STRATEGIE NAŢIONALĂ din 27 mai 2015 de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 bis din 16 iulie 2015  Notă

  ──────────

  *) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 389 din 27 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 16/07/2015.

  ──────────
  STRATEGIA NAŢIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE 2015-2019  +  CUPRINSDEFINIREA UNOR TERMENI ŞI EXPRESIIINTRODUCERECADRUL LEGALDEFINIREA PROBLEMEIOBIECTIVEPRINCIPII GENERALEMONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIREIMPLICAŢII BUGETAREIMPLICAŢII JURIDICEINDICATORIETAPELE ULTERIOARE, INSTITUŢII RESPONSABILEPLAN NAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAŢIONALE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE  +  DEFINIREA UNOR TERMENI ŞI EXPRESII a) persoane private de libertate - persoane sancţionate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, persoane condamnate la pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, persoane arestate preventiv din locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumit în continuare ANP. b) proces de reintegrare socială - succesiune de etape în asistenţa persoanelor private de libertate, ce are ca finalitate reintegrarea socială a acestora, după cum urmează:1. etapa instituţională - debutează la încarcerare şi se derulează pe perioada executării pedepsei, într-un interval temporal ce se finalizează cu aproximativ 90 de zile înainte de liberare;2. etapa de pregătire pentru liberare - debutează cu 90 de zile înainte de liberare şi durează până în ziua liberării sau, după caz, a liberării la termen;3. etapa post-detenţie - începe de la data liberării condiţionate sau a liberării la termen. În sensul prezentei Strategii, prezintă elemente de relevanţă în primele 30 de zile, factorii criminogeni de tipul: lipsa unui adăpost, lipsa unui loc de muncă, lipsa unui venit stabil, şi se poate evalua de către instituţiile cu atribuţii în domeniu pe o perioadă de până la 2 ani după liberare sau până la data împlinirii duratei pedepsei. c) infrastructură instituţională - ansamblu al elementelor ce constituie baza tehnico-materială de susţinere a activităţilor instituţiilor, cu relevanţă pentru procesul de reintegrare socială. d) parteneri instituţionali - colaboratori implicaţi în procesul de reintegrare socială, de regulă, pe baza unor protocoale de colaborare sau a unor acorduri de parteneriat, după caz, instituţii ale statului, organizaţii neguvernamentale, de drept public sau privat. e) loc de deţinere - penitenciarele cu regim de maximă siguranţă, închis, semideschis sau deschis, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, penitenciarele - spital, centrele educative, centrele de detenţie, centrele de arestare preventivă şi secţiile speciale de arestare preventivă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. f) personal de reintegrare socială - personal angajat în locuri de deţinere cu atribuţii în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate. g) alte categorii de personal - personal operativ, personal medical, personal din alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. h) direcţie de specialitate în domeniul reintegrării sociale - structură specializată, constituită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care defineşte, coordonează, implementează şi evaluează direcţiile de acţiune în vederea aplicării unitare a politicilor penale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor custodiate în locurile de deţinere din sistemul administraţiei penitenciare. i) plan individualizat - plan individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică întocmit pentru fiecare persoană condamnată, conform legii de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate. j) ofertă de activităţi şi programe - ofertă a activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială destinate persoanelor private de libertate şi persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate, existentă la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale cu responsabilităţi aferente etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială. k) demersuri recuperative - demersuri educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, individuale sau de grup, derulate în etapele succesive ale procesului de reintegrare socială. l) program educativ, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială - demers structurat, constituit din ansamblul activităţilor care utilizează metode şi tehnici specifice fiecărui domeniu de intervenţie, orientat spre compensarea nevoilor sau riscurilor identificate, în contextul facilitării reintegrării sociale. m) activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială - demersuri semistructurate de tipul evaluare, consiliere şi informare, orientat spre cunoaştere, autocunoaştere, dezvoltare personală, stimulare aptitudinală, vocaţională, petrecere a timpului liber sau creaţie. n) structuri de economie socială - "organizaţii particulare înfiinţate pe baze oficiale, cu autonomie de decizie şi libertate de apartenenţă, care produc servicii non-piaţă pentru gospodării şi ale căror surplusuri, dacă acestea există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le creează, controlează sau finanţează". o) agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă - structuri din cadrul Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care oferă servicii de mediere, informare şi consiliere utile pentru procesul de reintegrare socială, după caz, persoanelor private de libertate, familiilor acestora sau altor persoane interesate. p) centru de incluziune socială - centru rezidenţial, care asigură persoanelor care au executat o pedeapsă/măsură privativă de libertate, condiţii de locuit şi de gospodărit, pe o perioadă determinată, în sistem integrat, cu acordarea unor servicii de informare, consiliere şi reinserţie socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate. q) locuinţă socială - locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. r) mediu de suport - structură socială (familie, grup, vecinătate, echipă, comunitate) din care persoanele private de libertate fac parte, structură aflată într-un sistem de relaţii afective, socio-economice, politice, culturale cu alte structuri şi reţele în scopul optimizării rezultatelor propuse.  +  ABREVIERI PARTENERI INSTITUŢIONALI IMPLICAŢI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEIMINISTERE:MAI - Ministerul Afacerilor interneMECS - Ministerul Educaţiei şi Cercetării ŞtiinţificeMJ - Ministerul JustiţieiMMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceMFP - Ministerul Finanţelor PubliceMS - Ministerul SănătăţiiAUTORITĂŢI, INSTITUŢII PUBLICE Şi PERSOANE JURIDICE:ANC - Autoritatea Naţională pentru CalificăriANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăANP - Administraţia Naţională a PenitenciarelorANST - Autoritatea Naţională pentru Sport şi TineretAP - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"APL - Autorităţi publice localeBOR - Biserica Ortodoxă RomânăDGPMB - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului BucureştiDNP - Direcţia Naţională de ProbaţiuneIGPR - Inspectoratul General al Poliţiei RomâneSPAS - Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene/locale organizate în subordinea consiliilor judeţene, precum şi a consiliilor localeSSC - Secretariatul de Stat pentru CulteUAIC - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" IaşiUB - Universitatea din BucureştiFSAS a UBB - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-NapocaUVT - Universitatea de Vest din Timişoara.  +  ANEXEAnexele nr. 1A şi 1B fac parte integrantă din prezenta Strategie.  +  INTRODUCEREContextul internaţional, dominat de criza economică, de nevoia realocării resurselor, impune o nouă abordare a gestionării efectivelor de persoane private de libertate de către fiecare ţară în parte. Acest aspect a relevat ca soluţie de urgenţă repatrierea persoanelor private de libertate către statele de origine, decizie care impune identificarea, la nivel individual, a unor instrumente/mecanisme de gestiune.La nivel intern, recesiunea economică înregistrată în ultimii ani, coroborată cu oferta slabă de locuri de muncă şi cu ofertele educaţionale şi de formare profesională insuficient adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile, creează o presiune suplimentară asupra societăţii, presiune care se reflectă şi în dinamica ascendentă a ratei infracţionalităţii (2008 - 171, 2009 - 159, 2010 - 195). Trendul crescător al efectivelor de persoane private de libertate custodiate în unităţile penitenciare (26.716 la data de 31 decembrie 2009, 28.251 la data de 31 decembrie 2010, 30.694 la data de 31 decembrie 2011, 31.817 la data de 31 decembrie 2012, 33.434 la data de 31 decembrie 2013) exercită, de asemenea, o presiune suplimentară asupra deciziilor de ordin strategic, care se impun a fi asumate şi, în consecinţă, implementate la nivel sistemic. Această presiune creează, însă, şi oportunitatea identificării şi dezvoltării unor instrumente/mecanisme de gestiune execuţională şi postexecuţională, care să asigure posibilitatea creşterii şanselor de (re)integrare socială a persoanelor private de libertate.Noua viziune judiciară, impusă de intrarea în vigoare a Noilor Coduri, marchează necesitatea unei regândiri, a unei repoziţionări la nivelul politicilor execuţional-penale, care vizează un orizont strategic.Asumarea implementării, la nivelul Executivului, a noului concept de "economie socială" reprezintă una dintre direcţiile de acţiune prioritară, care va impune, la rândul său, o repoziţionare a strategiilor emergente, dezvoltate de către principalii actori implicaţi în operaţionalizarea acestui concept, actori printre care se numără şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.După lansarea publică (19.02.2010), din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a propunerii de constituire a unui grup de lucru - cu implicarea reprezentanţilor instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale sau ai altor reprezentanţi ai societăţii civile, cu posibil rol în asistenţa post-detenţie - în vederea conturării proiectului "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", au fost organizate întâlniri de lucru succesive, care au avut ca scop elaborarea acestui proiect. În aceste coordonate, pe parcursul a trei sesiuni ale grupului de lucru extins şi şapte sesiuni pe subgrupuri, a fost elaborat proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" (fundamentare şi plan multianual de activităţi).Proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" a fost definitivat cu implicarea şi consultarea Ministerului Justiţiei, a unităţilor penitenciare, precum şi a partenerilor instituţionali din Anexa nr. 1A. Forma rezultată, precum şi activităţile de promovare stabilite de către Direcţia Reintegrare Socială au fost prezentate în cadrul întâlnirii de lucru din data de 29.09.2011, a cărei organizare a beneficiat de suport din partea reprezentanţilor structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din partea reprezentanţilor instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale: Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia Naţională Antidrog, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Fundaţia "Stânca Veacurilor", Fundaţia "Reforma Justiţiei Penale", Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Asociaţia "Youth for Justice" etc.În perioada octombrie-decembrie 2011, accentul a fost plasat asupra activităţilor de promovare a proiectului "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", prin demersuri al căror cadru de organizare a fost conturat de direcţia de specialitate, iar implementarea a fost asigurată la nivelul tuturor unităţilor penitenciare:● organizarea de întâlniri cu partenerii instituţionali şi organizaţionali din comunitatea locală, în cadrul cărora specialiştii domeniului reintegrare socială de la nivelul fiecărui loc de deţinere au prezentat proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate";● organizarea unor dezbateri publice, având ca temă proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", la sediul instituţiilor de învăţământ superior de la nivel local;● organizarea unor întâlniri cu administraţiile publice locale, de către reprezentanţii sectorului educaţie şi asistenţă psihosocială, fiind prezentat proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate";● transmiterea către mass-media, în colaborare cu ofiţerul de presă al fiecărei unităţi, a unui comunicat prin care a fost prezentat proiectul "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" şi importanţa activităţilor de conştientizare a opiniei publice şi promovare.Proiectul a beneficiat de completări din partea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, cooptată, de altfel, alături de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, din subordinea Ministerul Afacerilor Interne în demersurile de definitivare a proiectului "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", intensificate din luna februarie 2012 şi finalizate în luna august 2012.În coordonatele menţionate, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea "Strategiei Naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Justiţiei, această etapă finalizându-se la 30 decembrie 2012.Pentru definitivarea Strategiei a fost necesară estimarea impactului financiar al măsurilor propuse, care s-a concretizat prin elaborarea unui raport, care a descris implicaţiile bugetare, în funcţie de resursele financiare ce au fost prevăzute pentru fiecare dintre obiectivele strategice şi activităţile subscrise acestora. Analiza s-a desfăşurat în cadrul proiectului "Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate" şi a fost asumată de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin contractarea a doi experţi. Definitivarea estimării impactului financiar a fost concretizată la finalul proiectului "Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate", în anul 2013.Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate reprezintă un proces care îşi are începuturile în faza execuţional - penală. Un rol esenţial al serviciului penitenciar este acela al pregătirii persoanelor private de libertate pentru perioada post-detenţie. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară corelarea nevoilor persoanelor private de libertate cu programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi demersul de incluziune socială. Totodată, pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar concursul comunităţilor locale, în dubla lor calitate: de parteneri ai serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reintegrare socială a persoanelor private de libertate sau care au executat pedepse privative de libertate.Sistemul administraţiei penitenciare, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, ca instituţii publice de interes naţional, contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială destinate reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. În aceste coordonate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate evaluează permanent nevoile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale persoanelor private de libertate, procesul menţionat constituind baza strategiei de reintegrare socială a acestora. Individualizarea şi planificarea traseului execuţional, prin organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire şcolară, de formare profesională, a programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială constituie demersuri curente asumate la nivelul tuturor locurilor de deţinere pentru realizarea funcţiei educative a pedepsei sau a unei măsuri privative de libertate.Legislaţia în domeniul execuţional-penal prevede responsabilitatea instituţiei penitenciare, a centrelor educative şi a centrelor de detenţie, de a organiza şi desfăşura activităţi educaţionale, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare profesională, pe durata detenţiei, în vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor custodiate. Pregătirea pentru liberare şi reintegrare socială începe imediat după primirea în locul de deţinere, stabilirea unui regim de executare a pedepsei privative de libertate necesitând întocmirea unui Plan de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică pentru fiecare persoană condamnată. Persoanele private de libertate beneficiază, în manieră individualizată, de intervenţii recuperative, minorii, tinerii (18-21 ani) şi femeile evidenţiindu-se ca fiind categorii vulnerabile, din perspectiva necesităţii de adaptare a demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială la particularităţile psihosomatice şi nevoile de dezvoltare personală. Activităţile specifice de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, coordonate de către personalul de specialitate, exclusiv în perioada traseului execuţional, reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă a reintegrării sociale. Standardele calitative în formarea profesională a specialiştilor implicaţi în implementarea prezentei Strategii şi resursele alocate domeniului condiţionează creşterea şanselor de reintegrare a persoanei private de libertate în societate, cu riscuri diminuate de recidivă.Având în vedere că persoanele private de libertate aparţin comunităţii, instituţiile partenere, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, apreciază ca prioritară crearea unui mecanism interinstituţional, articulat, care să asigure, în baza unei viziuni comune, parcurgerea etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială.Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin instituţiile aflate sub autoritatea sa, respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, se implică şi sprijină procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi a celor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate, prin organizarea cursurilor de calificare profesională şi facilitarea ocupării unui loc de muncă, respectiv prin monitorizarea respectării drepturilor copilului în locurile de deţinere, precum şi în perioada post-detenţie.Ministerul Afacerilor Interne, prin instituţiile subordonate, se implică în facilitarea procesului de reintegrare socială, prin implicarea în etapa post-detenţie, raportat la responsabilităţile care îi revin prin prisma atribuţiilor conferite de lege. Desfăşurarea, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, a unor campanii şi proiecte de prevenire a criminalităţii reprezintă, de asemenea, una dintre priorităţile asumate de Ministerul Afacerilor Interne, în contextul general al problematicii reintegrării sociale şi, implicit, a reducerii riscului de recidivă.Activitatea recuperativă incumbă crearea şi dezvoltarea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reintegrării sociale, prin stabilirea de parteneriate între sectorul public şi privat. Colaborarea unităţilor penitenciare cu instituţiile, autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate se înscrie în liniile directoare ale cadrului internaţional şi european, acesta furnizând norme, valori şi principii cu caracter universal şi cu aplicabilitate privind tratamentul beneficiarilor.În contextul colaborărilor interinstituţionale, este necesară stabilirea bazelor desfăşurării unor proiecte comune de intervenţie recuperativă, un rol esenţial revenind, astfel, instituţiilor şi organizaţiilor din societatea civilă. Prin menţinerea legăturii persoanelor private de libertate cu mediul de suport şi, în sens larg, cu comunitatea, se urmăreşte, pe de o parte, diminuarea efectelor negative ale detenţiei, iar, pe de altă parte, implicarea comunităţii în procesul de reintegrare socială. Dezvoltarea unor mecanisme de facilitare a reintegrării sociale creează oportunitatea atragerii de fonduri externe prin promovarea unor proiecte comune, destinate îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi asistenţei asigurate persoanelor custodiate. Obţinerea de rezultate în cadrul activităţilor desfăşurate în colaborare este condiţionată de diversificarea demersurilor comune, de gradul de implicare activă a părţilor, precum şi de sustenabilitatea dobândită ulterior finalizării proiectelor cu fonduri externe. Pentru asigurarea vizibilităţii şi a continuităţii demersurilor derulate la nivelul partenerilor instituţionali, se impune constanta mediatizare şi promovare a activităţilor realizate, inclusiv cu sprijinul societăţii civile.În absenţa unui cadru normativ corespunzător privind un sistem interinstituţional, interactiv, articulat şi funcţional, care să continue demersurile educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din perioada detenţiei/internării, rezultatele astfel obţinute îşi vor reduce eficienţa, fapt care impune, cu necesitate, promovarea şi implementarea unei "Strategii de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", asumată la nivel naţional. Este necesară o nouă abordare orientată către continuarea şi concretizarea demersurilor de incluziune socială, iniţiate încă din perioada detenţiei, prin contribuţia instituţiilor, autorităţile publice centrale, locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, care activează sau au vocaţia de a activa în domeniul asistenţei post-detenţie.Un astfel de demers îşi propune să creeze cadrul instituţional necesar reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, evidenţiind rolul activ pe care factorii instituţionali şi comunitari ar trebui să-l dobândească, printr-o acţiune convergentă, în raport cu dezideratul reintegrării sociale a persoanelor ce au antecedente penale. Astfel, pot fi identificate şi mobilizate resursele necesare pentru a sprijini eforturile persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate de a-şi redobândi un rol social stabil şi de a se desista în raport cu instrumentele de asistenţă socială.  +  CADRUL LEGALAvând în vedere reglementările internaţionale şi europene în materia drepturilor omului şi ale drepturilor copilului, reforma legislativă în materie penală, alături de normele şi standardele internaţionale, putem contura o perspectivă mai amplă asupra surselor-cadru ale reglementării sancţiunilor privative şi neprivative de libertate.Legislaţie internaţională şi Recomandări internaţionaleOrganizaţia Naţiunilor Unite1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite;2. Convenţia împotriva Torturii şi a altor Pedepse ori Tratamente Crude, Inumane sau Degradante, Convenţia împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante, aprobată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1984 prin Rezoluţia 39/46, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990;3. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990;4. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Geneva, ratificată prin Legea nr. 203/2000;5. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 A (XXI). România a ratificat Pactul prin Decretul nr. 212/1974, publicat în "Buletinul Oficial al României", partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974;4. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966. Intrat în vigoare la 23 martie 1976, conform art. 49, pentru toate dispoziţiile cu excepţia celor de la art. 41. România a ratificat Pactul prin Decretul nr. 212/1974, publicat în "Buletinul Oficial al României", partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974;5. Principiile Naţiunilor Unite privind prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), adoptate în 1990 prin rezoluţia Adunării Generale 45/112;6. Ansamblul Regulilor Minime de Tratament al Deţinuţilor, aprobat de către Consiliul Economic şi Social prin Rezoluţiile nr. 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 şi nr. 2076 (LXII) din 13 mai 1977;7. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), adoptat de Adunarea Generală prin Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985;8. Regulile minimale ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate (Regulile de la Tokio), adoptate de Adunarea Generală prin rezoluţia nr. 45/110 din 14 decembrie 1990.Consiliul Europei1. Recomandarea nr. 1286 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind o strategie europeană pentru copii (1996);2. Recomandarea nr. 5 a Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei privind drepturile copiilor instituţionalizaţi (2005);3. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994;4. Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre referitoare la Regulile Penitenciare Europene, Rec(2006)2, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 2006;5. Recomandarea Rec. (2010)1 privind Regulile Europene în domeniul Probaţiunii adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniştrilor;6. Recomandarea nr. R (89) 12 cu privire la educaţia în penitenciare, adoptată de Comitetul de Miniştri la 13 octombrie 1989, în cadrul celei de a 429-a reuniuni a Miniştrilor Adjuncţi.Legislaţie internă1. Constituţia României, republicată;2. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;3. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;5. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;6. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;7. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;8. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;9. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;10. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;11. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;12. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată;13. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;14. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;15. Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare;16. Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonarea şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiilor publice centrale;17. Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare.18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2199/C/2011 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare profesională.Protocoale de colaborare1. Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (nr. 57914/17.09.2012) şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor (nr. 61557/05.10.2012).  +  DEFINIREA PROBLEMEIActualele reglementări nu fac referire într-o manieră completă şi suficient de sistematică la aspectele de cooperare şi complementaritate în asigurarea asistenţei acordate persoanelor private de libertate de personalul unităţilor penitenciare, alături de consilierii de probaţiune sau de reprezentanţii altor instituţii, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu rol sau vocaţie de a activa în domeniul asistenţei post-detenţie. Deşi activităţile instituţiei penitenciare şi ale altor instituţii şi autorităţi publice, în beneficiul persoanelor private de libertate, se intersectează, conform reglementărilor în vigoare, nevoile populaţiei carcerale, raportat la premisele reale ale reintegrării sociale reclamă existenţa unui cadru normativ şi a unui sistem interinstituţional, care să asigure un plus de interactivitate şi funcţionalitate. Politica penală are un rol determinant, din perspectiva dezvoltării cadrului de colaborare şi complementaritate al instituţiilor, autorităţilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu vocaţie de a activa în domeniul asistenţei post-detenţie, prin stabilirea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor sociali implicaţi.La baza "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" se află o serie de documente, respectiv: Analiza diagnostic a sistemului penitenciar 2008, Raportul corpului de control al Primului ministru, Planul de măsuri pentru eficientizarea sistemului penitenciar - 2008, studiul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor "Evaluarea situaţiei existente în domeniul reintegrării sociale - 2009", studiile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare externă: "Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate" - Studiul Institutului Regional de Cercetare din Lombardia, "Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar" şi "Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate".În cadrul studiului întreprins la nivelul sistemului penitenciar în anul 2009, "Evaluarea situaţiei existente în domeniul reintegrării sociale", au fost analizate principalele domenii cu influenţă asupra eficienţei activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială: resursele umane, activitatea în comisii, conţinuturile şi activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, colaborarea cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale, instrumentele de lucru utilizate în activitatea personalului din sectorul reintegrare socială. Concluziile studiului, care îşi menţin valabilitatea şi actualmente, în special din perspectiva resurselor umane şi materiale, au evidenţiat următoarele:● resursele umane sunt insuficiente, prin raportare la posturile prevăzute pentru domeniul reintegrare socială în statul de funcţii;● în contextul eforturilor pentru asigurarea existenţei standardelor minime privind numărul de spaţii şi dotarea acestora la nivelul unităţilor sistemului penitenciar, au fost evidenţiate diferenţe semnificative între locurile de deţinere, care reclamă instituirea aceloraşi standarde, în mod unitar la nivel de sistem;● implicarea persoanelor private de libertate în cadrul programelor educative, precum şi utilitatea acestora din perspectiva specialiştilor sectorului, au fost recunoscute ca semnificative în procesul de reintegrare socială;● la nivelul sistemului penitenciar există numeroase protocoale încheiate, mai ales, cu instituţii publice, activitatea partenerilor fiind considerată utilă şi acoperind domenii variate în ceea ce priveşte tipul programelor desfăşurate cu participarea persoanelor private de libertate;● instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială nu sunt aplicate în mod standardizat pentru analiza tuturor persoanelor private de libertate, în vederea fundamentării intervenţiilor recuperative individualizate.Dintre documentele mai sus menţionate, evidenţiem şi concluziile Studiului Institutului Regional de Cercetare din Lombardia, realizat în cadrul proiectului "Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate'', potrivit cărora, în tabloul general al sistemului penitenciar, factorii care influenţează reintegrarea socio-profesională a persoanelor private de libertate, se referă, în special, la patru aspecte, cu valabilitate şi în contextul actual:● cultura şi percepţia pe care cei din afară o au despre persoanele private de libertate;● legislaţia;● sistemele de sprijinire a reintegrării sociale;● reţelele sociale.Raportul privind rezultatele cercetării sociologice întreprinse în cadrul evaluării finale a proiectului "Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar" evidenţiază faptul că încarcerarea şi detenţia îşi pun amprenta asupra evoluţiei sociale a fiecărei persoane custodiate, raporturile acesteia cu lumea exterioară având o pondere importantă în reintegrarea socială. Aceste legături cu exteriorul au fost urmărite prin aplicarea de chestionare persoanelor private de libertate, cu itemi vizând raporturile cu familia, schimbările comportamentale survenite în perioada detenţiei şi perspectivele privind reintegrarea socială.Unul dintre studiile realizate în cadrul acestui proiect, "Opiniile deţinuţilor cu privire la mediul penitenciar românesc", derulat pe o perioadă de 3 ani (2009-2011), indică, în etapa de evaluare finală, o creştere a procentului persoanelor private de libertate care afirmă că etichetarea şi prejudecăţile oamenilor reprezintă o dificultate majoră în reintegrarea socială (35% în 2011 faţă de 30,5% în 2010 şi 29% în 2009). Studiul evidenţiază, de asemenea, faptul că, în opinia persoanelor private de libertate, lipsa unui loc de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte problematice cu care se confruntă după liberare/eliberare.