ORDIN nr. 2.465 din 20 octombrie 2010pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 27 octombrie 2010  În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzute la alin. (1) urmează a fi utilizate formularele:a) "Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;b) "Dispoziție de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;c) "Înștiințare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;d) "Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile competente din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și organele fiscale subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 20 octombrie 2010.Nr. 2.465.  +  Anexa nr. 1PROCEDURA DE RESTITUIREa sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile șiinstituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetulde stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unorautorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediuluide afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional  +  Anexa nr. 2CERERE DE CERTIFICARE/RESTITUIREa sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătiteîn vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuatăNr. ..... din data de ............Către .............*1)/.................*2)Prin prezenta, ..........*3), cu sediul/domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. .... sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ....., având C.U.I./C.N.P. ..........., administrat de ..............*4) și arondat unității Trezoreriei Statului .............*5), rog a mi se certifica/restitui suma de .........*6), reprezentând ........*7), achitată în data de .............. .Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul ............*8), deschis la .................*9).___________*1) Denumirea autorității/instituției publice care a încasat suma.*2) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.*3) Numele sau denumirea solicitantului.*4) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului: administrația finanțelor publice a sectorului/municipiului/ orașului/comunei/administrația finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii județeană sau a municipiului București/Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.*5) Denumirea unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.*6) Cuantumul sumei pentru care se solicită certificarea și, respectiv, restituirea, în cifre și în litere.*7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuției/etc. plătit(e) în plus față de obligația legală ori plătit(e) în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată, după caz.*8) Simbolul contului bancar în care se dorește restituirea sumei.*9) Denumirea băncii/trezoreriei/instituției autorizate să desfășoare operațiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.Semnătura........................L.S. (dacă este cazul)NOTĂ:Restituirea sumelor cuvenite persoanelor fizice mai mici de 500 lei se va efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.Exercitarea opțiunii solicitantului se va face prin bararea, cu o linie orizontală, a denumirii necorespunzătoare. În situația în care solicitantul nu își exercită opțiunea, restituirea se va efectua în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare șipăstrare a formularului "Cerere de certificare/restituire a sumelorplătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite învederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată"1. Denumirea: "Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată"2. Formatul: A4/t13. Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale.4. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare.5. Se utilizează:– pentru certificarea dreptului de restituire și individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, în relație cu aceste instituții;– pentru restituirea sumelor certificate, în relație cu organele fiscale.6. Se întocmește un exemplar unic de către solicitant.7. Circulă:– se depune la autoritatea sau instituția publică către care a fost efectuată plata;– se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deservește autoritatea sau instituția publică;– în forma scanată, între unitatea Trezoreriei Statului și organul fiscal.8. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituții, în original, copie sau forma scanată, după caz.  +  Anexa nr. 3Denumirea autorității/instituției publice .....................Sediul: Localitatea ..........................................,str. ......................................... nr. ...........,județul/sectorul ..............................................DISPOZIȚIE DE RESTITUIREa unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășuratăde autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituțiipublice finanțate integral de la bugetul de statNr. ......... din data de .......În baza cererii nr. .... din data de .... a solicitantului ....., cu sediul/domiciliul în localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul ............., având C.U.I./C.N.P. ........., înregistrată la autoritatea/instituția publică cu nr. ...... din data de ......., au fost efectuate verificări cu privire la situația sumelor plătite în plus față de obligația de plată, încasate cu documentul de plată ........ nr. ...... din data de ......, în sumă de ..... lei.În urma verificărilor se certifică dreptul de creanță al solicitantului pentru suma totală de ....... lei și se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul .....*) în contul 20.A.36.21.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate".Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul ........., cu OPT nr. ..... din data de ......., în sumă totală de ..........**). Notă
  *) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie. În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009 .
  **) În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completează "nu" în câmpurile aferente contului, OPT nr. ...................., data și în sumă totală de ..................... .
        Conducătorul autorității/instituției publiceNumele și prenumele ................ Semnătura L.S. Verificat Întocmit ------------ ------------       
  Funcția ........................ Numele și prenumele ............ Data ........................... Semnătura.......................     Funcția ..................... Numele și prenumele ............ Data ........................ Semnătura ......................
