NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 1 septembrie 2015privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autorizaţie sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice; b) unitate - orice structură, orice clădire, orice grup de clădiri sau orice alt spaţiu, care poate include un loc ce nu este complet închis ori acoperit, precum şi instalaţii mobile; c) unitate crescătoare - unitate autorizată sanitar-veterinar în care se cresc speciile de animale prevăzute în anexa nr. 1 pentru a fi utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri ştiinţifice a ţesuturilor ori organelor care provin de la acestea sau care creşte alte animale, în principal pentru aceste scopuri; d) unitate furnizoare - unitate autorizată sanitar-veterinar, care furnizează animale din propria crescătorie sau din alte crescătorii autorizate din ţară ori străinătate pentru a fi utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri ştiinţifice a ţesuturilor ori organelor care provin de la acestea; unitatea furnizoare poate furniza animale folosite în scopuri ştiinţifice doar altei unităţi utilizatoare, crescătoare sau furnizoare autorizată sanitar-veterinar; e) unitate utilizatoare - unitate autorizată sanitar-veterinar care foloseşte animale în proceduri; f) suspendarea activităţii - măsura de suspendare a activităţii prin emiterea ordonanţei privind suspendarea activităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, cu menţinerea autorizaţiei sanitare veterinare; g) interzicerea activităţii - măsura de interzicere a activităţii, prin retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitare veterinare, în urma emiterii ordonanţei privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice  +  Articolul 3 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru unităţile utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pe baza depunerii de către reprezentantul unităţii a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; b) planul de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic; c) memoriul tehnic justificativ; d) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de oficiul registrului comerţului; e) contractul de prestări servicii încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar, sau copia autorizaţiei sanitare veterinare a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv; f) decizia de înfiinţare a structurii responsabile cu bunăstarea animalelor, decizia de numire a medicului veterinar desemnat de unitate sau a expertului cu o calificare corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare, şi dovada scrisă de colaborare cu Comisia de etică responsabilă cu evaluarea proiectelor. (2) Medicul veterinar sau expertul cu o calificare corespunzătoare, precizaţi la lit. f), sunt desemnaţi de conducerea unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare în care îşi desfăşoară activitatea ori de reprezentantul legal al acesteia sau deţin un contract de colaborare cu unitatea. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea şi verifică, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerinţelor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică pentru unităţile pentru care se solicită autorizaţia. (4) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte referatul de evaluare pentru autorizarea/neautorizarea sanitară veterinară a unităţii de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice prevăzut în anexa nr. 6. (5) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (6) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei de către personalul sanitar veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a unităţii sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al unităţii, toate neconformităţile identificate şi măsurile dispuse. (7) În urma remedierii neconformităţilor înscrise în referatul de evaluare, reprezentantul unităţii solicită, în scris, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii. (8) Autorizaţia sanitară veterinară se acordă pentru o perioadă de 5 ani.  +  Capitolul III Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 4 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează unităţile utilizatoare, crescătoare şi furnizoare autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora. (2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică reprezentantul legal al unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare asupra celor constatate şi se dispun următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sau b) suspendarea activităţii unităţii utilizatoare, crescătoare ori furnizoare, sau c) interzicerea desfăşurării activităţii unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare. (3) În cazul suspendării activităţii, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare motivaţia tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării reprezentantului legal al unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare şi poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia, adresată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti. (5) În cazul suspendării activităţii unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare, reluarea activităţii se dispune de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai după ce reprezentantul legal înştiinţează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele. (6) Ulterior verificării remedierii deficienţelor, medicul veterinar oficial întocmeşte o notă de constatare, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind reluarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (7) În cazul în care neconformităţile nu sunt remediate în termenul stabilit în ordonanţa de suspendare a activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi o notifică, în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii acestuia, oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinarăLISTAspeciilor de animale utilizate în proceduri sau pentru utilizarea înscopuri ştiinţifice a ţesuturilor ori organelor care provin de la acestea1. Şoarece (Mus musculus)2. Şobolan (Rattus norvegicus)3. Cobai (Cavia porcellus)4. Hamster sirian (auriu) (Mesocricetus auratus)5. Hamster chinezesc (Cricetulus griseus)6. Gerbil mongol (Meriones unguiculatus)7. Iepure (Oryctolagus cuniculus)8. Câine (Canis familiaris)9. Pisică (Felis catus)10. Toate speciile de primate neumane11. Broască [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]12. Peştele zebră (Danio rerio)  +  Anexa 2la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............................................ORDONANŢĂprivind suspendarea activităţiiNr. ........ din ........Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................... cu nr. ......... din data de .............., întocmit de ................................, medic veterinar oficial din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................ sau din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare din .................., cu sediul social în ....................., şi a referatului de evaluare ..............,DISPUNE:suspendarea activităţii la ............................., desfăşurată în baza Autorizaţiei sanitare veterinare nr. ......................., începând cu data de ................., până la data de .........................Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare după remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau retragerea, în vederea anulării, a autorizaţiei sanitare veterinare, conform prevederilor legale în vigoare.               Director, Reprezentantul legal al unităţii    ................................ utilizatoare, crescătoare    (semnătura şi ştampila oficială) sau furnizoare,                                              ................................                                              (semnătura şi ştampila oficială)  +  Anexa 3la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............................................ORDONANŢĂprivind interzicerea activităţilorNr. ........ din.........Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. cu nr. .......... din data de .............., întocmit de .........................., medic veterinar oficial din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sau din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare ........................ din .................................., cu sediul social în ..........................., şi a referatului de evaluare .......................,DISPUNE:interzicerea activităţii ......................................., desfăşurată în baza Autorizaţiei sanitare veterinare nr. ................................., începând cu data de .............................................Reluarea activităţii se efectuează după remedierea deficienţelor, la solicitarea reprezentantului legal al unităţii utilizatoare, crescătoare sau furnizoare după realizarea procedurilor de autorizare.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.              Director, Reprezentantul legal al    ................................. unităţii utilizatoare,    (semnătura şi ştampila oficială) crescătoare sau furnizoare,                                                   ...........................                                                 (semnătura şi ştampila oficială)  +  Anexa 4la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂNr. ..........................Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .......................din data ......................... ale ..................................................................................., cu sediul social (adresa completă): ..........................................., în baza Referatului de evaluare cu nr. ...............întocmit de dr. .........................., medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor şi măsurilor sanitare veterinare în vigoare,dispune:AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ A UNITĂŢII:........................, cu punct de lucru în localitatea (adresa completă), aparţinând de .............................., pentru următoarele activităţi: ┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitate │ Activitate*) │ ├────────────┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │- unitate utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale │ │ │ │utilizate în scopuri ştiinţifice │ └────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitare veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

  ──────────
  1. Data emiterii: ............................................................;2. Data expirării: ...........................................................;3. Numele persoanei desemnate să răspundă de asigurarea respectării prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările ulterioare, ..............................................................................;4. Numele medicului veterinar desemnat, conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 43/2014, cu modificările ulterioare, ........................................;5. Specia/Speciile de animale deţinute şi utilizate în proceduri ..................................................... .Director executiv,Dr.
   +  Anexa 5la norma sanitară veterinarăOperatorul economic .........................................C.U.I./CNP ..................................................Adresa ......................................................Tel./fax ....................................................Nr. de înregistrare .............. din data .................CERERESubsemnatul, ............................................., reprezentant legal al ........................................................., cu sediul social în ...................................................................................................................................., posesor al CI seria ......... nr. ....................., CNP ......................................., eliberat de ................................. la data .......................................Prin prezenta solicit autorizarea sanitară veterinară a unităţii .........................................................., din localitatea .........................................................................................., pentru următoarele activităţi: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Activitatea │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘La prezenta cerere anexez următoarele documente:---    Data Numele şi prenumele                                             Semnătura, ştampila  +  Anexa 6la norma sanitară veterinarăREFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitară veterinarăa unităţii de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare deanimale utilizate în scopuri ştiinţificeSubsemnatul, .........................................., medic veterinar oficial din cadrul ..........................