REGULAMENT din 28 august 2015de organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie - Anexa nr. 3*)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 31 august 2015     +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare Centrul Național, se organizează ca instituție publică, cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară denumită în continuare Agenție Națională, conform Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Centrul Național se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale, directorul Centrului Național având calitatea de ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 3Activitatea principală a Centrului Național constă în asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru realizarea și actualizarea bazelor de date geodezice și cartografice la nivel național în vederea realizării atribuțiilor Agenției Naționale și a oficiilor teritoriale.  +  Capitolul II ORGANIZAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE  +  Articolul 4Structura organizatorică a Centrului Național este stabilită prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.  +  Articolul 5(1) Centrul Național are următoarele relații de subordonare și colaborare:a) Relații de subordonare: Centrul Național este subordonat directorului general al Agenției Naționale;b) Relații de colaborare cu:● Direcțiile și serviciile din cadrul Agenției;● Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;● Orice alte instituții centrale sau locale ale administrației publice în domeniul său de activitate;● Persoane fizice sau juridice în domeniul său de activitate.(2) Relațiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele mandatului acordat de conducerea Agenției.  +  Articolul 6(1) În exercitarea atribuțiilor, directorul, directorul adjunct și șefii compartimentelor funcționale pot mandata un salariat din subordine, care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu procedura de delegare a atribuțiilor emisă de Agenție.(2) Directorul Centrului Național poate dispune detașarea sau delegarea salariaților în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 7(1) Pentru activități cu caracter temporar se pot constitui comisii și grupuri de lucru pentru realizarea proiectelor și obiectivelor, în funcție de evoluția și necesitățile instituției, la propunerea titularilor funcțiilor de conducere și cu aprobarea directorului Centrului Național.(2) În vederea realizării proiectelor și lucrărilor de specialitate Centrul Național, în interes propriu, desfășoară activități de transport rutier al personalului instituției.  +  Capitolul III ATRIBUȚIILE CENTRULUI NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE  +  Articolul 8(1) Centrul Național, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplinește următoarele atribuții principale:a) asigură modernizarea rețelelor geodezice și de nivelment la nivel național, precum și participarea cu date în vederea asigurării mentenanței sistemului național de stații permanente GNSS;b) execută lucrări geodezice și topografice pentru realizarea rețelelor de sprijin, îndesire și ridicare la nivel național.c) realizează și actualizează harta oficială a României în format analogic și digital, precum și modelul digital al terenului, inclusiv cu utilizarea datelor furnizate gratuit de alte instituții și autorități abilitate, după caz;d) participă cu date și informații la realizarea și mentenanța infrastructurii de date spațiale la nivel național pentru transpunerea Directivei INSPIRE în România;e) prelucrează înregistrări fotogrammetrice și de teledetecție;f) participă la realizarea și administrarea bazei de date geodezice și cartografice naționale, împreună cu oficiile teritoriale;g) realizează produse derivate din datele existente în bazele de date proprii și în cele existente în arhiva Agenției Naționale și a oficiilor teritoriale.h) participă la recuperarea datelor obținute din recepția lucrărilor tehnice de specialitate și integrarea lor în baza de date geodezică și cartografică națională;i) participă la realizarea și actualizarea metodologiilor, specificațiilor tehnice, normelor, standardelor tehnologice, a modelelor și structurilor de date geodezice și cartografice;j) asigură suportul tehnic și participarea la derularea și recepția lucrărilor de specialitate realizate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;k) organizează cercetarea și dezvoltarea în domeniile specifice de activitate;l) creează și dezvoltă sisteme și tehnologii de specialitate pe baza datelor existente;m) verifică lucrările de specialitate conform Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, la solicitarea Agenției Naționale;n) asigură tipărirea suportului analogic și digital pentru realizarea campaniei de informare și conștientizare publică a cetățenilor;o) participă la implementarea proiectelor interne și internaționale în care este implicată Agenția Națională;p) realizarea lucrărilor de specialitate din domeniul de activitate, contra cost pe baza Normelor de timp aprobate de Agenție.