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare șipăstrare a formularului "Dispoziție de restituire a unor sumeaferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată deautoritățile și instituțiile publice reorganizate cainstituții publice finanțate integral de la bugetul de stat"1. Denumirea: "Dispoziție de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat"2. Formatul: A4/t13. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire și individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat.5. Se întocmește în două exemplare de către autoritatea sau instituția publică reorganizată ca instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata și căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.6. Circulă:– un exemplar la autoritatea sau instituția publică emitentă;– un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;– în formă scanată, la organul fiscal competent.7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituții, în original sau în forma scanată, după caz.----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.082 din 10 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015, potrivit pct. 2 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂD.G.F.P. ......../A.F.P. ........./D.G.A.M.C.Str. .......... nr. ..., localitatea ....... .ÎNȘTIINȚARE DE RESTITUIREa unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată deautoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publicefinanțate integral de la bugetul de statNr. ......... din data de ..........CătreSolicitant .........................................,cu sediul/domiciliul în localitatea ...................,str. ................. nr. ...., bl. ...,sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ................,având C.U.I./C.N.P. ..................În urma cererii dumneavoastră de restituire a unei sume de ....... lei, aferentă veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, și a compensării sumei de ....... lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate de dumneavoastră, a rezultat de restituit suma de ........... lei.În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentați la Trezoreria ........, cu sediul în str. .........., nr. ..., județ/sector .........., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghișeu această înștiințare și buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.Conducătorul unității fiscale,............................Unitatea Trezoreriei Statului.............................Aprobat programare pentru ridicarea numeraruluiîn data de .............. .Conducătorul unității Trezoreriei Statului,....................................Data .......Șef compartiment,...........................Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare șipăstrare a formularului "Înștiințare de restituire a unor sumeaferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată deautoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituțiipublice finanțate integral de la bugetul de stat"1. Denumirea: "Înștiințare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat"2. Formatul: A4/t13. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se utilizează: pentru înștiințarea contribuabilului persoană fizică, în situația în care s-a solicitat restituirea în numerar și suma de restituit nu depășește plafonul de 500 lei.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.6. Circulă:– un exemplar la organul fiscal competent;– un exemplar la contribuabil;– un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.7. Se arhivează: de compartimentul cu atribuții de organizare a evidenței analitice pe plătitori, persoane fizice.  +  Anexa nr. 5Denumirea autorității/instituției publice ..............,Sediul: localitatea ......................,str. .............. nr. ......,județul/sectorul ............CERERE DE RESTITUIREa unor sume virate eronat la bugetul de statNr. ...... din data de .........Către ............*1)Prin prezenta, ..........*2), având C.U.I. .........., vă rugăm să efectuați restituirea sumei de ........... lei, reprezentând ............................ virată eronat la bugetul de stat.Suma pentru care se solicită restituirea a fost:a) achitată de instituția noastră în data de ......, cu OPHT/chitanța nr. ........, din contul .......... în contul de venituri ale bugetului de stat ........;b) achitată de instituția noastră, centralizat cu alte încasări, în data de ......., cu OPHT/chitanța nr. .........., din contul .......... în contul de venituri al bugetului de stat ..................;c) virată de unitatea Trezoreriei Statului ........ la data de ......... în contul prevăzut la art. 8 alin. (3) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.156/2009.Restituirea sumei se efectuează în contul instituției noastre nr. ......., deschis la Trezoreria ............ .___________*1) Denumirea unității Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata.*2) Denumirea autorității/instituției publice care solicită restituirea.Ordonator de credite, Director economic,........................ ....................Avizat──────Control preventivCaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare șipăstrare a formularului "Cerere de restituire a unor sume virateeronat la bugetul de stat"1. Denumirea: "Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat"2. Formatul: A4/t13. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației autorității sau instituției publice.4. Se utilizează: la restituirea de către unitățile Trezoreriei Statului a unor sume virate eronat la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat.5. Se întocmește în două exemplare de către autoritatea sau instituția publică reorganizată ca instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat.6. Circulă:– un exemplar la autoritatea sau instituția publică emitentă;– un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului la care a fost efectuată plata eronată.7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituții.