ORDIN nr. 1.082 din 10 septembrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015  În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, subpunctul (1) al punctului 10 şi subpunctul (1) al punctului 32 vor avea următorul cuprins:"10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau instituţia publică a virat iniţial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 «Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate», codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat............................................................................32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.05.00 «Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice», se restituie la cererea instituţiilor/autorităţilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autorităţilor sau instituţiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de certificare/restituire."2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 septembrie 2015.Nr. 1.082.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.465/2010)Denumirea autorităţii/instituţiei publice .....................Sediul: Localitatea ..........................................,str. ......................................... nr. ...........,judeţul/sectorul ..............................................  +  DISPOZIŢIE DE RESTITUIREa unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşuratăde autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţiipublice finanţate integral de la bugetul de statNr. ......... din data de .......În baza cererii nr. .... din data de .... a solicitantului ....., cu sediul/domiciliul în localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............., având C.U.I./C.N.P. ........., înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr. ...... din data de ......., au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată, încasate cu documentul de plată ........ nr. ...... din data de ......, în sumă de ..... lei.În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ....... lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul .....*) în contul 20.A.36.21.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate".Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul ........., cu OPT nr. ..... din data de ......., în sumă totală de ..........**). Notă

  ──────────

  *) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie. În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

  **) În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completează "nu" în câmpurile aferente contului, OPT nr. ...................., data şi în sumă totală de ..................... .

  ──────────
                 Conducătorul autorităţii/instituţiei publice                 Numele şi prenumele ................                             Semnătura                                L.S.                       Verificat Întocmit                      ------------ ------------       Funcţia ........................ Funcţia .....................     Numele şi prenumele .............. Numele şi prenumele ............       Data ........................... Data ........................       Semnătura....................... Semnătura ......................
   +  Caracteristicilede tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Dispoziţie de restituire a unor sumeaferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată deautorităţile şi instituţiile publice reorganizate cainstituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"1. Denumirea: "Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat"2. Formatul: A4/t13. Caracteristicile de tipărire:- pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.6. Circulă:- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;- în formă scanată, la organul fiscal competent.7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în forma scanată, după caz.
  ----