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......................... cu nr. ............ din data de ....................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare pentru unitatea de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice aparţinând: ...........................................................................................................Operatorul economic ..........................................................., adresa ........................................................................................ CNP/CUI ..........................., cod poştal ....................., telefon ..............................., fax .........................., e-mail ..............................., reprezentată prin .....................................................................În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu ale Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu ale Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, constatând următoarele:A. Cerinţe generale privind construcţia unităţii:1. Clădiri în funcţiune: a) număr clădiri ............................................................. b) număr încăperi/suprafaţă2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ..... [] conform ..... [] neconform b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ................ [] conform...... [] neconform c) canalizare ......................................................................... [] conform ..... [] neconformB. Animale utilizate, crescute sau furnizate în scopuri ştiinţifice1. Speciile pentru care se solicită autorizarea .....................................................................2. Număr/categorii .....................................................................3. Câinii, pisicile şi primatele neumane sunt marcate individual ............... [] conform [] neconform4. Capacitate maximă de cazare pe număr de animale ..................................................................C. Clădiri şi adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ......................................................................... [] conform ..... [] neconform2. Se limitează numărul intrărilor ........................................ [] conform ..... [] neconform3. Spaţiile au aspect curat, igienic ...................................... [] conform ..... [] neconform4. Tavanele şi pereţii sunt rezistenţi, netezi, impermeabili şi uşor lavabili .................................... [] conform .... [] neconform5. Construcţia uşilor, ferestrelor, gurilor de evacuare .......... [] conform ..... [] neconform6. Materialele, echipamentele şi accesoriile nu trebuie să dăuneze sănătăţii animalelor, trebuie să aibă o protecţie suplimentară, astfel încât să nu fie deteriorate de animale sau să provoace rănirea acestora ................. [] conform ..... [] neconform7. Există spaţii speciale pentru izolarea animalelor nou-sosite, până la stabilirea stării lor de sănătate ........................................... [] conform ..... [] neconform8. Există spaţii separate pentru adăpostirea animalelor bolnave sau rănite ....... [] conform ..... [] neconform9. Există spaţii separate pentru fiecare specie de animale ................................. [] conform ..... [] neconform10. Există echipamente necesare pentru uciderea animalelor ........................... [] conform ..... [] neconformD. Spaţii de serviciu1. Există spaţii de depozitare proiectate, utilizate şi întreţinute astfel încât să păstreze calitatea hranei şi a aşternutului ...................... [] conform ..... [] neconform2. Există spaţii de curăţare şi spălare suficient de încăpătoare pentru instalaţiile necesare decontaminării şi curăţării echipamentelor folosite .............. [] conform ..... [] neconform3. Există spaţii pentru păstrarea instrumentelor şi altor echipamente curate ............. [] conform ..... [] neconform4. Există echipamente şi facilităţi care să asigure depozitarea în condiţii de igienă şi eliminarea în siguranţă a cadavrelor, a deşeurilor animale şi a deşeurilor toxice ...... [] conform ..... [] neconformE. Spaţiile şi echipamentele pentru proceduri generale şi specifice, acolo unde este necesară efectuarea unor proceduri chirurgicale1. Există săli operatorii pentru operaţii aseptice ..................... [] conform ..... [] neconform2. Există săli pentru recuperare postoperatorie ...................... [] conform ..... [] neconformF. Microclimatul1. Izolarea, încălzirea şi ventilarea spaţiului de adăpostire garantează faptul că circulaţia aerului, nivelul de praf şi concentraţia de gaze sunt menţinute în limite care nu sunt dăunătoare pentru animalele adăpostite ...... [] conform ..... [] neconform2. Temperatura şi umiditatea relativă din spaţiile de adăpostire trebuie să fie adaptate speciilor şi grupelor de vârstă adăpostite ....................... [] conform ..... [] neconform3. Animalele nu trebuie izolate în spaţii exterioare în condiţii climatice care le pot dăuna ......................................................... [] conform ..... [] neconform4. Iluminatul trebuie să satisfacă nevoile pentru creşterea şi controlul animalelor ................ [] conform ..... [] neconform5. Atunci când sunt adăpostite animale albinoase, trebuie să se ţină cont de sensibilitatea la lumină a acestora .................................... [] conform ..... [] neconform6. Spaţiile de cazare şi de experimentare sunt izolate faţă de zgomotele puternice/sunete de înaltă sau joasă frecvenţă ............................ [] conform ..... [] neconform7. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) care nu disturbă animalele ................... [] conform ..... [] neconform8. Unităţile care depind de echipamente electrice sau mecanice pentru controlul şi protecţia mediului trebuie să dispună de un sistem de rezervă care să asigure funcţionarea serviciilor esenţiale, a sistemelor de iluminare de urgenţă şi a sistemelor de alarmă .................