HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 1999privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobateprin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 15 martie 1999  În temeiul dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 82/1995, ale art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, ale art. 62 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi ale Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2 din capitolul A va avea următorul cuprins:"2. Încasările obţinute din punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992, republicată, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995 (din avansuri, plati integrale, rate, licitaţii, dobânzi - după deducerea comisionului - etc.), constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetelor comunelor, oraşelor, judeţelor, respectiv lt; lt;Venituri din fondul pentru locuinţe gt; gt;, şi se utilizează pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor, precum şi pentru efectuarea lucrărilor la spaţiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, care condiţioneaza punerea în funcţiune a locuinţelor legate structural de acestea."2. Punctul 3 din capitolul A va avea următorul cuprins:"3. Anterior acţiunii de licitare a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, pentru care nu au fost emise repartiţii sau nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare, autorităţile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele în curs de execuţie care trec fără plata în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicată."3. Punctul 2 din capitolul B va avea următorul cuprins:"2. Plata lucrărilor pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se efectuează în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, potrivit precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor."4. Alineatul 1 al punctului 3 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor efectua cheltuieli reprezentând investiţii pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, prevăzute în bugetele acestora, de la capitolul bugetar lt; lt;Cheltuieli cu destinaţie specială gt; gt;, subcapitolul lt; lt;Cheltuieli din fondul pentru locuinţe gt; gt;."5. Alineatul 3 al punctului 3 din capitolul B se abroga.6. Partea introductivă a alineatului 1 al punctului 4 din capitolul B va avea următorul cuprins:"În baza inventarierilor şi a evaluărilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor din cadrul blocurilor aflate în diferite stadii de execuţie, plăţile pe bază de acte justificative se vor efectua din bugetele comunelor, oraşelor, judeţelor, prioritar pentru:"7. Alineatul 3 al punctului 4 din capitolul B va avea următorul cuprins:"La contractele încheiate între unităţile în a căror evidenta sunt înregistrate blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi agenţii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea:- termenul limita stabilit pentru recepţia şi punerea în funcţiune a construcţiei, care trebuie să aibă în vedere un ritm de lucru susţinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul execuţiei;- orice influente în costurile construcţiei ca rezultat al depăşirii termenelor limita de recepţie, în condiţii de inflaţie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul având dreptul de a-l acţiona în justiţie;- verificarea la faţa locului de către organele de specialitate ale consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene a stadiului fizic de realizare a construcţiilor, corelat cu plăţile efective şi cu prevederile din documentaţie;- verificarea situaţiilor de lucrări executate, denumite procese-verbale de recepţie provizorie, se va face de către dirigintii nominalizaţi pentru fiecare lucrare în parte de către beneficiarul fondurilor de investiţii. Decontarea lunară a lucrărilor executate se va face prin trezoreriile teritoriale ale statului în urma verificării şi însuşirii de către diriginti a situaţiilor de lucrări şi avizării de către personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din cadrul inspecţiilor de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."8. Alineatul 6 al punctului 4 din capitolul B va avea următorul cuprins:"În condiţiile în care pe plan local exista situaţii deosebite în ceea ce priveşte problema locuinţelor, autorităţile publice judeţene şi ale municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi publice locale pot hotărî includerea, ca prioritati, a unor blocuri care se afla cu structura în execuţie, condiţionat însă de asigurarea integrală a plăţilor pentru terminarea blocurilor de locuinţe cu structura închisă."9. Alineatul 7 al punctului 4 din capitolul B se abroga.10. Litera a^1) a punctului 6 din capitolul B va avea următorul cuprins:"a^1) împrumutul contractat de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii pentru partea de locuinţe, executată şi decontată, în baza prevederilor Legii nr. 85/1992, republicată."11. Litera d^1) a punctului 6 din capitolul B va avea următorul cuprins:"d^1) tineri căsătoriti care la data contractării, precontractarii sau a repartiţiei locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani împliniţi până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea, potrivit prevederilor art. 62 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată;"12. Alineatul 3 al punctului 7 din capitolul B va avea următorul cuprins:"La punerea în funcţiune a locuinţelor, subvenţiile stabilite potrivit alin. 1 se vor solicita în mod centralizat de către consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare."13. Alineatul 5 al punctul 7 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Pentru persoanele şi familiile prevăzute la lit. d^4), stabilite în baza Legii nr. 42/1990, la care se adauga şi persoanele beneficiare de astfel de drepturi în baza Legii nr. 93/1992, subvenţiile în sume fixe se stabilesc, se aproba şi se suporta de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, astfel încât acestea nu se includ în cererile care se vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului."14. Alineatele 6 şi 7 ale punctului 7 din capitolul B vor avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cadrul creditelor bugetare deschise în acest scop, va transmite consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite, care vor fi înregistrate la lt; lt;Venituri din fondul pentru locuinţe gt; gt;.