MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 septembrie 2015  Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,având în vedere obiectivele de implementare ale Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, incluzând instituirea Zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (ZLSAC), care contribuie la integrarea europeană a Republicii Moldova,luând în considerare participarea Republicii Moldova ca parte contractantă la Tratatul Comunităţii Energiei (Tratatul), ce prevede transpunerea graduală a acquis-ului comunitar în domeniul energetic şi integrarea Republicii Moldova în piaţa unică europeană de gaze naturale şi energie electrică,urmărind implementarea obiectivelor de politică energetică ale Uniunii Europene privind dezvoltarea interconectărilor cu statele învecinate şi întărirea acestora cu partenerii săi din cadrul Comunităţii Energiei, în special cu Republica Moldova,având în vedere instituirea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova,având în vedere Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013, intrat în vigoare din 8 iulie 2014,având în vedere importanţa asigurării securităţii energetice a Republicii Moldova prin intermediul diversificării surselor de aprovizionare, urmărind crearea premiselor integrării sale în piaţa unică europeană de energie şi, în acest context, exprimând voinţa politică comună pentru examinarea soluţiilor posibile şi realizarea proiectelor necesare livrării de energie pe termen lung din România în Republica Moldova,urmărind să dezvolte cooperarea în domeniul energiei pe baza egalităţii şi a beneficiului reciproc,au convenit următoarele:  +  Secţiunea I Autorităţile desemnate  +  Articolul 1Părţile desemnează ca autorităţi competente pentru implementarea prevederilor prezentului memorandum de înţelegere (denumite în continuare autorităţi desemnate):- din partea Guvernului României:● Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu sediul în România, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, Bucureşti;● Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, cu sediul în România, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti; şi- din partea Guvernului Republicii Moldova: Ministerul Economiei, cu sediul în Republica Moldova, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, cod poştal 2033 - Chişinău.  +  Secţiunea a II-a Obiectivul memorandumului de înţelegere  +  Articolul 2Părţile convin să colaboreze şi să depună toate eforturile în vederea promovării şi realizării proiectelor de interconectare a reţelelor naţionale de transport de gaze naturale şi energie electrică din cele două ţări şi a proiectelor complementare.  +  Articolul 3În domeniul gazelor naturale: (1) Părţile convin să realizeze cu prioritate lucrările complementare interconexiunii Iaşi-Ungheni prin care se vor asigura regimurile de debit şi presiune pentru curgerea gazelor naturale în ambele sensuri, respectiv: a) construcţia Gazoductului Ungheni-Chişinău pe teritoriul Republicii Moldova; şi b) construcţia Gazoductului Oneşti-Iaşi şi a staţiilor de comprimare aferente pe teritoriul României. (2) Părţile convin să îşi coordoneze acţiunile pe teritoriile celor două state, astfel încât obiectivele de la alin. (1) să fie realizate până la sfârşitul anului 2017. (3) Parametrii tehnici ce vor fi asiguraţi în punctul de frontieră pe sensul România-Republica Moldova sunt: debit maxim 250.000 mc/h la presiunea de 45 bari.  +  Articolul 4În domeniul energiei electrice: (1) Guvernul Republicii Moldova se angajează să finalizeze, cu prioritate, lucrările complementare interconexiunii Isaccea- Vulcăneşti, respectiv linia electrică Vulcăneşti-Chişinău şi staţia electrică back-to-back Vulcăneşti în cursul anului 2017. (2) Părţile convin să realizeze proiectul de interconectare Iaşi-Ungheni-Străşeni şi staţia electrică back-to-back aferentă pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi/sau proiectul de interconectare Suceava-Bălţi şi staţia back-to-back corespunzătoare; termenele de finalizare vor fi stabilite după realizarea studiilor de fezabilitate aferente acestor proiecte.  +  Articolul 5Având în vedere importanţa strategică a realizării obiectivelor de la art. 3 şi art. 4 pentru dezvoltarea interconexiunilor dintre cele două state, părţile vor declara drept obiective strategice de importanţă naţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare a fiecărei părţi, următoarele proiecte investiţionale: a) Gazoductul Ungheni-Chişinău; b) Gazoductul Oneşti-Iaşi şi staţiile de comprimare aferente; c) interconexiunea electrică Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău şi staţia back-to-back aferentă; d) interconexiunea electrică Iaşi-Ungheni-Străşeni şi staţia back-to-back aferentă; e) interconexiunea electrică Suceava-Bălţi şi staţia back-to-back aferentă.  +  Secţiunea a III-a Măsuri organizatorice  +  Articolul 6 (1) Părţile convin să îşi coordoneze acţiunile în vederea realizării obiectivelor nominalizate la art. 5 în cadrul Grupului comun de lucru în domeniul energiei din cadrul Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova de colaborare economică. Grupul comun de lucru va include reprezentanţi ai autorităţilor competente, autorităţilor de reglementare şi ai companiilor de profil din cele două state, conducerea sa fiind asigurată în comun (copreşedinţie) de cele două părţi la nivel de secretar de stat/ministru adjunct. (2) În cadrul Grupului comun de lucru în domeniul energiei vor activa şi reprezentanţi ai prim-miniştrilor din România şi Republica Moldova. (3) Întrunirile Grupului comun de lucru în domeniul energiei vor avea loc cel puţin o dată pe trimestru, ţinând cont de principiul alternanţei în organizarea acestora. (4) Grupul comun de lucru va avea rolul de a monitoriza evoluţia implementării proiectelor, de urmărire a respectării termenelor precizate, menţinere a unei comunicări strânse şi de luare/propunere de măsuri adecvate pentru depăşirea eventualelor bariere în realizarea proiectelor. În cadrul Grupului comun de lucru se vor înfiinţa echipe comune de specialişti care să stabilească planul concret de acţiuni şi care să armonizeze rezultatele din documentele de proiectare/implementare ale fiecărei părţi.  +  Articolul 7 (1) Părţile convin să evite orice suprapuneri de activităţi sau acţiuni care să ducă la întârzierea realizării obiectivelor nominalizate la art. 5 şi să acorde tot sprijinul necesar realizării cu prioritate a respectivelor proiecte, cu respectarea legislaţiilor naţionale. (2) Autorităţile desemnate convin să îşi coordoneze poziţiile în cadrul reuniunilor în formatul Comisia Europeană-România- Republica Moldova-instituţii financiare internaţionale, în vederea realizării cu prioritate a obiectivelor nominalizate la art. 5. (3) Autorităţile desemnate vor face demersuri către Comisia Europeană şi instituţiile finanţatoare în vederea includerii proiectelor de la art. 5 pe listele de proiecte energetice prioritare ale Uniunii Europene/Comunităţii Energiei şi vor avea în vedere asigurarea cu prioritate a finanţării acestora din surse proprii şi atrase.  +  Secţiunea a IV-a Dispoziţii finale  +  Articolul 8Orice diferend provenit de la sau în legătură cu interpretarea şi intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere trebuie rezolvat pe cale amiabilă între părţile la prezentul memorandum.  +  Articolul 9 (1) Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare. (2) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părţi. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1). (3) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre părţi prin notificarea în scris a celeilalte părţi. Denunţarea va avea efect la 2 (două) luni de la primirea notificării respective. (4) În cazul denunţării prezentului memorandum de înţelegere în conformitate cu paragraful precedent, orice act încheiat în baza şi pe durata prezentului memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare şi va fi derulat în conformitate cu prevederile acestuia, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. (5) Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea la timp şi în bune condiţii a activităţilor derulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere în baza şi pe durata respectivă. (6) Prezentul memorandum de înţelegere îşi încetează valabilitatea la data finalizării şi recepţionării lucrărilor prevăzute în text.  +  Articolul 10 (1) Prevederile acestui memorandum de înţelegere nu prejudiciază obligaţiile internaţionale asumate de părţi şi nu va afecta în vreun fel obligaţiile care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene. (2) Nicio prevedere din acest memorandum de înţelegere nu influenţează drepturile şi obligaţiile părţilor care derivă din acordurile încheiate între Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, de cealaltă parte.Semnat la Chişinău la 21 mai 2015, în două exemplare originale.

  Pentru Guvernul României

  Prim-ministru,

  Victor-Viorel Ponta

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Pentru Guvernul Republicii Moldova

  Prim-ministru,

  Chiril Gaburici

  Viceministrul economiei,

  Valeriu Triboi
  ------