │ │ │ │ │ ││care nu aparţin │ │ │ │ │ │ │ ││minorităţii rome, în │ │ │ │ │ │ │ ││spiritul respectului │ │ │ │ │ │ │ ││pentru diversitate, │ │ │ │ │ │ │ ││interculturalitate, │ │ │ │ │ │ │ ││multiculturalism, │ │ │ │ │ │ │ ││prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │ │ │ ││discriminării, │ │ │ │ │ │ │ ││cunoaşterea culturii, a │ │ │ │ │ │ │ ││cutumelor şi a │ │ │ │ │ │ │ ││mentalităţilor rome │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘B. Ocuparea forţei de muncăObiectiv general:Accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Obiective specifice, pentru obiectivul asumat, "Ocuparea forţei de muncă", conform atribuţiilor conferite de lege, în vederea implementării Strategiei Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor:- creşterea numărului persoanelor aparţinând minorităţii rome, active pe piaţa muncii- creşterea numărului femeilor rome, active pe piaţa muncii.*Font 7*┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ Buget │ Rezultate ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare │val │ │ ││ │ │ │de │ │ ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├──────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │A - anual │până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │P - permanent │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │ │de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│Măsurile implementate, în│ANOFM │P │L │În ceea ce priveşte │Bugetul │70.000 de cetăţeni │Cel puţin 75.000 de ││conformitate cu Legea │ │ │ │finanţarea măsurilor│asigurărilor │români aparţinând │cetăţeni români │nr. 76/2002, în vederea │ │ │ │active pentru │sociale pentru │minorităţii rome │aparţinând ││integrării pe piaţa │ │ │ │cetăţenii români │şomaj; FSE │care au accesat │minorităţii rome ││muncii a categoriilor │ │ │ │aparţinând │ │măsurile active │care au accesat ││vulnerabile, inclusiv │ │ │ │minorităţii rome, │ │ │măsurile active/ ││romi, sunt cuprinse în │ │ │ │ANOFM nu are o │ │ │4.500 de persoane ││programele de formare │ │ │ │alocare bugetară │ │ │ocupate în urma ││profesională şi de │ │ │ │doar pentru romi, │ │ │accesării măsurilor ││ocupare a forţei de │ │ │ │ci pentru toţi │ │ │active ││muncă şi cuprind: │ │ │ │beneficiarii, │ │ │1. Numărul ││ │ │ │ │asigurând astfel │ │ │cetăţenilor romi ││ │ │ │ │accesul │ │ │care au accesat ││ │ │ │ │nediscriminatoriu │ │ │măsurile active ││ │ │ │ │la măsurile active │ │ │ ││ │ │ │ │al tuturor │ │ │ ││ │ │ │ │persoanelor │ │ │ ││ │ │ │ │interesate. │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Servicii gratuite de │ANOFM │A │L │Costurile cu această│Bugetul │5.000 de cetăţeni │Cel puţin 7.500 de ││informare şi consiliere │ │ │ │măsură activă sunt │asigurărilor │romi informaţi şi │cetăţeni romi ││profesională a │ │ │ │în regie │pentru şomaj │consiliaţi │informaţi şi ││persoanelor aflate în │ │ │ │ │Fonduri │ │consiliaţi ││căutarea unui loc de │ │ │ │ │europene │ │ ││muncă │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Servicii gratuite de │ANOFM │A │L │Costurile cu această│Bugetul │Cel puţin 5.000 de │Cel puţin 7.500 de ││mediere privind locurile │ │ │ │măsură activă sunt │asigurărilor │persoane mediate, │persoane mediate, ││de muncă vacante sau nou-│ │ │ │în regie │pentru şomaj; │din care cel puţin │din care cel puţin ││create │ │ │ │ │Fonduri │2.000 de persoane │4.000 de persoane ││ │ │ │ │ │europene │încadrate ca urmare │încadrate ca urmare ││ │ │ │ │ │ │a medierii │a medierii │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Stimularea mobilităţii│ANOFM │A │L │10 pers. x 2 x │Bugetul │60 de persoane │Cel puţin 100 de ││forţei de muncă prin │ │ │ │500 RON = 10.000 RON│asigurărilor │cărora li s-a │persoane cărora li ││acordarea de prime de │ │ │ │10 pers. x 7 x │pentru şomaj; │aplicat această │s-a aplicat această ││încadrare sau instalare, │ │ │ │500 RON = 35.000 RON│Fonduri │măsura │măsură ││după caz │ │ │ │ │europene │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4. Organizarea de cursuri│ANOFM │A │L │1.000 de persoane/an│Bugetul │1.000 de cetăţeni │1.500 de cetăţeni ││de formare profesională │ │ │ │x 1.000 RON │asigurărilor │români aparţinând │români aparţinând ││pentru persoanele aflate │ │ │ │= 1.000.000 RON │pentru şomaj; │minorităţii rome │minorităţii rome ││în căutarea unui loc de │ │ │ │ │Fonduri │formaţi în meserii │formaţi în meserii ││muncă │ │ │ │ │europene │sau calificări │sau calificări ││ │ │ │ │ │ │cerute pe piaţa │cerute pe piaţa ││ │ │ │ │ │ │muncii │muncii ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5. Evaluarea de │ANOFM │A │L │100 de persoane/an x│Bugetul │100 de cetăţeni │150 de cetăţeni ││competenţe adresată │ │ │ │1.500 RON = │asigurărilor │romi/an evaluaţi şi │romi/an evaluaţi şi ││cetăţenilor români │ │ │ │150.000 RON │pentru şomaj; │certificaţi în │certificaţi în ││aparţinând minorităţii │ │ │ │ │Fonduri │competenţe dobândite│competenţe dobândite││rome │ │ │ │ │europene │nonformal │nonformal │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6. Acordarea de subvenţii│ANOFM │A │L │100 persoane x │Bugetul │100 de persoane │150 de persoane ││angajatorilor pentru │ │ │ │500 RON (indicatorul│asigurărilor │cărora li s-a │cărora li s-a ││încadrarea persoanelor │ │ │ │social) x 9 luni = │pentru şomaj; │aplicat această │aplicat această ││aparţinând unor categorii│ │ │ │450.000 RON │Fonduri │măsură │măsură ││dezavantajate sau cu │ │ │ │ │europene │ │ ││acces mai greu pe piaţa │ │ │ │ │ │ │ ││muncii │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7. Acordarea de │ANOFM │A │L │50 de tineri romi │Bugetul │50 de persoane │100 de persoane ││acompaniament │ │ │ │nou-încadraţi/an x │asigurărilor │cărora li s-a │cărora li s-a ││personalizat tinerilor cu│ │ │ │2 x 500 x 12 luni = │pentru şomaj; │aplicat această │aplicat această ││risc de marginalizare │ │ │ │600.000 RON │Fonduri │măsură │măsură ││socială prin încheierea │ │ │ │ │europene │ │ ││de contracte de │ │ │ │ │ │ │ ││solidaritate şi oferirea │ │ │ │ │ │ │ ││de servicii specifice, │ │ │ │ │ │ │ ││inclusiv prin acordarea │ │ │ │ │ │ │ ││de subvenţii │ │ │ │ │ │ │ ││angajatorilor de inserţie│ │ │ │ │ │ │ ││care încadrează persoane │ │ │ │ │ │ │ ││din această categorie │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘C. SănătateObiectiv general: Îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative şi prin promovarea unui stil de viaţă sănătos.Obiective specifice:1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate2. Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în rândul populaţiei rome3. Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi, monitorizarea şi evaluarea acestora4. Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate*Font 7*┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ Buget │ Rezultate ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare │val │ │ ││ │ │ │de │ │ ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ ├───────────────┼──────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │a. Instituţii │L - lunar │Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │responsabile │T - trimestrial │până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │b. Instituţii │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │implicate în │A - anual │de rezultatele │ │ │ ││ │implementare │ │vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi ││de calitate │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Direcţia de acţiune 1.1: Dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de bază şi promovarea asigurării de servicii integrate în domeniile ││protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│1.1. Îmbunătăţirea │a. MS, INSP │2015, │S/A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Cadrul normativ │Cadrul normativ ││cadrului normativ de │ │continuu │ │suplimentară din │ │funcţional pentru │funcţional pentru ││funcţionare a asistenţei │ │ │ │partea MS. │ │servicii de bază │servicii ││comunitare în sănătate │ │ │ │ │ │ │specializate │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.2. Asigurarea │a. MS, INSP │2016 - │S/A │Inclus în estimarea │Buget naţional │- Grup de lucru │- Compleanţa la ││suportului metodologic de│b. MMFPSPV/MECS│continuu │ │de 45.000.000 RON │şi local │permanent │standardele ││către autorităţile │MDRAP/ANR/ │2020 │ │ │Fonduri │interministerial cu │metodologice a ││centrale şi regionale │instituţii │ │ │ │Europene, │participarea │serviciilor de ││a. standarde şi proceduri│publice de │ │ │ │UNICEF │societăţii civile │asistenţă medicală ││privind serviciile │specialitate/ │ │ │ │ │- Standarde şi │comunitară ││comunitare integrate │CJ/APL/ONG │ │ │ │ │proceduri de lucru │- 3 rapoarte anuale ││b. evaluarea periodică a │ │ │ │ │ │definite │de evaluare a ││funcţionării sistemului │ │ │ │ │ │- Plan de │asistenţei ││de servicii integrate │ │ │ │ │ │monitorizare şi │comunitare integrate││ │ │ │ │ │ │evaluare │(2016, 2018, 2020) │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.3. Înfiinţarea/ │a. MS/INSP// │2020 │A │45.000.000 RON │Buget naţional │Centre comunitare │Centre comunitare ││Extinderea la nivel │MFPSPV/ MEN/ │ │ │estimare buget │Mecanism │care furnizează │care furnizează ││naţional a reţelei de │MDRAP │ │ │naţional şi din │Financiar │servicii medico- │servicii medico- ││centre comunitare care │b. CJ/APL, │ │ │proiecte cu │Elveţian │sociale de bază │sociale de bază ││furnizează servicii de │instituţii │ │ │finanţare europeană,│Mecanism │integrate │integrate ││bază integrate │publice de │ │ │elveţian şi │Financiar │ │ ││ │specialitate, │ │ │norvegian │Norvegian RO 19│ │ ││ │ONG │ │ │ │Fonduri │ │ ││ │ │ │ │ │europene │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.4. Dezvoltarea │a. MS, INSP │2016 - │S/A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Furnizori de │Furnizori de ││capacităţii │b. MMFPSPV/ │continuu │ │de 45.000.000 RON │Mecanism │servicii comunitare │servicii comunitare ││instituţionale a │MDRAP/ ANR/ │2020 │ │ │Financiar │de bază, instruiţi │de bază, instruiţi ││furnizorilor de servicii │instituţii │ │ │ │Elveţian │şi/sau formaţi │şi/sau formaţi ││de sănătate la nivel │publice de │ │ │ │Mecanism │conform ghidurilor │conform ghidurilor ││comunitar: │specialitate/ │ │ │ │Financiar │şi procedurilor │şi procedurilor ││a. instruire şi formare │CJ/APL/ONG │ │ │ │Norvegian RO 19│definite │definite ││b. elaborarea de │ │ │ │ │UNICEF │- Instrumente de │- Instrumente de ││instrumente de lucru în │ │ │ │ │Fonduri │lucru în sistem │lucru în sistem ││sistem integrat, ghiduri │ │ │ │ │europene │integrat, ghiduri │integrat, ghiduri ││şi protocoale de │ │ │ │ │ │şi protocoale de │şi protocoale de ││practică │ │ │ │ │ │practică definite │practică definite │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.5. Angajarea cu │a. MS, INSP │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││prioritate în │MDRAP/CJ/APL/ │continuu │ │de 45.000.000 RON │şi local, │de asistenţi │de asistenţi ││comunităţile de romi │instituţii │2020 │ │ │Mecanism │medicali romi │medicali romi ││rurale a asistentului │publice de │ │ │ │Financiar │angajaţi şi/sau │angajaţi şi/sau ││medical comunitar rom şi │specialitate │ │ │ │Norvegian RO 19│mediatori sanitari │mediatori sanitari ││a mediatorului sanitar │ │ │ │ │Fonduri │ │ ││ │ │ │ │ │europene │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.6. Susţinerea │a. MS/MEN │2020 │A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Programe de burse │Programe de burse ││programelor de burse │b.universităţi,│ │ │financiară din │Fonduri │pentru tinerii romi │pentru tinerii romi ││pentru tinerii romi, care│alte instituţii│ │ │partea MS. │europene │care să faciliteze │care să faciliteze ││să faciliteze accesul │de învăţământ │ │ │ │ │accesul la cursuri │accesul la cursuri ││acestora la cursuri │ │ │ │ │ │în domeniul sanitar │în domeniul sanitar ││postliceale şi │ │ │ │ │ │ │ ││universitare din domeniul│ │ │ │ │ │ │ ││serviciilor de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.7. Sprijinirea în │a. MS/MMFPS │2020 │A │Nu necesită alocare │ │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││condiţiile legislaţiei în│ │ │ │financiară din │ │de angajaţi romi cu │de angajaţi romi cu ││vigoare a absolvenţilor │ │ │ │partea MS. │ │studii în domeniul │studii în domeniul ││romi cu studii în │ │ │ │ │ │medical, inclusiv în│medical, inclusiv în││domeniul medical în │ │ │ │ │ │comunităţile de romi│comunităţile de romi││vederea angajării │ │ │ │ │ │ │ ││acestora pe piaţa muncii │ │ │ │ │ │ │ ││(inclusiv în │ │ │ │ │ │ │ ││comunităţile de romi) │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│Direcţia de acţiune 1.2: Creşterea ponderii populaţiei rome care are acces la servicii de sănătate de bază │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│1.2.1. Consilierea │a. MS, INSP │2020 │S/A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││populaţiei rome asupra │b. instituţii │ │ │de 45.000.000 RON │şi local │de persoane rome │de persoane rome ││dreptului la pachetul │publice de │ │ │ │Fonduri │informate (pe tipuri│informate (pe tipuri││minimal de servicii de │specialitate/ │ │ │ │europene │de comunităţi/ │de comunităţi/ ││sănătate pentru │furnizori │ │ │ │ │grupuri) │grupuri) ││persoanele care nu sunt │servicii │ │ │ │ │ │ ││incluse în sistemul │comunitare/ONG │ │ │ │ │ │ ││asigurărilor sociale de │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.2.2. Înscrierea │a. MS, CNAS │2016 - │T/S/A│Nu necesită alocare │Buget FNUAS │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││populaţiei rome pe │b. furnizori de│continuu │ │financiară din │ │de persoane rome cu │de persoane rome cu ││listele medicilor de │servicii │2020 │ │partea MS. │ │minimum o vizită la │minimum o vizită la ││familie │comunitare, │ │ │ │ │medicul de familie │medicul de familie ││ │medici de │ │ │ │ │pe an*54) │pe an*55) ││ │familie │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1.2.3. Monitorizarea │a. MS, INSP │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││accesului populaţiei rome│b. instituţii │continuu │ │de 45.000.000 RON │şi local │populaţiei rome │populaţiei rome ││neasigurate la pachetul │publice de │2020 │ │ │Fonduri │neasigurate │neasigurate ││minimal de servicii de │specialitate/ │ │ │ │europene │beneficiare de │beneficiare de ││sănătate │furnizori │ │ │ │ │servicii de │servicii de ││ │servicii │ │ │ │ │sănătate*56) │sănătate*57) ││ │comunitare/ONG │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│2. Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în rândul populaţiei ││rome │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Direcţia de acţiune 2.1: Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi netransmisibile în rândul populaţiei rome │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│2.1. Creşterea acoperirii│a. MS, CNAS, │2020 │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││vaccinale la copiii din │INSP, structuri│ │ │de 45.000.000 RON │Mecanism │de copii vaccinaţi │de copii vaccinaţi ││categoriile vulnerabile, │de specialitate│ │ │ │Financiar │ │ ││inclusiv romi │b. furnizori de│ │ │ │Norvegian RO 19│ │ ││ │servicii de │ │ │ │Fonduri │ │ ││ │sănătate, │ │ │ │europene │ │ ││ │inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │comunitari │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.2. Implementarea de │a. MS/CNAS/ │2020 │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │- Programe de │- Programe de ││programe privind │INSP/CJ/APL/ │ │ │de 45.000.000 RON │Mecanism │prevenţie primară şi│prevenţie primară şi││prevenţia primară şi │structuri de │ │ │ │Financiar │depistare precoce a │depistare precoce a ││depistarea precoce a │specialitate │ │ │ │Norvegian RO 19│bolilor cronice │bolilor cronice ││bolilor cronice │b. furnizori de│ │ │ │Fonduri │prevalente în cazul │prevalente în cazul ││prevalente în cazul │servicii de │ │ │ │europene │populaţiei rome, │populaţiei rome ││populaţiei rome │sănătate, │ │ │ │ │implementate în │implementate în ││ │inclusiv cei │ │ │ │ │fiecare judeţ │fiecare judeţ ││ │comunitari, │ │ │ │ │- Raport anual │- Raport anual ││ │ONG-uri │ │ │ │ │privind bolile │privind bolile ││ │ │ │ │ │ │transmisibile │transmisibile ││ │ │ │ │ │ │prioritare │prioritare │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.3. Implementarea de │a. MS, INSP │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Programe de │Programe de ││programe de prevenire a │b. instituţii │continuu │ │de 45.000.000 RON │Fondul Global │prevenire a bolilor │prevenire a bolilor ││bolilor transmisibile, în│publice, │2020 │ │ │Mecanism │transmisibile, în │transmisibile, în ││special tuberculoză şi │furnizori de │ │ │ │Financiar │special tuberculoză │special tuberculoză ││HIV/SIDA │servicii de │ │ │ │Norvegian RO 19│şi HIV/SIDA, │şi HIV/SIDA adresate││ │sănătate, │ │ │ │Fonduri │adresate │comunităţilor de ││ │inclusiv cei │ │ │ │europene │comunităţilor de │romi, implementate ││ │comunitari, │ │ │ │ │romi, implementate │în fiecare judeţ ││ │ONG-uri │ │ │ │ │în fiecare judeţ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.4. Dezvoltarea de │a. CJ/structuri│2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Programe de │Programe de ││parteneriate între │deconcentrate │continuu │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │promovare a unui │promovare a unui ││structurile deconcentrate│b. APL/ │2020 │ │ │europene │stil de viaţă │stil de viaţă ││ale MS în teritoriu, │instituţii │ │ │ │ │sănătos (campanii) │sănătos (campanii) ││autorităţi publice locale│publice de │ │ │ │ │adresate │adresate ││şi societatea civilă în │specialitate/ │ │ │ │ │comunităţilor de │comunităţilor de ││domeniul promovării │ONG │ │ │ │ │romi, implementate │romi, implementate ││sănătăţii şi │ │ │ │ │ │în fiecare judeţ │în fiecare judeţ ││implementarea de programe│ │ │ │ │ │ │ ││şi proiecte în acest │ │ │ │ │ │ │ ││domeniu │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│Direcţia de acţiune 2.2: Creşterea prevalenţei utilizării planificării familiale, în special în rândul tinerelor, şi implementarea de ││intervenţii adresate sănătăţii femeii şi copilului │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│2.2.1. Informarea şi │a. MS/CJ/ │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││consilierea femeilor şi │structuri de │continuu │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │de persoane │de persoane ││fetelor rome privind │specialitate │2020 │ │ │europene │informate şi │informate şi ││sănătatea reproducerii, │b. APL/ │ │ │ │ │consiliate │consiliate ││riscurile asociate │instituţii │ │ │ │ │ │ ││mariajelor timpurii, │publice de │ │ │ │ │ │ ││sănătatea mamei şi │specialitate/ │ │ │ │ │ │ ││copilului, prevenirea │ONG │ │ │ │ │ │ ││şi combaterea violenţei │ │ │ │ │ │ │ ││domestice şi a traficului│ │ │ │ │ │ │ ││de persoane │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.2.2. Extinderea │a. MS/CNAS │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Servicii de │Servicii de ││gradului de acoperire │b. structuri de│continuu │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │planificare │planificare ││teritorială (şi │specialitate, │2020 │ │ │europene │familială şi măsuri │familială şi măsuri ││populaţională) cu măsuri │ONG │ │ │ │ │de contracepţie │de contracepţie ││de contracepţie gratuite │ │ │ │ │ │gratuite disponibile│gratuite disponibile│├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2.2.3. Creşterea │a. MS/CJ/ │2016 - │A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││capacităţii personalului │structuri de │continuu │ │de 45.000.000 RON │şi bugete │de furnizori de │de furnizori de ││din reţeaua comunitară în│specialitate │2020 │ │ │locale │servicii de bază │servicii de bază ││domeniul sănătăţii │b. APL/ │ │ │ │Fonduri │comunitare instruiţi│comunitare instruiţi││reproducerii, sănătăţii │instituţii │ │ │ │europene │şi/sau formaţi în │şi/sau formaţi în ││mamei şi copilului │publice de │ │ │ │ │domeniul sănătăţii │domeniul sănătăţii ││ │specialitate/ │ │ │ │ │reproducerii, │reproducerii, ││ │ONG │ │ │ │ │sănătăţii mamei şi │sănătăţii mamei şi ││ │ │ │ │ │ │copilului*58) │copilului*59) │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│3. Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi ││implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│3.1. Dezvoltarea de │a. MS, INSP/ │2016 - │S/A │Inclus în estimarea │Bugete locale │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││programe de formare │structuri de │continuu │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │de persoane din │de persoane din ││pentru autorităţile │specialitate/ │2020 │ │ │europene │structurile CJ/ │structurile CJ/ ││locale în domeniul │INSP/ANR │ │ │ │Mecanism │APL*60) formate în │APL*61) formate în ││politicilor de sănătate │b. CJ/APL, ONG │ │ │ │Financiar │politicile de │politicile de ││bazate pe exemple de │ │ │ │ │Norvegian RO 19│sănătate bazate pe │sănătate bazate pe ││succes, sănătăţii publice│ │ │ │ │ │exemple de succes, │exemple de succes, ││şi organizării sistemului│ │ │ │ │ │sănătate publică şi │sănătate publică şi ││de servicii de sănătate │ │ │ │ │ │organizarea │organizarea ││ │ │ │ │ │ │sistemului de │sistemului de ││ │ │ │ │ │ │servicii de sănătate│servicii de ││ │ │ │ │ │ │ │sănătate │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.2. Identificarea/ │a. MS/structuri│2016 - │S/A │Inclus în estimarea │Buget naţional │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││cartografierea nevoilor │de specialitate│continuu │ │de 45.000.000 RON │şi bugete │de populaţie │de populaţie ││medico-sociale ale │b. CJ/APL, ONG │2020 │ │ │locale │vulnerabilă pe │vulnerabilă pe ││populaţiei cu risc atât │ │ │ │ │Fonduri │furnizor de servicii│furnizor de servicii││în mediul urban, cât şi │ │ │ │ │europene │comunitare integrate│comunitare integrate││în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.3. Elaborarea şi │a. CJ/APL/ │2016 - │S/A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Planuri locale şi │Planuri locale şi ││implementarea de planuri │structuri de │continuu │ │suplimentară din │şi bugete │judeţene elaborate │judeţene elaborate ││de sănătate locale, │specialitate │2020 │ │partea MS. │locale │conform standardelor│conform standardelor││judeţene şi regionale de │b. APL/ │ │ │ │Fonduri │naţionale │naţionale ││sănătate adaptate │instituţii │ │ │ │europene │ │ ││specificului fiecărei │specialitate/ │ │ │ │ │ │ ││comunităţi │ONG │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.4. Furnizarea de │a. MS/structuri│2016 - │S/A │Inclus în estimarea │Bugete locale │Realizarea/ │Realizarea/ ││asistenţă tehnică pentru │de │continuu │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │Implementarea │Implementarea ││elaborarea şi │specialitate/ │2020 │ │ │europene │măsurilor planurilor│măsurilor planurilor││implementarea planurilor │ANR │ │ │ │ │de sănătate │de sănătate ││de sănătate │b. CJ, APL/ │ │ │ │ │judeţene/locale de │judeţene/locale de ││ │instituţii │ │ │ │ │servicii de sănătate│servicii de sănătate││ │publice de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate/ │ │ │ │ │ │ ││ │ONG │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.5. Consolidarea │a. MS/MMFPS/ │2020 │S/A │Inclus în estimarea │Bugete locale │Creşterea numărului │Creşterea numărului ││capacităţii autorităţilor│MDRAP/ANR │ │ │de 45.000.000 RON │Fonduri │de reprezentanţi ai │de reprezentanţi ai ││locale pentru │b. CJ/APL/ │ │ │ │europene │autorităţilor locale│autorităţilor locale││recunoaşterea şi reacţia │instituţii │ │ │ │ │şi regionale formaţi│şi regionale formaţi││la problemele de sănătate│publice de │ │ │ │ │pentru a accesa │pentru a accesa ││ale romilor/altor grupuri│specialitate/ │ │ │ │ │fonduri europene │fonduri europene ││vulnerabile şi formarea │ONG │ │ │ │ │destinate │destinate ││acestora în accesarea │ │ │ │ │ │comunităţilor cu │comunităţilor cu ││fondurilor europene în │ │ │ │ │ │populaţie │populaţie ││acest scop │ │ │ │ │ │vulnerabilă, │vulnerabilă, ││ │ │ │ │ │ │inclusiv romă │inclusiv romă │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3.6. Elaborarea de │a. MS/MMFPS │2020 │S/A │Inclus în estimarea │Buget naţional │- Instrumente │- Instrumente ││instrumente standardizate│MDRAP/ INSP/ANR│ │ │de 45.000.000 RON │şi bugete │standardizate de │standardizate de ││de analiză/colectare │b. CJ, APL/ │ │ │ │locale │analiză, colectare │analiză, colectare ││date/planificare/ │instituţii │ │ │ │Fonduri │date, planificare │date, planificare ││comunicare între │publice de │ │ │ │europene │- Rapoarte de │- Rapoarte de ││autorităţile publice │specialitate/ │ │ │ │Mecanism │cercetare privind │cercetare privind ││locale şi centrale │ONG │ │ │ │Financiar │sănătatea romilor │sănătatea romilor ││implicate în │ │ │ │ │Norvegian RO 19│ │ ││monitorizarea sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ ││romilor │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│4. Prevenirea discriminării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate │├─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│4.1. Promovarea educaţiei│a. MS/MEN/CMR │2016 - │A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Educaţia pentru │Educaţia pentru ││pentru nediscriminarea │UMF/ANR │continuu │ │financiară din │Fonduri │nediscriminarea │nediscriminarea ││grupurilor vulnerabile în│b. instituţii │2020 │ │partea MS. │europene │grupurilor │grupurilor ││învăţământul cu profil │de învăţământ, │ │ │ │ │vulnerabile este │vulnerabile este ││medical preuniversitar, │furnizori de │ │ │ │ │inclusă în │inclusă în ││universitar, │programe de │ │ │ │ │învăţământul cu │învăţământul cu ││postuniversitar │formare, ONG │ │ │ │ │profil medical │profil medical ││ │ │ │ │ │ │preuniversitar, │preuniversitar, ││ │ │ │ │ │ │universitar, │universitar, ││ │ │ │ │ │ │postuniversitar. │postuniversitar. │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.2. Introducerea │a. MS, ANR │2016 - │A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Furnizorii de │Furnizorii de ││conceptului de │b. structuri de│continuu │ │suplimentară din │Fonduri │servicii comunitare │servicii comunitare ││antidiscriminare în │specialitate/ │2020 │ │partea MS. │europene │sunt formaţi în │sunt formaţi în ││programul de formare al │APL ONG │ │ │ │ │prevenirea/ │prevenirea/ ││furnizorilor de servicii │ │ │ │ │ │combaterea │combaterea ││de bază integrate la │ │ │ │ │ │discriminării │discriminării ││nivel comunitar │ │ │ │ │ │pacienţilor romi. │pacienţilor romi. │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.3. Dezvoltarea la │a. MS/CNAS/CMR,│2016 - │A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Consiliile de etică │Consiliile de etică ││nivelul consiliilor de │ANR │continuu │ │suplimentară din │ │ale spitalelor au │ale spitalelor au ││etică ale spitalelor a │b. structuri de│2020 │ │partea MS. │ │mecanisme │mecanisme ││unui mecanism de │specialitate, │ │ │ │ │funcţionale de │funcţionale de ││monitorizare şi │ONG │ │ │ │ │monitorizare şi │monitorizare şi ││instrumentare a │ │ │ │ │ │instrumentare a │instrumentare a ││cazurilor de discriminare│ │ │ │ │ │cazurilor de │cazurilor de ││ │ │ │ │ │ │discriminare a │discriminare a ││ │ │ │ │ │ │pacienţilor romi. │pacienţilor romi. │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.4. Înfiinţarea liniei │a. CJ │2020 │ │Nu necesită alocare │Bugete locale │Fiecare consiliu │Fiecare consiliu ││verzi de sesizare a │b. APL │ │ │financiară din │Fonduri │judeţean dispune de │judeţean dispune de ││discriminării pacienţilor│ │ │ │partea MS. │europene │o linie verde pentru│o linie verde pentru││romi care accesează │ │ │ │ │ │sesizarea cazurilor │sesizarea cazurilor ││serviciile de sănătate, │ │ │ │ │ │de discriminare a │de discriminare a ││de către fiecare consiliu│ │ │ │ │ │pacienţilor romi │pacienţilor romi ││judeţean │ │ │ │ │ │care accesează │care accesează ││ │ │ │ │ │ │serviciile de │serviciile de ││ │ │ │ │ │ │sănătate. │sănătate. │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.5. Dezvoltarea şi │a. MS/CMR/ANR │2016 - │A │Nu necesită alocare │Buget naţional │Procedura de │Procedura de ││asumarea de către │b. CMJ │continuu │ │financiară din │ │aplicare a │aplicare a ││Colegiul Medicilor a unei│ │2020 │ │partea MS. │ │Ordonanţei │Ordonanţei ││proceduri de aplicare a │ │ │ │ │ │nr. 137/2003, │nr. 137/2003, ││Ordonanţei nr. 137/2003 │ │ │ │ │ │aplicată de CMR │aplicată de CMR ││şi acceptarea unui │ │ │ │ │ │Observatori din │Observatori din ││observator neutru din │ │ │ │ │ │structurile ANR fac │structurile ANR fac ││rândul structurilor │ │ │ │ │ │parte din toate │parte din toate ││centrale sau locale ale │ │ │ │ │ │comisiile de etică │comisiile de etică ││Agenţiei Naţionale pentru│ │ │ │ │ │ale colegiilor │ale colegiilor ││Romi în cadrul comisiei │ │ │ │ │ │medicilor judeţene │medicilor judeţene ││de etică ale colegiilor │ │ │ │ │ │care instrumentează │care instrumentează ││medicilor de la nivel │ │ │ │ │ │cazuri de │cazuri de ││judeţean, în procesele │ │ │ │ │ │discriminare a │discriminare a ││de evaluare a cazurilor │ │ │ │ │ │romilor. │romilor. ││cu componentă de │ │ │ │ │ │ │ ││discriminare a romilor │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *54) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare şi medicină de familie.

