REGULAMENT din 1 septembrie 2015privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament. (2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcţionează în cadrul Asociaţiei Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR. (3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră la solicitarea operatorilor economici, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Obţinerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfăşoară activitatea de exploatare forestieră. (2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obţinut să desfăşoare activităţi de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfăşoare activitatea de exploatare forestieră; b) atestare - obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; c) reatestare - obţinerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obţinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Comisiei  +  Articolul 4Pentru atestarea operatorilor economici care desfăşoară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri: a) Comisia de atestare; b) secretariatul Comisiei de atestare; c) secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 5 (1) Comisia de atestare este compusă din 13 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, care au drept de vot, iar componenţa acesteia este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În prima şedinţă de lucru membrii Comisiei îşi aleg prin vot secret, cu majoritate simplă, preşedintele şi vicepreşedintele. (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a minimum 6 membri. (4) Hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei. (5) Persoanele nominalizate în Comisie îşi păstrează această calitate doar pe perioada în care sunt angajaţi ai instituţiilor sau entităţilor pe care le reprezintă.  +  Articolul 6Secretariatul Comisiei este format din 5 persoane, iar componenţa acestuia este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Atribuţiile Comisiei sunt următoarele: a) examinarea cererilor şi a documentelor prezentate pentru atestare/reatestare şi adoptarea hotărârilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de atestare; b) eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament; c) respingerea cererilor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii şi comunicarea acesteia solicitanţilor, prin secretariatul Comisiei; d) retragerea certificatelor de atestare/reatestare; e) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcţie de documentele prezentate Comisiei; f) afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase; g) informarea anuală a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei.  +  Articolul 8Atribuţiile preşedintelui Comisiei sunt următoarele: a) aprobarea graficelor cu programarea şedinţelor Comisiei, la propunerea secretariatului; b) semnarea, în conformitate cu hotărârile Comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivarea aferentă, a comunicărilor de retragere a certificatelor de atestare/reatestare; c) formularea propunerii de înlocuire a membrilor Comisiei care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament; d) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea Comisiei.  +  Articolul 9 (1) Vicepreşedintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului şi răspunde de asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor curente. (2) Vicepreşedintele Comisiei exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.  +  Articolul 10Atribuţiile secretariatului Comisiei sunt următoarele: a) primirea şi înregistrarea documentaţiilor necesare atestării/reatestării; b) întocmirea graficului de şedinţe, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui Comisiei; c) pregătirea şedinţelor şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării acestora; d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare, completarea unei fişe pentru fiecare dosar şi returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse de Comisie; e) redactarea certificatelor de atestare/reatestare şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei, potrivit hotărârilor acesteia; f) întocmirea comunicărilor către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare, cu menţionarea motivelor de respingere şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei; g) ţinerea evidenţei dosarelor de atestare/reatestare într-un registru special şi reactualizarea, după fiecare şedinţă, a listei operatorilor economici atestaţi/reatestaţi, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum şi a celor respinşi; h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de Comisie; i) comunicarea către operatorii economici a hotărârii Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare; j) întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi consemnarea modului în care se desfăşoară lucrările Comisiei; k) redactarea hotărârilor Comisiei şi a celorlalte documente emise de aceasta; l) ţinerea evidenţei personalului de specialitate pentru fiecare operator economic; m) comunicarea informaţiilor privind întocmirea documentaţiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către operatorii economici interesaţi.  +  Articolul 11 (1) ASFOR asigură, în condiţiile legii, susţinerea financiară şi spaţiul pentru desfăşurarea activităţii Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire. (2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorităţii membrilor Comisiei în prima şedinţă şi se modifică anual, în luna ianuarie, în funcţie de indicele de inflaţie din anul anterior. (3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligaţia de a depune contravaloarea tarifului de atestare/ reatestare/revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată, în contul deschis separat pentru această activitate, anterior analizei în Comisie. (4) Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, indemnizaţia de şedinţă pentru persoanele nominalizate în Comisie şi pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate. (5) Un cuantum de 80% din tarifele încasate se acordă ca indemnizaţie de şedinţă persoanelor nominalizate în Comisie şi în secretariatul acesteia. (6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizaţie de şedinţă 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie. (7) Acordarea indemnizaţiei de şedinţă este condiţionată de participarea la şedinţa de atestare.  +  Capitolul III Documentele necesare pentru atestare/reatestare  +  Articolul 12 (1) În vederea obţinerii certificatului de atestare/reatestare, operatorul economic are obligaţia de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de atestare/reatestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care primeşte număr de înregistrare din registrul Comisiei; b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul; c) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic; d) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic; e) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic; f) situaţia privind asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, angajat pe durata nedeterminată, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă al operatorului economic respectiv şi copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate; g) copie de pe diplomele de absolvire/licenţă ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic; h) situaţia privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al operatorului economic, şi anume: maşini multifuncţionale, fierăstraie mecanice, tractoare articulate forestiere, tractoare universale, funiculare, atelaje, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii de utilaje/atelaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.000 mc; dovada asigurării cu utilaje specifice activităţii de exploatare forestieră se face cu certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, prin care se confirmă plata impozitului asupra acestora; i) situaţia volumului de lemn pe picior recoltat, pentru care a primit autorizaţie de exploatare în perioada ultimei atestări/reatestări, dacă se solicită reatestarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6; j) calculul capacităţii anuale pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase; k) cazierul tehnic de exploatare a lemnului pe picior, completat la zi, numai pentru operatorul economic care solicită reatestarea, în copie, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acestuia; l) cazierul judiciar pentru administratorul operatorului economic, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic; m) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3). (2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii. (3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea, nu mai este necesară copia contractului individual de muncă. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.  +  Articolul 13Prezentarea incompletă a documentaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) sau necompletarea acesteia până la data organizării şedinţei de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare a operatorului economic respectiv.  +  Capitolul IV Criteriile de atestare  +  Articolul 14 (1) Calculul capacităţii anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii: a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de 10.000 mc/an pentru un subinginer silvic, maistru în exploatări forestiere sau tehnician silvic şi 15.000 mc/an pentru un inginer silvic; b) deţinerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul, anual, următoarele volume:1. un tractor articulat forestier - 5.000 mc;2. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 20 şi 39 CP - 1.500 mc;3. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere cuprinsă între 40 şi 50 CP - 3.000 mc;4. un tractor universal echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă şi troliu, cu putere de peste 50 CP - 4.000 mc;5. un utilaj multifuncţional - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;6. un funicular - potrivit datelor tehnice prezentate de operatorul economic;7. atelaje - 800 mc. (2) În cazul utilajelor specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1-6, cu diferite grade de uzură, volumul anual maxim de exploatat se stabileşte prin diminuarea volumului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. 1-6 cu procentul aferent uzurii, comunicat de către deţinător. (3) În cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncţionale deţinute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de maximum 5.000 mc/an, în funcţie de uzura declarată a utilajului.  +  Capitolul V Procedura de atestare/reatestare  +  Articolul 15 (1) Procedura de atestare/reatestare se desfăşoară în următoarele etape: a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete; b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate şi prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea; c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/reatestarea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie; d) etapa a IV-a - emiterea şi eliberarea certificatelor de atestare/reatestare; e) etapa a V-a - actualizarea registrului operatorilor economici atestaţi/reatestaţi şi a site-ului web al ASFOR în termen de 10 zile lucrătoare de la data organizării şedinţei de atestare, prin grija secretariatului Comisiei. (2) Şedinţa de analiză a dosarelor se desfăşoară în lipsa reprezentanţilor operatorilor economici.  +  Articolul 16 (1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă şi se semnează de către toţi membrii prezenţi. (2) Procesele-verbale şi alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în Registrul Comisiei. (3) Procesele-verbale de şedinţă, registrul prevăzut la alin. (2) şi documentaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.  +  Articolul 17 (1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/ reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi de către secretariatul Comisiei prin afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii şedinţei de atestare. (2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanţii operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceştia. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare se transmit operatorilor economici prin poştă cu confirmare de primire. (3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 5 zile de la data comunicării, la sediul ASFOR. (4) Contestaţia se soluţionează de către o comisie numită prin hotărârea preşedintelui Comisiei, formată din 3 membri, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. (5) Rezultatul analizei contestaţiei este pus în aplicare de către Comisie.  +  Articolul 18 (1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au o valabilitate de 2 ani, cu obligaţia operatorului economic de a solicita reatestarea la schimbarea condiţiilor pentru care a fost atestat iniţial. (3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an şi se ştampilează cu ştampila Comisiei. (4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunţului privind pierderea/ distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 19 (1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag de către Comisie în una dintre următoarele situaţii: a) desfiinţarea operatorului economic; b) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de retragere a certificatului de atestare; c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) cuprinde informaţii false sau neconforme cu documentul original; d) în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic; e) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia; f) dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancţiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase; g) dacă operatorul economic nu şi-a îndeplinit obligaţia privind reatestarea ca urmare a schimbării condiţiilor în baza cărora a fost atestat iniţial; h) dacă operatorul economic nu a depus orice document clarificator prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării/reatestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării agentului constatator sau a Comisiei. (2) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ai unităţilor acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum şi şefii ocoalelor silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data constatării. (3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1). (4) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociaţi aceleaşi persoane care au avut calitatea de administratori/asociaţi la operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 20Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 21 (1) Emitenţii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să consemneze volumul de lemn pe picior autorizat în situaţia prevăzută în anexa nr. 6. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22 (1) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament şi a obligaţiilor ce revin operatorilor economici se face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, care vor comunica această situaţie Comisiei. (2) Unităţile şi subunităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior şi ocoalele silvice de regim au obligaţia să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere. (3) Operatorii economici sunt obligaţi să solicite emitenţilor autorizaţiilor de exploatare completarea situaţiei prevăzute în anexa nr. 6. (4) Exploatarea unui volum mai mare decât volumul aprobat prin certificatul de atestare atrage suspendarea de către Comisie a acestuia, pentru o perioadă de la o lună la 12 luni de la data constatării, în funcţie de volumul exploatat suplimentar, comparativ cu cel aprobat.  +  Articolul 23 (1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia verificării existenţei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării operatorului economic, în termen de 6 luni de la data comunicării de către secretariatul Comisiei şi ori de câte ori se impune verificarea. (2) Transmiterea situaţiei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de atestare. (3) În situaţia în care dotările specifice şi încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situaţie Comisiei, care ia măsura retragerii/suspendării, după caz, a certificatului de atestare/reatestare.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentCOMPONENŢAComisiei de atestare a operatorilor economicipentru activitatea de exploatare forestieră ┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Achim Dan │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Mihalache Ilie │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Iacob Dănuţ │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Constantinescu George│Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Gheorghe Gheorghiţa │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Popa Călin Mihai │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Olaru Răzvan │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Stan Tiberiu │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 9.│David Raluca-Mihaela │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Bara Liliana │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Dorina Grunfeld │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Barbu Nicolae │Asociaţia Patronală a Forestierilor din │ │ │ │România - ASFOR │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Fechete Dorel │Asociaţia Administratorilor de Păduri │ │ │ │din România - AAP │ └────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2la regulamentCOMPONENŢAsecretariatului Comisiei de atestare a operatoriloreconomici pentru activitatea de exploatare forestieră ┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Calotă Mircea │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Domnescu Raluca │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Marius Mateescu │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor│ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Bădăluţă Cristian │Asociaţia Patronală a Forestierilor din │ │ │ │România - ASFOR │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Marin Nicolae │Asociaţia Patronală a Forestierilor din │ │ │ │România - ASFOR │ └────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3la regulamentOperatorul economic ....(denumire, telefon, fax)......Nr. ........................ din .....................CERERE DE ATESTARE/REATESTARENr. ............ din .............Subscrisa ........(denumirea operatorului economic şi forma juridică)......, cu sediul în .........(localitatea, judeţul, strada, nr. etc.)......, telefon ............, înfiinţată prin ................................. (tip, nr., data emiterii) şi înregistrată la oficiul registrului comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ....................................... la nr. ..............., solicit eliberarea certificatului de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatare forestieră.În susţinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situaţia actuală a societăţii:1. Date generale:- actul constitutiv, statutul, contractul de asociere ...........- vechimea în activitatea de exploatare forestieră ........... ani- codul fiscal ..................................................- capitalul social subscris ................. - banca ...........2. Obiectul de activitate principal ................., secundar ..............3. Volumul de lemn pe picior exploatat în anul ........................... mc4. Volumul de lemn pe picior de exploatat anual.......................... mc5. Numărul total de salariaţi ............................, din care: a) personal de specialitate în domeniul silviculturii:- ingineri ................- subingineri ..............- tehnicieni .............- maiştri ................. b) alte categorii de personal .........................6. Utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră:- utilaje multifuncţionale ...........................- tractoare articulate forestiere ....................- tractoare universale cu putere cuprinsă între 20-39 CP ...............- tractoare universale cu putere cuprinsă între 40-50 CP ...............- tractoare universale cu putere de peste 50 CP ........................- funiculare ...........................................................- atelaje ..............................................................Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.330/2015.Semnătura autorizată şi ştampila.................................  +  Anexa 4la regulamentOperatorul economic ........................SITUAŢIAprivind asigurarea cu personal de specialitateangajat pe durata de valabilitate a certificatuluide atestare pentru activitatea de exploatare forestieră ┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │Numele şi│Funcţia│Pregătirea de│Numărul şi seria │ Vechimea (ani) │ │crt.│prenumele│ │specialitate │ diplomei de ├─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │absolvire/licenţă│ în │în cadrul│ │ │ │ │ │ a personalului │speciali-│operato- │ │ │ │ │ │de specialitate │tate │rului │ │ │ │ │ │ │ │economic │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┘  Data completării Semnătura autorizată şi ştampila  ................ ....................  +  Anexa 5la regulamentOperatorul economic ................SITUAŢIAprivind asigurarea cu utilaje propriispecifice activităţii de exploatare forestieră ┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┬──────┐ │Nr. │Denumirea │ Anul │ Anul │ Serie de │Gradul de│Puterea│Obser-│ │crt.│şi marca │ de │achiziţiei│identificare│ uzură │- CP - │vaţii │ │ │utilajului/│fabricaţie│ │ *) │ estimat │ │ │ │ │nr. atelaj │ │ │ │ - % - │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────┘  Data completării Semnătura autorizată şi ştampila  ................ ................................. Notă