(2) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (1) Centrul Național îndeplinește și alte atribuții specifice din domeniul de activitate, stabilite de Agenție.  +  Articolul 9(1) Centrul Național își desfășoară activitatea pe baza strategiei aprobate de conducerea Agenției, rezultată din strategia acesteia.(2) Strategia se defalcă în proiecte și obiective la care, pe lângă acțiunile stabilite prin acestea, se adaugă activitățile curente care intervin în procesul de execuție. Controlul îndeplinirii proiectelor și obiectivelor se exercită de către directorul și directorul adjunct al Centrului Național și de către șefii de servicii.(3) La sfârșitul anului sau ori de câte ori se impune, se întocmește și se prezintă Agenției situația îndeplinirii proiectelor și obiectivelor, realizate sau în curs de realizare.  +  Capitolul IV CONDUCEREA CENTRULUI NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE  +  Articolul 10(1) Conducerea Centrului Național este asigurată de directorul acestuia.(2) Directorul este numit prin ordin al directorului general al Agenției, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.(3) Directorul conduce întreaga activitate a Centrului Național, pe care îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, alte instituții publice, cu societăți comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale, precum și în justiție.(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul Centrului Național emite decizii.  +  Articolul 11(1) Directorul Centrului Național îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează, coordonează și controlează activitatea Centrului Național;b) asigură aplicarea cadrului legislativ și normativ, a ordinelor directorului general al Agenției și a hotărârilor Consiliului de Administrație al Agenției Naționale și a propriilor decizii în contextul activităților desfășurate de către personalul din subordine;c) răspunde de buna gestionare a patrimoniului instituției și integritatea bunurilor;d) răspunde de gestionarea fondurilor alocate în calitate de ordonator terțiar de credite;e) coordonează îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din programele anuale, stabilind măsuri pentru folosirea deplină a capacității de lucru;f) aprobă notele de fundamentare și propunerile pentru bugetul anual al Centrului Național pe care le înaintează Agenției;g) propune, spre aprobare, directorului general al Agenției structura organizatorică și statul de funcții;h) prezintă periodic sau ori de câte ori este nevoie, Agenției rapoarte privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în cadrul Centrului Național;i) aprobă fișele de post pentru angajații din subordine;j) aprobă raport de evaluare pentru salariații Centrului Național;k) coordonează întregul sistem de activitate din punct de vedere al managementului calității, conform ISO:9001 și numește responsabilul cu sistemul de asigurare a calității pentru întreaga activitate a Centrului Național;l) asigură implementarea, prin șefii compartimentelor funcționale, a standardelor de control intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Directorul poate delega din atribuții directorului adjunct al Centrului Național.(3) Directorul adjunct este numit prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.(4) Directorul adjunct al Centrului Național îndeplinește următoarele atribuții:a) coordonează și controlează activitatea tehnico - profesională pentru atingerea obiectivelor, acțiunilor și indicatorilor de performanță ce revin Centrului Național;b) asigură aplicarea cadrului legislativ și normativ, a deciziilor directorului Centrului Național și a propriilor decizii în contextul activităților desfășurate de către personalul din serviciile tehnice;c) asigură buna gestionare a patrimoniului instituției și integritatea bunurilor;d) asigură gestionarea fondurilor alocate serviciilor tehnice de către directorul Centrului Național;e) răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din programele anuale pentru serviciile tehnice, stabilind măsuri pentru folosirea deplină a capacității de lucru;f) elaborează și supune spre aprobare notele de fundamentare și propunerile pentru bugetul anual al serviciilor tehnice pe care le înaintează directorului Centrului Național;g) propune, spre aprobare, directorului structura organizatorică a compartimentelor funcționale ale serviciilor tehnice precum și modificarea acestora;h) prezintă periodic sau ori de câte ori este nevoie, directorului Centrului Național rapoarte privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în cadrul serviciilor tehnice;i) propune spre aprobare directorului Centrului Național fișele de post pentru angajații din serviciile tehnice;j) avizează și supune spre aprobare rapoarte de evaluare pentru salariații din cadrul serviciilor tehnice ale Centrului Național;k) participă la coordonarea întregul sistemului managementului calității, conform ISO:9001 și propune spre aprobare responsabilul cu sistemul de asigurare a calității pentru întreaga activitate a Centrului Național;l) urmărește implementarea, prin șefii serviciilor tehnice, a standardelor de control intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul V ATRIBUȚIILE SERVICIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL CENTRULUI NAȚIONAL DE CARTOGRAFIE1. SERVICIUL CARTOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIE  +  Articolul 12Serviciul Cartografie și Fotogrammetrie este subordonat directorului adjunct al Centrului Național și este condus de un șef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.  +  Articolul 13Serviciul Cartografie și Fotogrammetrie are următoarele atribuții:a) realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital;b) furnizarea permanentă de date cartografice din baza de date geospațiale în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spațiale din cadrul Directivei INSPIRE;c) realizarea, întreținerea și actualizarea modelului digital al terenului la nivel național pe baza datelor realizate de terți;d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice;e) realizarea de produse fotogrammetrice derivate din baza de date cartografice naționale;f) participarea la realizarea proiectelor interne și internaționale pentru producerea de date în format digital și analogic a modelului digital al terenului și a ortofotoplanurilor;g) realizarea lucrărilor de aerotriangulație digitală pentru obținerea datelor de referință pentru stereorestituție, modelul digital al terenului și ortofotoplanuri;h) asigurarea asistenței tehnice de specialitate, la solicitarea Agenției și a altor beneficiari interni și/sau externi;i) participarea la avizarea și recepția proiectelor și lucrărilor executate în domeniul fotogrammetriei și cartografiei;j) participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice și cartografice, la solicitarea Agenției;k) executarea studiilor, proiectelor și lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărților de bază, precum și realizarea hărților tematice digitale;l) executarea lucrărilor de cartografie pentru terțe persoane fizice și juridice,cu avizul Agenției;m) întocmirea și întreținerea atlasului de semne convenționale pentru planuri și hărți la diverse scări, în format analogic și digital;n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor și hărților analogice și digitale prin metode fotogrammetrice și cartografice;o) participarea la elaborarea de normative și standarde de realizare a produselor cartografice;p) editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriu național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate.q) editarea, tipărirea și multiplicarea tipizatelor necesare activității oficiilor teritoriale.2. SERVICIUL GEODEZIE ȘI CERCETARE - DEZVOLTARE  +  Articolul 14Serviciul Geodezie și Cercetare - Dezvoltare este subordonat directorului adjunct al Centrului Național și este condus de un șef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.  +  Articolul 15Serviciul Geodezie și Cercetare - Dezvoltare are următoarele atribuții:a) proiectarea, executarea, modernizarea și menținerea în stare de utilizare a rețelelor geodezice naționale;b) furnizarea permanentă de date geodezice în vederea asigurării infrastructurii de date geo- spațiale din cadrul Directivei INSPIRE;c) executarea lucrărilor necesare modernizării și integrării rețelelor geodezice naționale în sistemele de referință europene, EUREF și EUVN;d) organizarea executării ciclurilor de măsurători pentru cotarea stațiilor permanente GPS, în poligoanele maregrafelor și legarea acestora la rețeaua de nivelment geometric de precizie;e) realizarea, în colaborare cu oficiile teritoriale, a inventarierii și întreținerii rețelei geodezice naționale;f) executarea lucrărilor pentru determinarea rețelelor geodezice de sprijin, îndesire și ridicare în intravilan și extravilan, a lucrărilor de reperaj și descifrare fotogrammetrică și a altor lucrări geodezice de teren și birou;g) verificarea și recepția lucrărilor geodezice și topografice;h) participarea la organizarea și executarea lucrărilor de specialitate în cadrul derulării programelor interne și internaționale;i) participarea la realizarea lucrărilor geodezice și gravimetrice din cadrul diverselor programe științifice interne și internaționale;j) realizarea activităților de dezvoltare tehnologică, cercetare și proiectare în domeniile de specialitate;k) participarea la cercetarea și consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare și internaționale din domeniul de specialitate;l) promovarea acțiunilor necesare dezvoltării de metodologii, standarde și norme tehnice în domeniile de specialitate;m) analizarea și promovarea tehnologiilor și tehnicilor de vârf în domeniile geodeziei;n) crearea unei baze pentru asigurarea cercetării, transferului tehnologic și consultanței în domeniul de specialitate.3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR  +  Articolul 16Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor este subordonat directorului adjunct al Centrului Național și este condus de un șef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.  +  Articolul 17Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor are următoarele atribuții:a) dezvoltarea sistemelor IT și GIS în cadrul Centrului Național sau pentru beneficiari externi, conform solicitărilor Agenției;b) furnizarea de date geo-spațiale în vederea asigurării infrastructurii de date din cadrul Directivei INSPIRE;c) asigurarea infrastructurii de comunicații de date și de aplicație dedicate, precum și suportului tehnic privind dezvoltarea și menținerea în funcțiune a rețelei IT și GIS;d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spațiale cu aplicații în domeniile de specialitate și alte aplicații de tip GIS;e) elaborarea necesarului de investiții specifice în cadrul zonei de responsabilitate;f) asigurarea integrării în sistemele Centrului Național a diferitelor subsisteme și echipamente periferice pentru achiziția și prelucrarea datelor;g) asigurarea securității informațiilor la nivel de rețea și de sistem de operare;h) asigurarea integrității datelor distribuite în rețea, utilizând strategii de backup;i) asigurarea instalării și administrării programelor și sistemelor de operare pentru echipamentele și sistemele de calcul din Centrului Național;j) realizarea și dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicații în domeniul GIS, și utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului Național;k) dezvoltarea programelor și interfețelor utilizator pentru automatizarea proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului Național sau la solicitarea Agenției și a oficiilor teritoriale;l) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea și administrarea registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;m) participarea la definirea și implementarea structurilor și modelelor de date cu caracter cartografic, conform standardelor specifice;n) executarea lucrărilor de obținere a bazelor de date GIS pentru activități proprii ale Centrului Național.4. BIROUL SUPORT IMPLEMENTARE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ  +  Articolul 18Biroul Suport Implementare Înregistrare Sistematică este subordonat directorului adjunct al Centrului Național și este condus de un șef de birou numit prin decizie a directorului, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.  +  Articolul 19Biroul Suport Implementare Înregistrare Sistematică are următoarele atribuții:a) realizează activitățile prevăzute, pentru Centrul Național, în programul național de cadastru și carte funciară, conform planului de acțiuni anual aprobat;b) elaborează și transmite datele existente în bazele de date geodezice și cartografice, solicitate de Agenției pentru pregătirea, planificarea și desfășurarea lucrărilor de cadastru sistematic;c) participă la editarea suportului analogic și digital pentru realizarea campaniei de informare și conștientizare publică a cetățenilor;d) planifică și realizează lucrările geodezice și topografice solicitate de Agenție pentru asigurarea rețelelor de sprijin, îndesire și ridicare necesare implementării programului național;e) colaborează cu oficiile teritoriale la verificarea măsurătorilor, a modului de prelucrare a datelor și modului de întocmire a documentelor tehnice cadastrale, în cadrul programului național.5. SERVICIUL ECONOMIC  +  Articolul 20Serviciul Economic este subordonat directorului Centrului Național și este condus de un șef serviciu numit prin decizie a directorului, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.  +  Articolul 21(1) Serviciul Economic are următoarele atribuții:a) organizează procedurile de achiziții publice conform legislației în vigoare;b) răspunde de activitatea cu caracter administrativ a instituției pe care o coordonează și o monitorizează permanent;c) asigură exercitarea de către Centrul Național a atribuțiilor ce decurg din calitatea sa de ordonator terțiar de credite;d) fundamentează și întocmește proiectul de buget anual al Centrului Național pe baza notelor de fundamentare transmise de serviciile funcționale;e) asigură și răspunde de organizarea contabilității proprii și ține evidența tuturor operațiunilor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale; întocmește dările de seamă contabile trimestriale și anuale, precum și contul de execuție bugetară pentru activitatea proprie;f) asigurarea aplicării prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare și legale;g) asigură utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul aprobat, efectuează plăți în numerar și prin conturile deschise la Trezorerie, în conformitate cu prevederile legale și ține evidența lor;h) organizează și răspunde de gestionarea patrimoniului Centrului Național și ia măsuri pentru asigurarea integrității acestuia;i) organizează din dispoziția directorului inventarierea patrimoniului, valorificarea rezultatelor acestei acțiuni potrivit reglementărilor legale în vigoare;j) propune conducerii instituției măsurile ce trebuie luate cu privire la circulația și transferul bunurilor din patrimoniul instituției;k) asigură utilizarea judicioasă a fondurilor și creditelor bugetare aprobate;l) asigură controlul financiar preventiv propriu și exercitarea controlului de gestiune, prevăzut de actele normative în vigoare, asupra existenței documentelor care stau la baza operațiunilor financiar-contabile, a legalității