  *55) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare şi medicină de familie.

  *56) Idem 3, 4.

  *57) Idem 3, 4.

  *58) Inclusiv recunoaşterea diversităţii normelor şi tradiţiilor comunităţilor de romi.

  *59) Inclusiv recunoaşterea diversităţii normelor şi tradiţiilor comunităţilor de romi.

  *60 Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  *61 Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  ──────────
  D. Locuire şi mică infrastructură*Font 7*┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ Buget │ Rezultate ││ │ responsabile │ │ter- │ │ ││ │ │ │val │ │ ││ │ │ │de │ │ ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├──────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - trimestrial │până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - anual │de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Dezvoltarea unui │MDRAP, PMB, │2016 │S │Urmează a fi │Fonduri │Cadru instituţional │ ││proiect de regenerare │Primăria │ │ │identificat. │europene │şi partenerial │ ││urbană integrată şi │Sectorului 5 │ │ │ │2014-2020 │definit │ ││eradicare a habitatului │ │ │ │ │ │Grup de lucru │ ││insalubru │ │ │ │ │ │constituit │ ││ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │Strategie de │Proiecte individuale││ │ │ │ │ │ │dezvoltare locală │aferente strategiei ││ │ │ │ │ │ │integrată, primele │implementate, ││ │ │ │ │ │ │proiecte individuale│condiţii de locuire ││ │ │ │ │ │ │implementate │ameliorate, zone ││ │ │ │ │ │ │ │reabilitate, acces ││ │ │ │ │ │ │ │la servicii sociale ││ │ │ │ │ │ │ │îmbunătăţit │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Asigurarea cadrului │MDRAP │2015 │S │123.740 RON │Buget MDRAP │Ghid aprobat prin │Zone cu habitat ││legislativ şi metodologic│ │ │ │ │ │ordin al ministrului│insalubru ││adecvat pentru │ │ │ │ │ │şi aplicat de │identificate, nr. ││îmbunătăţirea calităţii │ │ │ │ │ │autorităţile │intervenţii ale ││condiţiilor de locuit şi │ │ │ │ │ │administraţiei │autorităţilor ││a dezvoltării zonelor │ │ │ │ │ │publice locale │administraţiei ││dezavantajate │ │ │ │ │ │ │publice locale ││ │ │ │ │ │ │ │realizate ││ │ ├──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │2015 │S │135.780 RON │Buget MDRAP │Reglementări │ ││ │ │ │ │ │ │elaborate conform │ ││ │ │ │ │ │ │strategiei naţionale│ ││ │ │ │ │ │ │a locuirii │ ││ │ ├──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │2016 │S │Nu necesită alocări │Buget MDRAP │Acte normative │ ││ │ │ │ │suplimentare de │ │modificate sau │ ││ │ │ │ │fonduri. │ │elaborate, conform │ ││ │ │ │ │ │ │nevoilor │ ││ │ │ │ │ │ │identificate │ ││ │ ├──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │2016 │S │Nu necesită alocări │Buget MDRAP │Lege aprobată │Proiecte de ││ │ │ │ │suplimentare de │ │ │regenerare urbană ││ │ │ │ │fonduri. │ │ │implementate în baza││ │ │ │ │ │ │ │legii privind ││ │ │ │ │ │ │ │regenerarea urbană ││ │ │ │ │ │ │ │integrată ││ │ ├──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │2016 │S │1.729.350 RON │Fonduri POAT- │Strategia Naţională │Evaluări, rapoarte ││ │ │ │ │ │FEDR │a Locuirii elaborată│aferente ││ │ │ │ │ │ │şi aprobată │monitorizării ││ │ │ │ │ │ │ │implementării ││ │ │ │ │ │ │ │strategiei │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Programul-pilot │MDRAP prin ANL │T │T │2016 - │Buget de stat │300 de unităţi │280 de unităţi ││"Locuinţe sociale pentru │ │ │ │60.275.000 RON │ │locative │locative ││comunităţile de romi", │ │ │ │2020 - │ │ │ ││aprobat prin Hotărârea │ │ │ │71.935.000 RON │ │ │ ││Guvernului nr. 1.237/2008│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4. Măsuri dedicate │MDRAP - AM POR │Termen │A │Urmează a fi │FESI 2014-2020 │Strategii integrate │Strategii integrate ││incluziunii sociale şi │MFE - AM POCU │finalizare│ │identificat. │ │de dezvoltare locală│de dezvoltare locală││reducerii sărăciei │ │POR 2015- │ │ │ │selectate (nr.) │implementate (nr.) ││populaţiei defavorizate │ │2020:2015 │ │ │ │ │ ││de la nivel urban │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5.Modificarea legislaţiei│ANCPI │2015 │A │Nu este cazul. │Nu este cazul. │Simplificarea │ ││cu privire la │ │ │ │ │ │procedurii de │ ││înregistrarea sistematică│ │ │ │ │ │înregistrare │ ││a proprietăţilor (Legea │ │ │ │ │ │sistematică a │ ││nr. 7/1996, Legea │ │ │ │ │ │proprietăţilor │ ││cadastrului şi a │ │ │ │ │ │ │ ││publicităţii imobiliare) │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.Prin Programul Naţional│ANCPI │2020 │A │Nu este cazul. │Buget ANCPI │Înregistrarea │Înregistrarea ││de Cadastru şi Carte │ │ │ │ │ │gratuită a │gratuită a ││Funciară se vor intabula │ │ │ │ │ │proprietăţilor în │proprietăţilor în ││gratuit proprietăţile, │ │ │ │ │ │240 UAT │1.210 UAT ││inclusiv ale romilor. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.Dezvoltarea capacităţii│MDRAP, │2016 │S │Urmează a fi │Fonduri │Creşterea calităţii │ ││instituţionale a │autorităţile │ │ │identificat. │europene 2014- │planurilor locale de│ ││autorităţilor │administraţiei │ │ │ │2020 │acţiune privind │ ││administraţiei publice │publice locale │ │ │ │ │incluziunea romilor │ ││locale în vederea │ │ │ │ │ │prin corelarea │ ││dezvoltării planurilor │ │ │ │ │ │obiectivelor │ ││locale de acţiune privind│ │ │ │ │ │stabilite în urma │ ││incluziunea romilor │ │ │ │ │ │consultării cu │ ││ │ │ │ │ │ │factorii interesaţi,│ ││ │ │ │ │ │ │cu resursele │ ││ │ │ │ │ │ │disponibile şi cu │ ││ │ │ │ │ │ │oportunităţile de │ ││ │ │ │ │ │ │finanţare │ │└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘E. CulturăPrioritatea (1): Iniţierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural al romilor*Font 7*┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ │ ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare│val │ │ ││ │ │ │de │ Buget │ Rezultate ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├─────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - trimestrial│ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - anual │de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┬────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Realizarea de sesiuni │Ministerul │S │A │80.000 RON │Buget AFCN │Realizarea unei │Realizarea unei ││anuale de finanţare │Culturii prin │ │ │ │Bugete locale, │sesiuni de finanţare│sesiuni de finanţare││pentru cercetări │intermediul AFCN│ │ │ │alte resurse │pe an │pe an ││etnografice, publicaţii, │şi INP, ANR prin│ │ │ │ │ │ ││proiecte video şi │intermediul │ │ │ │ │ │ ││multimedia destinate │CNCR, MECS, │ │ │ │ │ │ ││documentării şi păstrării│centrele │ │ │ │ │ │ ││identităţii rome, │judeţene de │ │ │ │ │ │ ││inclusiv limba români, │promovare şi │ │ │ │ │ │ ││muzica şi dansul │conservare a │ │ │ │ │ │ ││ │culturii │ │ │ │ │ │ ││ │tradiţionale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┴────────────────────┤│2. Înfiinţarea teatrului │ANR prin │ │A │ - │În limita │Punerea în valoare a talentelor artistice││rom │intermediul CNCR│ │ │ │bugetelor │ale populaţiei rome. ││ │Ministerul │ │ │ │aprobate pentru│Educarea tinerei generaţii ││ │Culturii - │ │ │ │instituţiile │ ││ │sprijin │ │ │ │responsabile │ ││ │metodologic │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤│3. Înfiinţarea muzeului │ANR prin │ │A │- │În limita │Cercetarea, identificarea, achiziţionarea││romilor │intermediul CNCR│ │ │ │bugetelor │şi salvarea patrimoniului cultural al ││ │Ministerul │ │ │ │aprobate pentru│romilor. Cunoaşterea şi valorificarea în ││ │Culturii-sprijin│ │ │ │instituţiile │spaţiul expoziţional a patrimoniului ││ │metodologic │ │ │ │responsabile │cultural al romilor. ││ │ │ │ │ │ │Educarea tineretului în spiritul ││ │ │ │ │ │ │toleranţei. │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│4. Păstrarea, dezvoltarea│Ministerul │- │- │- │- │Salvarea, │ ││şi promovarea │Culturii prin │ │ │ │ │cunoaşterea, │ ││meşteşugurilor │muzeele │ │ │ │ │promovarea şi │ ││tradiţionale rome │subordonate │ │ │ │ │dezvoltarea │ ││ │(acordarea de │ │ │ │ │meşteşugurilor │ ││ │sprijin │ │ │ │ │tradiţionale ale │ ││ │logistic), │ │ │ │ │culturii rome. │ ││ │centrele │ │ │ │ │Antrenarea şi │ ││ │judeţene de │ │ │ │ │educarea tineretului│ ││ │promovare şi │ │ │ │ │în preluarea şi │ ││ │conservare a │ │ │ │ │continuarea │ ││ │culturii │ │ │ │ │meşteşugurilor │ ││ │tradiţionale, │ │ │ │ │tradiţionale │ ││ │CJ prin muzeele │ │ │ │ │practicate de etnia │ ││ │subordonate, │ │ │ │ │romă. │ ││ │ANR prin CNCR, │ │ │ │ │Conştientizarea │ ││ │MMFPSPV │ │ │ │ │importanţei │ ││ │ │ │ │ │ │păstrării şi │ ││ │ │ │ │ │ │dezvoltării culturii│ ││ │ │ │ │ │ │tradiţionale rome. │ ││ │ │ │ │ │ │Promovarea │ ││ │ │ │ │ │ │schimbului de │ ││ │ │ │ │ │ │experienţă între │ ││ │ │ │ │ │ │participanţi. │ ││ │ │ │ │ │ │Asigurarea unei │ ││ │ │ │ │ │ │activităţi │ ││ │ │ │ │ │ │productive în rândul│ ││ │ │ │ │ │ │familiilor de romi. │ ││ │ │ │ │ │ │Stimularea │ ││ │ │ │ │ │ │talentelor din │ ││ │ │ │ │ │ │rândul etniei rome. │ ││ │ │ │ │ │ │Valorificarea │ ││ │ │ │ │ │ │produselor