  ──────────

  *) Conform datelor din fişa mijlocului fix/obiect de inventar/factură.

  ──────────
   +  Anexa 6la regulamentSITUAŢIA*)autorizării spre exploatare a volumului de lemn pe picior Notă

  ──────────

  *) Însoţeşte certificatul de atestare a operatorilor economici, se completează, la emiterea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior de către emitentul autorizaţiei; se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.

  ──────────
  Operatorul economic ...............................Certificat de atestare: seria ....... nr. ........ din .........*Font 8* ┌────┬─────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │Anul/│Contractul**) │ Volumul autorizat (mc) │ Volumul │ Viza ocolului silvic │ │crt.│APV │nr. .. din ...├─────┬─────┬───┬─────────┬──────┤exploatat├───────┬─────────────┬─────────┤ │ │SUMAL│ │Total│Răşi-│Fag│Cvercinee│Alte │ (mc) │Volumul│ Emitentul │Semnătura│ │ │ │ │ │noase│ │ │specii│ │cumulat│autorizaţiei │ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │***) │de exploatare│ştampila │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼───┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴───┴─────────┴──────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  **) În coloana 2 se va menţiona tipul contractului şi se va nota după cum urmează:

  - (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;

  - (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

  ***) Rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru anul în curs şi nu poate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul de atestare.

  ──────────
   +  Anexa 7la regulamentAUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂCARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ(denumirea)COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICIPENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂCERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARESeria ......../Nr. ......./...(anul)...În urma desfăşurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentulCERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTAREOperatorul economic ................(denumirea şi forma juridică)..................,cu sediul în ..............(localitatea, judeţul, strada numărul etc.).............,înfiinţat prin ............(numărul şi data emiterii acestuia)......................şi înregistrat la oficiul registrului comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la nr. ...........SE ATESTĂ/REATESTĂpentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ...................... mc pe picior.Prezentul certificat este însoţit de anexa, care conţine ........... file.Prezentul certificat este valabil până la data de ........................... .Dosar nr. ..........................Preşedintele Comisiei de atestarea operatorilor economici pentruactivitatea de exploatare forestieră,...............................L.S./S.S.-----