HOTĂRÂRE nr. 572 din 28 mai 2008 (*actualizată*)privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia(actualizată la data de 22 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare Grupul, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigraţiei în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituţională. (2) Grupul este subordonat Consiliului interministerial pentru afaceri interne şi justiţie, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 2Mecanismul de cooperare interinstituţională în domeniul imigraţiei are un caracter permanent şi constituie elementul principal pentru implementarea eficientă a strategiei, politicilor şi legislaţiei în domeniu, asigurând în acest sens: a) coordonarea acţiunilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul imigraţiei, asigurând astfel implementarea obiectivelor Strategiei naţionale privind imigraţia, denumită în continuare strategie, precum şi respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România; b) monitorizarea procesului de punere în aplicare a practicilor comunitare şi internaţionale în domeniu; c) evaluarea semestrială sau ori de câte ori se impune a stadiului implementării politicilor şi programelor ce decurg din strategie; d) elaborarea anuală, pe baza datelor statistice furnizate de autorităţile competente, a unor studii cu privire la evoluţia fenomenului migraţionist, în raport cu care se emit decizii şi recomandări şi se stabilesc direcţii de acţiune; e) creşterea gradului de interoperabilitate şi facilitare a schimbului de date şi informaţii necesare procesului decizional.  +  Articolul 3 (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: a) Inspectoratul General pentru Imigrări; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Poliţia Română; d) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; f) Direcţia Schengen; g) Jandarmeria Română; h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; i) Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.--------Lit. i) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015.B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe: a) Departamentul consular;C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: a) Direcţia ocupare şi egalitate de şanse; b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; c) Direcţia protecţia copilului; d) Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi; e) Inspecţia Muncii;D. din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale: a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii; b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;E. Ministerul Sănătăţii;F. instituţii în subordinea Guvernului: a) Institutul Naţional de Statistică;G. instituţii publice autonome: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013.(1^1) Pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiei determinate de apariţia pe teritoriul României sau la frontieră, într-o perioadă de timp scurtă, a unui aflux de imigranţi ilegali şi/sau persoane aflate în nevoie de protecţie internaţională care generează depăşirea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare situaţie de criză în domeniul imigraţiei, componenţa Grupului prevăzută la alin. (1) se completează cu câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorilor următoarelor autorităţi/instituţii publice: a) Ministerul Apărării Naţionale; b) Ministerul Finanţelor Publice; c) Ministerul Transporturilor; d) Serviciul Român de Informaţii; e) Serviciul de Informaţii Externe; f) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.--------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (2) Pentru buna desfăşurare a activităţii Grupului se desemnează, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1), câte un membru supleant care să reprezinte autoritatea sau instituţia publică în situaţiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea de a participa la activităţile Grupului.--------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplineşte funcţia de preşedinte.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013. (4) Vicepreşedintele Grupului este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări.--------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (5) Activitatea Grupului se desfăşoară prin reuniuni trimestriale şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, iar în absenţa acestuia, la convocarea vicepreşedintelui. La reuniunile Grupului pot fi invitaţi pentru consultări şi reprezentanţi ai societăţii civile, ai patronatelor şi sindicatelor din România, ai organizaţiilor neguvernamentale ale căror acţiuni au legătură cu activitatea Grupului.(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), reuniunile Grupului constituit în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei se desfăşoară la apariţia şi, periodic, pe timpul situaţiei de criză. Convocarea Grupului se face de către preşedinte la propunerea motivată a vicepreşedintelui. Propunerea de convocare a Grupului conţine: a) o informare cu privire la situaţia operativă; b) o estimare cu privire la evoluţia situaţiei de criză în domeniul imigraţiei; c) măsurile considerate necesar a fi discutate în cadrul Grupului.--------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015.(5^2) În funcţie de ordinea de zi stabilită pentru şedinţă şi situaţia operativă existentă sau previzionată, vicepreşedintele Grupului propune preşedintelui spre aprobare membrii Grupului care urmează să fie convocaţi la şedinţa respectivă.--------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (6) Membrii Grupului sunt convocaţi individual, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de reuniunile trimestriale şi cu cel puţin 3 zile înainte de reuniunile extraordinare.(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) referitoare la termenele pentru comunicarea informaţiilor aferente şedinţelor de lucru ale Grupului, în cazul în care Grupul este convocat în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei de lucru se comunică membrilor convocaţi cel mai târziu în ziua în care are loc reuniunea.--------Alin. (6^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (7) Şedinţele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor convocaţi.--------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. (8) Deciziile Grupului au caracter de recomandare şi se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor. (9) Activitatea curentă a Grupului se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din specialişti din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. (10) Membrii Secretariatului tehnic sunt numiţi de conducerea Oficiului Român pentru Imigrări, cu avizul preşedintelui Grupului.  +  Articolul 4 (1) Grupul are următoarele atribuţii şi competenţe: a) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a politicilor stabilite prin strategie; b) stabileşte modalităţile de cooperare interinstituţională în vederea realizării obiectivelor strategiei; c) urmăreşte adaptarea politicilor strategiei în funcţie de mutaţiile în domeniu survenite la nivel naţional, regional şi internaţional; d) urmăreşte dezvoltarea cadrului instituţional necesar implementării politicilor în domeniu; e) coordonează şi monitorizează activităţile cuprinse în planurile de acţiune specifice;e^1) comunică Secretariatului tehnic stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice transpuse în planul de acţiune conform competenţelor şi termenelor asumate, precum şi eventualele modificări survenite la nivelul instituţiei din care fac parte reprezentanţii Grupului în ceea ce priveşte atât structura, organizarea, subordonarea acestora, cât şi persoanele desemnate în calitate de membru permanent sau supleant în cadrul Grupului;--------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. f) urmăreşte eliminarea suprapunerilor de competenţe între instituţiile componente ale Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri către instituţiile competente; g) propune măsuri legislative, instituţionale şi operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea instituţiilor componente; h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experţi din cadrul instituţiilor componente ale Grupului; i) realizează şi propune Guvernului spre aprobare planurile anuale de acţiune pentru implementarea strategiei; j) coordonează şi monitorizează activităţile privind transmiterea informaţiilor relevante către Comisia Europeană şi către statele membre, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei Consiliului 2006/688/CE din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006; k) informează periodic Consiliul interministerial pentru afaceri interne şi justiţie cu privire la activitatea desfăşurată. (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în Grup; b) prezintă Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentanţii instituţiilor Grupului, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor; d) în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; e) anual, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi cu atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul de acţiune prevăzut la lit. e); g) întocmeşte şi înaintează spre aprobarea conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor raportul anual de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune; h) efectuează, în condiţiile prevăzute de lege, orice demers necesar derulării în bune condiţii a activităţii Grupului.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. (3) În vederea gestionării situaţiilor de criză în domeniul imigraţiei, Secretariatul tehnic are, pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (2), şi următoarele atribuţii: a) elaborează, pe baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup potrivit art. 3 alin. (1) şi (1^1), Planul integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei, denumit în continuare Plan integrat de acţiune; b) elaborează, în funcţie de situaţia operativă aferentă generată de migraţie, în baza propunerilor motivate ale reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup potrivit art. 3 alin. (1) şi (1^1), revizuirile Planului integrat de acţiune; c) monitorizează permanent, pe timpul situaţiei de criză în domeniul imigraţiei, evoluţia acesteia şi întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul integrat de acţiune.--------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015.  +  Articolul 5Preşedintele Grupului sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele poate solicita instituţiilor, autorităţilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum şi propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012.  +  Articolul 6Anual, în baza informării realizate de preşedintele Grupului, ministrul internelor şi reformei administrative prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei şi supune aprobării planul de acţiune pentru următoarele 12 luni.  +  Articolul 6^1Planul integrat de acţiune prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a) şi revizuirile acestuia se aprobă prin ordin comun al conducătorilor ministerelor şi instituţiilor publice autonome prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (1^1) în sarcina cărora se stabilesc activităţi în cuprinsul acestuia.--------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015.  +  Articolul 7Cheltuielile financiare pentru materiale de lucru şi servicii necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013.  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile, autorităţile şi structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor comunica Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenţi şi membri supleanţi ai Grupului.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ─────────────────

  p. Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Anton Niculescu,

  secretar de stat

  p. Ministrul educaţiei,

  cercetării şi tineretului,

  Remus Pricopie,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Ministrul muncii,

  familiei şi egalităţii de şanse,

  Paul Păcuraru

  Departamentul pentru Afaceri Europene,

  Adrian Ciocănea,

  secretar de stat

  p. Ministrul economiei şi finanţelor,

  Cătălin Doica,

  secretar de stat
  Bucureşti, 28 mai 2008.Nr. 572.____________