create. │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.1 Organizarea de │ │S │A │- │În limita │Realizarea unui │Realizarea unui ││târguri de meşteşuguri │ │ │ │ │bugetelor │târg/semestru │târg/semestru ││tradiţionale ale romilor,│ │ │ │ │aprobate pentru│ │ ││a unor galerii de artă │ │ │ │ │instituţiile │ │ ││tradiţională romă cu │ │ │ │ │responsabile │ │ ││ateliere demonstrative │ │ │ │ │ │ │ ││şi spaţii comerciale │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.2 Cursuri de formare/ │ │S │A │- │În limita │Realizarea unui │Realizarea unui ││perfecţionare pentru │ │ │ │ │bugetelor │curs/semestru │curs/semestru ││meşteşugarii romi, în │ │ │ │ │aprobate pentru│Număr cursanţi pe │Număr cursanţi pe ││vederea modernizării │ │ │ │ │instituţiile │serie - 20 │serie - 20 ││tehnicilor de lucru şi a │ │ │ │ │responsabile │ │ ││dezvoltării de produs │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4.3 Organizarea de │ │S │A │- │În limita │Realizarea unui │Realizarea unui ││concursuri de meşteşuguri│ │ │ │ │bugetelor │concurs/semestru │concurs/semestru ││tradiţionale rome şi │ │ │ │ │aprobate pentru│ │ ││expoziţii, premierea şi │ │ │ │ │instituţiile │ │ ││expunerea celor mai bune │ │ │ │ │responsabile │ │ ││lucrări │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5. Cercetarea, în teren │MECS, Arhivele │ │ │ │ │O mai bună │ ││şi de arhivă, a istoriei │Naţionale, │ │ │ │ │cunoaştere a │ ││şi culturii rome │Ministerul │ │ │ │ │istoriei minorităţii│ ││ │Culturii prin │ │ │ │ │rome din România; │ ││ │muzeele │ │ │ │ │punerea în valoare, │ ││ │subordonate, CJ │ │ │ │ │în circuitul │ ││ │prin muzeele │ │ │ │ │naţional şi │ ││ │subordonate, ANR│ │ │ │ │internaţional, a │ ││ │prin CNCR, │ │ │ │ │principalelor │ ││ │centrele │ │ │ │ │momente din istoria │ ││ │judeţene de │ │ │ │ │romilor; creşterea │ ││ │promovare şi │ │ │ │ │interesului copiilor│ ││ │conservare a │ │ │ │ │elevilor, tinerilor │ ││ │culturii │ │ │ │ │şi a adulţilor în │ ││ │tradiţionale │ │ │ │ │studierea trecutului│ ││ │ │ │ │ │ │minorităţii rome. │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5.1 Program naţional de │ │S │A │ │În limita │Realizarea a două │Realizarea a două ││cercetare a arhivelor │ │ │ │ │bugetelor │proiecte/an în │proiecte/an în ││naţionale şi locale │ │ │ │ │aprobate pentru│cadrul programului │cadrul programului; ││pentru crearea │ │ │ │ │instituţiile │ │crearea Centrului ││patrimoniului unui │ │ │ │ │responsabile │ │Naţional de ││Centru Naţional de │ │ │ │ │ │ │Documentare despre ││Documentare despre Romi │ │ │ │ │ │ │Romi │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5.2 Program naţional de │ │S │A │- │În limita │Realizarea a două │Realizarea a două ││cercetare a comunităţilor│ │ │ │ │bugetelor │proiecte/an │proiecte/an ││de romi (neamuri, │ │ │ │ │aprobate pentru│ │ ││meserii, obiceiuri şi │ │ │ │ │instituţiile │ │ ││tradiţii, graiuri etc.) │ │ │ │ │responsabile │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6. Promovarea istoriei, │Ministerul │- │- │- │- │O mai bună │ ││culturii, simbolurilor │Culturii prin │ │ │ │ │cunoaştere a │ ││identitare şi │Administraţia │ │ │ │ │culturii şi │ ││personalităţilor rome în │Fondului │ │ │ │ │simbolurilor │ ││societate │Cultural │ │ │ │ │identităţii rome; │ ││ │Naţional şi prin│ │ │ │ │punerea în valoare, │ ││ │muzeele de │ │ │ │ │în circuitul │ ││ │profil naţionale│ │ │ │ │naţional şi │ ││ │CJ prin muzeele │ │ │ │ │internaţional, a │ ││ │subordonate, │ │ │ │ │principalelor │ ││ │centrele │ │ │ │ │momente din istoria │ ││ │judeţene de │ │ │ │ │romilor; creşterea │ ││ │promovare şi │ │ │ │ │interesului copiilor│ ││ │conservare a │ │ │ │ │elevilor, tinerilor │ ││ │culturii │ │ │ │ │şi adulţilor pentru │ ││ │tradiţionale │ │ │ │ │studierea trecutului│ ││ │ │ │ │ │ │minorităţii rome. │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.1 Elaborarea şi │ │S │A │- │În limita │Publicarea primei │Publicarea celei ││publicarea, în tiraj de │ │ │ │ │bugetelor │cărţi până în anul │de-a doua cărţi până││masă, a unor serii de │ │ │ │ │aprobate pentru│2016, cu un tiraj de│în 2020, cu un tiraj││volume despre istoria şi │ │ │ │ │instituţiile │cca 3.000 de │de cca 3.000 de ││cultura romilor, │ │ │ │ │responsabile │exemplare, creşterea│exemplare; creşterea││inclusiv culegeri de │ │ │ │ │ │gradului de │gradului de ││folclor şi beletristică │ │ │ │ │ │cunoaştere a │cunoaştere a ││în limba români │ │ │ │ │ │culturii şi │culturii şi ││ │ │ │ │ │ │simbolurilor │simbolurilor ││ │ │ │ │ │ │identităţii rome │identităţii rome │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.2 Amplasarea de plăci │ │S │A │ │În limita │Amplasarea anuală a │Amplasarea anuală a ││memoriale referitoare la │ │ │ │ │bugetelor │unei plăci memoriale│unei plăci memoriale││personalităţi rome şi la │ │ │ │ │aprobate pentru│Punerea în valoare, │Punerea în valoare, ││momente din istoria │ │ │ │ │instituţiile │în circuitul │în circuitul ││romilor │ │ │ │ │responsabile │naţional şi │naţional şi ││ │ │ │ │ │ │internaţional, a │internaţional, a ││ │ │ │ │ │ │principalelor │principalelor ││ │ │ │ │ │ │momente din istoria │momente din istoria ││ │ │ │ │ │ │romilor │romilor │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.3 Monumente de for │ │Unul la 2 │A │- │În limita │Amplasarea unui │Amplasarea a trei ││public referitoare la │ │ani │ │ │bugetelor │monument de for │monumente de for ││istoria şi cultura │ │ │ │ │aprobate pentru│public până în 2016 │public până în 2020 ││romilor │ │ │ │ │instituţiile │Creşterea │Creşterea ││ │ │ │ │ │responsabile │interesului copiilor│interesului ││ │ │ │ │ │ │elevilor, tinerilor │copiilor, elevilor, ││ │ │ │ │ │ │şi adulţilor în │tinerilor şi ││ │ │ │ │ │ │studierea istoriei │adulţilor în ││ │ │ │ │ │ │lor │studierea istoriei ││ │ │ │ │ │ │ │lor │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6.4 Programe culturale │ │T │A │- │În limita │Realizarea a patru │Realizarea a patru ││rome la nivel local, în │ │ │ │ │bugetelor │programe/an │programe/an ││comunităţi de romi │ │ │ │ │aprobate pentru│ │ ││ │ │ │ │ │instituţiile │ │ ││ │ │ │ │ │responsabile │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7.Programe de salvgardare│Ministerul │ │ │10.000 RON │Buget M.C. │Acordarea titlului │Acordarea titlului ││şi dezvoltare a │Culturii, ANR │ │ │ │Bugete locale, │de Tezaur Uman Viu │de Tezaur Uman Viu ││patrimoniului imaterial │prin CNCR, │ │ │ │alte resurse │pentru 2 romi până │pentru 4 romi până ││al culturii români: │CNSPCI din │ │ │ │ │în anul 2016 │în anul 2020 ││acordarea titlului de │cadrul │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│Tezaur Uman Viu şi │Ministerului │ │ │ │ │3 elemente/an │3 elemente/an ││includerea în │Culturii │ │ │ │ │ │ ││repertoriul naţional │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│8. Programe naţionale de │Ministerul │ │ │- │În limita │Cunoaşterea şi │Conştientizarea ││păstrare şi cultivare a │Culturii prin │ │ │ │bugetelor │păstrarea limbii │importanţei ││limbii români în │intermediul │ │ │ │aprobate pentru│români │cunoaşterii şi ││comunităţile de romi şi │Institutului │ │ │ │instituţiile │ │păstrării limbii ││în societate în general │Naţional al │ │ │ │responsabile │ │români ││ │Patrimoniului şi│ │ │ │ │ │ ││ │AFCN (sesiune de│ │ │ │ │ │ ││ │finanţare), ANR │ │ │ │ │ │ ││ │prin CNCR, MECS,│ │ │ │ │ │ ││ │centrele │ │ │ │ │ │ ││ │judeţene de │ │ │ │ │ │ ││ │promovare şi │ │ │ │ │ │ ││ │conservare a │ │ │ │ │ │ ││ │culturii │ │ │ │ │ │ ││ │tradiţionale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│8.1 Publicaţii în limba │ │L │A │ │ │Realizarea a două │Realizarea a două ││români (revistă lunară, │ │ │ │ │ │publicaţii pe an în │publicaţii pe an în ││cărţi) │ │ │ │ │ │tiraj de 1.000 de │tiraj de 1.000 de ││ │ │ │ │ │ │bucăţi │bucăţi │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│9. Susţinerea şi │Ministerul │- │- │- │În limita │Cunoaşterea şi │Stimularea şi ││promovarea artiştilor │Culturii (prin │ │ │ │bugetelor │popularizarea │sprijinirea ││romi şi a creaţiei rome │acordarea de │ │ │ │aprobate pentru│talentelor artistice│artiştilor romi. ││sau cu tematică romă în │sprijin │ │ │ │instituţiile │ale romilor │Valorificarea ││toate domeniile │metodologic), │ │ │ │responsabile │ │creaţiei artistice ││artistice (arte plastice,│ICR, ANR prin │ │ │ │ │ │ ││literatură, │intermediul CNCR│ │ │ │ │ │ ││cinematografie, teatru, │ │ │ │ │ │ │ ││muzică, dans) │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.1 Burse de excelenţă │ │S │A │ │ │4 beneficiari/an │4 beneficiari/an ││pentru artiştii romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.2 Tabere de creaţie │ │S │A │ │ │Realizarea a 2 │Realizarea a 2 ││ │ │ │ │ │ │tabere, cu 15-25 │tabere, cu 15-25 ││ │ │ │ │ │ │beneficiari/an │beneficiari/an │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.3 Concursuri cu premii │ │S │A │ │ │Premierea a minimum │Premierea a minimum ││ │ │ │ │ │ │6 artişti/an │6 artişti/an │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.4 