În cadrul proiectului "Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate" a fost realizat un Raport asupra aspectelor funcţionale ale reintegrării foştilor deţinuţi pe piaţa muncii (2011), în care sunt prezentate două importante referinţe:● limitarea efectelor pozitive ale programelor de reintegrare socială corelează cu deficitul de cooperare între parteneri şi agenţiile implicate, precum şi cu implementarea ineficientă a părţilor componente ale programelor şi a activităţilor specifice. Spre exemplu, programele de reintegrare pe piaţa muncii ar trebui să conţină: cursuri de pregătire pentru muncă/angajare, cursuri de pregătire profesională, dar şi controlul prezenţei persoanei private de libertate la locul de muncă şi supervizarea activităţii de către un manager de caz.● dezvoltarea unei reţele interinstituţionale, cooperarea între penitenciare, servicii de probaţiune, agenţii publice, servicii comunitare şi servicii sociale, organizaţii neguvernamentale şi companii private ar trebui impusă ca practică standard, cu stabilirea unei scheme de schimb de informaţii între profesioniştii din diferite domenii de activitate, implicaţi în etapele procesului de reintegrare socială.Printre recomandările experţilor implicaţi în elaborarea raportului se regăsesc:- creşterea oportunităţilor persoanelor private de libertate din regim deschis de a participa la cursuri de educaţie de nivel liceal, în comunitate;- menţinerea finanţării bugetare pentru cursurile de formare profesională destinate persoanelor private de libertate, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creşterea implicării Camerelor de Comerţ şi Industrie a României în reintegrarea în muncă a acestora;- dezvoltarea relaţiei de cooperare între penitenciar şi probaţiune, crearea unei baze de date comune;- promovarea unui act legislativ, care să reglementeze interinstituţional condiţiile şi oportunităţile de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate.La nivel european, în cadrul Forumului strategic de la Berlin au fost evidenţiate în 2012 recomandări formulate în cadrul proiectului Ex-Offenders Community of Practice, consecutiv atelierelor şi seminariilor organizate, astfel încât, pentru reintegrarea socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, trebuie avute în vedere, alături de o strategie unică la nivelul Uniunii Europene, următoarele:● Parteneriatul între instituţii publice şi organizaţii neguvernamentaleProiectul Ex-Offenders Community of Practice recomandă ca toate serviciile relevante să fie implicate în procesul de reintegrare socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. Acestea ar trebui sprijinite prin acorduri formale, dacă se consideră oportun şi ar trebui implementate în instituţiile europene, la nivel de guverne naţionale, în rândul furnizorilor de servicii, la nivel regional şi local, pentru instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, indiferent de nivel. Proiectul Ex-Offenders Community of Practice recomandă ca toţi cei care lucrează cu persoanele private de libertate şi persoanele care au executat pedepse privative de libertate să fie instruiţi într-o abordare cât mai actuală şi eficientă a reintegrării sociale. Acest proces va include creşterea gradului de conştientizare şi înlăturarea prejudecăţilor opiniei publice, sprijinirea furnizorilor de servicii şi a altor persoane fizice şi juridice care pot fi receptive la munca cu această categorie de beneficiari, indiferent de vârstă.● EvaluareaEste recomandat, de asemenea, ca evaluarea detaliată şi sistemică a fiecărei persoane să fie realizată de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, într-un stadiu incipient, astfel încât aceasta să poată beneficia de cel mai adecvat sprijin pe durata detenţiei, în perioada de pregătire pentru liberare, precum şi în etapa post-detenţie.● Legătura cu familia/comunitateaProiectul recomandă ca menţinerea şi consolidarea legăturilor cu familia - prin instruirea personalului, crearea unei culturi în penitenciar orientată spre implicarea familiilor în susţinerea persoanelor custodiate pe perioada detenţiei, cât şi după punerea în libertate - să fie o prioritate a procesului de reintegrare socială şi o contribuţie pentru reducerea riscului de recidivă.● Iniţiative cu privire la încadrarea în muncă, instruire şi educaţieProiectul Ex-Offenders Community of Practice recomandă ca o prioritate a procesului de reintegrare socială, creşterea ratei de angajare, atât prin asigurarea unei instruiri, educaţii adecvate şi a acumulării unei experienţe în muncă, cât şi prin legături pozitive cu angajatorii şi furnizorii de instruire, precum şi printr-o legislaţie şi o practică antidiscriminatorie.În concluzie, principalele aspecte problematice circumscrise domeniului reintegrare socială, în stadiul actual al politicii penale în România, care rezultă din documentele enumerate anterior şi care fundamentează direcţiile de acţiune ale prezentei Strategii, sunt organizate pe următoarele dimensiuni:Capacitate instituţională şi interinstituţională adaptată unui proces de reintegrare socială performant● insuficienţa resurselor umane pentru includerea tuturor persoanelor private de libertate şi persoanelor care au executat pedepse privative de libertate în demersuri recuperative destinate nevoilor identificate, la standardele calitative şi cantitative asumate.Domeniul reintegrării sociale dispune de personal calificat, numărul fiind, însă, insuficient pentru a asigura implicarea tuturor persoanelor private de libertate şi persoanelor care au executat pedepse privative de libertate în demersuri recuperative, precum şi pentru a creşte calitatea activităţilor desfăşurate. Progresul înregistrat în dezvoltarea cadrului normativ, metodologic şi instrumental de asistare a persoanelor private de libertate este grevat de un deficit acut de resurse umane în structurile de reintegrare socială de la nivelul sistemului penitenciar. Numărul insuficient de specialişti influenţează, în sens negativ, traseul execuţional al persoanelor condamnate, prin absenţa ori calitatea redusă a intervenţiilor asigurate, cu efecte directe asupra riscului de recidivă.Din perspectiva pregătirii profesionale continue, se impune diversificarea curriculei cursurilor de formare sau perfecţionare a personalului implicat în asistenţa educaţională, psihologică, socială a persoanelor private de libertate, ca premisă pentru creşterea standardelor calitative ale activităţilor aferente procesului de reintegrare socială. Abordarea integrată reclamă, astfel, identificarea constantă a nevoilor de formare profesională de la nivelul tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, cu responsabilităţi în etape succesive ale procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi a celor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate.● insuficienţa resurselor materiale şi financiare alocate pentru procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.Mijloacele materiale şi financiare implicate în domeniul reintegrare socială sunt insuficiente în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor specifice, calitatea şi cantitatea rezultatelor fiind în strânsă dependenţă de existenţa şi nivelul de utilizare a acestora. Fondurile bugetare alocate pentru activităţile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, încadrate în ceea ce priveşte Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, la articolul bugetar 57.02.02 "Ajutoare sociale în natură" (venituri proprii şi subvenţii) sunt utilizate numai pentru procurarea rechizitelor, materialelor didactice pentru procesul de învăţământ şi pentru alte drepturi cu caracter social ale persoanelor private de libertate. În condiţiile în care, anterior anului 2011, nu erau prevăzute explicit fonduri pentru domeniul reintegrare socială, raportat la anul 2011 şi anul 2012, situaţia privind bugetul alocat se prezintă astfel: 2011 - 60.000,00 comparativ cu necesarul solicitat de 175.000,00, 2012: 40.088,00, comparativ cu necesarul solicitat de 139.361,00; 2013 - 34.754,00 comparativ cu necesarul solicitat de 153.936,00 lei.Conform datelor statistice centralizate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la încheierea anului 2013, cheltuielile medii lunare pentru o persoană privată de libertate au fost de 2.462 lei în condiţiile unui efectiv de 33.053 persoane private de libertate custodiate la data de 31.12.2013.Ponderea elementelor care alcătuiesc structura acestor cheltuieli este următoarea:- cheltuieli de personal: 71,54%- cheltuieli cu bunuri şi servicii: 17,33%- cheltuieli de capital: 1,53%- contribuţii la asigurări de sănătate (pentru persoanele private de libertate): 3,39%- alte cheltuieli: 6.21%.Menţionăm faptul că, totalul angajaţilor din sistemul penitenciar era, la aceeaşi dată de referinţă, de 12.208 persoane, dintre care numai 639 specialişti ai sectorului reintegrare socială, număr insuficient în contextul general al reformării cadrului execuţional penal, în care au fost consfinţite echilibrarea funcţiei custodiale prin funcţia de reintegrare socială a serviciului penitenciar, abordarea individualizată a intervenţiei recuperative, precum şi proiectarea executării pedepsei în sistem progresiv şi regresiv.Deşi cheltuielile de personal ocupă o pondere importantă, cheltuielile totale pentru asigurarea custodierii persoanelor private de libertate, în valoare absolută, pot fi reduse prin eficientizarea activităţilor de reintegrare socială, cu efect direct asupra reducerii ratei recidivei, la momentul actual estimându-se că între 60% şi 80% din totalul populaţiei carcerale din România revine în penitenciar. Aspectul legat de cheltuieli nu poate fi neglijat, întrucât în evidenţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt 111 de hotărâri ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cauze privind condiţiile de detenţie şi nerespectarea drepturilor persoanelor private de libertate, suma totală cu care au fost despăgubite persoanele private de libertate ridicându-se la peste 970.000 euro şi 10.000 franci elveţieni. Aceste date sunt actualizate în timp real, fiind furnizate de către Ministerul Finanţelor Publice.● insuficienta adaptare a cadrului normativ la nevoile procesului de reintegrare socială, din perspectiva asigurării resurselor şi a continuum-ului de servicii necesare, cu responsabilităţi clar definite pentru instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale implicate. Reintegrarea socială presupune un mecanism interinstituţional eficient de colaborare, care să implice asumarea la nivel de management instituţional a priorităţilor legate de susţinerea procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, schimbul reciproc de informaţii, precum şi elaborarea, respectiv aplicarea şi, după caz, revizuirea unor proceduri interinstituţionale.Dezvoltarea programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială în etapa detenţiei.● standardizarea domeniului reintegrare socială este în proces de derulare, fiind necesară consolidarea implementării şi, după caz, revizuirea ofertei de programe şi activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, a metodologiilor de lucru şi continuarea procesului de procedurizare a activităţilor.● absenţa unei politici de reintegrare socio-profesională coerentă, adaptată nevoilor persoanelor private de libertate şi cerinţelor pieţei de muncă, care să permită accesul acestora la o ofertă diversificată de programe de formare profesională, precum şi ocuparea unui loc de muncă. Majoritatea persoanelor private de libertate prezintă un nivel redus de instruire şcolară şi pregătire profesională şi, implicit, şanse diminuate de a fi integrate pe piaţa muncii. Antecedentele penale afectează credibilitatea persoanelor care au executat pedepse privative de libertate în faţa angajatorilor, acestea fiind excluse de pe piaţa locurilor de muncă.● existenţa prejudecăţilor şi a stereotipurilor, care îngreunează procesul de reintegrare socială şi care ar impune conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice, prin reflectarea activităţilor derulate în etapa detenţiei, precum şi desfăşurarea de campanii de prevenire a criminalităţii, inclusiv cu implicarea persoanelor private de libertate. Percepţia negativă din partea societăţii faţă de persoanele private de libertate şi faţă de persoanele care au executat pedepse privative de libertate are la bază informaţii trunchiate, care conduc la un impact negativ semnificativ. Societatea ar trebui, însă, să conştientizeze că reintegrarea socială a persoanelor private de libertate este esenţială, în condiţiile în care revenirea foştilor deţinuţi în penitenciar presupune, în primul rând, săvârşirea de noi infracţiuni care afectează major comunitatea.Facilitarea asistenţei post-detenţie la nivel sistemic● absenţa unei platforme informaţionale, care să permită corelarea informaţiilor privind persoanele private de libertate şi persoanele care au executat pedepse privative de libertate, accesul comun al instituţiilor şi autorităţilor publice cu responsabilităţi privind reintegrarea socială, precum şi asigurarea unui flux informaţional optim prin operarea, după caz, actualizarea datelor pentru toate cazurile asistate, aferent etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială;● inconsecvenţa în asigurarea, la nivel integrat, a continuităţii demersurilor recuperative iniţiate în perioada detenţiei, în contextul absenţei unui mecanism interinstituţional, articulat, care să asigure implicarea, la nivel naţional, a actorilor sociali cu rol în facilitarea procesului de reintegrare socială;● absenţa cadrului normativ, care să permită dezvoltarea întreprinderilor sociale, cu accent pe cele destinate persoanelor care au executat pedepse privative de libertate;● absenţa adaptării cadrului normativ, care să stimuleze implicarea autorităţilor publice locale, a agenţilor economici, precum şi a altor persoane fizice, juridice, de drept public şi privat, în susţinerea reintegrării socio-profesionale a persoanelor private de libertate;● absenţa adaptării cadrului normativ, care să reglementeze funcţionarea şi administrarea centrelor de incluziune socială de către furnizori publici sau privaţi de servicii sociale, în scopul de a oferi persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, în sistem integrat, găzduire temporară, servicii de informare, consiliere şi de reintegrare socială, în etapa post-detenţie;● insuficienta dezvoltare a serviciilor de suport social, în vederea facilitării accesului la programe de formare profesională, precum şi la alte tipuri de servicii acordate pentru asistenţa în perioada post-detenţie (e.g. servicii medicale, sociale), inclusiv privind medierea pentru reintegrare în familie şi comunitate;● inconsecvenţă în promovarea sistematică a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, ca o rezultantă a colaborării deficitare şi a reflectării distincte a contribuţiilor instituţiilor, autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale privind acest proces.  +  OBIECTIVEReconfigurarea colaborării interinstituţionale vizează asigurarea unui continuum de servicii sociale, intervenţii de asistenţă şi consiliere individualizate, sistematice, adaptate nevoilor persoanelor private de libertate sau persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. Aceste activităţi vor răspunde atât nevoilor specifice etapei de pregătire pentru liberare, cât şi etapei post-detenţie. în acest sens, complementar eforturilor investite de instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, cointeresarea reprezentanţilor societăţii civile este benefică pentru dezvoltarea reţelelor de sprijin la nivelul comunităţii, continuându-se, astfel, demersurile recuperative iniţiate în perioada detenţiei.Domeniile de intervenţie, corelativ cu aspectele problematice menţionate, presupun, din perspectiva creării premiselor pentru facilitarea reintegrării sociale şi, implicit, pentru reducerea riscului de recidivă: adaptarea programelor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială la nevoile persoanelor private de libertate; diversificarea ofertei de programe şi activităţi de educaţie şi asistenţă psihosocială, în vederea implicării unui număr cât mai mare de persoane private de libertate; responsabilizarea şi conştientizarea de către comunitate a importanţei reintegrării sociale a persoanelor private de libertate şi a celor care au executat pedepse privative de libertate; facilitarea asistenţei post-detenţie; reglementarea, asigurarea şi accesarea unor servicii sau centre specializate, care să susţină eforturile de reintegrare socială ale persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, cu accent pe acordarea de sprijin de către comunităţile proxime.