ORDIN nr. 5.057 din 26 august 2015privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/ 1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.002 din 14 august 2015
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Nr. 5.057 din 26 august 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.468 din 14 august 2015, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,luând în consideraţie prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/ 1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective, triaj epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;"2. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I "Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) Raportează la Direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică."3. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Efectuează triajul epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi realizarea de imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. b) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul procesului de învăţământ, informează şi îndrumă părinţii/aparţinătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii. c) Eliberează, la cererea părinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fişa cu vaccinările efectuate până la data de 1 mai 2015 în unitatea de învăţământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor. d) Organizează activitatea de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienă şi de siguranţă. e) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale. f) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. g) Eliberează părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie."4. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins:"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare"5. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II "Atribuţiile asistentului medical", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii", litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) Întocmeşte zilnic în comunitatea de preşcolari şi elevi evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile."6. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale. b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale. c) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări. d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale."7. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul V "Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti", în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Asigură, în situaţii epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităţilor de învăţământ. b) Transportă vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând lanţul de frig, şi asigură lanţul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epidemiologice specifice. c) Primeşte raportările imunizărilor. d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor la nivelul unităţilor de învăţământ."8. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VII "Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins:"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare."9. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VIII "Atribuţii specifice personalului didactic", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos", în coloana "Atribuţii specifice personalului didactic" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sănătate", la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix),cu următorul cuprins:"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare."10. În anexa nr. 3 la metodologie, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt: a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă; b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă."11. În anexa nr. 3 la metodologie, la punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul."12. La anexa nr. 3 la metodologie se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPentru anul 2015 documentele medicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fiecărui ciclu de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor sunt sau urmează să fie depuse la sediul unităţilor de învăţământ până la data de 1 octombrie 2015.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Alin Iulian Tucmeanu,

  secretar de stat

  p. Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
   +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la anexa nr. 3 la metodologie)Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea ......../(denumirea, adresa, telefonul)...................ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATENumele şi prenumele: ......................................................, sexul: ........., vârsta: ......................Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul): ..............................................................................Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, grădiniţa, creşa): ................................................Numele şi prenumele părintelui/tutorelui legal instituit ....................................................................Telefonul de contact al părintelui/tutorelui legal instituit ................................................................Antecedente patologice NU [] DA []:- astm []- sindrom de hiperactivitate []- otită medie cronică []/recurentă []- maladii congenitale de cord []- probleme de învăţare []/dezvoltare []- diabet zaharat []- leziuni osteoarticulare []- convulsii []- tulburări de vorbire [], auz [], vedere []- tuberculoză []- altele []: ..............................................................................Dacă aţi bifat cel puţin una dintre acestea, ataşaţi documente medicale relevante.AlergiiNU [] DA []:- medicamentoase: .........................................................................- alimentare: .............................................................................- altele: .................................................................................Medicaţie pentru afecţiuni croniceNU [] DA []: (listaţi)..........................................................................................Vaccinări (vezi aviz epidemiologic)Examen fizicÎnălţime ............. cm; greutate ............ kg; indice de masă corporală ................ kg/mpPresiunea arterială (pentru copii peste 3 ani) .....................................................Examen fizic general (normal []/anormal [])    ORL ................................    Dentiţie normală DA [] NU []: ...................    Extremitate cefalică - regiune cervicală: ................................    Ganglioni limfatici normali DA [] NU []: ...................    Pulmonar normal DA [] NU []: ...................    Cardiovascular norma DA [] NU []: ...................    Abdominal normal DA [] NU []: ...................    Genitourinar normal DA [] NU []: ...................    Extremităţi normale DA [] NU []: ...................    Tegumente normale DA [] NU []: ...................    Dezvoltare psihologică normală DA [] NU []: ...................    Limbaj normal DA [] NU []: ...................    Comportament normal DA [] NU []: ...................Dezvoltare (copii preşcolari)În limite normale DA [] NU []: .....................................................................Dacă aţi bifat NU, precizaţi tipul de afectare:- cognitivă ........................................................................................- comunicare/limbaj ................................................................................- emoţională/socială ...............................................................................- adaptare .........................................................................................- motricitate ......................................................................................Auz Vizual- Audiometrie (după caz) - Acuitate vizualănormal [] normală DA []anormal []: ......................... NU []: ..................................................... Ochi stâng: ........................................................ Ochi drept: ........................................................ - Corecţie cu lentile NU [] DA []- Strabism NU [] DA []RecomandăriActivitate fizică normală DA [] NU [] restricţii (după caz): .....................................................Alimentaţie diversificată DA [] NU [] restricţii: ................................................................Reevaluarea este necesară:- NU [] DA [] pentru ................................................................. data programată _ _/_ _/_ _Evaluări suplimentare NU [] DA [] care ...........................................................................Necesitatea unui sistem special de educaţie [] Altele .........................................................Rezultatul evaluăriiCopil apt []/inapt [] pentru intrarea în colectivitateObservaţii .......................................................................................................    Data examinării Semnătura medicului,                                         gradul profesional şi parafa    ............... .............................NOTE:1. Evaluarea se realizează pe baza examinării clinice şi a antecedentelor personale existente la fişa medicală a copilului.2. Investigaţii clinice şi paraclinice suplimentare vor fi solicitate de către medicul de familie doar în cazul existenţei semnelor şi simptomelor specifice de boală acută/cronică/infecţioasă.3. Adeverinţa medicală poate fi eliberată de medicul de familie la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor, eliberarea acesteia reprezentând activitate de suport, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/ 186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la anexa nr. 3 la metodologie)- faţă-    Judeţul ................................ Codul numeric personal    Localitatea ............................ [][][][][][][][][][][][][]    Unitatea sanitară ......................AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU (RE)INTRARE ÎN COLECTIVITATEanul ........ luna ...... ziua .......Numele ..................... Prenumele ........................................Prenumele tatălui ..............................Data naşterii: anul ........... luna ........ ziua ........Domiciliul: localitatea ....................... str. ........................ nr. .... bl. .... ap. ..... sectorul/judeţul ..........................ARE []/NU ARE [] semne şi simptome sugestive de boală transmisibilă: .....................................................................S-a eliberat prezenta pentru: ....................................................A se vedea situaţia vaccinărilor pe verso.Semnătura şi parafa medicului,- verso -Unitatea sanitară ..../(denumirea, adresa, telefonul, fax) ..........FIŞA DE VACCINĂRI*1) Notă

  ──────────

  *1) Însoţeşte avizul epidemiologic la înscrierea preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ.

  ──────────
  Numele şi prenumele: ................................................................................Sexul: ........................ Vârsta: ..................Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul) .............................................................................Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, grădiniţa, creşa): ..............................................Numele şi prenumele părintelui: ...........................................................................................Telefoanele de contact ale părintelui: ....................................................................................Vaccinări- numărul carnetului de vaccinări al copilului ............................................................................ a) vaccinări conform Programului naţional de vaccinare    *)hepatita B _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    BCG _ _/_ _/_ _    *)DTP _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _                  _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    *)Hib _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    *)Polio _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    ROR _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ Notă

  ──────────

  *) Se menţionează toate antigenele administrate, indiferent de tipul de vaccin utilizat (mono-, tetra-, penta- sau hexavalente).

  ──────────
  b) vaccinări opţionale    gripal _ _/_ _/_ _    pneumococic _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    rotavirus _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    varicela _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    HPV _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    Hepatita A _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    Altele,    specificaţi ____________ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _    Data Eliberată de ..........................    ............. (numele, prenumele, parafa şi semnătura)
  -----