În condiţiile în care sarcinile ce decurg din Programul cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie au fost descentralizate pe seama autorităţilor publice locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor proceda la repartizarea subvenţiilor respective pe localităţi şi la virarea sumelor respective la dispoziţia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra la lt; lt;Venituri din fondul pentru locuinţe gt; gt;."15. Alineatul 9 al punctului 7 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Întreaga subvenţie primită şi dedusă din sumele datorate de persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, va fi virata în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale."16. Literele b), b^1), b^2), b^3) şi b^4) ale punctului 8 din capitolul B vor avea următorul cuprins:"b) dobânda la împrumutul acordat va fi de 20% pe an şi se va suporta astfel:b^1) 5 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe din categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;b^2) 5 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, persoane fizice, care nu sunt cuprinse în categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice şi care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;b^3) 8 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, persoane fizice, care nu sunt încadrate la lit. b^1) şi b^2) de mai sus şi au achitat un avans de cel puţin 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;b^4) diferenţele faţă de dobânda de referinţa de 20% se vor suporta din bugetele judeţelor şi al municipiului Bucureşti;"17. Alineatul 2 al literei f) al punctului 8 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop, va vira, până la data de 25 a fiecărei luni, contravaloarea tuturor dobânzilor în bugetul judeţului şi al municipiului Bucureşti."18. Litera g) a punctului 8 din capitolul B va avea următorul cuprins:"g) încasările din ratele la împrumuturile acordate, precum şi din dobânzile aferente acestor împrumuturi, plătite de persoanele fizice, după deducerea comisionului care se retine de către agentul economic în evidenta căruia se afla investiţia, se vor vira de către fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecărei luni şi în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale."19. Punctul 10 din capitolul B va avea următorul cuprins:"10. Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până la data de 10 a fiecărei luni, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile publice locale sau de la agenţii economici, potrivit pct. 9, şi a celor din extrasele de cont primite de la trezoreriile teritoriale ale statului, vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului situaţiile prevăzute în modelele cuprinse în anexele nr. 4 şi 6 la prezentele norme metodologice."20. Punctul 11 din capitolul B va avea următorul cuprins:"11. Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata cheltuielile pentru realizarea locuinţelor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instrucţiunile sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finanţelor."21. Partea introductivă a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Sursele pentru realizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se reintregesc prin grija tuturor organelor implicate, din:"22. Litera a) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B se elimina.23. Litera d) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea următorul cuprins:"d) dobânzile plătite din bugetul de stat, ca protecţie socială, care se virează în bugetele judeţelor şi al municipiului Bucureşti;"24. Litera g) a alineatului 1 al punctului 12 din capitolul B va avea următorul cuprins:"g) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, situate în blocurile de locuinţe terminate şi date în folosinţă sau aflate în diferite stadii de execuţie;"25. Punctul 13 din capitolul B va avea următorul cuprins:"13. Pe măsura ce disponibilităţile existente din sumele constituite potrivit pct. 12 depăşesc nevoile de plati stabilite în ordinea prioritatilor prevăzute la cap. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, vor dispune reluarea lucrărilor la blocurile de locuinţe, cuprinse în inventarierea de la pct. 1 al programului prevăzut în anexa nr. 1, care se afla în stadiul de structura în execuţie - până la terminarea şi darea în folosinţă a acestora -, după care se va proceda la valorificarea lor în aceleaşi condiţii, procesul urmând sa continue cu locuintele a căror execuţie este la fundaţie sau la cota zero."26. Punctul 14 din capitolul B va avea următorul cuprins:"14. Autorităţile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un număr de locuinţe strict necesar, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, care vor avea destinaţie de locuinţe sociale. Locuinta socială este definită de Legea nr. 114/1996, republicată."27. Alineatul 1 al punctului 15 din capitolul B va avea următorul cuprins:"Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinţe, necesare pentru punerea în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, se vor efectua corelat cu programul de realizare şi de punere în funcţiune a locuinţelor, iar finanţarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenţii economici şi din alocaţii de la bugetele locale."28. Titlul capitolului C va avea următorul cuprins:"C. Reluarea procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diverse stadii de execuţie, nerepartizate şi necontractate, precum şi construirea de locuinţe noi în vederea accesului la proprietate pentru ţinerii căsătoriti şi pentru celelalte categorii de persoane prevăzute de ordonanţa"29. Punctul 5 din capitolul C va avea următorul cuprins:"5. Prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene şi, respectiv, a primarului general al municipiului Bucureşti, care va fi emisă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor înfiinţa pe lângă consiliile judeţene şi, respectiv, pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, comisiile de analiza a cererilor de locuinţe care, după examinarea propunerilor făcute de consiliile municipale, orăşeneşti şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru fiecare localitate, propunerile de construcţii noi care vor fi începute din fondurile disponibile în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 şi ale art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicată."30. Punctul 8 din capitolul C va avea următorul cuprins:"8. Folosirea sumelor existente în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale este de competenţa consiliilor locale respective care pot, pe măsura reintregirii sumelor, sa finanteze, în ordinea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, noi blocuri de locuinţe, cuprinse în inventarierea de la pct. 1 al programului prevăzut în anexa nr. 1, urmărind asigurarea fondurilor necesare pentru terminarea lucrărilor începute în condiţiile pct. 5.La solicitarea sumelor, în completare de la bugetul de stat, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea construcţiilor de locuinţe începute înainte de 1 ianuarie 1990, sumele necesare pentru construcţiile de locuinţe noi, reglementate de art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, şi sumele necesare pentru construcţiile de locuinţe noi, reglementate de art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicată."31. Punctul 9 din capitolul C va avea următorul cuprins:"9. Subvenţia care se acordă în condiţiile prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 se stabileşte în raport cu venitul lunar mediu net pe membru de familie, astfel:- 30% din valoarea locuinţei pentru un venit lunar mediu net de până la 500 mii lei/persoana;- 20% din valoarea locuinţei pentru un venit lunar mediu net cuprins între 501 mii lei şi 625 mii lei/persoana;- 10% din valoarea locuinţei pentru un venit lunar mediu net cuprins între 626 mii lei şi 750 mii lei/persoana;- 5% din valoarea locuinţei pentru un venit lunar mediu net cuprins între 751 mii lei şi 1.500 mii lei/persoana;- 500 mii lei din valoarea locuinţei pentru un venit lunar mediu net care depăşeşte 1.500 mii lei/persoana.Valoarea locuinţei în raport cu care se stabileşte nivelul subventiei este cea corespunzătoare apartamentului echivalent ca număr de camere, suprafaţa, dotare şi finisare ce se realizează în blocurile de locuinţe finalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 391/1993."32. Coloana a 2-a de la numărul curent 3 din anexa nr. 1 "Program cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie" va avea următorul cuprins:"Constituirea resurselor bugetelor locale, în scopul finanţării locuinţelor aflate în stadii finale de execuţie"33. Coloana a 3-a de la numărul curent 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"34. Coloana a 4-a de la numărul curent 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Direcţia generală lucrări publice din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"35. Coloana a 2-a de la numărul curent 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Repartizarea sumelor pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi virarea lunară a acestora în bugetele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, pe baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 6 şi a plafoanelor anuale aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"36. Coloana a 3-a de la numărul curent 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"37. Coloana a 2-a de la numărul curent 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Repartizarea sumelor şi virarea acestora în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru terminarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, cu defalcarea pe blocuri"38. Coloana a 3-a de la numărul curent 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"39. Coloana a 3-a de la numărul curent 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"40. Coloana a 2-a de la numărul curent 8 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Virarea sumelor reprezentând subvenţii fixe - la nivelul deschiderilor de credite aprobate judeţelor şi municipiului Bucureşti şi, unde este cazul, de către acestea consiliilor locale"41. Coloana a 3-a de la numărul curent 8 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"42. Coloana a 2-a de la numărul curent 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Comunicarea subvenţiilor în sume fixe agenţilor economici beneficiari ai investiţiilor"43. Coloana a 3-a de la numărul curent 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz"44. Coloana a 3-a de la numărul curent 11 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti"45. Coloana a 3-a de la numărul curent 14 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti"46. Coloana a 2-a de la numărul curent 15 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Virarea la bugetele locale a sumelor încasate drept rate pentru împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fizice"47. Coloana a 3-a de la numărul curent 17 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti"48. După numărul curent 17 din anexa nr. 1 se introduce numărul curent 17^1 cu următorul cuprins:
           
    "171. Transmiterea situaţiei lunare privind producţia realizată în anul în curs pentru darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiPână la data de 6, a fiecărei luni"
  49. Alineatul 3 din nota de la subsolul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:"Începerea unor noi construcţii de locuinţe, cu protecţia statului prin subvenţii în sume fixe şi facilităţi la plata dobânzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 şi ale art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicată."50. Coloana a 2-a de la numărul curent 1 din anexa nr. 1a) "Cerere de subvenţii în sume fixe de la bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe" va avea următorul cuprins:"Ţinerii căsătoriti care la data contractării, precontractarii sau a repartiţiei locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani"51. Alineatul 1 al punctului 1 din anexa nr. 5 "Contract de împrumut" va avea următorul cuprins:    "1 .....*), pe baza resurselor avansate temporar de către stat în vederea realizării şi punerii în funcţiune a locuinţelor, acorda beneficiarului ............ un împrumut de ......... lei, pe termen de .... ani, cu o dobânda de 20% pe an, care se suporta astfel:    5% )       ) de către beneficiarul împrumutului;    8% )    15% )        ) din bugetul de stat."    12% )52. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:                                               "ANEXA Nr. 6                                                -----------    CONSILIUL JUDEŢEAN ..................................../    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                    SITUAŢIA producţiei realizate în anul ...... până la finele lunii .......... pentru darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
      - milioane lei -
    I.Producţia realizată cumulat de la începutul anului .................
    II.Producţia decontată cumulat de la începutul anului .................
    III.Producţia realizată şi nedecontată la finele lunii .................
      NOTĂ:    Raportarea acestei situaţii se va face cumulat numai pentru producţia realizată în anul în curs." 53. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Consiliul Local al Municipiului Bucureşti" se va înlocui cu denumirea "Consiliul General al Municipiului Bucureşti".
   +  Articolul 2Plafoanele de venit lunar mediu net pe membru de familie, pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la pct. 9 din capitolul C din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca---------