HOTĂRÂRE nr. 748 din 9 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă."2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiei determinate de apariţia pe teritoriul României sau la frontieră, într-o perioadă de timp scurtă, a unui aflux de imigranţi ilegali şi/sau persoane aflate în nevoie de protecţie internaţională care generează depăşirea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare situaţie de criză în domeniul imigraţiei, componenţa Grupului prevăzută la alin. (1) se completează cu câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorilor următoarelor autorităţi/instituţii publice: a) Ministerul Apărării Naţionale; b) Ministerul Finanţelor Publice; c) Ministerul Transporturilor; d) Serviciul Român de Informaţii; e) Serviciul de Informaţii Externe; f) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."3. La articolul 3, alineatele (2), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru buna desfăşurare a activităţii Grupului se desemnează, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1), câte un membru supleant care să reprezinte autoritatea sau instituţia publică în situaţiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea de a participa la activităţile Grupului........................................................................ (4) Vicepreşedintele Grupului este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări........................................................................ (7) Şedinţele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor convocaţi."4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), reuniunile Grupului constituit în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei se desfăşoară la apariţia şi, periodic, pe timpul situaţiei de criză. Convocarea Grupului se face de către preşedinte la propunerea motivată a vicepreşedintelui. Propunerea de convocare a Grupului conţine: a) o informare cu privire la situaţia operativă; b) o estimare cu privire la evoluţia situaţiei de criză în domeniul imigraţiei; c) măsurile considerate necesar a fi discutate în cadrul Grupului.(5^2) În funcţie de ordinea de zi stabilită pentru şedinţă şi situaţia operativă existentă sau previzionată, vicepreşedintele Grupului propune preşedintelui spre aprobare membrii Grupului care urmează să fie convocaţi la şedinţa respectivă."5. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) referitoare la termenele pentru comunicarea informaţiilor aferente şedinţelor de lucru ale Grupului, în cazul în care Grupul este convocat în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei de lucru se comunică membrilor convocaţi cel mai târziu în ziua în care are loc reuniunea."6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În vederea gestionării situaţiilor de criză în domeniul imigraţiei, Secretariatul tehnic are, pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (2), şi următoarele atribuţii: a) elaborează, pe baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup potrivit art. 3 alin. (1) şi (1^1), Planul integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei, denumit în continuare Plan integrat de acţiune; b) elaborează, în funcţie de situaţia operativă aferentă generată de migraţie, în baza propunerilor motivate ale reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup potrivit art. 3 alin. (1) şi (1^1), revizuirile Planului integrat de acţiune; c) monitorizează permanent, pe timpul situaţiei de criză în domeniul imigraţiei, evoluţia acesteia şi întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul integrat de acţiune."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Planul integrat de acţiune prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a) şi revizuirile acestuia se aprobă prin ordin comun al conducătorilor ministerelor şi instituţiilor publice autonome prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (1^1) în sarcina cărora se stabilesc activităţi în cuprinsul acestuia."  +  Articolul II (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile publice prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi completările ulterioare, comunică Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenţi şi membri supleanţi ai Grupului. (2) Planul integrat de acţiune prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  p. Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Emil Florin Albotă,

  secretar de stat

  Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Directorul Serviciului Român de Informaţii,

  Eduard Raul Hellvig

  p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

  Silviu Predoiu
  Bucureşti, 9 septembrie 2015.Nr. 748.----