LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 (*actualizată*)privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente(aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------SUMARULLegii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,precum şi unele măsuri adiacente                                                                       (Pag.                                                                      din M.O.)                                                                     ----------    TITLUL I Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind               regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv               în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,               republicată*) ........................................ 3-21    TITLUL II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a               Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri               imobile care au aparţinut cultelor religioase din               România, cu modificările şi completările ulterioare,               aprobată cu modificări şi completări prin Legea               nr. 501/2002 **)...................................... 22-30    TITLUL III Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a               Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor               bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor               cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din               România, aprobată cu modificări şi completări prin               Legea nr. 66/2004***)................................ 31-33    TITLUL IV Modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, cu              modificările şi completările ulterioare ........... 34-37    TITLUL V Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru              modificarea şi completarea Legii fondului funciar              nr. 18/1991 ...................................... 38-39    TITLUL VI Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru              reconstituirea dreptului de proprietate asupra              terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate              potrivit prevederilor Legii fondului funciar              nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 ............. 40-53    TITLUL VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente               imobilelor preluate în mod abuziv ............... 54-71    TITLUL VIII Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind                Codul fiscal .................................. 72-75    TITLUL IX Modificarea Codului penal ..................... 76    TITLUL X Circulaţia juridică a terenurilor ............. 77-78    TITLUL XI Renta viageră agricolă ........................ 79-81    TITLUL XII Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a               cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu               modificările şi completările ulterioare ........ 82-103    TITLUL XIII Accelerarea judecaţilor în materia restituirii                proprietăţilor funciare ....................... 104-105    TITLUL XIV Dispoziţii tranzitorii ........................ 106    TITLUL XV Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004                privind Consiliul Superior al Magistraturii****) .... 107-128    TITLUL XVI Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004                privind organizarea judiciară *****).................. 129-154    TITLUL XVII Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004                privind Statutul magistraţilor******) .................155-195Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I*)Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989  +  Articolul ILegea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi. (2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii, se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării."3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;"4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donaţiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donaţiile făcute statului s.a., neîncheiate în forma autentică, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmă caz dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"5. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane îndreptăţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constată sau se stabileşte în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun."7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite."8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la Cap. III, profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cerere de restituire."9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Nu sunt îndreptăţite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit, despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege."10. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii."11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea în natură se va dispune prin decizia sau dispoziţia unităţii deţinătoare. (4) În situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii implicate în privatizare se vor propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de două persoane îndreptăţite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile legii. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea în natură nu este posibilă potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptăţite beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent."13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare."14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004. (4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."15. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptăţită va obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent."18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Se restituie în natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de lucrări de investiţii de interes public aprobate, dacă nu a început construcţia acestora, ori lucrările aprobate au fost abandonate.(3^2) Se restituie în natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."19. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitaţi naturale, persoana îndreptăţită beneficiază de restituirea în natură pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent."20. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi imobilelor rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse în timpul războiului, dacă proprietarii nu au primit despăgubiri."21. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."22. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."23. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."24. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.25. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."26. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcţiile rămase, iar pentru construcţiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate aşa cum a fost calculată în documentaţia de stabilire a despăgubirilor, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."27. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (3^1), (3^2) şi (4) se vor aplica în mod corespunzător."28. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."29. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."30. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."31. La articolul 11, alineatul (9) se abrogă.32. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3), dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit."33. La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abrogă.34. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."35. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii."36. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate, ori social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, după caz, de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a). (2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor. (3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate. (4) În cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzător, care respecta normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, să procedeze la eliberarea acestuia."38. La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.39. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Locatarii imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemţiune la cumpărarea acestora."40. La articolul 18, litera c) se abrogă.41. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale."42. După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) În situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontala şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, noi corpuri a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurată iniţial şi dacă părţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau, după caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. (2) În situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontala şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, corpuri suplimentare de sine-stătătoare, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie, în natură, suprafaţă deţinută în proprietate la data trecerii în proprietatea statului. (3) Deţinătorul suprafeţei adăugate imobilului preluat are drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, după caz, moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii indiferent de calitatea deţinătorului. (4) Noul proprietar al suprafeţei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei adăugate imobilului după trecerea acestuia în proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzător."43. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului."44. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."45. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii în echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."46. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptăţite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare."47. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins;"(2^1) După emiterea deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de conducere ale societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autorităţii administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit."48. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti ori, după caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean."49. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.50. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."51. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atesta această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării."52. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."53. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege, le-au fost restituite în natură imobilele solicitate vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei/dispoziţiei de restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului."54. La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3)."55. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită."56. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor înstrăinate de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3)."57. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abrogă.58. La articolul 24, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură, poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii investite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.(3^2) În cazul în care dispoziţia motivată de soluţionare a cererii de restituire în natură este atacată în justiţie de persoana îndreptăţită, în funcţie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuala raportată la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege, în cazul soluţiilor date de instanţele de judecată."59. La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.60. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate."61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost înstrăinate."62. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), măsurile reparatorii în echivalent se propun de către instituţia publică care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător."63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"În acest caz, măsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."64. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.65. Articolul 28 se abrogă.66. Articolul 29 se abrogă.67. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."68. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se vor propune, după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a instituţiei publice implicate în privatizarea societăţii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, după caz, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul în care societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a existat o asemenea continuitate."69. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistica şi a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia."70. La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abrogă.71. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea armatorul cuprins:"Art. 33. - (1) În situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea formulată de persoana îndreptăţită se soluţionează potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivată a primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."72. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.73. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală."74. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispoziţiei conţinând propunerea de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmită în lipsa înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."75. După articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 45^1, 45^2 şi 45^3 cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspunderea contravenţională a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, a instituţiei sau, după caz, a societăţii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste căreia îi incumbă aceste obligaţii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) tergiversarea nejustificată a soluţionării notificării persoanei îndreptăţite; b) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) teza a II - a; c) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (3); d) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (4^1); e) încălcarea interdicţiei de înstrăinare, prevăzută la art. 20 alin. (4^1). (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancţionează cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. (4) În cazul regiilor autonome, societăţilor comerciale prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. (5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. (6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare,Art. 45^2. - Dispoziţiile art. 45^1 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 45^3. - Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (4^1) atrage obligaţia deţinătorului căruia îi revine această obligaţie de a plăţi noului proprietar o suma calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa a imobilului restituit."76. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă înstrăinarea în orice mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunilor formulate de persoanele îndreptăţite foşti proprietari sau, după caz, moştenitori ai acestora, potrivit art. 50."77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumerotează şi devine anexa nr. 1.78. După anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:"Anexa nr. 2 a) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată1. Imobile ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de învăţământ superior)2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-sociale din sistemul public (creşe, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee) b) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi imobile ocupate de personalul acestora."  +  Articolul II (1) Deciziile sau dispoziţiile ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 21 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse de prezentul titlu, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs la curtea de apel.  +  Articolul IIIActele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului.------------Art. III din Titlul I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul IV (1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, societatea comercială prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, şi-a încetat activitatea ca persoană juridică, competenţa de soluţionare a cererii de restituire revine entităţii care a exercitat, în numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercială. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (1^1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul V (1) Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii existente, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. V din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.  +  Articolul VIImobilele înstrăinate cu încălcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie în natură.  +  Articolul VIILegea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă renumerotare.  +  Titlul II**)Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcaşele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 1^1, se retrocedează foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plata, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea. (6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiune pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor. (7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată."2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş de cult va fi reglementat prin lege specială."3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1), (2^2), (2^3) şi (2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de construcţii noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora şi pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.(2^2) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.------------Alin. (2^2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005.(2^3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.(2^4) În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1" -(1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură, prin decizia organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Cota de participare a statului sau a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 60 de zile de la data completării dosarului. (3) Prevederile alin. (2), (2^1), (2^2) şi (7) ale art. 1 se aplică în mod corespunzător. (4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către unitatea deţinătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptăţite. (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută. (6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei; e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice."6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor."7. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţa reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singura indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru."8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare prevăzută la art. 1^1 va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că această nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială. În situaţia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."9. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor. (8) În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare şi să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."10. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3) cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovada scrisă, declaraţii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, întemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.(2^2) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.(2^3) În aplicarea prevederilor alin. (2^2) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 1^1 sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz."12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii."13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.14. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii deţinători, precum şi cele legate de aplicarea alin. (2^1) al art. 4, vor fi soluţionate în condiţiile legii."15. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor."16. După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin. (5). (2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării. (3) În cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Persoana îndreptăţită va înştiinţa de îndată Comisia specială de retrocedare. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită putând alege calea acestei ordonanţe de urgenţă, renunţând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.Art. 4^2. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a înştiinţa în scris deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare depuse în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 1^1, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului. (2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (2^1)."18. Articolul 5^1 se renumerotează şi va deveni articolul 5^4.19. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5^1, 5^2 şi 5^3, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligaţii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2^4); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7); c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1^1 alin. (2) de către unitatea deţinătoare; d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8); e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1); f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 4^2 alin. (1). (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. (4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. (5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plăţi noului proprietar o suma, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa a imobilului.Art. 5^2. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5^1 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 1^1 se fac de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. (3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.Art. 5^3. - Dispoziţiile art. 5^1 şi art. 5^2 se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IITermenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IV (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.  +  Titlul III***)Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolele 1-5 se abrogă.2. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plata, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea. (5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială. (2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. (3) Ministerele, prefecturile, primării, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor. (4) În situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege."4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Prevederile art. 1 alin. (2^1)-(2^4) şi (7), art. 1^1, art. 2 alin. (4^1), (7) şi (8), art. 3 alin. (2), (2^1)-(2^3), art. 4, art. 4^1, art. 4^2, art. 5, art. 5^1 - 5^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în condiţiile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.  +  Articolul IIIDreptul la acţiune prevăzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IV (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Titlul IVModificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*)  +  Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social."4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de proba."5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectiva."6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsa, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri."7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.(2^2) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau, la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."9. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum, şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale."10. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile."11. Articolul 60 se abrogă.12. La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.14. Articolul 108 se abrogă.15. Articolul 109 se abrogă.16. După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 110^1, 110^2 şi 110^3 cu următorul cuprins:"Art. 110^1. - Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte: a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale; b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (4^1) de către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente; c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii. d) fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare şedinţă a acesteia;-----------Litera d) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în timpul programului de lucru, fără a desemna o persoană în măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii acestuia;-----------Litera e) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006. f) fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a limita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;-----------Litera f) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. g) fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informaţiile solicitate - şi în orice mod, efectuarea controalelor de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prefect sau împuterniciţii acestuia;-----------Litera g) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.Art. 110^2. - Contravenţiile prevăzute la art. 110^1 se sancţionează astfel: a) cea de la litera a) cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) cele de la literele b) şi c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. c) cea de la lit. d), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absenţă nemotivată;-----------Litera c) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. d) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);-----------Litera d) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. e) cea de la lit. g), cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).-----------Litera e) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.Art. 110^3. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11O^1 şi art. 110^2 se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale." (2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să îi acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop.-----------Alin. (2) al a art. 110^3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.  +  Articolul IIComisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să înainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu această instituţie privind terenurile care au fost preluate direct de la societăţile comerciale din portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unităţi de învăţământ.  +  Titlul VModificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  +  Articolul UNICLegea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul III alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;(ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;(iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;(v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."2. La articolul III, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie."3. La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifica un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun."4. La articolul III, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi în litigiile în curs.(2^2) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.(2^3) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţa în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.(2^4) În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren."  +  Titlul VIModificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997  +  Articolul ILegea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplică şi în cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice."2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate într-un singur amplasament."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."(2^1) Pentru terenurile proprietarilor deposedaţi, persoane fizice, pe care se află păşuni şi fâneţe, reconstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizică deposedată, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.-------------Alin. (2^1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007.4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii."5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc noua alineate noi, alineatele (1^1)-(1^9), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedării, amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi funcţionalitatea.(1^2) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, foştii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plăti statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizată a investiţiei, dacă această reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei la data intrării în vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţa cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri.(1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.(1^4) În cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.(1^5) Acordul va fi înregistrat la comisia judeţeană care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacă investitorul nu îşi respecta obligaţia de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut în proprietate.(1^6) Până la efectuarea plăţii, proprietarul investiţiei va plăti fostului proprietar al terenului o suma, convenită de părţi, care nu poate fi mai mica decât redevenţa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea înstrăina în nici un mod investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absolute.(1^7) Proprietarii investiţiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitării integrale a contravalorii terenului.(1^8) În situaţia în care nu se optează pentru despăgubiri plătite de către investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul menţionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cât şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, în condiţiile legii.(1^9) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (1^4), pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeşte despăgubiri de la stat, în condiţiile legii."6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluată de stat nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafaţă preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."7. La articolul 6, alineatele (1^1) şi (1^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1^1) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţii, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.(1^2) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate."8. La articolul 6, după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) şi (1^4), cu următorul cuprins:"(1^3) În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.(1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o proba de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate."9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a două, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii.(2^2) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativa, în actele de donaţie către stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corectează în favoarea foştilor proprietari."11. Articolul 6^1 se abrogă.12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8 - Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluată de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au deţinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comasează terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţa cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui iniţial de comisia judeţeană de fond funciar."14. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasa, rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti", cu modificările şi completările ulterioare. (3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universităţilor, instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol şi unităţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora."15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic. Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor de învăţământ vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(1^2) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (1^1) unităţile de cercetare şi învăţământ vor primi în administrare suprafeţe de teren corespunzătoare din proprietatea statului."16. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările ulterioare."17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinătatea localităţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurărea accesului la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a răspunderii pentru primării care întârzie sau îmoiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege."19. Articolele 15, 19 şi 20 se abrogă.20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi."21. La articolul 23, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în 1945."22. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz, moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) - (1^4), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care validarea s-a făcut pe alt amplasament decât cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s-a făcut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia.(1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru producţia de butaşi, înscrise în catalogul naţional al materialelor de bază, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le păstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.(1^3) În cazul terenurilor defrişate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.(1^4) În cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa I funcţională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie să respecte destinaţia acestora şi să permită lucrările de intervenţie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament."24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar. (4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi. (5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultura va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul, reconstituirii dreptului de proprietate privată."25. La articolul 24, alineatele (3^1) şi (3^2) se abrogă.26. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedării se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului."27. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prezentei legi. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primită prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi."28. La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: "obşte de moşneni", "obşte de răzeşi", "composesorat", "păduri grănicereşti", alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective. (2) Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în proprietate. (3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de răzeşi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmează a fi restituit."29. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeţeană în a cărei rază teritorială se află sediul formei asociative."30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921 - 1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare."31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere. (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în forma autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice. (4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie. (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor. (6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afară acestora. (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod, în întregime sau în parte. (8) În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective."32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mănăstirii, instituţiei de cultura şi învăţământ, Academiei Române în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi sau judeţe. (2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."(2^1) Fundaţia Elias dobândeşte, prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.------------Alin. (2^1) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 342 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.33. La articolul 29, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (3^1), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiaşi cult în judeţul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (3^2) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008."(3^3) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în folosinţă au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (3^1) le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafeţe, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat."------------Alin. (3^3) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.34. La articolul 29^1, alineatul (4) se abrogă.35. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţara sau în străinătate."36. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins*):"Art. 31. - (1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează prin efectul prezentei legi şi care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora. (2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri. (3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedării, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor. (4) Prevederile alin. (3) se aplică cu condiţia deţinerii în proprietate a suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice. (5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec în proprietate privată cu obligaţia păstrării destinaţiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigură administrarea pădurii. (6) În situaţia în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor. (7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafaţa care se retrocedează acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării. (8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilor din împrumuturile aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi Legea nr. 400/2003 trec în proprietate privată în condiţiile de la alin. (3) şi (4). (9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile menţionate la alin. (8) trec în proprietate privată după finalizarea lucrărilor aflate în curs şi punerea în funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurându-se prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de iniţiativă.------------Alin. (1) al art. 33 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005. (2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere."38. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi paza cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.------------Alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat."------------Art. 35 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de art. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri."-------------Art. 36 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 212 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008.40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenţa fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."41. Articolul 39 se abrogă.42. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masa lemnoasă în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate."43. După articolul 41, se introduce articolul 42 cu următorul cuprins:"Art. 42. - Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi întabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar."  +  Articolul II (1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.------------Alin. (1) al art. II din Titlul VI a fost modificat de art. 46 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013. (2) În cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte instituţii şi autorităţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale cu rang de subsecretar de stat. (3) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (2), împreună cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de posturi al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se va suplimenta cu numărul de posturi preluate de la alte instituţii şi autorităţi publice, astfel încât numărul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.  +  Articolul IIIPersoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite conform prezentei legi, până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.------------Art. III din Titlul VI a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005.  +  Articolul IVGuvernul va modifica, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VDespăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel, cum a fost modificată prin prezenta lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din Titlul VII.  +  Articolul VILegea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare. (2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. (3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.  +  Articolul 2Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţionează ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor organisme de plasament colectiv.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 3În înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia*).------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referinţa a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată; c) entitatea investită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoană juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate); d) evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţa semnificativă în domeniu, competenţa în evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică având calitatea de evaluator independent; e) Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC - Internaţional Valuation Standards Committee); f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată şi derulată, în total sau în parte, până la data prezentei legi, de oricare dintre entităţile implicate în procesul de privatizare şi destinată exclusiv persoanelor îndreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată; g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.------------Litera g) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. h) titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă. Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranşă a despăgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a două tranşă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferenţa între cuantumul total al despăgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 lei urmează a se acorda pentru fiecare dosar de despăgubire, cu menţiunea că în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate de entităţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despăgubire*);------------Litera h) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia*);------------Litera i) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. j) investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea.------------Litera j) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 4Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele: a) acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţională interna şi internaţională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român; b) neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici: a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod,cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută;------------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 11 al alin. (1) al art. 502 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015. c) au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;------------Litera c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. d) vor fi emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. (2) În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi convertite în titluri de despăgubire. (3) În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Capitolul II Fondul "Proprietatea"  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (2) Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care completează articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, cu pct. 7^1.  +  Articolul 7 (1) Fondul «Proprietatea» funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va putea derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (2) Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente: a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată; b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizează constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie; c) contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică; d) actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie; e) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; f) raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2); g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare; h) reglementările interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g); i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificările ulterioare; j) prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 7^1 (1) De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului "Proprietatea".(1^1) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1^1) al art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare. (3) Politica de investiţii este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale: a) Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentului articol; b) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cărora nu se instituie limită de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.; c) Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută; d) Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale; e) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valorile mobiliare menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 7^1, capitolul II, titlul VII a fost modificată de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.e^1) se exceptează de la respectarea limitei prevăzute la lit. e) valorile mobiliare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi;----------Lit. e^1) a alin. (3) al art. 7^1, capitolul II, titlul VII a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.e^2) până la momentul diminuării deţinerii aferente valorilor mobiliare prevăzute la lit. e^1), sub limita prevăzută la lit. e), se interzice Fondului "Proprietatea" achiziţia de valori mobiliare emise de acelaşi emitent şi care au fost dobândite de la statul român, cu excepţia celor aferente exercitării drepturilor de preferinţă, caz în care sunt aplicabile prevederile lit. k);----------Lit. e^2) a alin. (3) al art. 7^1, capitolul II, titlul VII a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. f) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup; g) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC; h) valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie să depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile; i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale; j) expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net; k) Fondul "Proprietatea" poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de preferinţă de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice;----------Lit. k) a alin. (3) al art. 7^1, capitolul II, titlul VII a fost modificată de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. l) în cazul deţinerilor de valori mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, conform prevederilor lit. b), Fondul "Proprietatea" îşi va putea exercita dreptul de preferinţă aferent deţinerilor respective, în acest caz nefiind aplicabile prevederile lit. k).----------Lit. l) a alin. (3) al art. 7^1, capitolul II, titlul VII a fost introdusă de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (4) Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în: a) valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene; b) valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; c) valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e) valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (5) Limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.------------Alin. (5) al art. 7^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 9 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 9 (1) La constituire, capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele active: a) acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăţi comerciale, conform anexei; b) acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie la diverse societăţi comerciale, conform anexei; c) acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi comerciale, conform anexei; d) acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la diverse societăţi comerciale, conform anexei; e) acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la diverse societăţi comerciale, conform anexei; f) alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 9, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010.  +  Articolul 9^1 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vărsat de statul român, prin efectul legii, sub condiţia înregistrării Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului "Proprietatea" se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (2) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. să dispună reprezentanţilor acestei societăţi comerciale ca în cadrul adunărilor generale ale societăţilor la care Fondul Proprietatea a primit participaţii de la Electrica - S.A. să mandateze consiliile de administraţie să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societăţi comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. (3) De la data constituirii Fondului Proprietatea şi până la actualizarea registrelor acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă, drepturile nepatrimoniale aferente acţiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercită de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. în cadrul societăţii menţionate în alin. (2). (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 9^1, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 9^1, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 9^1, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (7) Abrogat.----------Alin. (7) al art. 9^1, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (8) Până la data de 31 decembrie 2007, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexă al căror capital social este deţinut în totalitate de către Fondul "Proprietatea" şi statul român, prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), îşi vor modifica actele constitutive în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 9^2 (1) Evaluarea activelor care formează capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" se realizează, în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare să fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2004 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) După înmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contractează servicii de evaluare cu societăţi înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacă este cazul, a hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea Fondului "Proprietatea", analizează corelaţia între valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului "Proprietatea" şi valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise şi transparente. (3) Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social iniţial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", se procedează astfel: a) în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majorează în mod corespunzător, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de majorare se realizează de drept, operaţiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptată în temeiul raportului de evaluare; b) în cazul în care valoarea activelor este mai mică - acţiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite şi aparţin în întregime statului român. (4) Până la data plăţii integrale, acţiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite şi deţinătorilor de titluri de despăgubire sau de conversie. (5) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" şi nu dau dreptul la repartizarea activului societăţii în cazul lichidării acesteia. (6) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot. (7) Acţiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele şi în temeiul prezentei legi şi al reglementărilor emise în aplicarea acesteia. (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui număr de 482.948.088 acţiuni neplătite aparţinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.------------Alin. (8) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea de capital social menţionată la alin. (8) va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.------------Alin. (9) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi făcută imediat după publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.------------Alin. (10) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 10 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 10, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 10, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 10, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 10^1Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul "Proprietatea", în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie ori distribuţie între surse sau sume.----------Art. 10^1, capitolul II, titlul VII a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 11 (1) Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 337 din 10 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013. (2) Obligaţia prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privinţa: a) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, caz în care instituţia publică implicată stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulării şi încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5%; b) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) deţin un număr de acţiuni care, împreună cu cele deţinute de Fondul Proprietatea, nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menţionate în alin. (1); c) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 12 (1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 12, capitolul II, titlul VII a fost abrogat de pct. 10 al art. II din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (3) Capitalul social iniţial al Fondului «Proprietatea» este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Finanţelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de către Ministerul Finanţelor Publice prin operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită titularilor titlurilor de despăgubire sau ai titlurilor de conversie, după caz, în condiţiile legii. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevăzut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se realizează în baza prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz, în conformitate cu prevederile alin. (4^1).------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.(4^1) În perioada cuprinsă între data întocmirii prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j) şi data admiterii la tranzacţionare, apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului trebuie să facă obiectul unui amendament aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.------------Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (5) În situaţia lansării de către Ministerul Finanţelor Publice a unei oferte publice secundare de vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, dacă este cazul, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc numărul acţiunilor ce urmează a fi oferite în cadrul vânzării şi condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare.------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (6) Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei şi Finanţelor poate să deruleze alte oferte publice de vânzare şi să vândă sau să cumpere acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" în condiţiile legii.(7)Admiterea acţiunilor pe piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) şi art. 215 în privinţa plăţii integrale a acţiunilor şi art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate iniţia procedura necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe pieţe internaţionale de instrumente financiare. (8) Acţiunile neplătite se tranzacţionează numai după depunerea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a dovezii plăţii integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisă de un auditor financiar/evaluator înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (9) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va adopta reglementări pentru punerea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de acesta.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 12^1 (1) Acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos: a) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", fiecare acţiune dă dreptul la un vot; b) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot; c) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, d) participaţiile deţinute de un acţionar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepţia majorărilor de capital care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului "Proprietatea", este necesară, atât la prima, cât şi la a două convocare, prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 12^1 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modifică pct. 18 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. (5) Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numărului de acţiuni şi asupra cvorumului, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun în materie.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 18 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Capitolul III Măsuri instituţionale  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 13^1Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor coordonează procesul de acordare a despăgubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale, precum şi activităţile necesare implementării prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar.------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 14^1Abrogat.------------Art. 14^1 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 14^2Abrogat.------------Art. 14^2 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Capitolul IV Măsuri anticorupţie  +  Articolul 15În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013. b) abrogată;----------Lit. b) a art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013. c) abrogată;----------Lit. c) a art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013. d) abrogată;-----------Lit. d) a art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013. e) salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea preşedintelui; f) abrogată-----------Lit. f) a art. 15 a fost abrogată de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Capitolul V Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Capitolul V^1Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea"------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Secţiunea 1 Valorificarea titlurilor de despăgubire------------Secţiunea 1 din Cap. V^1 a fost introdusă de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 18^1Abrogat.------------Art. 18^1 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^2Abrogat.------------Art. 18^2 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^3Abrogat.------------Art. 18^3 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^4Abrogat.------------Art. 18^4 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^5Abrogat.------------Art. 18^5 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^6Abrogat.------------Art. 18^6 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Secţiunea a-2-a Reguli de atribuire a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea------------Secţiunea a-2-a din Cap. V^1 a fost introdusă de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 18^7Abrogat.------------Art. 18^7 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^8Abrogat.------------Art. 18^8 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 18^9Abrogat.------------Art. 18^9 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Capitolul VI Cai de atac în justiţie  +  Articolul 19 (1) Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Plângerea suspendă exerciţiul dreptului de opţiune asupra titlului de despăgubire al titularului. (2) Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească. (3) În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează procedura prevăzută la capitolul V^1.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 20 (1) Competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, instanţei domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în România şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti.------------Alin. (1) al art. 20 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" a fost modificat de art. X din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013. (2) Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs. Recursul suspenda executarea.  +  Capitolul VI^1Răspunderi şi sancţiuni------------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 28 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 20^1 (1) Încălcarea prevederilor art. 9^1 alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) se realizează de către organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale.------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 28 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 (1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia. (2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost abrogat de lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori după caz propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării, de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă individual potrivit cotei corespunzătoare. (2) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele tuturor beneficiarilor. (3) În cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii investite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar sau, după caz, o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecăruia, titlul de despăgubire se acordă individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.  +  Articolul 24 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi reanalizate şi, în situaţia în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, restituirea în natură nu este posibilă dar se constată că notificanţii sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridică actuală a imobilului şi de ordinul conţinând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor. (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 25 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notificările înregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entităţilor investite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu soluţionarea acestora. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care, în urma reanalizării proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acorda ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanţii nu sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri.  +  Articolul 26 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră închisă. (2) După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitenta a ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverinţa/un certificat de acţionar care va indica titularul acestora, numărul acţiunilor şi datele de identificare a societăţii comerciale. (3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acţiunilor, entitatea implicată în privatizare, emitenta a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător pentru orice altă oferta de capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 27 (1) Nu fac obiectul prezentei legi acţiunile acordate/alocate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care, în urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite acţiuni într-un cuantum inferior celor prevăzute în deciziile/dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale investite cu soluţionarea notificărilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va proceda la emiterea titlului de despăgubire, după parcurgerea procedurii prevăzute de prezenta lege, pentru diferenţa până la concurenţa sumelor stabilite de evaluatori sau societăţile de evaluare desemnate.  +  Articolul 28 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora. (2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor îndreptăţite înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se va face această menţiune.  +  Articolul 29 (1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în titlu de despăgubire. (2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi. (3) În situaţia în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plată a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deţinute de solicitant şi nevalorificate. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), Comisia Specială pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide după primirea cererilor persoanelor îndreptăţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate. (5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor, după constituirea acesteia.  +  Articolul 30Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent şi se depun la încetarea activităţii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la Cancelaria Primului Ministru.  +  Articolul 31În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 32 (1) Comisia Centrală are sigiliu propriu şi îşi va desfăşura activitatea la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. (2) Fondurile necesare funcţionarii Comisiei Centrale şi a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (3) Onorariile evaluatorilor sau a societăţilor de evaluare se vor achită din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale.  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 30, şi art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, şi art. 3 al Titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004.  +  AnexăDescrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea"1. De la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI se vor transfera următoarele participaţii:1.1 - 15% din CN Transelectrica Bucureşti SA1.2 - 15% din SNTGN Transgaz SA1.3 - 10% din SC Petrom SA1.4 - 15% din SNGN Romgaz SA1.5 - 12% din SC DGN Distrigaz Sud SA1.6 - 12% din SC DGN Distrigaz Nord SA1.7 - 20% din SC Hidroelectrica SA1.8 - 20% din SN Nuclearelectrica SA1.9 - 12% din SC Electrica Moldova SA1.10 - 12% din SC Electrica Oltenia SA1.11 - 12% din SC Electrica Dobrogea SA1.12 - 12% din. SC Electrica Muntenia Nord SA1.13 - 12% din SC Electrica Muntenia Sud SA1.14 - 12% din SC Electrica Banat SA1.15 - 12% din SC Electrica Transilvania Nord SA1.16 - 12% din SC Electrica Transilvania Sud SA1.17 - 15% din SC Complexul Energetic Turceni SA1.18 - 15% din SC Complexul Energetic Craiova SA1.19 - 15% din SC Complexul Energetic Rovinari SA1.20 - 10% din SC Oil Terminal SA1.21 - 10% din SC Conpet SA1.22 - abrogat------------Pct. 1.22 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.2. De la Ministerul Finanţelor Publice se vor transfera următoarele:2.1 - abrogat------------Pct. 2.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 31 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.2.2 - abrogat------------Pct. 2.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 31 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.2.3 - abrogat.------------Pct. 2.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.Pct. 2.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat şi de pct. 31 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, deşi fusese abrogat anterior conform dispoziţiilor de mai sus.2.4. - sumele obţinute din recuperarea drepturilor valutare deţinute de statul român din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, conform art. 9 alin. (2) lit. a) şi b).------------Pct. 2.4 din anexa la Titlul VII a fost modificat de pct. 32 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.3. De la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei se vor transfera următoarele participaţii:3.1 - abrogat.------------Pct. 3.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.Pct. 3.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat şi de pct. 33 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, deşi fusese abrogat anterior conform dispoziţiilor de mai sus.3.2 - 25% din Compania Naţională Poşta Română S.A.4. De la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului se vor transfera următoarele participaţii:4.1 - abrogat.------------Pct. 4.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.4.2 - abrogat.------------Pct. 4.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.4.3 - abrogat.------------Pct. 4.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.4.4 - 20% din Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă" SA4.5 - 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" SA4.6 - 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" SA4.7 - 20% din Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" SA4.8 - 20% din Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" SA Constanţa4.9 - 20% din Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" SA Galaţi4.10 - 20% din Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu5. De la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera următoarele participaţii:5.1 - abrogat.------------Pct. 5.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.2 - abrogat.------------Pct. 5.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.3 - abrogat.------------Pct. 5.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.4 - abrogat.------------Pct. 5.4 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.5 - 10,947% din SC Mecon Braşov SA5.6 - abrogat.------------Pct. 5.6 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.7 - abrogat.------------Pct. 5.7 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.8 - 70% din Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A.-----------Pct. 5.8 din anexa la Titlul VII a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 iunie 2007.5.9 - 17,365% din SC Centrofarm Bucureşti SA5.10 - 12,124% din SC FECNE Bucureşti SA5.11 - 9,769% din SC Gerovital Cosmetics Bucureşti SA5.12 - 6,519% din SC Laromet Bucureşti SA5.13 - 68,322% din SC Prestări Servicii Bucureşti SA5.14 - 78,972% din SC Primcom Bucureşti SA5.15 - abrogat.------------Pct. 5.15 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.16 - abrogat.------------Pct. 5.16 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.17 - abrogat.------------Pct. 5.17 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al art. unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.18 - abrogat.------------Pct. 5.18 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.19 - abrogat.------------Pct. 5.19 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.20 - 42,795% din SC Telerom Proiect Bucureşti SA5.21 - abrogat.------------Pct. 5.21 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.22 - 20% din SC World Trade Center CCIB Bucureşti SA5.23 - 33,000% din S.C. Bat Service Buzău S.A.5.24 - abrogat.------------Pct. 5.24 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.25 - 5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.5.26 - abrogat.------------Pct. 5.26 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.27 - abrogat.------------Pct. 5.27 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.28 - 11,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A5.29 - 4,330% din S.C. Electroconstrucţia Elco Cluj-Napoca S.A.5.30 - 39,999% din SC Turdapan Turda SA5.31 - abrogat.------------Pct. 5.31 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.32 - abrogat.------------Pct. 5.32 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.33 - abrogat.------------Pct. 5.33 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.34 - abrogat.------------Pct. 5.34 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.35 - abrogat.------------Pct. 5.35 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.36 - 46,914% din SC Vitacom Sf. Gheorghe SA------------Pct. 5.37 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.38 - abrogat.------------Pct. 5.38 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.39 - 6,144% din SC Oţelinox Târgovişte SA5.40 - abrogat.------------Pct. 5.40 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.41 - 7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.5.42 - abrogat.------------Pct. 5.42 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.43 - abrogat.------------Pct. 5.43 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.44 - abrogat.------------Pct. 5.44 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.45 - 10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.5.46 - abrogat.------------Pct. 5.46 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.47 - abrogat.------------Pct. 5.47 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.48 - abrogat.------------Pct. 5.48 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.49 - 13,821% din S.C. Familial Restaurant Iaşi S.A.5.50 - abrogat.------------Pct. 5.50 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.51 - abrogat.------------Pct. 5.51 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.------------Pct. 5.52 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.53 - 3% din SC Petrom Aviation Bucureşti SA5.54 - abrogat.------------Pct. 5.54 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.------------Pct. 5.55 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.56 - abrogat.------------Pct. 5.56 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.57 - 9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.5.58 - 40,617% din SC Forsev Drobeta Turnu-Severin SA5.59 - 10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Văii Drobeta Turnu Severin S.A.5.60 - 38,869% din SC Severnav Drobeta Turnu-Severin SA5.61 - 7,691% din SC Azomureş Târgu Mureş SA5.62 - 7,967% din SC Carbid-fox Târnăveni SA5.63 - 69,949% din S.C. Comsig Sighişoara S.A.5.64 - abrogat.------------Pct. 5.64 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.65 - 17,489% din S.C. Salubriserv Târgu Mureş S.A.5.66 - 7,176% din S.C. Zamur Târgu Mureş S.A.5.67 - 15,996% din SC Commetex Piatra Neamţ SA5.68 - 18,171% din SC Alro Slatina SA5.69 - abrogat.------------Pct. 5.69 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.70 - 1,690% din S.C. Ciocîrlia Ploieşti S.A.5.71 - 15,429% din SC Palace Sinaia SA5.72 - 2,586% din SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA5.73 - 5,106% din SC Elcond Zalău SA5.74 - abrogat.------------Pct. 5.74 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.75 - abrogat.------------Pct. 5.75 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.76 - abrogat.------------Pct. 5.76 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.77 - 6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.5.78 - 39,999% din SC Transilvania - Com SA5.79 - 7,622% din SC Cetatea Suceava SA5.80 - 71,896% din SC Alcom Timişoara SA5.81 - abrogat.------------Pct. 5.81 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.5.82 - 15,620% din SC Remat Timiş Timişoara SA5.83 - abrogat.------------Pct. 5.83 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Titlul VIIIModificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 67, se introduce articolul 67^1 cu următorul cuprins:Art. 67^1. Abrogat.------------Art. 67^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.2. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins.3. La articolul 250, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:Scutiri  +  Articolul 250 (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local. (2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. (3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.------------Art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.4. La articolul 257, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) şi r), cu următorul cuprins:"o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public; p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public; r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public."5. La articolul 258, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5):┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN ││ ││ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE ││ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 ││ │ ├───────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ ││ │Categoria de folosinţa│ Zona │ Zona │├───────┼──────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│ 0 │ 1 │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Teren cu construcţii │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Arabil │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Păşune │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Fâneaţă │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Vie pe rod, alta decât│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 ││ │cea prevăzută la nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crt. 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.1 │Vie până la intrarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Livadă pe rod, alta │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 ││ │decât cea prevăzută la│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. crt. 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.1 │Livadă până la │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │intrarea pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Pădure sau alt teren │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 ││ │cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forestieră cu excepţia│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │celui prevăzut la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. crt. 7.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.1 │Pădure în vârstă de │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │până la 20 de ani şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pădure cu rol de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Teren cu apa, altul │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 ││ │decât cel cu amenajări│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.1 │Teren cu amenajări │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 ││ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Drumuri şi căi ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10 │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică││sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, ││concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţa, se ││stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, ││locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, după ││caz, în condiţii similare impozitului pe teren. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificat de pct. I din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.6. La articolul 258, după alineatul (6) se introduc două alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins: (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.------------Alin. (7) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. (8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.------------Alin. (8) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.7. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.------------Alin. (1) al art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006.  +  Articolul IIModificările prevăzute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Titlul IX Modificarea Codului Penal  +  Articolul UNICCodul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 44, alineatul 2^1 va avea următorul cuprins:"Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţa sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare."2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârşeşte prin violenta sau ameninţare ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.Împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală."  +  Titlul X Abrogat.-----------Titlul X a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 1Abrogat.------------Art. 1 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Titlul XI Renta viageră agricolă  +  Capitolul I Definiţie şi caracteristici  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege instituie renta viageră agricolă în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene. (2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 2Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. (2) Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 4Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 5Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. (2) Renta viageră agricolă plătită de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), care nu a fost încasată de beneficiari, va fi utilizată pentru reluarea procesului de plată către aceştia sau, în caz de deces, către moştenitorii acestora şi după termenul de 30 noiembrie al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.  +  Articolul 7 (1) Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol. (2) În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. (3) În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. (4) Renta viageră agricolă încetează la data la care terenurile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2), însumate, depăşesc 10 ha.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 8În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.  +  Capitolul II Rentierul agricol  +  Articolul 9 (1) Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care, de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parţial, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol. (2) Rentier agricol este şi persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani căreia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar şi optează pentru despăgubirile plătite de către investitor, încheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentului titlu. (3) Rentier agricol este şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează «nerevizuibil», şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 10Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între vii.  +  Articolul 11 (1) Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în forma autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dovada încheierii acordului se face prin prezentarea actului încheiat în formă scrisă, conform prevederilor art. 4 alin. (1^5) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 12 (1) Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin înstrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 9. (2) În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de toţi coproprietarii.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Capitolul III Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă  +  Articolul 14 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă ca direcţie în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Oficiul conduce, organizează şi coordonează activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.  +  Articolul 15 (1) În fiecare judeţ se organizează birouri ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă. (2) Birourile ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberând carnetul de rentier agricol.  +  Articolul 16Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi ale birourilor judeţene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 17 (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6 şi 8, prin mandat poştal, virament bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.-----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.  +  Articolul 18În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.  +  Articolul 19Prevederile prezentului titlu se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.------------Art. 19 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 3 martie 2010.  +  Titlul XIIModificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul ILegea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării."2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar."3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţa. (5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară."4. La articolul 2, litera b) se abrogă.5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv; d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate."6. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară. (7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional."7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."8. La articolul 5, literele a^1), b), c), d), e), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a^1) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; b) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; c) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora; d) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului de cadastru general; e) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; f) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public; j) participa la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare; k) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;"9. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale;"10. La articolul 5, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliară prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor; structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."11. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 5 lit. c), se realizează de către Agenţia Naţională, sau de oficiile teritoriale, după caz. (3) În cadrul oficiilor teritoriale funcţionează baza de date a cadastrului."12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării ţării şi păstrării ordinii publice, conform, normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale."13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apărare."14. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru."15. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."16. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională."17. La articolul 9, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:"(13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agenţia Naţională împreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unică destinaţie. (14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general în afara planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţională privind caietul de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie, şi înscriere în sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii."18. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare. (3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciară."19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - comuna, oraş şi municipiu - lucrările tehnice de cadastru constau în: a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente; b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale; c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale. (2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) precum şi limitele intravilanelor localităţilor se face de către comisia stabilită în acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."20. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt: a) registrul cadastral al imobilelor; b) indexul alfabetic al proprietarilor; c) registrul cadastral al proprietarilor; d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărţii funciare. (2) Deţinătorii de imobile sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru general, să admită, în condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure protecţia şi conservarea acestora. (3) Baza de date poate fi redactată şi arhivată şi sub forma de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleaşi efecte juridice şi forţa probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate. (4) Primării localităţilor au obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, în scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi marcarea limitelor acestora. Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se face în lipsa acestora. (5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele obţinute se prelucrează, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului, se recepţionează şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial, consiliului local, care are obligaţia să le aducă la cunoştinţa deţinătorilor prin înştiinţare scrisă şi prin afişare la sediul primăriei. (6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinători, în scris, în termen de 60 de zile de la înştiinţarea scrisă, oficiului teritorial care le va soluţiona în termen de 30 de zile. Cei nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor de către oficiul teritorial pot face plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."21. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abrogă.22. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se păstrează la oficiul teritorial. (2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare vor sta la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se păstrează în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale. (3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare se ţin la zi, în concordanţă cu documentaţiile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor şi faptelor juridice, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii."23. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.24. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidentele necesare stabilirii valorii de impunere."25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale."26. Articolul 16 se abrogă,27. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Oficiul teritorial controlează avizează şi recepţionează după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie."28. Articolul 18 se abrogă,29. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţată prin lege specială."30. La articolul 20, alineatele (1^1) - (1^5) şi (3) se abrogă.31. La articolul 20, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Una sau mai multe parcele alăturate, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţa, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. (4) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se tine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. (5) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapa în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii."32. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. -(1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator - şef iar în cadrul birourilor teritoriale în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs. (4) Poate fi numita registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile; b) este licenţiat în drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucură de o bună reputaţie; e) cunoaşte limba română; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei; g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică. (5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului. (6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţa în domeniul publicităţii imobiliare. (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii. (8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie."33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţa şi, după caz, construcţiile; c) planul imobilului cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abrogă.35. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis în mod valabil. (2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane. (3) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţa cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor."36. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor. (2) Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca instanţa să hotărască asupra rangului fiecăreia. (3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang."37. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însă dispune de ele, decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciară. (4) Înscrierile sunt de trei feluri: a) întabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale; b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare; c) notarea, având ca obiect, înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară."38. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept. (2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii. (3) În situaţia în care cel obligat nu preda înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia, de a preda înscrisurile necesare înscrierii. (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil. (5) Acţiunea în prestaţie tabulară se va îndrepta şi împotriva terţului dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) actul juridic în baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară; b) terţul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să fie de rea credinţă."39. Articolul 31 se abrogă.40. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei. (2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii: a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivă; b) când se solicită întabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă; c) dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu; d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar; e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamentează noi capete de cerere. (3) În acest din urmă caz, solicitantul va fi înştiinţat pentru a depune într-un termen stabilit, după caz, de registrator, înscrisurile necesare, sub sancţiunea radierii înscrierii provizorii. Dacă înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere data de registratorul de carte funciară. (4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară, în situaţia ultimului caz de înscriere provizorie menţionat. (5) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se va face în baza consimţământului dat în forma autentică al titularului dreptului de ipotecă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă."41. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Cuprinsul cărţii funciare, în afara îngrădirilor şi excepţiilor legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobândit cu bună-credinţă un drept real înscris în cartea funciară. (2) Dobânditorul este considerat de bună-credinţă dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul sau, nu a fost notată nici o acţiune prin care se contesta cuprinsul cărţii funciare, sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă între această şi situaţia juridică reală."42. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la: a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţa, valoarea sau alte asemenea aspecte; b) restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte."43. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate. (4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu. (6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor şi cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale."44. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu buna credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris."45. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane."46. La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidente care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidenţelor care privesc siguranţa naţională. (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plăţii tarifelor legale. (4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetată de către instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, în condiţiile legii."47. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea întinderii acestuia. (2) Imobilul se modifică prin dezlipiri, dacă se desparte o parcelă de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părţi dintr-un imobil, se face împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat."48. Articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcelă trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciară ca un imobil de sine stătător. (2) Dacă se transcrie o parte din parcelă într-o altă carte funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului, iar dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri."49. Articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se găsesc în cazul coproprietăţii, caz în care se va arăta partea indiviză a fiecărui proprietar."50. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Dacă un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna. (2) Dreptul de proprietate comuna forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifica numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta."51. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege. (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară."52. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă. (3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. (4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial, drepturile de ipotecă şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra rangului şi asupra radierii încheierii nevalabile. (5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea. (6) Întabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular. (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui îndrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept. (8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului sau, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii."53. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune întabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; b) indică numele părţilor; c) individualizează imobilul printr-un identificator unic; d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română; e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului. (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor. (3) În cazul, în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi."54. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia precum şi în cartea funciară."55. La articolul 52, alineatele (1) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 de zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu, de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare. (3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel. (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului."56. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu."57. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în forma autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale."58. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate."59. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate."60. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."61. După articolul 56 se introduce în nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, prin care se atesta, când este cazul, faptul că proprietarul a edificat construcţiile în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale. (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul sau, sau asupra cotei părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize. (3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate întabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului verbal de recepţie parţială. (4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţa în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanţă privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară. (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor. (6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului. (7) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu. (8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani. (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare. (10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii. (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea."62. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se conserva de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele."63. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni or, după caz, neînscris în cartea funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătura privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."64. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi. (2) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară. (3) În cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-Lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi."65. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională."66. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abrogă.67. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe, împreună cu Agenţia Naţională."68. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Agenţia Naţională întocmeşte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale."69. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, este împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna ştiinţa a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz; e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz; f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală; g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicităţii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenţa, multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret; i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară. (3) Faptele prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) - i) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei. (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistica."70. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională, prin împuterniciţii săi. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate în subsol, pe sol sau pe construcţii sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege."71. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) În termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de introducere sau întreţinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorială - comuna, oraş sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a cărţilor funciare ale imobilelor. (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţa de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice."72. După articolul 68 se introduce articolul 68^1 cu următorul cuprins:"Art. 68^1. - Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective."73. Articolul 70 se abrogă.74. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională. (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional."75. Partea introductivă a alineatului (2) la articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unei unităţi administrativ-teritoriale îşi încetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, următoarele dispoziţii legale:"  +  Articolul IILegea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Titlul XIII Accelerarea judecaţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare  +  Articolul 1În scopul accelerării judecării plângerilor, contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 16/1997, cu modificările şi completările ulterioare, numite în continuare procese funciare, procedura în faţa instanţelor judecătoreşti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedura civilă.  +  Articolul 2 (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenţă şi cu precădere, inclusiv în perioada vacantelor judecătoreşti. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului când părţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung. (2) În cadrul instanţelor judecătoreşti procesele funciare se vor soluţiona de către complete specializate.  +  Articolul 3 (1) Cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicării hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul în curs, oricare dintre părţi poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte. (2) În acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoştinţa de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.  +  Articolul 4 (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate următoarele reguli: a) expertiza tehnică nu va fi încuviinţată decât dacă partea solicitantă depune în şedinţa publică respectiva obiectivele de expertiza solicitate; b) proba cu martori nu va fi încuviinţată decât dacă partea depune la termenul la care admiterea probei urmează a fi pusă în discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi; c) proba cu interogatoriu nu va fi încuviinţată decât dacă partea care propune această proba pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista întrebărilor la care trebuie să răspundă cealaltă parte. (2) Martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecată fiind în sarcina părţii care i-a propus. (3) Raportul de expertiză tehnică va putea fi comunicat de către expert, concomitent cu depunerea la instanţă, şi direct părţilor în proces, cu respectarea termenelor procedurale. (4) Nedepunerea raportului de expertiza, din culpa expertului tehnic, cu mai puţin de 7 zile înainte de termenul de judecată acordat în acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă, chiar dacă instanţa nu i-a pus în vedere anterior posibilitatea aplicării unei asemenea sancţiuni. În situaţia în care expertul dovedeşte că nedepunerea expertizei la termen nu se datorează culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de judecată stabilit. Dacă întârzierea depăşeşte termenul fixat de instanţă, expertul va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii către stat de cel puţin 100.000 lei/zi de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de judecată. (5) Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 5 (1) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele funciare în prima instanţă sunt supuse numai recursului. Hotărârile definitive şi irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciară sunt comunicate din oficiu de către instanţa de judecată birourilor de carte funciară. (2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea hotărârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie făcută în maxim 7 zile de la pronunţare. (3) Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procesele funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achită până la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, urmând ca diferenţa să fie obţinută de executorul judecătoresc direct de la debitor, o dată cu avansul achitat.  +  Titlul XIV Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul UNICPână la data aprobării actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind, restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.  +  Titlul XV****)Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii--------------****) Legea nr. 317/2004 a fost republicată în temeiul art. VI din Titlul XV al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005.  +  Articolul ILegea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei. (2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului."2. Articolul 3 se abrogă.3. La articolul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, care compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori; c) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului."4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) 3 judecători de la curţile de apel; c) 2 judecători de la tribunale; d) 2 judecători de la judecătorii."5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din: a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie; b) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel; c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale; d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuţi la art. 4 lit. a), sunt aleşi în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor. (2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi ale procurorilor se stabileşte de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele României. (2) Judecătorii şi procurorii îşi pot susţine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în faţa colectivelor de judecători şi procurori. Candidaturile judecătorilor şi procurorilor pot fi susţinute de colectivele de judecători şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale acestora. (3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie sau la colegiile de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoţite de: a) curriculum vitae; b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii sau procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi, după caz, documentele de susţinere a candidaturii; c) o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea; d) o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii; e) o declaraţie de interese actualizată. (5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. (6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie, ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) - (5) de către judecătorii şi procurorii care şi-au depus candidaturile."8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii de la Parchetul Naţional Anticorupţie aleg, în adunarea generală comuna a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct şi personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care şi-au depus candidatura. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete. (3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie, care au obţinut majoritate de voturi în adunările generale. (4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritate de voturi, se organizează turul doi al alegerilor la care participa judecătorii şi procurorii clasaţi pe primele două locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi în turul doi al alegerilor."9. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel şi al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii şi procurorii din circumscripţiile lor. (2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanţe şi parchete şi se transmit instanţelor şi parchetelor din circumscripţia curţii de apel, însoţite de documentele prevăzute la art. 8 alin. (4)."10. La articolul 11, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Sunt desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au obţinut majoritate de voturi în adunările generale prevăzute la alin. (1) şi (2). Dispoziţiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (4) Judecătorii militari şi procurorii militari îşi depun candidatura la Curtea Militară de Apel Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare, precum şi parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi e), respectiv d) şi f). (6) Listele prevăzute la alin. (5) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Listele judecătorilor şi ale procurorilor care au fost desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanţelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează: a) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite tuturor curţilor de apel; b) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel; c) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale şi tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor şi tribunalelor specializate; d) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunale specializate; e) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor; f) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii. (2) Listele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor."12. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanţelor şi parchetelor, însoţite de buletine de vot. (2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanţe şi fiecărui parchet un număr de buletine de vot stampilate egal cu numărul judecătorilor şi procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%."13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 3 judecători de la curţile de apel şi un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. (3) Judecătorii de la tribunale şi tribunalele specializate şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate şi 2 procurori de la parchetele de pe lângă acestea. (4) Judecătorii de la judecătorii şi procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la judecătorii şi un procuror de la parchetele de pe lângă acestea."14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător şi procuror votează un număr de candidaţi egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanţe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau, după caz, procurorul îşi desfăşoară activitatea."15. La articolul 15, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care au fost votate mai puţine persoane decât cele prevăzute la alin. (3), votul este nul. (5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decât la instanţe sau parchete."16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală, împreună cu doi judecători sau procurori desemnaţi înaintea votului de adunările generale: a) asigură numărarea voturilor; b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii; c) comunica numele judecătorilor sau al procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 14 alin. (2) - (4). (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnaţi de adunările generale, dintre judecătorii sau procurorii care nu şi-au depus candidaturile."17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sunt aleşi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii: a) 3 judecători de la curţile de apel, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional; b) 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional; c) 2 judecători de la judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional; d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional; e) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunalele specializate care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional; f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional"18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau procuror. (2) Contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data alegerilor. (3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată a contestaţiei se comunică persoanelor care au făcut sesizarea."19. La articolul 18, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea formulării sesizării, judecătorii şi procurorii au dreptul să verifice procesele verbale cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatul acestora, precum şi buletinele de vot."20. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Înainte de transmiterea listei către biroul permanent, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea."21. La articolul 20 alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În vederea alegerii celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile profesionale ale juriştilor, consiliile profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului câte un candidat. (2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţi ai societăţii civile, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în activitatea juridică; b) se bucură de înalta reputaţie profesională şi morală; c) nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes personal, care influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcţii de demnitate publică. (3) Propunerile de candidaturi, se depun la Biroul Permanent al Senatului, între a 90-a zi şi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de hotărârea judecătorească sau, după caz, actul normativ de înfiinţare, de actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), precum şi de cazierul fiscal al acestora. (5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), precum şi cazierul judiciar. (6) Lista candidaţilor şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) se afişează pe paginile de internet ale Senatului şi Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora."22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 19 alin.(1^1) se aplică în mod corespunzător."23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În şedinţa de constituire, prezidată de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii."24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei membru permanent, pe domenii de activitate."25. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanenta."26. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îşi suspenda activitatea de judecător, respectiv de procuror referitoare la prezenta judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activităţii îşi reiau activitatea de judecător sau procuror."27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activităţii de judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului. Opţiunea se exprima în scris, la preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectiva în condiţiile alin. (2). (5) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcţii."28. La articolul 25, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 4 lit. a), care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. (6) În caz de vacanta a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte."29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abrogă.30. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secţiei semnează hotărârile şi celelalte acte emise de aceasta."31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins;"Art. 28. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se întruneşte în plen şi în secţii, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor plenului ori, după caz, ai secţiilor. (2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăşoară în prezenta a cel puţin 15 membri, iar lucrările secţiilor se desfăşoară în prezenta majorităţii membrilor acestora. (3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi."32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie participa la lucrările secţiei pentru judecători, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la lucrările secţiei pentru procurori, iar ministrul justiţiei, la lucrările ambelor secţii. (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot, în situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţa de judecată în domeniul răspunderii disciplinare."33. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la iniţiativă lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."34. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează."35. La articolul 30 după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:"(3^1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile şi se comunică de îndată.(3^2) Hotărârile prevăzute la alin. (3^1) se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare.(3^3) Hotărârile prevăzute la alin. (3^1) pot fi atacate cu recurs, de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(3^4) Recursul suspenda executarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.(3^5) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (3^3) este irevocabilă."36. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."37. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor. (2) Judecătorul sau procurorul care consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsura corespunzătoare, potrivit legii. (3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor. (4) Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare."38. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor."39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor: a) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari; b) numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor; d) eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari; e) propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, în condiţiile legii; f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea şi examenele judecătorilor şi procurorilor: a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adopta regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii; c) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor şi aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea; d) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor; f) numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii; g) numeşte şi revoca directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii; h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii; i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemnează judecătorii şi procurorii membri în Consiliul de conducere al şcolii. j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează contestaţiile formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară."41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor: a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii; b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete; c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor; d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."42. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 şi în Legea nr. 304/2004. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual, un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor şi le publică, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."43. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor: a) dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii; b) numesc în funcţii, de conducere judecătorii şi procurorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului; c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea în funcţie a judecătorilor în cadrul Curţii; d) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii şi procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii şi procurorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere; e) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, constituite în condiţiile legii; f) iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor; g) propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; h) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţiilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia; i) aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor; j) dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor; k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."44. După articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor: a) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor acestora, în condiţiile legii; b) aprobă propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie de înfiinţare şi desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor; c) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor; d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege; e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte; f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi; g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."45. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) privind percheziţia şi reţinerea nu se aplică în caz de infracţiune flagrantă."46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţa de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004."47. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al secţiei pentru judecători şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi, respectiv un membru al secţiei pentru procurori şi 2 inspectori, ai serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori. (2) Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, în fiecare an, membrii comisiilor prevăzute la alin. (1). În comisiile de disciplină nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri. (3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiţi în comisiile de disciplină. (4) Comisiile de disciplină pot fi sesizate în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoană interesată sau se pot sesiza din oficiu. (5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor greşit îndreptată la instanţe sau parchete va fi înaintată comisiilor de disciplină în termen de 5 zile de la înregistrare."48. La articolul 46, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori. (3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările ie care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistentei vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu îmoiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare."49. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:"(3^1) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează comisiei de disciplină în termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizării la Consiliul Superior al Magistraturii, iar în următoarele 20 de zile comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare în vederea soluţionării acţiunii disciplinare.(3^2) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile comisiei de disciplină. În acest caz, termenul de 20 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.(3^3) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea."50. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii."51. Articolul 47 se abrogă.52. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. (2) Judecătorul sau procurorul şi, după caz, reprezentantul sau avocatul sau au dreptul să ia cunoştinţa de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare. (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplica una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia."53. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;"54. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorul sancţionat disciplinar."55. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar. (2) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu. (3) Dispoziţiile art. 6^1 şi 6^2 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de trei luni, precum şi prin deces. (5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept, pentru motivele prevăzute de art. 60 din Legea nr. 303/2004."56. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului, ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numărul judecătorilor sau procurorilor. (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete. (6) Decizia de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majorităţii judecătorilor din adunarea generală. (7) Procedura de revocare poate fi declanşată de orice adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se cere, precum şi de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. (8) Centralizarea rezultatelor votului se realizează de adunarea generală care a iniţiat procedura sau de prima adunare generală sesizată de organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. (9) În termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării semnate şi motivate de reprezentanţii adunărilor generale prevăzute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales. Dispoziţiile art. 54 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."57. După articolul 53, se introduc două articole noi, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - (1) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii. (2) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea obligaţiilor profesionale ori săvârşirea de către acesta a unor abateri disciplinare. (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinesc rolul de instanţe de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevăzute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.Art. 53^2. - (1) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul inspecţiei judiciare care funcţionează pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. (3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistentei vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu îmoiedică încheierea cercetării. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare. (4) Inspectorul desemnat înaintează, în cel mult 60 de zile, comisiei de disciplină constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetării prealabile. Comisia de disciplină sesizează secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea soluţionării acţiunii disciplinare. (5) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării cercetării prealabile. (6) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. (7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită acţiunea disciplinară nu participa în calitate de membru ales la lucrările Plenului în care se judecă acţiunea disciplinară. (8) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii." (9) Dispoziţiile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător."58. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzută de lege. (2) Până la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul, următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20."59. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie lunară egală cu cea a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfăşoară activitate permanenta, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare."60. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv."61. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general. (2) Secretarul general este numit şi revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură. (3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar. (4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeşte o indemnizaţie lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiţiei prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiţiei, prevăzută de acelaşi act normativ."62. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează Inspecţia judiciară, condusă de un inspector şef. (2) În cadrul Inspecţiei judiciare funcţionează un serviciu de inspecţie judiciară pentru judecători şi un serviciu de inspecţie judiciară pentru procurori. (3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) şi au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Funcţia de inspector poate fi ocupată şi de judecători sau procurori detaşaţi. (4) Inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi conducătorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o verificare, să desemneze judecători sau procurori, prin rotaţie, care să efectueze anumite acte dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare. (5) Atribuţiile Inspecţiei judiciare, structura, numărul şi salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului."63. Articolele 65-67 se abrogă.  +  Articolul II (1) În cazul încetării mandatului unuia dintre judecătorii aleşi în actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curţilor de apel, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecătoriilor, potrivit prezentei legi. (2) În cazul încetării mandatului reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau reprezentantului Parchetului Naţional Anticorupţie în actualul Consiliu Superior al Magistraturii, se organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe lângă tribunale, potrivit prezentei legi. (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeşte secretarul general adjunct, în condiţiile prevăzute de articolul 59.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii îşi va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare şi va actualiza Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, care se publică în Monitorul Oficial.  +  Articolul IVComisiile de disciplină vor fi numite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul VILegea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Titlul XVI*****)Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară  +  Articolul ILegea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unica, imparţială şi egală pentru toţi."2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) instanţe militare;"3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Asistenţa judiciară internaţională se solicită sau se acordă în condiţiile prevăzute de lege, de tratatele internaţionale la care România este parte sau, după caz, pe baza de reciprocitate."4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca instanţă de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară."5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective."6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau stenogramele se transcriu de îndată. (2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi inclusiv ale preşedintelui completului de judecată. (3) La cerere, părţile pot primi o copie a transcrierii înregistrărilor, stenogramelor sau notelor grefierului."7. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Dezbaterile purtate de părţi în limba maternă se înregistrează, consemnându-se în limba română. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolva de instanţa de judecată până la încheierea dezbaterilor din acel dosar consemnându-se în încheierea de şedinţa."8. La articolului 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere participa managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii."9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) analizează candidaturile depuse pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei şi prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abrogă.11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Completul de 9 judecători se constituie, de regulă, din judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzei."12. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.13. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."14. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă.15. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."16. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) În domeniile prevăzute de art. 34 alin. (4) se pot înfiinţa tribunale specializate. (2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţa de judeţ. (3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează."17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate. (2) În cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie."18. După articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - (1) Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie, precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judeca atât infracţiunile săvârşite de minori, cât şi infracţiunile săvârşite asupra minorilor. (2) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine tribunalului specializat pentru minori şi familie. (3) Dispoziţiile Codului de procedura penală se aplică în mod corespunzător."19. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează la propunerea colegiilor de conducere ale fiecărei instanţe, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecătorului. (3) În mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se poate constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate dispune participarea unor judecători de la alte secţii."20. Secţiunea a 2-a - "Competenţa instanţelor judecătoreşti" a Capitolului II din Titlul II se abrogă.21. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia."22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Verificările efectuate personal de preşedinţi sau vicepreşedinţi sau prin judecători anume desemnaţi trebuie să respecte principiile independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat."23. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38. (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi au următoarea componenţă: a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor; b) la tribunale specializate şi judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. (3) Hotărârile colegiului de conducere se adopta cu votul majorităţii membrilor săi. (4) La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii. (5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la şedinţele acestuia participa şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ. (6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, ale tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot. (7) Membrii aleşi ai colegiilor de conducere pot fi revocaţi de adunările generale în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege."24. La articolul 53, se introduc două alineate noi alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Adunările generale ale judecătorilor se convoacă şi la solicitarea unei treimi din numărul judecătorilor care fac parte din aceasta. (4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei."25. La articolul 54, după litera e) se introduc două litere noi, literele e^1) şi e^2), cu următorul cuprins:"e^1) aleg şi revoca membrii colegiilor de conducere;e^2) iniţiază procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;"26. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. (2) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia."27. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţă de prima instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale. (2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în complet de divergenţă, în condiţiile legii. (4) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, în completul de judecată, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenta."28. După Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III - "Instanţele militare", cu următorul cuprins:"Capitolul IIIInstanţele militareArt. 58^1. - (1) Instanţele militare sunt: a) Tribunalele militare; b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti; c) Curtea Militară de Apel Bucureşti. (2) Circumscripţiile instanţelor militare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege. (3) Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.Art. 58^2. - (1) Instanţele militare judeca la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc. (2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari români, membri ai unei forte multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia română.Art. 58^3. - (1) La şedinţele de judecată, judecătorii şi procurorii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară. (2) Când inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade. (3) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este înregistrată cauza.Art. 58^4. - (1) În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează tribunale militare. (2) Tribunalele militare judeca procesele şi cererile date prin lege în competenţa lor. (3) Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplică în mod corespunzător, colegiile de conducere fiind formate din preşedinte şi doi judecători.Art. 58^5. - (1) În municipiul Bucureşti funcţionează Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.