HOTĂRÂRE nr. 51 din 7 septembrie 2015privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 septembrie 2015  În temeiul:- art. 6 alin. (3) şi art. 5 alin. (5) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3) şi art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 7 septembrie 2015, adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, adoptă hotărâri prin votul deschis exprimat de membrii săi în mod direct sau prin corespondenţă electronică, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre. (2) Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi.  +  Articolul 2Votul membrilor Consiliului Camerei asupra fiecărui punct înscris pe ordinea de zi se exprimă prin una dintre următoarele modalităţi: "Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere".  +  Articolul 3 (1) În scopul aplicării prezentei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei, inclusiv preşedintele Camerei, utilizează adresa de corespondenţă electronică proprie configurată pe domeniul de internet al Camerei, sub forma contului de utilizator Prenume.Nume@cafr.ro. (2) Dacă un membru al Consiliului Camerei, inclusiv preşedintele Camerei, doreşte să utilizeze o altă adresă de corespondenţă electronică decât cea menţionată la alin. (1), acesta are obligaţia să notifice adresa respectivă Consiliului Camerei prin orice mijloc de comunicare scrisă care confirmă primirea. (3) Fiecare membru al Consiliului Camerei care exercită opţiunea prevăzută la alin. (2) garantează şi răspunde pentru securitatea şi confidenţialitatea corespondenţei transmise şi primite la adresa respectivă. (4) Orice corespondenţă electronică transmisă la şi/sau primită de la adresa prevăzută la alin. (1) sau notificată în condiţiile alin. (2) se prezumă că este în mod valabil transmisă către şi/sau primite de la titularul contului de utilizator, membru al Consiliului Camerei.  +  Capitolul II Adoptarea hotărârilor prin vot direct  +  Articolul 4Consiliul Camerei adoptă hotărâri, de regulă, întrunit în şedinţe de lucru.  +  Articolul 5 (1) Consiliul Camerei se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin corespondenţă electronică, de către Departamentul relaţii interne şi secretariat. (2) Directorul executiv întocmeşte ordinea de zi a şedinţei, însoţită de materialele-suport care urmează a fi discutate, cu cel puţin o săptămână înaintea datei programate, şi le înaintează electronic membrilor Consiliului Camerei. (3) Ordinea de zi poate fi suplimentată prin includerea unor alte puncte şi materiale-suport propuse de membrii Consiliului Camerei.  +  Articolul 6 (1) Hotărârile Consiliului Camerei întrunit în şedinţă se adoptă prin vot direct şi deschis, exercitat de către fiecare membru prezent, cu respectarea modalităţii prevăzute la art. 2. (2) Preşedintele şedinţei Consiliului Camerei supune la vot fiecare punct înscris pe ordinea de zi şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate "Pentru", "Împotrivă" şi "Abţinere", care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. (3) Votul "Împotrivă" poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.  +  Capitolul III Adoptarea hotărârilor prin vot prin corespondenţă electronică  +  Articolul 7Prin excepţie de la prevederile art. 4, între şedinţele de lucru în plen programate, Consiliul Camerei poate adopta hotărâri şi prin votul transmis de membrii săi prin corespondenţă electronică, după consultarea electronică a acestora.  +  Articolul 8 (1) Iniţierea procedurii de adoptare a unei hotărâri în modalitatea prevăzută la art. 7 se dispune prin ordin motivat al preşedintelui Camerei, în cazul unei situaţii de urgenţă care impune adoptarea unei hotărâri de îndată sau în cazul unei chestiuni punctuale care nu justifică întrunirea Consiliului Camerei în şedinţă. (2) Preşedintele Camerei transmite membrilor Consiliului Camerei prin corespondenţă electronică la adresele indicate conform art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, proiectul hotărârii care se preconizează a fi adoptată în modalitatea prevăzută la art. 7 împreună cu solicitarea de exprimare a votului, cu indicarea termenului înăuntrul căruia votul trebuie exprimat. (3) Termenul prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai scurt de 24 de ore de la data solicitării votului prin corespondenţă electronică. (4) Membrii Consiliului Camerei îşi exprimă votul deschis, în una dintre modalităţile prevăzute la art. 2, prin corespondenţă electronică transmisă de la adresa indicată potrivit art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, în replică la corespondenţa electronică transmisă de preşedintele Camerei, cu includerea tuturor membrilor Consiliului Camerei în grupul de corespondenţă, înăuntrul termenului stabilit conform alin. (2) şi (3). (5) Membrii Consiliului Camerei care nu îşi exprimă votul în termenul prevăzut la alin. (2) sunt prezumaţi ca fiind absenţi. (6) Preşedintele Camerei anunţă rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate "Pentru", "Împotrivă" şi Abţinere", prin corespondenţă electronică transmisă membrilor Consiliului Camerei în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de vot stabilit conform alin. (2) şi (3). (7) Rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică de către membrii Consiliului Camerei. (8) Votul "Împotrivă" poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate şi se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei are obligaţia de a notifica în scris opţiunea sa privind adresa de corespondenţă electronică utilizată, conform prevederilor art. 3.  +  Articolul 10Aparatul executiv al Camerei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Camerei Auditorilor

  Financiari din România,

  Gabriel Radu
  Bucureşti, 7 septembrie 2015.Nr. 51.-----