HOTĂRÂRE nr. 767 din 16 septembrie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa punctul 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2015, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. Mecanismul de monitorizare şi evaluare a strategiei1. StructuraÎn vederea asigurării monitorizării şi evaluării Strategiei se constituie Comitetul interministerial de monitorizare şi evaluare a strategiei. Comitetul va fi constituit din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Strategiei, la nivel de secretar de stat. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Strategiei. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, la nivel de secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului fondurilor europene.Comitetul este sprijinit în activitatea sa de un secretariat tehnic, constituit în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Acesta va fi sprijinit în activitatea sa de doi experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANR, de Punctul naţional de contact pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor, ce va fi desemnat prin memorandum aprobat de prim-ministru conform recomandărilor la nivelul UE, precum şi de un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului, şi de un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, desemnat prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.Fiecare autoritate reprezentată în Comitetul interministerial va desemna, prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii, o persoană responsabilă şi un supleant, la nivel de conducere, care vor avea calitatea de punct de contact responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei la nivelul instituţiei respective, precum şi în relaţia cu secretariatul tehnic."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,

  Daniel Vasile
  Bucureşti, 16 septembrie 2015.Nr. 767.-------