plăților și încasărilor și a celorlalte operațiuni ce aduc modificări patrimoniului instituției;m) elaborează propuneri pentru programul de investiții și reparații capitale a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislația în vigoare, stabilind măsuri de executare a acestora;n) realizează activitatea de aplicare a normelor privind securitatea și sănătatea în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor;o) organizarea și efectuarea calculațiilor privind drepturile salariale ale personalului, precum și a oricăror drepturi, cu operarea tuturor reținerilor datorate de salariații Centrului Național, urmărind respectarea prevederilor legale în vigoare;p) asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport din dotarea parcului auto propriu și instruirea și verificarea periodică a conducătorilor auto.(2) Biroul Marketing și Achiziții Publice din cadrul Serviciului Economic este subordonat șefului serviciului economic, este condus de un șef birou, numit prin decizie a directorului și îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează procedurile de achiziții publice conform legislației în vigoare:- avizează referatele de necesitate;- participă la întocmirea caietelor de sarcini sau solicită compartimentelor de specialitate întocmirea acestora;- întocmește contractele de achiziție în colaborare cu consilierul juridic;- întocmește documentațiile de atribuire;b) participă la încheierea contractelor de achiziție împreună cu consilierul juridic; asigură întocmirea și modificarea programului de achiziții, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate corelat cu bugetul aprobat și prevederile legale în vigoare;c) răspunde de arhivarea actelor și documentelor;d) utilizează Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice pentru organizarea procedurilor de achiziții și pentru achizițiile electronice prin cumpărare directă;e) asigură păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității Centrului Național, în conformitate cu legislația în vigoare;f) întocmește și eliberează, pe baza documentelor existente în arhivă, adeverințe la solicitarea foștilor angajați ai instituției în ceea ce privește veniturile nete ale acestora;g) asigurarea calculării și întocmirii devizelor și situațiilor de plată pentru lucrările și serviciile efectuate de CNC;h) stabilirea și punerea în aplicare a mijloacelor și metodelor de promovare a imaginii instituției pe piața de lucrări și servicii internă și internațională;i) asigurarea prospectării pieței în vederea încheierii de contracte privind executarea lucrărilor de specialitate, a produselor și serviciilor prestate de Centrul Național.6. BIROUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL  +  Articolul 22Biroul Resurse Umane și Relații cu Publicul este subordonat directorului Centrului Național și este condus de un șef birou, numit prin decizie a directorului.  +  Articolul 23Biroul Resurse Umane și Relații cu Publicul are următoarele atribuții:1) Atribuții resurse umane:a) dezvoltă și aplică politici de personal și de salarizare în cadrul Centrului Național;b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, cu asigurarea secretariatului comisiilor, conform legislației în vigoare și regulamentului aprobat de directorul general;c) analizează nevoile și stabilește obiectivele de instruire prin consultarea șefilor de servicii, cu stabilirea bugetului destinat pregătirii/calificării personalului;d) întocmește statul de funcții și îl înaintează spre aprobare Agenției;e) întocmește și actualizează lunar statul de personal al Centrului Național și îl înaintează spre aprobare Agenției;f) întocmește pontajul salariaților din cadrul instituției pentru întocmirea statelor de plată;g) programează împreună cu șefii de servicii și ține evidența concediilor de odihnă, recuperărilor, concediilor medicale și concediilor fără plată ale personalului din cadrul Centrului Național;h) completează și actualizează Registrul general de evidență a salariaților din cadrul Centrului Național;i) întocmește contractele individuale de muncă și actele adiționale la acestea;j) întocmește și actualizează dosarele de personal ale angajaților Centrului Național;k) urmărește permanent actualizarea fișelor posturilor de către șefii de servicii, conform statului de funcții;l) întocmirea centralizatorului statelor de plată a contravalorii financiare a normei de hrană;m) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale;n) întocmește și distribuie deciziile emise de directorul Centrului Național;o) ține evidența sancțiunilor disciplinare, a salariilor de merit acordate, precum și a diferitelor indemnizații și sporuri acordate și retrase;p) întocmește și eliberează adeverințe privind plata contribuției de asigurări de sănătate, numărul zilelor de concediu medical efectuat, păstrează și actualizează evidența salariaților pe casele de sănătate de care aparțin;q) întocmește și eliberează adeverințe, pe baza documentelor existente în arhivă, la solicitarea foștilor angajați ai instituției în ceea ce privește sporurile cu caracter permanent acordate;r) fundamentează propunerea