[] conform..... [] neconformG. Cazarea- Cazarea animalelor respectă cerinţele privind îngrijirea şi adăpostirea animalelor prevăzute în legislaţia în vigoare ....................... [] conform ..... [] neconformH. Hrănirea şi adăparea1. Forma, conţinutul şi prezentarea dietei trebuie să respecte necesităţile nutriţionale şi comportamentale ale animalului ...................... [] conform ..... [] neconform2. Toate animalele trebuie să aibă acces la hrană şi să dispună de suficient spaţiu pentru a se limita competiţia cu alte animale .................... [] conform ..... [] neconform3. Recipientele şi celelalte ustensile folosite pentru hrănirea şi adăparea animalelor trebuie să fie întreţinute şi curăţate periodic şi, în cazul în care este necesar, sterilizate ................................ [] conform ..... [] neconform4. Animalele trebuie să beneficieze în permanenţă de apă potabilă ...... [] conform .... [] neconform5. Trebuie prevăzută adaptarea alimentării cu apă a acvariilor şi bazinelor la nevoile şi limitele de toleranţă ale speciilor individuale de peşti, amfibieni şi reptile ....... [] conform .....[] neconformI. Aşternutul1. Animalele trebuie să dispună în permanenţă de materiale pentru aşternut sau de structuri de dormit adaptate speciilor, inclusiv materiale pentru cuiburi sau structuri, pentru animalele de reproducere .................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul2. În interiorul incintelor pentru animale, în conformitate cu nevoile speciilor, trebuie să se asigure o zonă de odihnă solidă şi confortabilă pentru toate animalele ..................................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul3. Aşternutul este curat, uscat ................................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul4. Aşternutul nu are praf, este netoxic ....................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul5. Se evită utilizarea rumeguşului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ................. [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazulJ. Inspecţiile şi personalul1. Se asigură inspecţia animalelor cel puţin o dată pe zi ............................. [] conform ... [] neconform ..... [] nu este cazul2. Starea de sănătate şi igienă a personalului ............................................ [] conform ... [] neconform ..... [] nu este cazul3. Personalul este în număr suficient şi calificat ....................................... [] conform ..... [] neconform4. Există dovada calificării personalului .................................................... [] conform .... [] neconform5. Există un medic veterinar desemnat, conform prevederilor legislative, însărcinat cu atribuţii de consiliere privind bunăstarea animalelor şi tratamentul acestora ....................... [] conform ..... [] neconform6. Există structura responsabilă cu bunăstarea animalelor, conform prevederilor legislative ....... [] conform..... [] neconformK. Documente1. Există registru de consultaţii şi tratamente ................................................................. [] conform ..... [] neconform2. Există registru de mortalităţi ....................................................................................... [] conform ..... [] neconform3. Există registru pentru evidenţa animalelor crescute, achiziţionate şi furnizate .......... [] conform ..... [] neconform4. Există registru pentru evidenţa animalelor folosite în proceduri ......[] conform ........ [] neconform5. Aceste registre sunt păstrate cel puţin 5 ani de la data ultimei completări ................ [] conform ..... [] neconform .....6. Există registre care conţin informaţii referitoare la fiecare câine, pisică şi primat neuman, conform prevederilor legale în vigoare .................................. [] conform ..... [] neconform .............. nu este cazul7. Există contract cu unităţi de neutralizare ........................................ [] conform ..... [] neconform8. Există proceduri şi persoane desemnate pentru realizarea curăţeniei ........................ [] conform ..... [] neconform9. Există proceduri privind uciderea animalelor .................................. [] conform ..... [] neconform10. Există registre pentru evidenţa animalelor eutanasiate .................[] conform ..... [] neconformPropuneri:- unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitară veterinară- unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitară veterinară       Medic veterinar oficial, Reprezentantul legal al       ........................ operatorului economic,     (semnătura, parafa, ştampila) ........................                                           (numele, semnătura, ştampila)                         Director executiv,                  .............................                  (semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 7la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............................................ORDONANŢĂprivind reluarea activităţiiNr. ....... din ........Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Adresa reprezentantului legal al unităţii utilizatoare/crescătoare/furnizoare .........., înregistrată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. cu nr. ....... din data de ........................,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare crescătoare/furnizoare ................................................ din .................., cu sediul social în ......................................................, şi a Notei de constatare întocmite de ................................, medic veterinar oficial în cadrul ............................., înregistrată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................................... cu nr. ....... din data de .....................................,DISPUNE:Începând cu data de .................. unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare ........................ îşi reia activitatea desfăşurată în baza Autorizaţiei sanitare veterinare nr. .......... începând cu data de ..........., Ordonanţa nr. ......./......... privind suspendarea activităţii încetându-şi aplicabilitatea.            Director, Reprezentantul legal al       ..................... operatorului economic, (semnătura şi ştampila oficială) ......................                                         (semnătura şi ştampila oficială)-----