Organizarea de │ │S │A │ │ │Realizarea unei │Realizarea unei ││expoziţii cu lucrările │ │ │ │ │ │expoziţii/an │expoziţii/an ││artiştilor romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.5 Publicarea cărţilor │ │S │A │ │ │Publicarea a 2 │Publicarea a 2 ││scriitorilor romi │ │ │ │ │ │cărţi/an │cărţi/an │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.6 Susţinerea financiară│ │S │A │ │ │Realizarea a 2 │Realizarea a 2 ││şi promovarea │ │ │ │ │ │spectacole/an pentru│spectacole/an pentru││spectacolelor de teatru │ │ │ │ │ │fiecare domeniu în │fiecare domeniu în ││ale artiştilor romi │ │ │ │ │ │parte │ parte │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ │ │ ││9.7 Susţinerea financiară│ │S │A │ │ │ │ ││şi promovarea filmelor │ │ │ │ │ │ │ ││artistice ale artiştilor │ │ │ │ │ │ │ ││romi sau cu tematică roma│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││9.8 Susţinerea financiară│ │ │ │ │ │ │ ││şi promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││spectacolelor de muzică │ │ │ │ │ │ │ ││ale artiştilor romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││9.9 Susţinerea financiară│ │ │ │ │ │ │ ││şi promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││spectacolelor de dans ale│ │ │ │ │ │ │ ││artiştilor romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.10 Sprijin pentru │ │S │A │ │ │2 organizaţii/an │2 organizaţii/an ││autoorganizarea şi │ │ │ │ │ │ │ ││infrastructura artiştilor│ │ │ │ │ │ │ ││romi │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.11 Promovarea │ │S │A │ │ │Realizarea a 2 │Realizarea a 2 ││lucrărilor artiştilor │ │ │ │ │ │expoziţii/an │expoziţii/an ││romi în alte ţări │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┤ ├──────────┼────┤ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│9.12 Susţinerea │ │S │A │ │ │Realizarea a 2 │Realizarea a 2 ││financiară şi promovarea │ │ │ │ │ │spectacole/an │spectacole/an ││spectacolelor de teatru, │ │ │ │ │ │ │ ││muzică şi dans ale │ │ │ │ │ │ │ ││artiştilor romi în alte │ │ │ │ │ │ │ ││ţări │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘Prioritatea (2): Proiecte de promovare a interculturalităţii şi a culturii romilor în spaţiul public*Font 7*┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ │ ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare│val │ Buget │ Rezultate ││ │ │ │de │ │ ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├─────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │ Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - trimestrial│ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - anual │ de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┴────────────────────┤│1. Elaborarea şi │Ministerul │ │ │ │ │Asigurarea unei educaţii permanente a ││implementarea unui │Culturii │ │ │ │ │adulţilor - Strategia de educaţie a ││program naţional de │(acordarea de │ │ │ │ │adulţilor, autoeducaţie şi învăţare pe ││educaţie permanentă │sprijin │ │ │ │ │tot parcursul vieţii, adaptată la ││pentru adulţii romi şi │metodologic), │ │ │ │ │realitatea curentă a comunităţilor de ││cei care nu aparţin │ANR prin │ │ │ │ │romi. ││acestei minorităţi, pe │intermediul │ │ │ │ │Realizarea unui program naţional de ││teme referitoare la │CNCR, MECS │ │ │ │ │educaţie permanentă pentru adulţii care ││romi, rasism, stigmat, │ │ │ │ │ │nu aparţin minorităţii rome pe teme ││identitate, alteritate, │ │ │ │ │ │referitoare la romi, rasism, stigmat, ││interculturalitate şi │ │ │ │ │ │identitate, alteritate, ││multiculturalism │ │ │ │ │ │interculturalitate şi multiculturalism │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│1.1 Organizarea de │Ministerul │S │A │- │În limita │Realizarea a 2 │Realizarea a 2 ││cursuri de formare │Culturii │ │ │ │bugetelor │activităţi de │activităţi de ││profesională/şcoli de │(sprijin │ │ │ │aprobate pentru│formare/an │formare/an ││vară de limba români/pe │metodologic), │ │ │ │instituţiile │Minimum │Minimum ││teme rome pentru │ANR prin │ │ │ │responsabile │20 de cursanţi/an │20 de cursanţi/an ││funcţionarii care │intermediul │ │ │ │ │ │ ││lucrează cu şi pentru │CNCR, MECS │ │ │ │ │ │ ││minoritatea romilor în │ │ │ │ │ │ │ ││administraţia publică, │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţă socială, │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate, poliţie, │ │ │ │ │ │ │ ││învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┴────────────────────┤│1.2 Cooperare │ANR prin │S │A │- │În limita │Elaborarea strategiei privind educaţia ││partenerială cu centrele │intermediul CNCR│ │ │ │bugetelor │adulţilor, autoeducaţia şi învăţarea pe ││comunitare de învăţare │centrele │ │ │ │aprobate pentru│tot parcursul vieţii, adaptată la ││permanentă, la nivel │judeţene pentru │ │ │ │instituţiile │realitatea curentă a comunităţilor de ││local, prin centrele │conservarea şi │ │ │ │responsabile │romi ││judeţene de cultură şi │promovarea │ │ │ │ │ ││artă, centrele judeţene │culturii, ISJ │ │ │ │ │ ││pentru conservarea şi │ │ │ │ │ │ ││promovarea culturii │ │ │ │ │ │ ││tradiţionale şi ISJ, în │ │ │ │ │ │ ││vederea elaborării unei │ │ │ │ │ │ ││strategii privind │ │ │ │ │ │ ││educaţia adulţilor, │ │ │ │ │ │ ││autoeducaţie şi │ │ │ │ │ │ ││învăţare pe tot │ │ │ │ │ │ ││parcursul vieţii, │ │ │ │ │ │ ││adaptată la realitatea │ │ │ │ │ │ ││curentă a comunităţilor │ │ │ │ │ │ ││de romi, şi pentru │ │ │ │ │ │ ││înfiinţarea unui birou │ │ │ │ │ │ ││de dezvoltare a │ │ │ │ │ │ ││identităţii rome şi a │ │ │ │ │ │ ││patrimoniului material │ │ │ │ │ │ ││şi imaterial │ │ │ │ │ │ ││etnocultural rom în │ │ │ │ │ │ ││cadrul fiecărui centru │ │ │ │ │ │ ││comunitar de învăţare │ │ │ │ │ │ ││permanentă │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘F. Infrastructură şi servicii sociale1. Protecţia copiluluiObiectiv general:Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copiiObiective specifice:1. Educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la protecţia drepturilor copilului în familie2. Sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte atât dispoziţiile legale privind primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, cât şi în ceea ce priveşte sancţiunile ce decurg din nerespectarea obligaţiilor părinteşti*Font 7*┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ │ ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare│val │ │ ││ │ │ │de │ Buget │ Rezultate ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├─────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │ Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - trimestrial│ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - anual │ de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Promovarea valorilor │MMFPSPV-DPC ONG │ │A │34.408.000 RON*) │În limita │Cel puţin o campanie│Campanii de ││familiale prin campanii │ │ │ │ │bugetelor a │derulată │informare şi ││de informare şi │ │ │ │ │aprobate pentru│ │sensibilizare ││sensibilizare │ │ │ │ │instituţiile │ │derulate la nivel ││ │ │ │ │ │responsabile │ │comunitar ││ │ │ │ │ │Proiecte cu │ │ ││ │ │ │ │ │finanţare │ │ ││ │ │ │ │ │nerambursabilă │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Dezvoltarea │CJ-DGASPC, │A │A │880.000 RON**) │În limita │107 servicii de zi │Creşterea cu cel ││serviciilor de prevenire │consilii locale │ │ │ │bugetelor │înfiinţate │puţin 50% a ││a separării copilului de │ │ │ │ │aprobate pentru│Cel puţin 500 de │numărului ││familie şi asigurarea │ │ │ │ │instituţiile │copii │serviciilor de ││creşterii şi educării │ │ │ │ │responsabile │ │prevenire a ││acestuia în cadrul │ │ │ │ │Proiecte cu │ │separării copilului ││comunităţii şi │ │ │ │ │finanţare │ │de familie. ││instruirea personalului │ │ │ │ │nerambursabilă │ │Creşterea cu cel ││aferent │ │ │ │ │ │ │puţin 30% a ││ │ │ │ │ │ │ │numărului de copii ││ │ │ │ │ │ │ │romi beneficiari ai ││ │ │ │ │ │ │ │serviciilor de zi │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Iniţierea unor │CJ-DGASPC, │A │A │34.408.000 RON │În limita │Cel puţin 2 │Asigurarea ││campanii de informare şi │consilii locale │ │ │ │bugetelor │parteneriate │serviciilor necesare││sensibilizare în vederea │ONG │ │ │ │aprobate pentru│încheiate în vederea│de consiliere pentru││prevenirii abuzului şi a │ │ │ │ │instituţiile │implementării unor │toate familiile ││oricărei forme de │ │ │ │ │responsabile │proiecte în cadrul │aflate în risc de ││violenţă asupra copilului│ │ │ │ │Proiecte cu │cărora familiile │abuz, violenţă în ││inclusiv prin încurajarea│ │ │ │ │finanţare │aparţinând │familie, în cadrul ││parteneriatelor între │ │ │ │ │nerambursabilă │minorităţii rome │unor proiecte ││structurile publice │ │ │ │ │ │să prezinte un grup-│derulate în ││locale pentru protecţia │ │ │ │ │ │ţintă distinct │parteneriat de către││copilului şi ONG │ │ │ │ │ │ │autorităţile locale ││ │ │ │ │ │ │ │şi ONG-uri │└─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Valoarea proiectului este de 200.000 euro din care 85% se finanţează prin Mecanismul Financiar Norvegian.