de cheltuielile de personal în vederea elaborării bugetului Centrului Național;s) asigurarea întocmirii dosarului de pensionare pentru angajații Centrului Național;t) asigurarea evidenței prezenței la program conform condicilor de prezență ale compartimentelor și fișelor colective de prezență;u) efectuarea demersurilor necesare eliberării pașapoartelor diplomatice și de serviciu;v) asigurarea centralizării propunerilor privind trimiterea la specializare (perfecționare) în țară și în străinătate a personalului angajat și supunerea, spre aprobare, conducerii Centrului Național, urmărind derularea programelor.2) Atribuții relații cu publicula) asigură primirea, înregistrarea în registrul de evidență a petițiilor și soluționarea în termenul legal, a petițiilor formulate în temeiul O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) asigură primirea, înregistrarea în registrul special de evidență și soluționarea în termenul legal, a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;c) asigură programul obligatoriu de relații cu publicul și stabilește de comun acord cu conducerea instituției programul de audiență;d) asigură programarea audiențelor și întocmește fișele de audiență;e) asigură urmărirea și înregistrarea soluționării problemelor ridicate de către petenți în audiențe;f) repartizează petițiile la compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, pentru a asigura soluționarea lor și comunicarea răspunsului în termenul legal;g) asigură expedierea răspunsului către petiționar, îngrijindu-se și de clasarea și arhivarea petițiilor, în condițiile legii;h) anual sau ori de câte ori este nevoie, întocmește, conform prevederilor legale sau la solicitarea directorului Centrului Național, situații statistice și rapoarte privind activitatea de soluționare a petițiilor și a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001;i) asigură afișarea la sediul instituției a informațiilor de interes public comunicate din oficiu.  +  Capitolul VI DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 24(1) În cadrul Centrului Național de Cartografie își desfășoară activitatea specific juridică consilierii juridici care au calitatea de angajați ai Agenției Naționale, fiind subordonați Serviciului Juridic din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane.(2) Consilierii juridici colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul oficiului teritorial și Centrului Național de Cartografie în care își desfășoară activitatea, cu acordul prealabil al directorului Direcției Juridice și Resurse Umane.(3) Directorul Centrului Național de Cartografie confirmă condica de prezență pentru salariații menționați la alin. (1) și o transmite Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională, prin intermediul persoanei responsabile cu activitatea de resurse umane din cadrul oficiului teritorial/Centrului Național de Cartografie, până cel târziu la data de 01 a fiecărei luni;(4) Comunicarea planificării concediului legal de odihnă consilierilor juridici se face și directorului oficiului teritorial.(5) Cererea de efectuare a concediilor de odihnă a consilierilor juridici este avizată de directorul oficiului teritorial.(6) Direcția Juridică și Resurse Umane va comunica oficiului teritorial persoana care va îndeplini atribuțiile specifice pe perioada efectuării concediului de odihnă a consilierului juridic titular.(7) Directorul Centrului Național de Cartografie anunță directorului Direcției Juridice și Resurse Umane orice deficiență constatată în activitatea pe care o desfășoară.  +  Articolul 25Asigurarea funcționării Centrului Național, în conformitate cu activitățile pe care le desfășoară, se va realiza prin aplicarea prevederilor din documentele Sistemului de Management al Calității, conform cerințelor SR EN ISO 9001:2008.  +  Articolul 26(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte reglementări care se referă la activitatea instituțiilor publice.(2) Modificările și completările Regulamentului de organizare și funcționare se pot face ori de câte ori situația o impune, la propunerea directorului Centrului Național, cu respectarea actelor normative în vigoare.  +  Articolul 27(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare.(2) Comisia de disciplină constituită la nivelul instituțiilor subordonate soluționează sesizările privind abaterile disciplinare săvârșite de personalul propriu, inclusiv registratorii de carte funciară și salariații cu funcții de conducere.(3) Comisia de disciplină constituită la nivelul Agenției Naționale este competentă să soluționeze, la solicitarea directorului instituției subordonate, sesizarea împotriva unui salariat cu funcție de conducere, în cazuri temeinic justificate. Președintele comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale decide dacă declinarea competenței este justificată.(4) În cazul în care Comisia de disciplină constituită la nivelul oficiului teritorial constată că nu este competentă să soluționeze cauza dedusă spre soluționare, aceasta are posibilitatea de a transmite solicitarea către Comisia de disciplină a Agenției Naționale.------