În implementarea prezentei Strategii, este necesară implicarea instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, cu rol în asistenţa persoanelor private de libertate, în etapele succesive ale reintegrării sociale, precum şi a persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate, parteneri instituţionali care se regăsesc în Anexa nr. IA.ViziunePrin implementarea "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate", respectând ca valori umanismul, integritatea, loialitatea, profesionalismul, respectul faţă de lege, deschiderea către comunitate, se va asigura un sistem coerent de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, cu implicare instituţională şi suport comunitar, care să răspundă plurivectorial nevoilor beneficiarilor şi societăţii.MisiuneOrganizarea şi desfăşurarea, în comun, de către instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de către asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, de activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, care contribuie la responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate, ţinându-se seama de necesitatea protecţiei cetăţenilor.În acest context, au fost stabilite trei obiective strategice, ce vor fi concretizate prin obiective specifice, activităţi prevăzute cu responsabili, termene şi indicatori de rezultat:I. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi interinstituţionale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertateOrientarea spre excelenţă profesională, utilizarea maximală a resurselor şi îmbunătăţirea climatului organizaţional se detaşează ca preocupări majore la nivel de management instituţional, cu implicaţii directe asupra calităţii rezultatelor obţinute în plan local sau sistemic privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. Consecutiv acestora, se impune nevoia acţionării în sens unitar şi dezvoltarea unor politici instituţionale, care să faciliteze procesul de reintegrare socială. Prin acest obiectiv, urmărim:● dezvoltarea competenţelor personalului;● dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi a cooperării interinstituţionale;● modificarea cadrului normativ pentru îmbunătăţirea continuum-ului de servicii în domeniul reintegrării sociale;● elaborarea şi implementarea procedurilor interinstituţionale.Rezultatul aşteptat prin atingerea acestui obiectiv constă în asigurarea cadrului normativ şi organizatorico-funcţional necesar abordării interinstituţionale a procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.II. Dezvoltarea programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din perioada detenţiei şi informarea opiniei publiceRealizarea demersurilor recuperative destinate persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar la parametrii optimi, constituie o premisă esenţială a reuşitei intervenţiei de tip social, pentru facilitarea reintegrării sociale şi prevenirea recidivei. Scopul măsurilor preventive şi funcţia formativă a măsurilor educative şi pedepselor privative de libertate se evidenţiază ca prioritare şi contribuie semnificativ la creşterea siguranţei comunitare.Prin acest obiectiv urmărim:● îmbunătăţirea educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale asigurate persoanelor private de libertate;● conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.Rezultatul aşteptat prin atingerea acestui obiectiv constă în pregătirea persoanelor private de libertate, din perspectivă educaţională, psihologică şi socială, pentru reintegrarea socio-profesională sau, după caz, pentru preluarea acestora într-un circuit de asistenţă post-detenţie.III. Facilitarea asistenţei post-detenţie la nivel sistemicLa nivelul societăţii româneşti constatăm tendinţa generalizată a instituţiilor statului de a acţiona în plan restrâns, în absenţa unui cadru de cooperare sistemică, menit să confere consistenţă şi eficienţă acţiunilor instituţionale şi interinstituţionale. Facilitarea asistenţei post-detenţie se poate realiza prin conjugarea eforturilor şi recunoaşterea, în procesul de reintegrare socială, a rolului activ pe care îl au instituţiile, autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale.Atragerea şi implicarea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, a asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, în asistenţa post-detenţie, într-un efort concertat, sunt absolut necesare pentru reintegrarea socială, cu efecte durabile, a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.Prin acest obiectiv, urmărim:● dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate între instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, comunităţile locale, în vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate; implicarea autorităţilor locale în asigurarea măsurilor de susţinere socială, în vederea facilitării accesului la programe de formare profesională, precum şi la alte tipuri de servicii acordate pentru asistenţa în perioada post-detenţie, inclusiv privind medierea pentru reintegrare în familie şi comunitate;● asigurarea continuităţii intervenţiei destinate persoanelor care au executat pedepse privative de libertate prin preluarea cazurilor şi acordarea asistenţei în perioada post-detenţie;● analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale destinate creării de noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru persoanele care au executat pedepse privative de libertate;● analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ privind înfiinţarea, funcţionarea şi administrarea centrelor de incluziune socială;● analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ necesar pentru stimularea implicării administraţiilor publice locale, a agenţilor economici şi a persoanelor fizice, juridice, de drept public şi privat, în susţinerea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.Rezultatul aşteptat prin atingerea acestui obiectiv constă în asigurarea cadrului normativ şi organizatorico-funcţional pentru susţinerea persoanelor private de libertate în perioada post-detenţie, în vederea asumării şi exercitării autonome a rolurilor sociale.OBIECTIV STRATEGIC I.Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi interinstituţionale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate1.1. Formarea şi perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.Termen: anual, după 1 an de la aprobarea Strategiei.Rezultat: personal cu nivel ridicat de pregătire şi specializare profesională, din perspectiva abordării integrate a procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.1.2. Dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi interinstituţionale.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: infrastructură instituţională şi interinstituţională performantă, care susţine abordarea integrată a procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.1.3. Analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ pentru asigurarea continuităţii serviciilor acordate persoanelor private de libertate .Termen: periodic, până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: cadru normativ comun, care reglementează asigurarea continuităţii serviciilor acordate persoanelor private de libertate servicii destinate persoanelor private de libertate, modificat şi implementat.1.4. Elaborarea, revizuirea şi implementarea unor proceduri interinstituţionale referitoare implicarea şi colaborarea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de reintegrare socială.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: Manual de proceduri interinstituţionale elaborat şi implementat.OBIECTIV STRATEGIC II.Dezvoltarea programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din perioada detenţiei şi informarea opiniei publice2.1. îmbunătăţirea educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale asigurate persoanelor private de libertate.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: persoane private de libertate cu abilităţi, deprinderi şi competenţe educaţionale, psihologice şi sociale care cresc posibilităţile de reintegrare socială.2.2. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: opinie publică informată şi sensibilizată privind necesitatea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.OBIECTIV STRATEGIC III.Facilitarea asistenţei post-detenţie la nivel sistemică3.1. Dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate între instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, comunităţile locale, în vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: protocoale de colaborare şi acorduri de parteneriat încheiate sau, după caz, revizuite şi implementate.3.2. Asigurarea continuităţii intervenţiei destinate persoanelor care au executat pedepse/măsuri privative de libertate prin preluarea cazurilor şi acordarea asistenţei în perioada post-detenţie.Termen: până la finalizarea implementării Strategiei (2019).Rezultat: cazuri preluate în circuit de asistenţă integrată, în perioada post-detenţie.3.3. Analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale, destinate creării de noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru persoanele care au executat pedepse privative de libertate.Termen: 2 ani după intrarea în vigoare a Strategiei.Rezultat: cadru normativ, elaborat şi implementat.3.4. Analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ privind funcţionarea şi administrarea centrelor de incluziune socială.Termen: 2 ani după intrarea în vigoare a Strategiei.Rezultat: cadru normativ, completat şi implementat.3.5. Analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ necesar pentru stimularea implicării administraţiilor publice locale, a agenţilor economici, persoanelor fizice, juridice, de drept public şi privat, în susţinerea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.Termen: 2 ani după intrarea în vigoare a Strategiei.Rezultat: cadru normativ, elaborat şi implementat.  +  PRINCIPII GENERALEImplementarea Strategiei se fundamentează pe modelele de bune practici evidenţiate la nivel internaţional şi european în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate şi este subsumată următoarelor principii generale:● principiul participării şi transparenţei - toate părţile implicate contribuie în mod efectiv la implementarea Strategiei. Societatea civilă este informată cu privire la procesul de implementare.● principiul continuităţii şi coordonării - în procesul de implementare a Strategiei sunt asigurate atât actualizarea politicilor curente la nivel sectorial, cât şi coordonarea cu alte iniţiative.● principiul responsabilităţii - implementarea prezentei Strategii este un proces orientat spre obţinerea de rezultate. Răspunderea obţinerii rezultatelor aparţine tuturor actorilor implicaţi.● principiul asigurării securităţii publice şi a siguranţei cetăţeanului - în implementarea prezentei Strategii, se urmăreşte creşterea încrederii opiniei publice în demersurile recuperative derulate, subscrise funcţiei educative a măsurilor şi pedepselor privative de libertate.● principiul orientării către individ - în implementarea prezentei Strategii, în etapele succesive ale procesului de reintegrare socială, intervenţiile sunt particularizate în funcţie de nevoile individuale identificate.● principiul cooperării, coerenţei şi multidisciplinarităţii - în implementarea prezentei Strategii, partenerii instituţionali cooperează, conform responsabilităţilor prevăzute în etape succesive ale procesului de reintegrare socială, asigurându-se, în acest fel, o abordare coerentă şi multidisciplinară în concretizarea activităţilor subscrise obiectivelor asumate.● principiul respectării drepturilor persoanelor private de libertate şi a confidenţialităţii datelor personale - în implementarea prezentei Strategii, partenerii instituţionali asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, cu exigenţa păstrării confidenţialităţii datelor personale.● principiul asigurării eficienţei în utilizarea şi alocarea resurselor - în implementarea prezentei Strategii, se urmăreşte obţinerea unor rezultate maximale prin utilizarea resurselor alocate.● principiul promovării egalităţii de şanse în accesul la măsurile promovate pentru facilitarea reintegrării sociale - se asigură condiţiile pentru accesarea demersurilor recuperative şi a măsurilor promovate prin prezenta Strategie, de către fiecare persoană privată de libertate, în raport cu nevoile individuale specifice.● principiul sustenabilităţii activităţilor - prezenta Strategie propune dezvoltarea unui sistem integrat şi durabil de servicii de asistenţă post-detenţie la nivelul comunităţii.  +  MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIREInstrumentul prin care se asigură implementarea Strategiei este Planul Naţional de Implementare, care conţine obiectivele strategice, obiectivele specifice, activităţile, termenele de realizare, responsabilii, resursele şi indicatorii de rezultat.Monitorizarea şi raportarea implementării Strategiei se realizează de către Comisia Interministerială, în conformitate cu prevederile Regulamentului, în baza Planului Naţional de Implementare. Prin monitorizare se urmăreşte analiza periodică a gradului de atingere a obiectivelor stabilite în prezenta Strategie, care se reflectă în Raportul anual de monitorizare.Prin evaluarea Strategiei se urmăreşte impactul produs de atingerea obiectivelor stabilite. Rezultatul activităţii de evaluare se concretizează sub forma unui Raport de evaluare intermediară şi a unui Raport de evaluare finală. Raportul de evaluare intermediară stă la baza revizuirii Strategiei. Raportul de evaluare finală stă la baza formulării unor propuneri pentru consolidarea cadrului de reglementare şi organizatorico-funcţional, instituit prin prezenta Strategie.Prin revizuirea Strategiei, în funcţie de influenţele factorilor interni şi externi, se urmăreşte adaptarea continuă a obiectivelor, activităţilor şi resurselor pentru atingerea impactului aşteptat.Pentru concretizarea obiectivelor şi activităţilor prevăzute în prezenta Strategie, fiecare instituţie şi autoritate publică centrală şi locală responsabilă asigură transpunerea acestora în documentele proprii de planificare a activităţii.  +  IMPLICAŢII BUGETAREImplicaţiile bugetare sunt estimate în funcţie de resursele financiare prevăzute pentru fiecare dintre obiectivele strategice şi activităţile subscrise acestora.Pentru aplicarea eşalonată a Strategiei (potrivit raportului privind analiza impactului financiar) este nevoie de următorul volum total de cheltuieli:2015 - 51.969.260 lei2016 - 54.267.406 lei2017 - 58.217.342 lei2018 - 66.758.121 lei2019 - 75.151.811 leiTOTAL = 306.363.940 leiSituaţia costurilor totale de implementare a Strategiei, pe instituţii participante, respectiv pe ani, se prezintă astfel:*Font 8*┌────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Perioada │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ Total ││ │ │ │ │ │ │ 2015-2019 │├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN ANP │ 41,959,422│ 43,730,601│ 46,121,940│ 53,954,066│ 62,344,786│ 248,110,815│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN PROBAŢIUNE │ 374,146│ 569,026│ 778,168│ 1,188,166│ 1,220,476│ 4,129,982│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN ANOFM │ 205,556│ 213,830│ 273,919│ 280,565│ 287,373│ 1,261,243│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN INSPECTORATUL │ │ │ │ │ │ ││ GENERAL DE POLITIE │ 1,134,652│ 1,122,839│ 1,123,523│ 1,124,228│ 1,124,955│ 5,630,197│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN MINISTERUL │ │ │ │ │ │ ││ MUNCII, FAMILIEI, │ │ │ │ │ │ ││ PROTECŢIEI SOCIALE ŞI │ │ │ │ │ │ ││ PERSOANELOR VÂRSTNICE │ 399│ 3,760│ 1,038│ 1,069│ 1,100│ 7,366│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN MINISTERUL │ │ │ │ │ │ ││ EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII│ │ │ │ │ │ ││ ŞTIINŢIFICE prin │ │ │ │ │ │ ││ UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT│ │ │ │ │ │ ││ PREUNIVERSITAR DE │ │ │ │ │ │ ││ STAT/SPECIAL │ 8,295,085│ 8,627,350│ 8,952,452│ 9,221,500│ 9,498,946│ 44,595,333│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ ONG-URI │ 0│ 0│ 966,302│ 988,527│ 674,175│ 2,629,004│├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL GENERAL │ 51,969,260│ 54,267,406│ 58,217,342│ 66,758,121│ 75,151,811│ 306,363,940│└────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘De menţionat este faptul că, cea mai mare parte (în procent de 88,71 %) din acest volum total de cheltuieli este deja alocat prin bugetele proprii ale instituţiilor partenere, rezultând un necesar suplimentar de resurse, după cum urmează:*Font 8*┌────────────────────────┐│ TOTAL GENERAL │ - lei -├────────────────────────┼───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Perioada │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ Total ││ │ │ │ │ │ │ 2015-2019 │├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN ANP │ 29,386│ 1,458│ 1,029,853│ 7,536,071│ 14,541,972│ 23,138,740│├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN PROBAŢIUNE │ 23,752│ 79,353│ 242,717│ 200,242│ 202,948│ 749,012│├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN ANOFM │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN INSPECTORATUL │ │ │ │ │ │ ││ GENERAL DE POLITIE │ 1,112,556│ 1,100,058│ 1,100,059│ 1,092,561│ 1,092,562│ 5,497,796│├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN A.N.A. │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN │ │ │ │ │ │ ││ MINISTERUL MUNCII, │ │ │ │ │ │ ││ FAMILIEI, PROTECŢIEI │ │ │ │ │ │ ││ SOCIALE ŞI PERSOANELOR │ │ │ │ │ │ ││ VÂRSTNICE │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL AN │ │ │ │ │ │ ││ MINISTERUL EDUCAŢIEI │ │ │ │ │ │ ││ ŞI CERCETĂRII │ │ │ │ │ │ ││ ŞTIINŢIFICE prin │ │ │ │ │ │ ││ UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT│ │ │ │ │ │ ││ PREUNIVERSITAR DE │ │ │ │ │ │ ││ STAT/SPECIAL │ 498,654│ 512,771│ 603,972│ 622,256│ 641,402│ 2,879,055│├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ ONG-URI │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL GENERAL │ 1,664,348│ 1,693,640│ 2,976,601│ 9,451,130│ 16,478,884│ 32,264,603│└────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘Totodată, beneficiul estimat anual este preliminat la următoarele valori (suma estimată pentru anul 2017 fiind actualizată cu indicii de creştere medie anuală a preţurilor de consum pentru anii 2018 şi 2019):2017 - 105.886.462 lei;2018 - 108.321.850 lei;2019 - 110.813.253 lei;TOTAL BENEFICII = 325.021.565 lei.  +  IMPLICAŢII JURIDICEImplementarea "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate" presupune, din perspectiva implicaţiilor juridice: 1) Analizarea cadrului normativ pentru asigurarea continuităţii serviciilor acordate în domeniul reintegrării sociale:Studiile evidenţiază practici eficiente în alte state europene şi recomandă completarea unor prevederi legale aplicabile în domeniul incluziunii sociale, al asistenţei sociale şi al ocupării forţei de muncă, pentru a favoriza accesul persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate la o gamă mai largă de servicii sociale şi facilităţi administrative, comparativ cu ceea ce este disponibil la momentul prezent.- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2) Analizarea şi, după caz, modificarea şi completarea cadrului normativ necesar privind:- înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor sociale destinate creării de noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru persoanele care au executat pedepse privative de libertate;- înfiinţarea, funcţionarea şi administrarea centrelor de incluziune socială (e.g. elaborarea standardelor minimale, specifice);- stimularea implicării administraţiilor publice locale, a agenţilor economici, persoanelor fizice, juridice, de drept public şi privat, în susţinerea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.  +  INDICATORIIndicatorii de evaluare sunt prevăzuţi în Anexa 1B.  +  ETAPE ULTERIOARE INTRĂRII ÎN VIGOARE A STRATEGIEI, INSTITUŢII RESPONSABILE*Font 8*┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Etape ulterioare intrării în vigoare │ │ ││ a Strategiei │ Termen │ Instituţii responsabile │├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ Desemnarea membrilor Comisiei │30 de zile de la data │Secretariatul General al ││interministeriale pentru coordonarea şi │intrării în vigoare a │Guvernului, Ministerul ││implementarea prevederilor Strategiei │proiectului de Hotărâre de │Justiţiei, Ministerul Muncii, ││naţionale de reintegrare socială a │Guvern privind implementarea │Familiei, Protecţiei Sociale şi││persoanelor private de libertate, │Strategiei naţionale de │Persoanelor Vârstnice, ││2015-2019. │reintegrare socială a │Ministerul Educaţiei şi ││ │persoanelor private de │Cercetării Ştiinţifice, ││ │libertate, 2015 -2019. │Ministerul Afacerilor Interne, ││ │ │Ministerul Sănătăţii, ││ │ │Administraţia Naţională a ││ │ │Penitenciarelor. │├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Se desemnează membrii Secretariatului │30 de zile de la data │Administraţia Naţională a ││tehnic al Comisiei interministeriale │intrării în vigoare a │Penitenciarelor. ││prin Decizie a directorului general al │proiectului de Hotărâre de │ ││Administraţiei Naţionale a │Guvern privind implementarea │ ││Penitenciarelor. │Strategiei naţionale de │ ││ │reintegrare socială a │ ││ │persoanelor private de │ ││ │libertate, 2015-2019. │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Se elaborează Regulamentul de organizare│60 de zile de la data │Comisia interministerială ││şi funcţionare a Comisiei │intrării în vigoare a │pentru coordonarea şi ││interministeriale. │proiectului de Hotărâre de │implementarea prevederilor ││ │Guvern privind implementarea │Strategiei naţionale de ││ │Strategiei naţionale de │reintegrare socială a ││ │reintegrare socială a │persoanelor private de ││ │persoanelor private de │libertate, 2015-2019. ││ │libertate, 2015 -2019. │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  PLAN NAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAŢIONALE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Obiectiv strategic I - Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi interinstituţionale în domeniul reintegrării sociale ││ a persoanelor private de libertate şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate │├───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┤│ Obiective specifice │ Activităţi │ Termen │ Responsabil │ Resurse │ Indicator de rezultat │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│I.1. Formarea şi │I.1.1. Proiectarea şi │6 luni (după │- grup de lucru │- resurse umane;│- instrumente de ││perfecţionarea │dezvoltarea unui sistem │intrarea în │interinstituţional: │- nu necesită │evaluare a nevoilor de ││profesională a │de diagnoză a nevoilor de│vigoare a │Ministerul Justiţiei prin│resurse │formare şi perfecţionare││personalului cu │formare şi perfecţionare │Strategiei). │Direcţia Naţională de │materiale şi │profesională, ││atribuţii în domeniul │profesională a │ │Probaţiune, │financiare. │implementate la nivelul ││reintegrării sociale a │specialiştilor cu │ │Administraţia Naţională a│ │fiecărei instituţii ││persoanelor private │atribuţii în domeniul │ │Penitenciarelor, Agenţia │ │implicate. ││de libertate │reintegrării sociale a │ │Naţională pentru Ocuparea│ │ ││ │persoanelor private de │ │Forţei de Muncă, │ │ ││ │libertate, în contextul │ │Ministerul Educaţiei şi │ │ ││ │acţiunii │ │Cercetării Ştiinţifice │ │ ││ │interinstituţionale. │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.1.2. Dezvoltarea unor │anual (la 1 an │- sectorul formare │- resurse umane;│- nr. programe de ││ │programe comune de │după intrarea în │profesională de la │- resurse │formare profesională ││ │formare şi perfecţionare │vigoare a │nivelul instituţiilor şi │materiale; │comune elaborate şi ││ │profesională a │Strategiei). │autorităţilor implicate: │- resurse │incluse în planurile de ││ │personalului cu atribuţii│ │Ministerul Justiţiei prin│financiare în │formare profesională ale││ │în domeniul reintegrării │ │Direcţia Naţională de │limita bugetelor│instituţiilor implicate.││ │sociale şi includerea │ │Probaţiune, Administraţia│aprobate ale │ ││ │acestora în planurile │ │Naţională a Penitenci- │instituţiilor; │ ││ │anuale de formare │ │arelor, Agenţia Naţională│- fonduri din │ ││ │profesională ale │ │pentru Ocuparea Forţei de│proiecte; │ ││ │instituţiilor implicate. │ │Muncă, Ministerul │- resurse atrase│ ││ │ │ │Educaţiei şi Cercetării │de către │ ││ │ │ │Ştiinţifice; │colaboratori │ ││ │ │ │- instituţii de │externi. │ ││ │ │ │învăţământ superior; │ │ ││ │ │ │- Colegiul Naţional al │ │ ││ │ │ │Asistenţilor Sociali; │ │ ││ │ │ │- Colegiul Psihologilor │ │ ││ │ │ │din România. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.1.3. Implementarea │anual (după 1 an │- sectorul formare │- resurse umane;│- nr. programe comune de││ │programelor comune de │de la intrarea în │profesională de la │- resurse │formare şi de ││ │formare şi de perfecţi- │vigoare a │nivelul Ministerului │materiale; │perfecţionare ││ │onare profesională a │Strategiei). │Justiţiei prin Direcţia │- resurse │profesională ││ │personalului cu atribuţii│ │Naţională de Probaţiune, │financiare în │implementate/ nr. ││ │în domeniul reintegrării │ │Administraţiei Naţionale │limita bugetelor│programe comune ││ │sociale. │ │a Penitenciarelor, │aprobate ale │dezvoltate; ││ │ │ │Agenţiei Naţionale pentru│instituţiilor; │- nr. specialişti care ││ │ │ │Ocuparea Forţei de Muncă,│- fonduri din │urmează programele/nr. ││ │ │ │Ministerului Educaţiei şi│proiecte; │specialişti care au fost││ │ │ │Cercetării Ştiinţifice │- resurse atrase│identificaţi cu nevoile ││ │ │ │- instituţii de │de către │de formare şi ││ │ │ │învăţământ superior; │colaboratori │perfecţionare ││ │ │ │- Colegiul Naţional al │externi. │profesională; ││ │ │ │Asistenţilor Sociali; │ │- nr. specialişti care ││ │ │ │- Colegiul Psihologilor │ │au absolvit programul/ ││ │ │ │din România. │ │nr. specialişti ││ │ │ │ │ │participanţi. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.1.4. Organizarea unor │anual (după 1 an │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. activităţi de ││ │schimburi de experienţă │de la intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │diseminare a bunelor ││ │şi diseminarea modelelor │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│materiale; │practici în domeniul ││ │profesionale de bună │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │- resurse │reintegrării sociale ││ │practică în domeniul │ │Ştiinţifice, Ministerul │financiare în │(e.g. schimburi de ││ │reintegrării sociale a │ │Afacerilor Interne, │limita bugetelor│experienţă, conferinţe, ││ │persoanelor private de │ │Ministerul Sănătăţii, │aprobate ale │seminarii etc.)] ││ │libertate. │ │Administraţia Naţională a│instituţiilor; │- nr. specialişti ││ │ │ │Penitenciarelor. │- fonduri din │beneficiari ai ││ │ │ │ │proiecte; │activităţilor de ││ │ │ │ │- resurse atrase│diseminare a bunelor ││ │ │ │ │de către │practici în domeniul ││ │ │ │ │colaboratori │reintegrării sociale. ││ │ │ │ │externi. │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│I.2. Dezvoltarea │I.2.1. Stabilirea unor │6 luni (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- standarde minimale şi ││infrastructurii │standarde minimale şi a │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │standarde optime ││instituţionale şi │unor standarde optime │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │stabilite. ││interinstituţionale │privind resursele │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││ │necesare implementării │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │ ││ │Strategiei. │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │ │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │ │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.2.2. Alocarea │1 an (după │- decidenţi de la nivelul│- resurse umane;│- buget alocat/buget ││ │resurselor instituţionale│intrarea în │Ministerului Justiţiei │- resurse │planificat; ││ │necesare susţinerii │vigoare a │prin Direcţia Naţională │materiale; │- execuţie bugetară; ││ │desfăşurării eficiente a │Strategiei). │de Probaţiune, Ministerul│- resurse │- stat de funcţii ││ │activităţilor, în acord │ │Educaţiei şi Cercetării │financiare în │completat/reorganizat; ││ │cu standardele stabilite │ │Ştiinţifice, Ministerului│limita bugetelor│- ocuparea posturilor ││ │la I.2.1. │ │Afacerilor Interne, │aprobate ale │vacante din statele de ││ │ │ │Ministerului Sănătăţii, │instituţiilor; │funcţii; ││ │ │ │Administraţiei Naţionale │- fonduri din │- nr. proiecte accesate.││ │ │ │a Penitenciarelor. │proiecte; │ ││ │ │ │ │- resurse atrase│ ││ │ │ │ │de către │ ││ │ │ │ │colaboratori │ ││ │ │ │ │externi. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.2.3. îmbunătăţirea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. spaţii amenajate/ ││ │condiţiilor materiale │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │nr. spaţii nou ││ │existente la nivelul │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│materiale; │identificate; ││ │instituţiilor publice, │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │- resurse │- nr. spaţii amenajate/ ││ │identificarea şi │ │Ştiinţifice, Ministerul │financiare în │nr. spaţii care necesită││ │amenajarea de noi spaţii │ │Afacerilor Interne, │limita bugetelor│îmbunătăţirea ││ │şi asigurarea mijloacelor│ │Ministerul Sănătăţii, │aprobate ale │amenajării; ││ │fixe/mobile necesare, în │ │Administraţia Naţională a│instituţiilor; │- valoare mijloace fixe/││ │vederea desfăşurării │ │Penitenciarelor. │(inclusiv din │mobile asigurate/valoare││ │eficiente a activităţilor│ │ │venituri │mijloace fixe/mobile ││ │ │ │ │proprii); │necesare. ││ │ │ │ │- fonduri din │ ││ │ │ │ │proiecte; │ ││ │ │ │ │- resurse atrase│ ││ │ │ │ │de către │ ││ │ │ │ │colaboratori │ ││ │ │ │ │externi. │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│I.3. Analizarea şi, │I.3.1. Constituirea şi │3 luni (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- bază comună de acte ││după caz, modificarea │actualizarea unei baze │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │normative în domeniul ││şi completarea cadrului│comune de acte normative,│vigoare a │de Probaţiune, │ │reintegrării sociale ││normativ pentru │în domeniul reintegrării │Strategiei pentru │Administraţia Naţională a│ │constituită şi ││asigurarea │sociale a persoanelor │constituire) şi │Penitenciarelor, │ │actualizată. ││continuităţii │private de libertate. │ori de câte ori e │Ministerul Educaţiei şi │ │ ││serviciilor acordate │ │necesar (după │Cercetării Ştiinţifice, │ │ ││persoanelor private │ │intrarea în │Ministerul Finanţelor │ │ ││de libertate │ │vigoare a │Publice, Ministerul │ │ ││ │ │Strategiei pentru │Afacerilor Interne, │ │ ││ │ │actualizare). │Ministerul Sănătăţii. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.3.2. Analiza actelor │1 an (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- raport de analiză şi ││ │normative existente, în │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │inventar de propuneri de││ │scopul identificării │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │modificare sau ││ │prevederilor necesar a │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │completare a cadrului ││ │fi modificate şi/sau │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │legislativ. ││ │completate, a lacunelor │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │legislative în domeniu │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │şi, după caz, în scopul │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │asanării cadrului │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ │legislativ. │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.3.3. Identificarea │1 an (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- document de ││ │necesităţilor privind │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │identificare a ││ │facilitarea reintegrării │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │necesităţilor privind ││ │sociale a persoanelor │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │facilitarea reintegrării││ │private de libertate │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │sociale a persoanelor ││ │(e.g. accesul reciproc al│ │Afacerilor Interne, │ │private de libertate. ││ │instituţiilor implicate │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │la informaţii relevante, │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │accesul comun la baze de │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ │date informatizate etc.) │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.3.4. Formularea │periodic, în │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- nr. propuneri de ││ │propunerilor de │funcţie de I.3.1 │prin Direcţia Naţională │ │modificare şi completare││ │modificare şi completare │şi I.3.2. │de Probaţiune, Ministerul│ │asumate/ nr. propuneri ││ │a cadrului legislativ în │ │Educaţiei şi Cercetării │ │de modificare şi ││ │domeniu. │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │completare identificate ││ │ │ │Afacerilor Interne, │ │a fi necesare. ││ │ │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │ │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.3.5. Activităţi de │periodic (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. activităţi de ││ │suport (e.g. dezbateri, │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │suport organizate / ││ │ateliere de lucru cu │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│financiare în │proiect de act normativ.││ │profesionişti, mese │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │limita bugetelor│ ││ │rotunde, realizare de │ │Ştiinţifice, Ministerul │aprobate ale │ ││ │emisiuni radio-TV, │ │Afacerilor Interne, │instituţiilor; │ ││ │materiale promoţionale) │ │Ministerul Sănătăţii, │(inclusiv din │ ││ │pentru promovarea noilor │ │Administraţia Naţională │venituri │ ││ │acte normative şi │ │a Penitenciarelor. │proprii); │ ││ │modificarea, completarea │ │ │- fonduri din │ ││ │celor existente. │ │ │proiecte; │ ││ │ │ │ │- resurse atrase│ ││ │ │ │ │de către │ ││ │ │ │ │colaboratori │ ││ │ │ │ │externi. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.3.6. Activităţi de │periodic (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- nr. activităţi de ││ │conştientizare a opiniei │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │conştientizare a opiniei││ │publice pentru promovarea│vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │publice susţinute/ ││ │noilor acte normative şi │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │proiect de act normativ.││ │modificarea, completarea │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │ ││ │celor existente, în │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │domeniul reintegrării │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │sociale a persoanelor │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │private de libertate. │ │a Penitenciarelor. │ │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│I.4. Elaborarea, │I.4.1. Constituirea │6 luni (de la │- Comisia │- resurse umane.│- grup de lucru ││revizuirea şi │grupului de lucru pentru │intrarea în │interministerială. │ │constituit. ││implementarea unor │elaborarea procedurilor │vigoare a │ │ │ ││proceduri interinsti- │interinstituţionale. │Strategiei), │ │ │ ││tuţionale referitoare │ │conform unui │ │ │ ││la implicarea şi │ │calendar al │ │ │ ││colaborarea │ │activităţilor │ │ │ ││instituţiilor şi │ │stabilit de │ │ │ ││autorităţilor publice │ │Comisia inter- │ │ │ ││centrale şi locale în │ │ministerială. │ │ │ ││procesul de reintegrare│ │ │ │ │ ││socială │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.4.2. Elaborarea │1 an (de la │- grup de lucru │- resurse umane;│- proiect de Manual de ││ │procedurilor │intrarea în │constituit din │- resurse │proceduri interinsti- ││ │interinstituţionale. │vigoare a │reprezentanţi ai │materiale; │tuţionale elaborat. ││ │ │Strategiei), │Ministerului Justiţiei │- resurse │ ││ │ │conform unui │prin Direcţiei Naţionale │financiare în │ ││ │ │calendar al │de Probaţiune, │limita bugetelor│ ││ │ │activităţilor │Ministerului Muncii, │aprobate ale │ ││ │ │stabilit de │Familiei, Protecţiei │instituţiilor. │ ││ │ │Comisia │Sociale şi Persoanelor │ │ ││ │ │interministerială.│Vârstnice, Ministerul │ │ ││ │ │ │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││ │ │ │Ştiinţifice, Ministerului│ │ ││ │ │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │ │ │Ministerului Sănătăţii, │ │ ││ │ │ │Administraţiei Naţionale │ │ ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.4.3. Avizarea şi │60 zile de la │- decidenţii Ministerului│- resurse umane.│- decizie de aprobare a ││ │aprobarea procedurilor │definitivarea │Justiţiei prin Direcţiei │ │Manualului de proceduri ││ │interinstituţionale │procedurilor │Naţională de Probaţiune, │ │interinstituţionale. ││ │elaborate. │interinstitu- │Ministerului Muncii, │ │ ││ │ │ţionale. │Familiei, Protecţiei │ │ ││ │ │ │Sociale şi Persoanelor │ │ ││ │ │ │Vârstnice, Ministerul │ │ ││ │ │ │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││ │ │ │Ştiinţifice, Ministerului│ │ ││ │ │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │ │ │Ministerului Sănătăţii, │ │ ││ │ │ │Administraţiei Naţionale │ │ ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ │ │ │- Comisia interminis- │ │ ││ │ │ │terială (aviz). │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.4.4. Implementarea │30 zile din │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- activităţi desfăşurate││ │Manualului de proceduri │momentul aprobării│prin Direcţia Naţională │- resurse │conform Manualului de ││ │interinstituţionale. │Manualului de │de Probaţiune, Ministerul│materiale; │proceduri ││ │ │proceduri inter- │Muncii, Familiei, │- resurse │interinstituţionale. ││ │ │instituţionale. │Protecţiei Sociale şi │financiare în │ ││ │ │ │Persoanelor Vârstnice, │limita bugetelor│ ││ │ │ │Ministerul Educaţiei şi │aprobate ale │ ││ │ │ │Cercetării Ştiinţifice, │instituţiilor. │ ││ │ │ │Ministerul Afacerilor │ │ ││ │ │ │Interne, Ministerul │ │ ││ │ │ │Sănătăţii, Administraţia │ │ ││ │ │ │Naţională a │ │ ││ │ │ │Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │I.4.5. Completarea, după │în funcţie de │- grup de lucru │- resurse umane;│- Manual de proceduri ││ │caz, revizuirea │necesităţi, │constituit din │- resurse │interinstituţionale ││ │Manualului de proceduri │periodic, până la │reprezentanţi ai │materiale; │completat, revizuit. ││ │interinstituţionale. │finalizarea │Ministerului Justiţiei │- resurse │ ││ │ │implementării │prin Direcţia Naţională │financiare în │ ││ │ │Strategiei. │de Probaţiune, │limita bugetelor│ ││ │ │ │Ministerului Muncii, │aprobate ale │ ││ │ │ │Familiei, Protecţiei │instituţiilor. │ ││ │ │ │Sociale şi Persoanelor │ │ ││ │ │ │Vârstnice, Ministerul │ │ ││ │ │ │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││ │ │ │Ştiinţifice, Ministerului│ │ ││ │ │ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │ │ │Ministerului Sănătăţii, │ │ ││ │ │ │Administraţiei Naţionale │ │ ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ │└───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Obiectiv strategic II - Dezvoltarea programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din ││ perioada detenţiei şi informarea opiniei publice │├───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┤│ Obiective specifice │ Activităţi │ Termen │ Responsabil │ Resurse │ Indicator de rezultat │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│II.1. Îmbunătăţirea │II.1.1. Elaborarea/ │6 luni (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- instrumente elaborate/││educaţiei, asistenţei │revizuirea instrumentelor│intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │revizuite pentru ││psihologice şi │necesare culegerii │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │evaluarea nevoilor ││asistenţei sociale │informaţiilor relevante │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │persoanelor private de ││asigurate persoanelor │în procesul de evaluare a│ │Ştiinţifice, Ministerul │ │libertate, din ││private de libertate │nevoilor persoanelor │ │Afacerilor Interne, │ │perspectivă ││ │private de libertate. │ │Ministerul Sănătăţii, │ │instituţională/ ││ │ │ │Administraţia Naţională │ │interinstituţională. ││ │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.2. Evaluarea │conform termenelor│- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. persoane private ││ │nevoilor educaţionale, │stabilite de │a Penitenciarelor şi │- resurse │de libertate evaluate ││ │psihologice, medicale şi │cadrul legislativ │unităţi subordonate; │materiale; │conform standardelor / ││ │sociale ale persoanelor │şi de Manualul de │- Direcţia Naţională de │- resurse │nr. persoane private de ││ │private de libertate la │proceduri inter- │Probaţiune şi servicii │financiare în │libertate, conform ││ │nivelul unităţilor │instituţionale │subordonate; │în limita │efectivului rulat; ││ │penitenciare, conform │(după intrarea în │- Ministerul Educaţiei şi│bugetelor │- nr. evaluări realizate││ │standardelor stabilite │vigoare a │Cercetării Ştiinţifice │alocate │pentru fiecare persoană ││ │în domeniu. │Strategiei). │prin unităţile │instituţiilor. │privată de libertate / ││ │ │ │subordonate. │ │nr. evaluări ││ │ │ │ │ │reglementate prin ││ │ │ │ │ │standarde pentru fiecare││ │ │ │ │ │persoană privată de ││ │ │ │ │ │libertate; ││ │ │ │ │ │- nr. referate de ││ │ │ │ │ │evaluare furnizate de ││ │ │ │ │ │serviciile de probaţiune││ │ │ │ │ │/ nr. persoane private ││ │ │ │ │ │de libertate evaluate de││ │ │ │ │ │serviciile de probaţiune││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.3. Adecvarea │anual (după │- Administraţia Naţională│- resurse umane.│- nr. Planuri ││ │recomandărilor de │intrarea în │a Penitenciarelor şi │ │individualizate de ││ │includere a persoanelor │vigoare a │unităţile subordonate. │ │evaluare şi intervenţie ││ │private de libertate în │Strategiei). │ │ │educativă şi terapeutică││ │activităţi şi programe │ │ │ │întocmite şi revizuite ││ │educative, de asistenţă │ │ │ │în concordanţă cu ││ │psihologică şi asistenţă │ │ │ │nevoile identificate/ ││ │socială la nevoile │ │ │ │nr. persoane private de ││ │identificate. │ │ │ │libertate; ││ │ │ │ │ │- tipuri de programe ││ │ │ │ │ │dezvoltate/ tipuri de ││ │ │ │ │ │nevoi identificate la ││ │ │ │ │ │nivelul populaţiei ││ │ │ │ │ │carcerale. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.4. Derularea │anual (după │- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. persoane private ││ │efectivă a activităţilor │intrarea în │a Penitenciarelor şi │- resurse │de libertate incluse în ││ │şi programelor educative,│vigoare a │unităţile subordonate; │financiare în │demersuri recuperative ││ │psihologice, medicale şi │Strategiei), │- Ministerul Justiţiei │limita bugetelor│adaptate nevoilor ││ │sociale recomandate, cu │conform │prin Direcţia Naţională │alocate pentru │identificate/ nr. ││ │accent pe instruirea │recomandărilor şi │de Probaţiune; │formarea │persoane private de ││ │şcolară şi calificarea │planificării │- Ministerul Educaţiei şi│profesională a │libertate cu recomandări││ │persoanelor private de │activităţilor/ │Cercetării Ştiinţifice │persoanelor │de includere în ││ │libertate, în funcţie de │programelor, în │prin unităţile │private de │activităţi şi programe; ││ │cerinţele de pe piaţa │perioada detenţiei│subordonate; │libertate; │- nr. persoane private ││ │forţei de muncă. │ │- Agenţia Naţională │- fonduri din │de libertate care au ││ │ │ │pentru Ocuparea Forţei │proiecte; │absolvit, finalizat ││ │ │ │de Muncă şi instituţii │- resurse atrase│activitatea sau ││ │ │ │subordonate; │de către │programul, conform ││ │ │ │- alţi parteneri │colaboratori │obiectivelor/ nr. ││ │ │ │instituţionali şi │externi. │persoane private de ││ │ │ │organizaţii neguverna- │ │libertate incluse în ││ │ │ │mentale (conform │ │activităţi şi programe; ││ │ │ │protocoalelor de │ │- nr. organizaţiilor ││ │ │ │colaborare). │ │neguvernamentale ││ │ │ │ │ │implicate. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.5. Desfăşurarea de │anual (după │- Administraţia Naţională│- resurse │- nr. persoane private ││ │activităţi lucrative, │intrarea în │a Penitenciarelor şi │financiare ale │de libertate care ││ │inclusiv pe bază de │vigoare a │unităţile subordonate; │beneficiarilor │desfăşoară activităţi ││ │voluntariat, în │Strategiei), în │- agenţi economici; │externi, │lucrative/ nr. persoane ││ │interiorul şi/sau │funcţie de oferta │- beneficiari ai │agenţilor │private de libertate ││ │exteriorul locului de │beneficiarilor, a │activităţilor de │economici. │apte pentru activităţi ││ │deţinere, cu implicarea │forţei de muncă │voluntariat (conform │ │lucrative. ││ │persoanelor private de │disponibile şi a │contractelor încheiate). │ │ ││ │libertate. │criteriilor de │ │ │ ││ │ │selecţie a │ │ │ ││ │ │persoanelor │ │ │ ││ │ │private de │ │ │ ││ │ │libertate. │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.6. Evaluarea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- rapoarte de evaluare a││ │eficacităţii programelor │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │eficacităţii programelor││ │şi activităţilor │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│financiare în │şi activităţilor. ││ │educative, de asistenţă │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │limita bugetelor│ ││ │psihologică şi asistenţă │ │Ştiinţifice prin │alocate; │ ││ │socială implementate la │ │inspectoratele şcolare, │- fonduri din │ ││ │nivelul fiecărei │ │Ministerul Sănătăţii, │proiecte. │ ││ │instituţii şi autorităţi │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │publice implicate în │ │a Penitenciarelor; │ │ ││ │procesul de reintegrare │ │- parteneri institu- │ │ ││ │socială. │ │ţionali şi organizaţii │ │ ││ │ │ │neguvernamentale (conform│ │ ││ │ │ │protocoalelor de │ │ ││ │ │ │colaborare); │ │ ││ │ │ │- instituţii de │ │ ││ │ │ │învăţământ superior; │ │ ││ │ │ │- organisme profesionale │ │ ││ │ │ │cu rol de supervizare. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.7. Revizuirea, │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. programe şi ││ │adaptarea şi │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │proiecte de activitate ││ │definitivarea programelor│vigoare a │de Probaţiune, prin │financiare în │revizuite şi adaptate / ││ │şi proiectelor │Strategiei). │unităţile subordonate, │limita bugetelor│nr. programe şi proiecte││ │activităţilor educative, │ │Ministerul Educaţiei şi │alocate; │de activitate care ││ │de asistenţă psihologică │ │Cercetării Ştiinţifice │- fonduri din │necesită revizuire şi ││ │şi asistenţă socială, în │ │prin unităţile subor- │proiecte; │adaptare. ││ │funcţie de rezultatele │ │donate; Ministerul │- resurse atrase│ ││ │evaluărilor periodice şi │ │Sănătăţii, Administraţia │de către │ ││ │ale evaluărilor anuale │ │Naţională a │colaboratori. │ ││ │ale demersurilor. │ │Penitenciarelor; │ │ ││ │ │ │- parteneri institu- │ │ ││ │ │ │ţionali şi organizaţii │ │ ││ │ │ │neguvernamentale (conform│ │ ││ │ │ │protocoalelor de │ │ ││ │ │ │colaborare); │ │ ││ │ │ │- instituţii de │ │ ││ │ │ │învăţământ superior; │ │ ││ │ │ │- organisme profesionale │ │ ││ │ │ │cu rol de supervizare │ │ ││ │ │ │(e.g. Colegiul Psiho- │ │ ││ │ │ │logilor din România, │ │ ││ │ │ │Colegiul Naţional al │ │ ││ │ │ │Asistenţilor Sociali din │ │ ││ │ │ │România). │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.8. Evaluarea finală │conform termenelor│- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. persoane private ││ │a persoanelor private de │prevăzute de cadru│a Penitenciarelor şi │- resurse │de libertate evaluate/ ││ │libertate, de la nivelul │legislativ şi de │unităţi subordonate; │materiale; │nr. persoane private de ││ │sistemului penitenciar, │Manualul de │- servicii de probaţiune;│- resurse │libertate analizate în ││ │conform standardelor │proceduri inter- │- parteneri institu- │financiare în │comisia de propuneri ││ │stabilite în domeniu. │instituţionale │ţionali şi organizaţii │limita bugetelor│pentru liberare ││ │ │(după intrarea în │neguvernamentale (conform│alocate. │condiţionată; ││ │ │vigoare a │protocoalelor de │ │- nr. persoane private ││ │ │Strategiei). │colaborare şi │ │de libertate pentru care││ │ │ │responsabilităţilor). │ │au fost întocmite ││ │ │ │ │ │formulare de recomandare││ │ │ │ │ │sau certificare a ││ │ │ │ │ │participării la ││ │ │ │ │ │activităţi lucrative sau││ │ │ │ │ │de reintegrare socială/ ││ │ │ │ │ │nr. persoane private de ││ │ │ │ │ │libertate participante ││ │ │ │ │ │la activităţi lucrative ││ │ │ │ │ │sau de reintegrare ││ │ │ │ │ │socială. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.9. Informarea │în etapa │- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. materiale de ││ │persoanelor private de │pregătirii pentru │a Penitenciarelor şi │- resurse │informare (e.g. pliante,││ │libertate, cu privire la │liberare (după │unităţi subordonate; │financiare în │broşuri, afişe etc.) ││ │furnizorii de servicii │intrarea în │- Direcţia Naţională de │limita bugetelor│distribuite/ nr. ││ │sociale şi reţeaua │vigoare a │Probaţiune şi servicii │alocate; │persoane private de ││ │comunitară, ce pot fi │Strategiei). │subordonate; │- fonduri din │libertate analizate în ││ │accesate, în etapa │ │- parteneri institu- │proiecte; │comisia de propuneri ││ │pregătirii pentru │ │ţionali şi organizaţii │- resurse atrase│pentru liberare ││ │liberare şi/sau în │ │neguvernamentale (conform│de către │condiţionată. ││ │perioada post-detenţie. │ │protocoalelor de │colaboratori. │ ││ │ │ │colaborare şi │ │ ││ │ │ │responsabilităţilor). │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.10. Acordarea de │în perioada │- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. cazuri soluţionate││ │suport pentru persoanele │pregătirii pentru │a Penitenciarelor şi │- resurse │/ nr. persoanele private││ │private de libertate cu │liberare, conform │unităţi subordonate; │financiare în │de libertate care ││ │nevoi prioritare în │Manualului de │- servicii de probaţiune;│limita bugetelor│necesită soluţionarea. ││ │perioada imediat │proceduri inter- │- parteneri institu- │alocate; │ ││ │următoare liberării (e.g.│instituţionale. │ţionali şi organizaţii │- resurse ale │ ││ │sprijin pentru eliberarea│ │neguvernamentale (conform│persoanelor │ ││ │documentelor de │ │protocoalelor de │private de │ ││ │identitate, certificat │ │colaborare şi │libertate (e.g. │ ││ │handicap, pensie etc.). │ │responsabilităţilor). │taxe suportate │ ││ │ │ │ │pentru elibera- │ ││ │ │ │ │rea documentelor│ ││ │ │ │ │de identitate │ ││ │ │ │ │etc.); │ ││ │ │ │ │- resurse atrase│ ││ │ │ │ │ de către │ ││ │ │ │ │colaboratori. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.1.11. Informarea │în perioada │- Administraţia Naţională│- resurse umane.│- nr. persoane private ││ │partenerilor institu- │pregătirii pentru │a Penitenciarelor şi │ │de libertate pentru care││ │ţionali, potrivit │liberare (după │unităţi subordonate; │ │a fost realizată ││ │domeniului lor de │intrarea în │- Direcţia Naţională de │ │informarea pentru ││ │competenţă, cu privire la│vigoare a │Probaţiune şi servicii de│ │preluarea cazurilor/ nr.││ │nevoile de asistenţă │Strategiei). │probaţiune; │ │persoane private de ││ │post-detenţie ale │ │- parteneri institu- │ │libertate identificate ││ │persoanelor private de │ │ţionali şi organizaţii │ │cu nevoi în acest sens; ││ │libertate (e.g. pentru │ │neguvernamentale (conform│ │- nr. parteneri ││ │preluarea persoanelor │ │protocoalelor de │ │instituţionali cooptaţi.││ │private de libertate de │ │colaborare şi │ │ ││ │către instituţii de │ │responsabilităţilor). │ │ ││ │îngrijire). │ │ │ │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│II.2. Conştientizarea │II.2.1. Mediatizarea │periodic (după │- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. apariţii în mass- ││şi sensibilizarea │constantă a implicării │intrarea în │a Penitenciarelor şi │- resurse │media/ nr. comunicate de││opiniei publice privind│persoanelor private de │vigoare a │unităţi subordonate. │financiare în │presă elaborate; ││problematica │libertate în activităţi │Strategiei). │ │limita bugetelor│- coeficient de imagine ││reintegrării sociale a │şi programe educative, de│ │ │instituţiilor; │neutru sau pozitiv. ││persoanelor private de │asistenţă psihologică şi │ │ │- fonduri din │ ││libertate │asistenţă socială, precum│ │ │proiecte. │ ││ │şi în activităţi │ │ │ │ ││ │lucrative. │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.2.2. Proiecte şi │periodic, (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. parteneri institu-││ │campanii de prevenire a │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │ţionali implicaţi; ││ │criminalităţii, precum şi│vigoare a │de Probaţiune, şi │financiare │- nr. campanii ││ │de facilitare a │Strategiei). │instituţiile subordonate,│suplimentare │organizate; ││ │reintegrării sociale a │ │Ministerul Afacerilor │alocate de │- nr. proiecte ││ │persoanelor private de │ │Interne, Ministerul │Ministerul │organizate; ││ │libertate, organizate la │ │Educaţiei şi Cercetării │Finanţelor │- nr. beneficiari/nr. ││ │nivel central şi la │ │Ştiinţifice şi institu- │Publice: │campanii organizate; ││ │nivelul comunităţilor │ │ţiile subordonate, │- fonduri din │- nr. apariţii în mass- ││ │locale. │ │Administraţia Naţională │proiecte; │media/nr. comunicate de ││ │ │ │a Penitenciarelor; │- resurse atrase│presă elaborate per ││ │ │ │- parteneri institu- │de partenerii │campanie; ││ │ │ │ţionali (conform │instituţionali. │- nr. materiale de ││ │ │ │protocoalelor de │ │informare (e.g. broşuri/││ │ │ │colaborare şi │ │pliante informaţionale) ││ │ │ │responsabilităţilor). │ │distribuite /campanie ││ │ │ │ │ │de prevenire a ││ │ │ │ │ │criminalităţii. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.2.3. Crearea/ │periodic, (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. parteneri institu-││ │dezvoltarea unor produse │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │ţionali cointeresaţi în ││ │media (e.g. emisiuni, │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│financiare │realizarea unor produse ││ │spoturi sociale audio- │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │suplimentare │media/ nr. parteneri ││ │video etc.) destinate │ │Ştiinţifice, Ministerul │alocate de │instituţionali ││ │prevenirii criminalităţii│ │Afacerilor Interne, │Ministerul │contactaţi; ││ │şi facilitării reinte- │ │Administraţia Naţională a│Finanţelor │- nr. produse media ││ │grării sociale a │ │Penitenciarelor. │Publice; │realizate/ nr. produse ││ │persoanelor private de │ │ │- resurse atrase│media solicitate; ││ │libertate. │ │ │de parteneri │- nr. reprezentanţi mass││ │ │ │ │instituţionali; │-media care pot asigura ││ │ │ │ │- fonduri din │mediatizarea/ nr. ││ │ │ │ │proiecte. │reprezentanţi mass-media││ │ │ │ │ │contactaţi; ││ │ │ │ │ │- nr. produse media ││ │ │ │ │ │realizate/ nr. produse ││ │ │ │ │ │media necesar a fi ││ │ │ │ │ │dezvoltate. ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │II.2.4. Difuzarea de │periodic, (după │- reprezentanţi mass- │- resurse umane │- nr. produse media ││ │către reprezentanţii │intrarea în │media (conform │şi financiare │difuzate/ nr. produse ││ │mass-media a produselor │vigoare a │protocoalelor de │ale reprezen- │media realizate. ││ │destinate prevenirii │Strategiei). │colaborare). │tanţilor mass- │ ││ │criminalităţii şi │ │ │media. │ ││ │facilitării reintegrării │ │ │ │ ││ │sociale a persoanelor │ │ │ │ ││ │private de libertate. │ │ │ │ │└───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Obiectiv strategic III - Facilitarea asistenţei post-detenţie la nivel sistemic │├───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┤│ Obiective specifice │ Activităţi │ Termen │ Responsabil │ Resurse │ Indicator de rezultat │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│III.1. Dezvoltarea şi │III.1.1. Inventarierea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- inventar privind arii ││consolidarea de │nevoilor de extindere a │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │de servicii deficitare ││parteneriate între │colaborărilor de către │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │şi parteneri eligibili. ││instituţiile şi │instituţiile şi autori- │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││autorităţile publice │tăţile publice implicate │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │ ││centrale şi locale, │în procesul de │ │Afacerilor Interne, │ │ ││asociaţiile şi │reintegrare socială. │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││organizaţiile │ │ │Administraţia Naţională │ │ ││neguvernamentale, │ │ │a Penitenciarelor. │ │ ││comunităţile locale, ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│în vederea facilitării │III.1.2. Formalizarea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- nr. protocoale de ││reintegrării sociale a │cadrului colaborării │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │colaborare încheiate/ ││persoanelor care au │între instituţii şi │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │nr. parteneri eligibili.││executat pedepse │autorităţi publice, │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││privative de libertate │organizaţii neguverna- │ │Ştiinţifice, Ministerul │ │ ││ │mentale, reprezentanţi ai│ │Afacerilor Interne, │ │ ││ │comunităţilor locale şi │ │Ministerul Sănătăţii, │ │ ││ │alţi parteneri sociali │ │Administraţia Naţională │ │ ││ │(e.g. patronate, │ │a Penitenciarelor; │ │ ││ │sindicate, agenţi │ │- asociaţii şi organi- │ │ ││ │economici etc.), cu rol │ │zaţii neguvernamentale │ │ ││ │în etapa post-detenţie a │ │(conform protocoalelor de│ │ ││ │procesului de reintegrare│ │colaborare şi │ │ ││ │socială. │ │responsabilităţilor); │ │ ││ │ │ │- parteneri sociali. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.1.3. Intensificarea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- nr. activităţi comune ││ │activităţilor comune de │intrarea în │prin Direcţia Naţională │ │realizate/ nr. activi- ││ │facilitare a reintegrării│vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│ │tăţi stabilite în ││ │sociale, în contextul │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │ │contextul Pactelor ││ │Pactelor teritoriale şi a│ │Ştiinţifice prin │ │teritoriale; ││ │parteneriatelor judeţene │ │unităţile subordonate, │ │ ││ │şi locale pentru ocuparea│ │Ministerul Afacerilor │ │ ││ │forţei de muncă şi │ │Interne, Ministerul │ │ ││ │incluziune socială. │ │Sănătăţii, Administraţia │ │ ││ │ │ │Naţională a Penitenci- │ │ ││ │ │ │arelor şi instituţii │ │ ││ │ │ │publice locale, cu │ │ ││ │ │ │responsabilităţi în │ │ ││ │ │ │contextul Pactelor │ │ ││ │ │ │Teritoriale, potrivit │ │ ││ │ │ │legii. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.1.4. Evaluarea │anual (după │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- măsuri şi recomandări ││ │activităţilor comune ale │intrarea în │prin Direcţia Naţională │- resurse │comune stabilite/ ││ │instituţiilor şi │vigoare a │de Probaţiune, Ministerul│financiare în │concluzii evidenţiate în││ │autorităţilor publice │Strategiei). │Educaţiei şi Cercetării │limita bugetelor│rapoartele de evaluare; ││ │implicate în procesul de │ │Ştiinţifice şi institu- │alocate. │- măsuri şi recomandări ││ │reintegrare socială a │ │ţiile subordonate, │ │implementate/ măsuri şi ││ │persoanelor private de │ │Ministerul Afacerilor │ │recomandări stabilite. ││ │libertate. │ │Interne, Ministerul │ │ ││ │ │ │Sănătăţii, Administraţia │ │ ││ │ │ │Naţională a Penitencia- │ │ ││ │ │ │relor şi autorităţi │ │ ││ │ │ │publice cu atribuţii în │ │ ││ │ │ │procesul de reintegrare │ │ ││ │ │ │socială, potrivit legii. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.1.5. Elaborarea şi │anual │- Ministerul Justiţiei, │- resurse umane;│- nr. proiecte ││ │derularea de proiecte, │ │Ministerul Educaţiei şi │- fonduri din │implementate/ nr. ││ │în colaborare cu │ │Cercetării Ştiinţifice, │proiecte; │proiecte elaborate; ││ │structurile europene şi │ │Ministerul Afacerilor │ │- nr. activităţi ││ │internaţionale, care au │ │Interne, Ministerul │ │derulate; ││ │ca scop reintegrarea │ │Sănătăţii, Administraţia │ │- nr. beneficiari. ││ │socială a persoanelor │ │Naţională a Penitencia- │ │ ││ │private de libertate. │ │relor şi autorităţi │ │ ││ │ │ │publice cu atribuţii în │ │ ││ │ │ │procesul de reintegrare │ │ ││ │ │ │socială, potrivit legii; │ │ ││ │ │ │- asociaţii şi organi- │ │ ││ │ │ │zaţii neguvernamentale; │ │ ││ │ │ │- parteneri europeni şi │ │ ││ │ │ │internaţionali. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.1.6. Dezvoltarea │până la │- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. întreprinderi ││ │întreprinderilor sociale,│finalizarea │prin Direcţia Naţională │- fonduri din │sociale dezvoltate; ││ │prin identificarea şi │implementării │de Probaţiune, │proiecte; │- nr. beneficiari ai ││ │promovarea activităţilor,│Strategiei. │Administraţia Naţională a│- resurse umane │întreprinderilor ││ │inclusiv prin intermediul│ │Penitenciarelor şi │şi materiale │sociale. ││ │proiectelor cu finanţare │ │autorităţi publice cu │atrase de │ ││ │externă. │ │atribuţii în procesul de │colaboratori. │ ││ │ │ │reintegrare socială, │ │ ││ │ │ │potrivit legii; │ │ ││ │ │ │- asociaţii şi organi- │ │ ││ │ │ │zaţii neguvernamentale; │ │ ││ │ │ │- parteneri la nivel │ │ ││ │ │ │european/ internaţional. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.1.7. Organizarea │anual │- Administraţia Naţională│- resurse umane;│- nr. întâlniri ││ │periodică a unor │ │a Penitenciarelor şi │- resurse │organizate între ││ │întâlniri între │ │unităţi subordonate, în │financiare în │angajatori şi persoanele││ │angajatori şi persoanele │ │colaborare cu Agenţia │limita bugetelor│private de libertate; ││ │private de libertate. │ │Naţională pentru Ocuparea│alocate; │- nr. angajatori ││ │ │ │Forţei de Muncă şi │- resurse atrase│participanţi; ││ │ │ │instituţii subordonate, │de parteneri │- nr. persoane private ││ │ │ │angajatori, agenţi │instituţionali. │de libertate angajate/ ││ │ │ │economici. │ │nr. persoane private de ││ │ │ │ │ │libertate participante ││ │ │ │ │ │la întâlnirile cu ││ │ │ │ │ │angajatorii. │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│III.2. Asigurarea │III.2.1. Furnizarea │permanent, conform│- Ministerul Justiţiei │- resurse umane.│- nr. beneficiari luaţi ││continuităţii │informaţiilor necesare │prevederilor │prin Direcţia Naţională │ │în evidenţă pentru ││intervenţiei destinate │instituţiilor, pentru │Manualului de │de Probaţiune, Ministerul│ │preluare de către ││persoanelor care au │continuarea interven- │proceduri inter- │Educaţiei şi Cercetării │ │instituţiile publice/nr.