  **) Pentru cele 107 servicii de prevenire a separării copilului de familie şi instruirea personalului aferent suma este de 13.631.000 euro compusă din: 7.800.000 euro reprezintă împrumutul de la BDCE; Guvernul României prin MMFPSPV asigură 1.800.000 euro; autorităţile locale, 4.011.000 euro, conform contractelor de finanţare încheiate.

  ***) Valoarea proiectului este estimată la 200.000 euro din care 85% se finanţează prin Fondul Social European.

  ──────────
  2. Justiţie şi ordine publicăObiectiv: Continuarea măsurilor afirmative în procesul de formare a personalului pentru structurile Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei Române din rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în conformitate cu prevederile legale.*Font 7*┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ │ ││ │ responsabile │ de │ter- │ │ ││ │ │realizare│val │ │ ││ │ │ │de │ Buget**) │ Rezultate ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├─────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │ Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │T - trimestrial│ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │S - semestrial │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │A - anual │ de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┬─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Continuarea alocării │MAI │A │A │Nu necesită alocări │Bugetul MAI │Minimum 2% din │Minimum 2% din ││de locuri distincte │ │ │ │suplimentare din │ │totalul locurilor │totalul locurilor ││pentru admiterea la │ │ │ │partea MAI │ │alocate candidaţilor│alocate candidaţilor││instituţiile de formare │ │ │ │ │ │aparţinând │aparţinând ││profesională iniţială │ │ │ │ │ │minorităţii rome │minorităţii rome ││ale MAI │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2**). Organizarea de │CNCD │A │A │73.000 RON │Bugetul CNCD │1. O campanie │1. O campanie ││campanii de promovare şi │ │ │ │ │Alte surse │derulată anual │derulată anual ││respectare a drepturilor │ │ │ │ │interne Surse │2. Număr de petiţii │2. Număr de petiţii ││şi libertăţilor │ │ │ │ │externe │depuse*) │depuse*) ││fundamentale ale omului │ │ │ │ │ │3. Număr de petiţii │3. Număr de petiţii ││ │ │ │ │ │ │soluţionate*) │soluţionate** ││ │ │ │ │ │ │4. Număr de soluţii │4. Număr de soluţii ││ │ │ │ │ │ │de constatare a │de constatare a ││ │ │ │ │ │ │faptelor de │faptelor de ││ │ │ │ │ │ │discriminare*) │discriminare*) │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3**). Derularea a │CNCD │A │A │310.000 RON │Bugetul CNCD │1. 4 programe │1. 4 programe ││diferite programe de │ │ │ │ │Alte surse │derulate anual │derulate anual ││informare pentru │ │ │ │ │interne │2. 168 de │2. 168 de ││identificarea şi │ │ │ │ │Surse externe │beneficiari │beneficiari; ││soluţionarea corectă a │ │ │ │ │ │3. Număr de petiţii │3. Număr de petiţii ││cazurilor de discriminare│ │ │ │ │ │depuse*) │depuse*) ││ │ │ │ │ │ │4. Număr de petiţii │4. Număr de petiţii ││ │ │ │ │ │ │soluţionate*) │soluţionate*) ││ │ │ │ │ │ │5. Număr de soluţii │5. Număr de soluţii ││ │ │ │ │ │ │de constatare a │de constatare a ││ │ │ │ │ │ │faptelor de │faptelor de ││ │ │ │ │ │ │discriminare*) │discriminare*) │├─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4**). Iniţierea şi │CNCD │A │A │305.000 RON │Bugetul CNCD │1. 4 programe │1. 4 programe ││desfăşurarea unor │ │ │ │ │Alte surse │derulate anual │derulate anual ││programe de educaţie │ │ │ │ │interne │2. 168 de │2. 168 de ││juridică, civică şi de │ │ │ │ │Surse externe │beneficiari anual │beneficiari anual ││prevenire, în colaborare │ │ │ │ │ │3. Număr de petiţii │3. Număr de petiţii ││cu membrii minorităţii │ │ │ │ │ │depuse*) │depuse*) ││rome │ │ │ │ │ │4. Număr de petiţii │4. Număr de petiţii ││ │ │ │ │ │ │soluţionate*) │soluţionate*) ││ │ │ │ │ │ │5. Număr de soluţii │5. Număr de soluţii ││ │ │ │ │ │ │de constatare a │de constatare a ││ │ │ │ │ │ │faptelor de │faptelor de ││ │ │ │ │ │ │discriminare*) │discriminare*). │└─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Indicatori care reies din toate cele trei măsuri la un loc, neputând identifica şi raporta, separat pe fiecare măsură în parte, un număr de petiţii (depuse, soluţionate sau soluţionate prin constatarea faptei de discriminare). În acest sens va fi raportat un singur număr de petiţii depuse, un număr de petiţii soluţionate şi un număr de petiţii soluţionate cu soluţie de constatare a faptelor de discriminare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată-actualizată.

  **) Observaţii:

  2. Organizarea de campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului - În ceea ce priveşte bugetul CNCD, acesta va fi parte integrantă în cadrul bugetului aferent desfăşurării activităţilor presupuse de Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2015-2020 (nefinalizată încă).

  3. Derularea a diferite programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea corectă a cazurilor de discriminare - În ceea ce priveşte bugetul CNCD, acesta va fi parte integrantă în cadrul bugetului aferent desfăşurării activităţilor presupuse de Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2015-2020 (nefinalizată încă).

  4. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare cu membrii minorităţii romilor - În ceea ce priveşte bugetul CNCD, acesta va fi parte integrantă în cadrul bugetului aferent desfăşurării activităţilor presupuse de Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2015-2020 (nefinalizată încă).

  Se urmăreşte şi atragerea de fonduri externe pentru completarea bugetului prevăzut de Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2015-2020 (nefinalizată încă).

  ──────────
  3. Administraţie şi dezvoltare comunitarăObiective:- Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate.- Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor aparţinând minorităţii rome în Grupurile de Iniţiativă Locală în vederea abordării problematicilor specifice.*Font 7*┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Măsuri │ Instituţii │ Termen │In- │ │ ││ │ responsabile │ │ter- │ │ ││ │ │ │val │ │ ││ │ │ │de │ Buget │ Rezultate ││ │ │ │eva- │ │ ││ │ │ │luare│ │ ││ │ ├─────────┴─────┼────────────────────┬───────────────┼────────────────────┬────────────────────┤│ │ │L - lunar │ Costuri estimative │ Surse │ 2016 │ 2020 ││ │ │A - anual │ până în 2016, │ de finanţare │ │ ││ │ │P - permanent │calculate în funcţie│ │ │ ││ │ │ │ de rezultatele │ │ │ ││ │ │ │ vizate │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┬────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Intensificarea │MAI │L │L │Nu necesită alocări │Buget MAI │10 campanii de │10 campanii de ││activităţilor privind │ │A │A │suplimentare din │ │informare şi acţiuni│informare şi acţiuni││cunoaşterea problematicii│ │ │ │partea MAI │ │de îndrumare şi │de îndrumare şi ││cetăţenilor români │ │ │ │ │ │control metodologic │control metodologic ││aparţinând minorităţii │ │ │ │ │ │la serviciile │la serviciile ││rome în scopul │ │ │ │ │ │publice comunitare │publice comunitare ││înregistrării în │ │ │ │ │ │de evidenţă a │de evidenţă a ││evidenţele stării │ │ │ │ │ │persoanelor │persoanelor ││civile, precum şi în │ │ │ │ │ │ │ ││vederea eliberării │ │ │ │ │ │ │ ││certificatelor de stare │ │ │ │ │ │ │ ││civilă şi ale actelor │ │ │ │ │ │ │ ││de identitate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Evaluarea activităţii │ANR │P │A │Nu necesită alocări │Buget ANR │Rapoarte de evaluare│Rapoarte de evaluare││Birourilor Judeţene │MAI │ │ │suplimentare din │Buget MAI │elaborate │elaborate ││pentru Romi, Birourilor │ │ │ │partea MAI/ANR │ │ │ ││Regionale ale ANR şi a │ │ │ │ │ │ │ ││experţilor locali pentru │ │ │ │ │ │ │ ││problemele romilor care │ │ │ │ │ │ │ ││activează în cadrul │ │ │ │ │ │ │ ││Primăriilor cu accent pe │ │ │ │ │ │ │ ││implicarea acestora în │ │ │ │ │ │ │ ││implementarea măsurilor │ │ │ │ │ │ │ ││cuprinse în Strategia │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Realizarea de campanii│ANR │A │A │24.000 RON │Buget ANR │Înfiinţarea unui │48 de campanii ││de informare cu privire │ │ │ │ │ │Grup de dialog │- 5.000 de persoane ││la dreptul la liberă │ │ │ │ │ │social la nivel │informate ││circulaţie în cadrul │ │ │ │ │ │local, având ca scop│ ││Uniunii Europene │ │ │ │ │ │informarea privind │ ││ │ │ │ │ │ │dreptul la liberă │ ││ │ │ │ │ │ │circulaţie în cadrul│ ││ │ │ │ │ │ │UE (componenţă: │ ││ │ │ │ │ │ │lideri informali, │ ││ │ │ │ │ │ │ONG-uri, │ ││ │ │ │ │ │ │reprezentanţi ai │ ││ │ │ │ │ │ │GIL, APL, IJP, │ ││ │ │ │ │ │ │ANOFM, BJR; CNCD; │ ││ │ │ │ │ │ │structuri locale) │ ││ │ │ │ │ │ │- 8 campanii anual │ ││ │ │ │ │ │ │- 1.000 de persoane │ ││ │ │ │ │ │ │informate │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4. Lansarea unui proces │ ANR │P │A │Nu necesită alocări │Buget ANR │40 de reuniuni BJR │ ││de dialog social şi │ │ │ │suplimentare din │ │şi structuri │ ││intervenţii specifice │ │ │ │partea ANR │ │regionale, cu │ ││prin activităţi │ │ │ │ │ │participarea ONG- │ ││desfăşurate de instituţii│ │ │ │ │ │urilor Iniţierea │ ││comunitare şi │ │ │ │ │ │unui mecanism │ ││organizaţiile societăţii │ │ │ │ │ │consultativ la nivel│ ││civile în special în │ │ │ │ │ │regional, compus din│ ││comunităţi interetnice. │ │ │ │ │ │serviciile publice │ ││ │ │ │ │ │ │deconcentrate (nivel│ ││ │ │ │ │ │ │judeţean) şi ONG-uri│ ││ │ │ │ │ │ │active (nivel │ ││ │ │ │ │ │ │local); │ ││ │ │ │ │ │ │- elaborarea a 8 │ ││ │ │ │ │ │ │planuri regionale │ ││ │ │ │ │ │ │de intervenţie │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5. Organizarea de │ANR │A │A │48.000 RON │Buget naţional │16 campanii │48 de campanii ││campanii de informare în │ │ │ │ │ │ │ ││vederea obţinerii actelor│ │ │ │ │ │ │ ││de proprietate/posesie, │ │ │ │ │ │ │ ││potrivit procedurii │ │ │ │ │ │ │ ││reglementate de Legea │ │ │ │ │ │ │ │nr. 7/1996, cu │ │ │ │ │ │ │ ││modificările şi │ │ │ │ │ │ │ ││completările ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6. Continuarea stimulării│MADR - AM │31.12.2015│A │Măsurile 1),2) şi 3)│FEADR │10 ONG-uri şi │30 de ONG-uri şi ││implicării ONG-urilor şi │PNDR │ │ │vor fi finanţate, │+ │parteneri aparţinând│parteneri aparţinând││partenerilor aparţinând │ │ │ │alături de celelalte│Buget naţional │minorităţii rome în │minorităţii rome în ││minorităţilor naţionale │ │ │ │proiecte prin │ │GIL-uri │GIL-uri ││(inclusiv romă) în GIL │ │ │ │LEADER*) din Bugetul│ │ │ ││ │ │ │ │de minimum 5% din │ │ │ ││ │ │ │ │totalul contribuţiei│ │ │ ││ │ │ │ │FEADR. │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┤ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7. Stimularea depunerii │MADR - AM │31.12.2016│A │ │FEADR │5 proiecte care │15 proiecte care ││de către organizaţiile │PNDR │31.12.2020│ │ │+ │abordează subiectul │abordează subiectul ││din GIL-uri a proiectelor│GIL │ │ │ │Buget naţional │minorităţii rome │minorităţii rome ││care abordează subiectul │ │ │ │ │ │prin LEADER │prin LEADER ││minorităţilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ ││(inclusiv a minorităţii │ │ │ │ │ │ │ ││rome) prin LEADER │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────┤ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│8. Derularea procesului │GIL │P │A │ │FEADR │10 acţiuni de │30 de acţiuni de ││de animare şi promovare │ │ │ │ │+ │animare şi promovare│animare şi promovare││LEADER, care se va adresa│ │ │ │ │Buget naţional │LEADER adresate │LEADER adresate ││tuturor comunităţilor │ │ │ │ │ │comunităţilor locale│comunităţilor locale││locale, potenţiale │ │ │ │ │ │potenţiale teritorii│potenţiale teritorii││teritorii GIL (inclusiv │ │ │ │ │ │GIL semnificativ │GIL semnificativ ││semnificativ populate cu │ │ │ │ │ │populate cu cetăţeni│populate cu cetăţeni││cetăţeni români │ │ │ │ │ │români aparţinând │români aparţinând ││aparţinând minorităţilor │ │ │ │ │ │minorităţii rome │minorităţii rome ││naţionale, dintre care │ │ │ │ │ │ │ ││şi minoritatea romă) │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În conformitate cu propunerea de Regulament al Parlamentului şi al Consiliului privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală acordat din FEADR, cel puţin 5% din totalul contribuţiei FEADR la programul de dezvoltare rurală este rezervat pentru LEADER.

  ──────────
   +  Anexa 2Tipuri de indicatori de performanţă pentru priorităţile StrategieiA. EducaţieMăsura 1: Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind includerea copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară (7-16 ani) într-o formă de învăţământ. Sistemul va fi pilotat (până în 2016) în cel puţin 200 de circumscripţii şcolare unde ponderea elevilor romi este de minimum 25%.Indicatorul principal pentru această măsură este: "Numărul circumscripţiilor şcolare cu pondere elevi romi de minimum 25% în care este implementat un sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind includerea copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară (7-16 ani) într-o formă de învăţământ". Pentru a putea concluziona că într-o şcoală este implementat un sistem de culegere şi monitorizare a datelor precum cel menţionat trebuie ca pentru această şcoală să se centralizeze periodic toate datele următoare:┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Numele şcolii şi adresa: │ Există ││ ............................. │ centralizată ││ │ această ││ │ informaţie ││ │ la nivelul ││ │ şcolii? ││ │1 - DA, 2 - NU │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│1. Număr de elevi în sistem la 01 octombrie/28 februarie/ │ ││14 septembrie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│2. Număr de elevi romi în sistem la 01 octombrie/28 februarie/│ ││14 septembrie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│3. Număr de elevi romi care au intrat în sistem în intervalul │ ││02 octombrie/28 februarie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│4. Număr de elevi romi care au părăsit sistemul în intervalul │ ││02 octombrie/28 februarie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│5. Număr de elevi romi care au intrat în sistem în intervalul │ ││01 martie/10 iunie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│6. Număr de elevi romi care au părăsit sistemul în intervalul │ ││01 martie/10 iunie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│7. Număr de preşcolari romi care se instruiesc în limba români│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│8. Număr de elevi romi la clasa pregătitoare, cu menţionarea │ ││limbii de predare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│9. Număr de elevi romi care studiază integral în limba români │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│10. Număr de elevi romi care studiază 4 ore/săptămână de │ ││limba români (cl. I-XIII) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│11. Număr de elevi romi care studiază 1 oră/săptămână de │ ││istoria şi tradiţiile rome la clasele a VI-a şi a VII-a │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│12. Număr de elevi romi în programul ŞDŞ şi forma de susţinere│ ││financiară │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│13. Număr de copii romi şi cei care nu aparţin acestei │ ││minorităţi din fiecare localitate nou-recenzaţi de asistentul │ ││social din primărie şi de mediatorii şcolari şi sanitari, cu │ ││raportarea lunară în cadrul GELL (Grupul educaţional local de │ ││lucru) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│14. Număr de copii romi înscrişi în intervalul februarie - │ ││14 septembrie la grădiniţă/clasă pregătitoare/clasa I │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘Măsura 2. Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării şcolare, reducerea analfabetismului, absenteismului şi a abandonului şcolar, obţinerea succesului şcolar în învăţământul preuniversitar şi terţiar.Indicatori esenţiali1. Nr. de copii romi cu vârstă aferentă nivelului primar şi gimnazial consiliaţi şi ajutaţi să se înscrie şi să urmeze efectiv şcoala în intervalul februarie - 14 septembrie în vederea reluării traiectului şcolar în sistemul de masă2. Nr. de copii romi de vârstă ante-preşcolară şi preşcolară consiliaţi şi ajutaţi să se înscrie şi să urmeze efectiv grădiniţa în intervalul februarie - 14 septembrie în vederea reluării traiectului şcolar în sistemul de masă3. Nr. elevi romi de nivel primar < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au beneficiat de Programul ADŞ (cu susţinere locală sau de alt tip), raportare semestrială4. Nr. elevi romi de nivel gimnazial < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au beneficiat de Programul ADŞ (cu susţinere locală sau de alt tip), raportare semestrială5. Nr. copii romi de nivel primar < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au beneficiat de Programul ŞDŞ (cu susţinere locală sau de alt tip), raportare semestrială6. Nr. copii romi de nivel gimnazial < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au beneficiat de Programul ŞDŞ (cu susţinere locală sau de alt tip), raportare semestrială7. Nr. persoane aparţinând minorităţii rome alfabetizate (raportare în 20 septembrie)8. Nr. elevi romi din mediul rural care au beneficiat de transport gratuit de acasă la şcoală9. Nr. de copii romi în risc de abandon şcolar ale căror familii au beneficiat de suport pentru creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii (informare, mediere, formare)10. Nr. de şcoli în care învaţă elevi romi în pondere de minimum 25% reamenajate şi dotate şcolar11. Nr. elevi romi în risc de abandon şcolar care au beneficiat de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei socioeconomice în aspectele care le blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate etc.). Acest indicator va fi calculat pe baza unor subindicatori precum:a. Nr. elevi romi < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au accesat programul "Bani de Liceu", cu raportare în intervalul 15-20 septembrieb. Nr. elevi romi < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au obţinut bursă socială, cu raportare în intervalul 15-20 septembriec. Nr. elevi romi < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care beneficiază în semestrul I de alte tipuri de ajutoare financiare şi materiale/burse cu raportare la 1 martie.d. Nr. elevi romi < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care beneficiază în semestrul II de alte tipuri de ajutoare financiare şi materiale/burse cu raportare la 15 iuniee. Nr. elevi romi < din nr. total de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care au beneficiat de programele: Euro 200 (achiziţie calculator)/Cornul şi lapteleIndicatori opţionali1. Nr. de programe de educaţie parentală derulate2. Nr. de grupe de grădiniţe estivale organizate pe plan local, cu raportare la 14 septembrie.3. Nr. de grupe de grădiniţe/clase cu predarea în limba maternă români, cu raportare în intervalul februarie-octombrie4. Nr. de părinţi/susţinători legali informaţi (raportare T)5. Nr. clase nou-constituite anual6. Nr. secţii nou-înfiinţate7. Nr. licee cu predarea în limba români (clasele I-XII) înfiinţate până în 20208. Nr. departamente înfiinţate până în 2010Măsura 3: Armonizarea şi completarea sistemului de asigurare a calităţii, cu accent pe managementul educaţiei incluzive, adaptată la specificul romIndicatori:1. Nr. elevi romi cu progres şcolar măsurat trimestrial2. Includerea între standardele de evaluare a unităţilor şcolare cu minimum 25% elevi romi/a personalului didactic/a directorilor a următoarelor:3. Nr. de cadre didactice rome calificate (educatori, învăţători, profesori, directori etc.) în grădiniţe şi la clase;4. Nr. de elevi care studiază în limba maternă români/a orelor de limba maternă români la grădiniţă, CP şi la cl. I-XII;5. Nr. elevi care studiază istoria şi tradiţiile rome, precum şi a muzicii în limba români6. Prezenţa mediatorului şcolar încadrat (în unităţile de învăţământ cu minimum 25% copii şi elevi romi, indiferent de asumarea/neasumarea identităţii)7. Nr. de activităţi şi situaţii soluţionate care reflectă însuşirea/aplicarea/respectarea de către personalul didactic şi auxiliar a cutumelor rome (în unităţi şcolare şi comunităţi cu romi)8. Gradul de reflectare proporţională a situaţiei etnice din localitate/unitatea de învăţământ/clasă/grupă în spaţiul şcolar (inclusiv la nivelul materialului ilustrativ utilizat şi de pavoazare)9. Nr. de paragrafe/pasaje modificate/adăugite în spiritul cerinţelor formulate10. Nr. de cadre didactice formate în fiecare judeţ în profilul romanipenului educaţional11. Nr. de formatori în profilul romanipenului educaţional formate de MENMăsura 4. Continuarea măsurilor de prevenire a segregării copiilor şi elevilor romi şi a celor de eliminare a eventualelor segregări produse în sistemul educaţional1. Nr. de paragrafe/pasaje modificate/adăugite în spiritul cerinţelor formulate2. Nr. de planuri de prevenire a segregărilor şcolare elaborate3. Nr. de grupe/clase/unităţi şcolare în care s-a realizat prevenirea segregării în perioada februarie-septembrieMăsura 5. Restructurarea formării universitare iniţiale a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive, a cunoaşterii şi aplicării elementelor de istorie, cultură a romilor dobândite în formarea iniţială a acestora, în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - conform metodologiei proprii a instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru.1. Nr. module/cursuri universitare pentru promovarea diversităţii, a dezideratelor şcolii incluzive şi ale romanipenului educaţionalMăsura 6. Dotarea bibliotecilor din CCD-uri şi unităţi şcolare (cu minimum 25% elevi romi) cu materiale din domeniul limbii, istoriei, culturii romilor, inclusiv organizarea de secţiuni virtuale ale bibliotecilor cu lucrări în format pdf.1. Nr. volume existente/accesibile în biblioteci cu acest profilMăsura 7. Continuarea măsurilor afirmative de formare şi de încadrare a resursei umane rome în sistemul educaţional, care să aibă acces şi suport continuu, direct şi eficient în comunităţile rome, care să cunoască nevoile şi soluţiile reale din interiorul problematicii rome1. Nr. inspectori încadraţi cu normă întreagă2. Nr. mediatori şcolari nou-formaţi anual de către MECS şi partenerii săi3. Nr. mediatori şcolari nou-încadraţi4. Nr. persoane formate anual la cursul intensiv de limbă români5. Nr. de tineri romi admişi anual pe locurile distincte la licee (raportare în 20 septembrie)6. Nr. de tineri romi admişi anual pe locurile distincte alocate universităţilor (raportare 20 octombrie)Măsura 8. Monitorizarea activităţii ISJ şi a grupurilor/ comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate1. Documente elaborate2. Nr. persoane rome cooptate în programe3. Nr. paragrafe/articole introduse4. Nr. GLL-uri şi nr. GLJ-uri constituite şi cu activitate continuă5. Nr. propuneri înaintate6. Nr. documente înaintateMăsura 9. Informare/diseminare referitoare la segregare/desegregare, acces nediscriminatoriu la educaţie, prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, egalitatea de şanse, eliminarea abuzării, protejarea copilului aflat în dificultate1. Nr. documente elaborate şi diseminate2. Nr. buletine elaborate şi postate pe situl MECS3. Nr. de campanii derulate4. Nr. de programe iniţiate în unităţile de învăţământB. Ocuparea forţei de muncă1. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome care au accesat măsurile active2. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome informate şi consiliate3. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome mediate, număr de persoane încadrate ca urmare a medierii4. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome cărora li s-a aplicat măsura: stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau instalare, după caz5. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome formate în meserii/calificări cerute pe piaţa muncii6. Nr. de persoane aparţinând minorităţii rome evaluate şi certificate în competenţe dobândite nonformal7. Nr. de persoane cărora li s-a aplicat măsura: acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai greu pe piaţa muncii8. Nr. de persoane cărora li s-a aplicat măsura: acordarea de acompaniament personalizat tinerilor cu risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi oferirea de servicii specifice, inclusiv prin acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie care încadrează persoane din această categorieC. SănătateIndicatori aferenţi obiectivelor specifice:1: Îmbunătăţirea accesului persoanelor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate;1. % populaţie rurală acoperită cu servicii comunitare, dezagregat pe judeţ/regiune; gravide/copii sub 5 ani; beneficiari romi2. Nr. de AMC şi MSR*62) angajaţi3. Nr. beneficiari romi/an4. Nr. centre comunitare reabilitate/construite5. Nr. (%) comunităţi rurale acoperite cu asistenţi medicali comunitari romi (din total comunităţi cu AMC)6. Legislaţie primară şi secundară aprobată de Guvern7. Compleanţa la standarde (% furnizori servicii comunitare care raportează conform standardelor)8. Procent de furnizori de servicii de bază comunitare instruiţi (din total angajaţi)9. Rapoarte de evaluare a asistenţei comunitare integrate (2016, 2018, 2020) Notă

  ──────────

  *62) AMC (Asistente medicale comunitare), MSR (Mediatori Sanitari Romi).

  ──────────
  2: Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în populaţia aparţinând minorităţii rome1. Nr. (%) de persoane aparţinând minorităţii rome cu calitate de asigurat de sănătate din total asiguraţi/judeţ2. Nr. (%) de persoane aparţinând minorităţii rome cu minimum 1 vizită la medicul de familie pe an*63)3. Nr. (%) populaţie romă neasigurată beneficiară de servicii de sănătate*64)4. Nr. (%) persoane aparţinând minorităţii rome informate (indicator dezagregat pe judeţe, pe tipuri de comunităţi/grupuri)5. Procent acoperire vaccinală la copil [conform JAF*65)]. Nr. (%) mame rome informate asupra campaniilor de imunizare6. Nr. pacienţi romi cu HTA, DZ, BPOC*66), monitorizaţi în AMP conform ghidurilor practică7. Nr. (%) populaţie romă beneficiară de programe de prevenire a bolilor transmisibile. Raport anual privind bolile transmisibile prioritare8. Nr. (%) populaţie romă beneficiară de programe de promovare a unui stil de viaţă sănătos9. Nr. (%) femei rome care beneficiază de servicii de planificare familială/an Notă

  ──────────

  *63) Se colectează prin intermediul furnizorilor de servicii comunitare şi medicină de familie.

  *64) Idem 3, 4.

  *65) Joint Assessment Framework este un sistem de evaluare bazat pe indicatori, elaborat la nivelul Comisiei Europene în contextul Strategiei Europa 2020.

  *66) HTA (hipertensiune arterială); DZ (diabet zaharat); BPOC (boli pulmonare obstructive cronice).

  ──────────
  3: Creşterea capacităţii autorităţilor locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor/intervenţiilor de sănătate adresate comunităţilor de romi, monitorizarea şi evaluarea acestora1. Nr. de persoane din structurile CJ/APL*67) formaţi în domeniul politicilor de sănătate bazate pe exemple de succes, sănătăţii publice şi organizării sistemului de servicii de sănătate Notă

  ──────────

  *67) Formarea va include şi principii/practici ale nediscriminării şi respectării drepturilor omului.

  ──────────
  2. Nr. de populaţie vulnerabilă pe furnizor de servicii comunitare integrate3. Nr. (%) de planuri locale, judeţene şi regionale realizate conform standardului MS4. Rapoarte naţionale de cercetare privind sănătatea romilor (2016, 2018, 2020)4: Prevenirea discriminării populaţiei aparţinând minorităţii rome care accesează serviciile de sănătate1. Nr. (%) de instituţii de învăţământ medical care au în curriculum cursuri de formare2. Nr. anual de cursanţi3. Nr. (%) de beneficiari informaţi/consiliaţi4. Nr. cazuri discriminare comunicate/analizate/rezolvate5. Nr. de cazuri instrumentate anual/Nr. de cazuri raportate6. Rapoarte anuale de monitorizare şi evaluare7. Nr. de cazuri analizate de Colegiul Medicilor, raportate anual în fiecare judeţ de observatorii incluşi în comisiile de etică ale colegiilor medicilor judeţeneD. Locuire şi mică infrastructură1. Nr. de locuinţe nou-construite de care beneficiază persoane aparţinând minorităţii rome confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii2. Nr. locuinţe reabilitate de care beneficiază persoane aparţinând minorităţii rome confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii3. Nr. de gospodării aparţinând cetăţenilor romi care beneficiază de accesul la utilităţi4. Nr. de programe prin care se finanţează măsuri destinate incluziunii sociale a comunităţilor defavorizate (inclusiv populaţia romă)E. CulturăPrioritatea (1): Iniţierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural al romilorMăsura 1. Realizarea de sesiuni anuale de finanţare pentru cercetări etnografice, publicaţii, proiecte video şi multimedia destinate documentării şi păstrării identităţii rome, inclusiv limba români, muzica şi dansulIndicatori: Numărul de sesiuni de finanţare realizate pentru cercetări etnografice, publicaţii, proiecte video şi multimedia destinate documentării şi păstrării identităţii rome, inclusiv limba români, muzica şi dansulMăsura 4. Păstrarea, dezvoltarea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale rome:4.1. Organizarea de târguri de meşteşuguri tradiţionale ale romilor, a unor galerii de artă tradiţională romă cu ateliere demonstrative şi spaţii comercialeIndicatori: Numărul de târguri de meşteşuguri tradiţionale ale romilor realizate4.2. Cursuri de formare/perfecţionare pentru meşteşugarii romi, în vederea modernizării tehnicilor de lucru şi a dezvoltării de produsIndicatori: Numărul de cursuri de formare/perfecţionare organizate pentru meşteşugarii romi, precum şi numărul de cursanţi4.3. Organizarea de concursuri anuale de meşteşuguri tradiţionale rome şi expoziţii, premierea şi expunerea celor mai bune lucrăriIndicatori: Numărul de concursuri de meşteşuguri tradiţionale rome realizateMăsura 5. Cercetarea, în teren şi de arhivă, a istoriei şi culturii rome5.1. Program naţional de cercetare a arhivelor naţionale şi locale pentru crearea patrimoniului unui Centru Naţional de Documentare despre RomiIndicatori: Numărul de proiecte realizate în cadrul Programului naţional de cercetare a arhivelor naţionale şi locale pentru crearea patrimoniului unui Centru Naţional de Documentare despre Romi5.2. Program naţional de cercetare a comunităţilor de romi (neamuri, meserii, obiceiuri şi tradiţii, graiuri etc.)Indicatori: Numărul de proiecte realizate în cadrul Programului naţional de cercetare a comunităţilor de romi (neamuri, meserii, obiceiuri şi tradiţii, graiuri etc.)Măsura 6. Promovarea istoriei, culturii, simbolurilor identitare şi personalităţilor rome în societate6.1. Elaborarea şi publicarea, în tiraj de masă, a unor serii de volume despre istoria şi cultura romilor, inclusiv culegeri de folclor şi beletristică în limba româniIndicatori: Numărul de volume despre istoria şi cultura romilor publicate, precum şi tirajul acestora6.2. Amplasarea de plăci memoriale referitoare la personalităţi rome şi la momente din istoria romilorIndicatori: Numărul de plăci memoriale referitoare la personalităţi rome şi la momente din istoria romilor amplasate6.3. Monumente de for public referitoare la istoria şi cultura romilorIndicatori: Numărul de monumente de for public referitoare la istoria şi cultura romilor amplasate6.4. Programe culturale rome la nivel local, în comunităţi de romiIndicatori: Numărul de programe culturale rome realizate la nivel local, în comunităţi de romiMăsura 7. Programe de salvgardare şi dezvoltare a patrimoniului imaterial al culturii români: acordarea titlului de Tezaur Uman Viu şi includerea în repertoriul naţionalIndicatori: Numărul de romi cărora li s-a acordat titlul de Tezaur Uman ViuNumărul de elemente din patrimoniul cultural imaterial rom incluse în repertoriul naţionalMăsura 8. Programe naţionale de păstrare şi cultivare a limbii români în comunităţile de romi şi în societate în general8.1. Publicaţii în limba români (revista lunară, cărţi)Indicatori: Numărul de publicaţii în limba români pentru cultivarea limbii români în comunităţile de romi şi societate în general, precum şi tirajul acestoraMăsura 9. Susţinerea şi promovarea artiştilor romi şi a creaţiei rome în toate domeniile artistice (arte plastice, literatură, teatru, cinematografie, muzică, dans)9.1. Burse de excelenţă pentru artiştii romiIndicatori: Numărul de beneficiari ai burselor de excelenţă9.2. Tabere de creaţieIndicatori: Numărul de tabere de creaţie realizate, precum şi numărul de beneficiari ai acestora9.3. Concursuri cu premiiIndicatori: Numărul de artişti premiaţi anual9.4. Organizarea de expoziţii cu lucrările artiştilor romiIndicatori: Numărul de expoziţii organizate anual cu lucrări ale artiştilor romi9.5. Publicarea cărţilor scriitorilor romiIndicatori: Numărul de cărţi publicate ale scriitorilor romi9.6. Susţinerea financiară şi promovarea spectacolelor de teatru ale artiştilor romi9.7. Susţinerea financiară şi promovarea filmelor artistice ale artiştilor romi sau cu tematică romă9.8. Susţinerea financiară şi promovarea spectacolelor de dans ale artiştilor romi9.9. Susţinerea financiară şi promovarea spectacolelor de muzică ale artiştilor romiIndicatori: Numărul de spectacole de teatru, de filme artistice, de spectacole de muzică şi de dans realizate de artiştii romi sau cu tematică romă9.10. Sprijin pentru autoorganizarea şi infrastructura artiştilor romiIndicatori: Numărul de organizaţii ale artiştilor romi care au primit sprijin pentru autoorganizarea şi infrastructură9.11. Promovarea lucrărilor artiştilor romi în alte ţăriIndicatori: Numărul de expoziţii ale artiştilor romi realizate în alte ţări9.12. Susţinerea financiară şi promovarea spectacolelor de teatru, de filme artistice, de spectacole de muzică şi dans ale artiştilor romi în alte ţăriIndicatori: Numărul de spectacole de teatru, de filme artistice, de spectacole de muzică şi dans ale artiştilor romi sau cu tematică romă realizate în alte ţăriPrioritatea (2): Alte activităţi cultural-artistice care promovează valorile, cultura şi tradiţiile romilorMăsura 1. Elaborarea şi implementarea unui program naţional de educaţie permanentă pentru adulţii romi şi cei care nu aparţin acestei minorităţi pe teme referitoare la romi, rasism, stigmat, identitate, alteritate, interculturalitate şi multiculturalism1.1. Organizarea de cursuri de formare profesională/şcoli de vară de limba români/pe teme rome pentru funcţionarii care lucrează cu şi pentru minoritatea romilor în administraţia publică, asistenţă socială, sănătate, poliţie, învăţământIndicatori: Multiculturalism: Numărul de cursuri de formare profesională/şcoli de vară de limba români/pe teme rome pentru funcţionarii care lucrează cu şi pentru minoritatea romilor în administraţia publică, asistenţă socială, sănătate, poliţie, învăţământF. Infrastructură şi servicii sociale1. Protecţia copilului1. Nr. campanii de promovare a valorilor familiale2. Nr. de servicii de zi înfiinţate3. Nr. copii beneficiari ai serviciilor de zi4. Nr. ONG implicate în campania de prevenire a abuzului şi a neglijării, precum şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului2. Justiţie şi ordine publicăMăsuri ale MAI1. Nr. de locuri distincte pentru cetăţenii români aparţinând minorităţii rome în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor InterneMăsuri ale CNCDIndicatori cantitativi:1. Pentru măsura 1), nr. de campanii derulate2. Pentru măsura 2), nr. de programe derulate, nr. de beneficiari3. Pentru măsura 3), nr. de programe derulate, nr. de beneficiari4. Pentru toate cele trei măsuri la un loc număr de petiţii soluţionate5. Pentru toate cele trei măsuri la un loc număr de soluţii de constatare a faptelor de discriminare, conform O.G. nr. 137/2000, republicată, actualizată.Indicatori calitativi (măsuraţi %):6. Gradul de creştere a petiţiilor înregistrate pe criteriul rom7. Gradul de creştere a soluţiilor de constatare8. Administraţie publică şi dezvoltare comunitarăIndicatori pentru măsurile MAI1. Număr de campanii de informare şi acţiuni de îndrumare şi control metodologic la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelorIndicatori pentru măsurile ANR1. Nr. campanii regionale/judeţene/locale de informare cu privire la dreptul la liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene2. Nr. campanii regionale/judeţene/locale de informare în vederea obţinerii actelor de proprietate/posesie organizate anual3. Nr. persoane informate cu privire la dreptul la liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene4. Nr. reuniuni organizate la nivel regional/judeţean5. Nr. planuri regionale de intervenţie elaborateIndicatori pentru măsurile MADR1. Nr. organizaţii neguvernamentale şi parteneri aparţinând minorităţii rome din Grupurile de Iniţiativă Locală (GIL)2. Nr. proiecte care abordează subiectul minorităţii rome prin LEADER3. Nr. acţiuni de animare şi promovare LEADER care se vor adresa comunităţilor locale, potenţiale teritorii GIL semnificativ populate cu cetăţeni români aparţinând minorităţii rome-------