││executat pedepse │ţiilor educative, de │instituţionale. │Ştiinţifice şi institu- │ │beneficiari care ││privative de libertate,│asistenţă psihologică şi │ │ţiile subordonate, │ │necesită asistenţa în ││prin preluarea │asistenţă socială, │ │Ministerul Afacerilor │ │perioada post-detenţie. ││cazurilor şi acordarea │conform Manualului de │ │Interne, Ministerul │ │ ││asistenţei în perioada │proceduri │ │Sănătăţii, Administraţia │ │ ││post-detenţie │interinstituţionale. │ │Naţională a │ │ ││ │ │ │Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.2.2. înfiinţarea unei│1 an (după │- grup de lucru │- resurse umane;│- platformă ││ │platforme informaţionale,│aprobarea │constituit prin decizia │- resurse │informaţională ││ │care să permită corelarea│Manualului de │Comisiei │materiale; │funcţională. ││ │informaţiilor privind │proceduri inter- │interministeriale. │- resurse │ ││ │persoanele private de │instituţionale). │ │financiare în │ ││ │libertate şi accesul │ │ │limita bugetelor│ ││ │comun al instituţiilor cu│ │ │alocate; │ ││ │responsabilităţi privind │ │ │- fonduri din │ ││ │reintegrarea socială. │ │ │proiecte. │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.2.3. Dezvoltarea │până la │- autorităţi publice │- resurse umane;│- nr. centre de ││ │centrelor de informare şi│finalizarea │locale şi, după caz, │- resurse │informare şi consiliere ││ │consiliere pentru │implementării │organizaţii │materiale; │operaţionale. ││ │persoanele private de │Strategiei. │neguvernamentale. │- resurse │ ││ │libertate beneficiare şi │ │ │financiare în │ ││ │pentru familiile acestora│ │ │limita bugetelor│ ││ │ │ │ │alocate; │ ││ │ │ │ │- fonduri din │ ││ │ │ │ │proiecte │ ││ │ │ │ │finanţate extern│ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.2.4. Referirea │conform Manualului│- Ministerul Justiţiei │- resurse umane;│- nr. beneficiari ai ││ │cazurilor, conform │de proceduri │prin Direcţia Naţională │- resurse │asistenţei post-detenţie││ │responsabilităţilor ce │interinsti- │de Probaţiune, Ministerul│materiale. │/nr. cazuri transferate.││ │revin instituţiilor şi │tuţionale. │Educaţiei şi Cercetării │ │ ││ │autorităţilor publice. │ │Ştiinţifice şi institu- │ │ ││ │ │ │ţiile subordonate, │ │ ││ │ │ │Ministerul Afacerilor │ │ ││ │ │ │Interne, Ministerul │ │ ││ │ │ │Sănătăţii, Administraţia │ │ ││ │ │ │Naţională a │ │ ││ │ │ │Penitenciarelor. │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.2.5. Realizarea de │până la │- instituţii desemnate │- resurse umane;│- nr. rapoarte de ││ │studii privind reinte- │finalizarea │prin decizia Comisiei │- resurse │cercetare; ││ │grarea socială a │implementării │interministeriale. │materiale; │- recomandări şi măsuri;││ │persoanelor care au │Strategiei (2018).│ │- resurse │consecutive concluziilor││ │executat pedepse │ │ │financiare ale │studiilor. ││ │privative de libertate. │ │ │instituţiilor │ ││ │ │ │ │desemnate; │ ││ │ │ │ │- fonduri din │ ││ │ │ │ │proiecte. │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│III.3 Analizarea şi, │III.3.1. Analizarea şi, │2 ani (după │- Ministerul Muncii, │- resurse umane.│- act normativ adoptat /││după caz, modificarea │după caz, modificarea şi │intrarea în │Familiei, Protecţiei │ │proiect de act normativ.││şi completarea cadrului│completarea proiectelor │vigoare a │Sociale şi Persoanelor │ │ ││normativ privind │de acte normative, │Strategiei). │Vârstnice. │ │ ││înfiinţarea, │referitoare la înfiin- │ │ │ │ ││organizarea şi │ţarea, organizarea şi │ │ │ │ ││funcţionarea întreprin-│funcţionarea │ │ │ │ ││derilor sociale, cu │întreprinderilor sociale.│ │ │ │ ││accent pe persoanele │ │ │ │ │ ││care au executat │ │ │ │ │ ││pedepse privative de │ │ │ │ │ ││libertate. │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│III. 4. Analizarea şi, │III.4.1. Analizarea şi, │2 ani (după │- instituţii şi autori- │- resurse umane.│- act normativ adoptat /││după caz, modificarea │după caz, modificarea şi │intrarea în │tăţi publice centrale şi │ │proiect de act normativ.││şi completarea cadrului│completarea actelor │vigoare a │locale, cu atribuţii în │ │ ││normativ privind │normative, referitoare la│Strategiei). │procesul de reintegrare │ │ ││funcţionarea şi │funcţionarea şi adminis- │ │socială, potrivit legii. │ │ ││administrarea centrelor│trarea centrelor de │ │ │ │ ││de incluziune socială │incluziune socială (e.g. │ │ │ │ ││ │standarde de calitate). │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │III.4.2 Dezvoltarea │până la finali- │- autorităţi publice │- resurse umane;│- nr. centre de ││ │centrelor de incluziune │zarea implemen- │locale şi, după caz, │- resurse │incluziune/locuinţe ││ │socială, după caz, a │tării Strategiei. │organizaţii │materiale; │sociale funcţionale. ││ │locuinţelor sociale; │ │neguvernamentale; │- resurse │ ││ │ │ │ │bugetare ale │ ││ │ │ │ │autorităţilor │ ││ │ │ │ │publice locale; │ ││ │ │ │ │- fonduri din │ ││ │ │ │ │proiecte. │ │├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│III.5. Analizarea şi, │III.5.1 Analizarea şi, │2 ani (după │- Ministerul Muncii, │- resurse umane.│- act normativ adoptat /││după caz, modificarea │după caz, modificarea şi │intrarea în │Familiei, Protecţiei │ │proiect de act normativ.││şi completarea cadrului│completarea actelor │vigoare a │Sociale şi Persoanelor │ │ ││normativ necesar pentru│normative, privind │Strategiei). │Vârstnice, Ministerul │ │ ││stimularea implicării │facilităţile acordate │ │Finanţelor Publice. │ │ ││administraţiilor │angajatorilor pentru │ │ │ │ ││publice locale, a │persoanele care au │ │ │ │ ││agenţilor economici, a │executat pedepse │ │ │ │ ││persoanelor fizice, │privative de libertate. │ │ │ │ ││juridice, de drept │ │ │ │ │ ││public şi privat în │ │ │ │ │ ││susţinerea reintegrării│ │ │ │ │ ││sociale a persoanelor │ │ │ │ │ ││private de libertate. │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 1APARTENERI IMPLICAŢIMINISTERE:Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ŞtiinţificeMinisterul JustiţieiMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceMinisterul SănătăţiiINSTITUŢII PUBLICE:1. CentraleAgenţia Naţională AntidrogAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăAgenţia Naţională pentru RomiAutoritatea Naţională pentru CalificăriAutoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi AdopţieCentru de Informare ONU pentru RomâniaDirecţia Naţională de ProbaţiuneDirecţia Structuri şi Programe pentru Sport din cadrul Ministerului Tineretului şi SportuluiInspectoratul General al Poliţiei Române2. LocaleDirecţia Generală de Asistenţă Socială BucureştiDirecţia Generală de Poliţie a Municipiului BucureştiUniversitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-NapocaUniversitatea din BucureştiPERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII Şi ONG-URI:Agenţia de Dezvoltare Comunitară ÎmpreunăAsociaţia Action - The Family InternaţionalAsociaţia Alcoolicii Anonimi - BraşovAsociaţia Europa pentru EuropaAsociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului FemininAsociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul HelsinkiAsociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială, Baia MareAsociaţia Romanian Harm Reduction NetworkAsociaţia Română Anti-SIDA BucureştiAsociaţia Română pentru TransparenţăAsociaţia "Serviciul Umanitar pentru Penitenciare"Asociaţia "Târgovişte spre Europa"Asociaţia "Youth for Justice"Berean Prison Ministry Bernard Brunhes InternaţionalBiserica Creştină după Evanghelie - Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din RomâniaBiserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Cultul Creştin PenticostalBiserica Ortodoxă RomânăCentrul Creştin de Reintegrare Socială "Onisim" - BistriţaCentrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare UmanăCompania "Red Family"Crucea Roşie RomânăFederaţia "Filantropia" - Biserica Ortodoxă RomânăFundaţia "Estuar"Fundaţia "Prison Fellowship România"Fundaţia "Reforma Justiţiei Penale"Fundaţia "Stânca Veacurilor"Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor OmuluiOrganizaţia "ALIAT" (Alianţa pentru Lupta împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor)Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova"Organizaţia "Samusocial" din RomâniaPatronatul RomânSocietatea Independentă Română pentru Drepturile OmuluiUniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România - Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste  +  Anexa 1BINDICATORI DE PERFORMANŢĂ*Font 7*┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ DENUMIRE OBIECTIV STRATEGIC │ REZULTAT AŞTEPTAT │ DENUMIRE INDICATORI DE PERFORMANŢA │ VALOARE INDICATORI ││ │ │ │ DE PERFORMANŢĂ ││ │ │ ├─────────────┬──────────┤│ │ │ │ PREVIZIONAT │ REALIZAT │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│Dezvoltarea capacităţii instituţionale │Rezultatul aşteptat prin │Nr. instrumente de evaluare elaborate.│ 1 │ ││şi interinstituţionale în domeniul │atingerea acestui obiectiv ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│reintegrării sociale a persoanelor │constă în asigurarea cadrului │Nr. programe de formare comună │ │ ││private de libertate; │normativ şi organizatorico- │implementate. │ 5 │ ││- dezvoltarea competenţelor │funcţional necesar abordării ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│personalului; │interinstituţionale a procesului│Procent absolvenţi programe de formare│ 95 % dintre│ ││- dezvoltarea infrastructurii │de reintegrare socială a │profesională. (%) │cei evaluaţi │ ││instituţionale şi a cooperării │persoanelor private de │ │cu nevoia de │ ││interinstituţionale; │libertate. │ │ formare │ ││- modificarea cadrului normativ pentru │ │ │profesională.│ ││îmbunătăţirea continuum-ului de │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│servicii în domeniul reintegrării │ │Nr. acte normative adoptate. │ 5 │ ││sociale; │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│- elaborarea procedurilor │ │Nr. acte normative modificate. │ 5 │ ││interinstituţionale. │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. ore de formare profesională. │ 30 h/an │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. proiecte cu finanţare externă │ │ ││ │ │implementate. │ 5 │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. spaţii nou amenajate, conform │ │ ││ │ │standardelor stabilite prin prezenta │ │ ││ │ │Strategie. │ - │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. baze comune de documente normative│ 1 │ │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│Dezvoltarea programelor educaţionale, │Rezultatul aşteptat prin │Nr. programe educaţionale, de │ │ ││de asistenţă psihologică şi asistenţă │atingerea acestui obiectiv │asistenţă psihologică şi asistenţă │ │ ││socială din perioada detenţiei şi │constă în pregătirea persoanelor│socială disponibile în Ofertă. │ 40 │ ││informarea opiniei publice; │private de libertate, din ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│- îmbunătăţirea educaţiei, asistenţei │perspectivă educaţională, │Nr. metodologii şi instrumente de │ │ ││psihologice şi asistenţei sociale │psihologică şi socială, pentru │lucru pentru domeniul reintegrării │ │ ││asigurate persoanelor private de │reintegrarea socio-profesională │sociale. │ 5 │ ││libertate; │sau, după caz, pentru preluarea ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│- conştientizarea opiniei publice │acestora într-un circuit de │Nr. participări ale persoanelor │ │ ││privind problematica reintegrării │asistenţă post-detenţie. │private de libertate la programe şi │ │ ││sociale a persoanelor private de │ │activităţi educaţionale, de asistenţă │ │ ││libertate. │ │psihologică şi asistenţă socială/nr. │ │ ││ │ │efectiv rulat. (%) │ > 60% │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. beneficiari ai cursurilor de │ │ ││ │ │calificare/recalificare profesională/ │ │ ││ │ │nr. persoane private de libertate care│ │ ││ │ │au fost identificate cu această │ │ ││ │ │nevoie. (%) │ >30% │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. cazuri preluate/nr. cazuri pentru │ │ ││ │ │care au fost livrate datele pentru │ │ ││ │ │preluare în circuit de asistenţă │ │ ││ │ │post-detenţie.(%) │ 70% │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. campanii de prevenire a │ │ ││ │ │criminalităţii, precum şi de │ │ ││ │ │facilitare a reintegrării sociale │ │ ││ │ │desfăşurate. │ 5 │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. produse media difuzate/ nr. │ │ ││ │ │produse media realizate. │ 5 │ │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│Facilitarea asistenţei post-detenţie │Rezultatul aşteptat prin │Nr. acte normative adoptate. │ 3 │ ││la nivel sistemic; │atingerea acestui obiectiv ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│- dezvoltarea şi consolidarea de │constă în asigurarea cadrului │Nr. acte normative modificate. │ 1 │ ││parteneriate între instituţiile şi │normativ şi organizatori co- ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│autorităţile publice centrale şi │funcţional pentru susţinerea │Nr. organizaţii neguvernamentale cu │ │ ││locale, asociaţiile şi organizaţiile │persoanelor private de libertate│activitate în domeniul reintegrării │ │ ││neguvernamentale, comunităţile locale, │în perioada postdetenţie, în │sociale, cu care au fost încheiate │ │ ││în vederea facilitării reintegrării │vederea asumării şi exercitării │convenţii de colaborare. │ 50 │ ││sociale a persoanelor care au executat │autonome a rolurilor sociale. ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│pedepse privative de libertate; │ │Nr. întreprinderi sociale dezvoltate. │ >15 │ ││- asigurarea continuităţii intervenţiei│ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│destinate persoanelor care au executat │ │Nr. persoane care au executat pedepse │ │ ││pedepse privative de libertate prin │ │privative de libertate angajate ca │ │ ││preluarea cazurilor şi acordarea │ │urmare a burselor locale sau naţionale│ 10 % dintre │ ││asistenţei în perioada postdetenţie; │ │ale locurilor de muncă. │ participanţi│ ││- elaborarea cadrului normativ privind │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│înfiinţarea, organizarea şi │ │Nr. Manual proceduri │ │ ││funcţionarea întreprinderilor sociale; │ │interinstituţionale elaborate. │ 1 │ ││- elaborarea cadrului normativ privind │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│înfiinţarea, organizarea şi │ │Nr. centre de informare şi consiliere │ │ ││administrarea centrelor de incluziune │ │pentru persoanele private de libertate│ │ ││socială; │ │beneficiare şi pentru familiile │ │ ││- elaborarea cadrului normativ │ │acestora. │ 40 │ ││necesar pentru stimularea implicării │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│administraţiilor publice locale, a │ │Nr. centre de incluziune socială │ │ ││agenţilor economici şi a persoanelor │ │operaţionale. │ >8 │ ││fizice, juridice, de drept public şi │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│privat, în susţinerea reintegrării │ │Nr. locuinţe sociale alocate pentru │ │ ││sociale a persoanelor private de │ │persoanele care au executat pedepse │ │ ││libertate. │ │privative de libertate/ nr. persoane │ │ ││ │ │care au executat pedepse privative de │ │ ││ │ │libertate identificate cu nevoia (%). │ - │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Nr. studii privind reintegrarea │ │ ││ │ │socială a persoanelor care au executat│ │ ││ │ │o pedeapsă privativă de libertate. │ 5 │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Număr absolvenţi cursuri de calificare│ │ ││ │ │urmate în etapa post-detenţie/nr. │ │ ││ │ │persoane participante. (%) │ - │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Număr persoane angajate/ număr │ │ ││ │ │persoane asistate în vederea │ │ ││ │ │angajării. (%) │ - │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │Număr persoane care au beneficiat de │ │ ││ │ │servicii sociale în regim integrat / │ │ ││ │ │nr. persoane identificate cu această │ │ ││ │ │nevoie (%) │ 50% │ │└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘-------