NORMĂ nr. 13 din 5 august 2015pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 3 septembrie 2015  În urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 29 iulie 2015,având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), art. 28 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) și ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i), art. 90 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Administratorul investește activele fondurilor de pensii private în acțiuni și drepturi tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria standard a Bursei de Valori București.2. La articolul 15, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) tranzacționarea implică obligațiuni municipale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f) și obligațiuni corporatiste prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii).3. După articolul 17^1 se introduce un nou articol, articolul 17^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^2(1) Posibilitatea de a tranzacționa obligațiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f), și obligațiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), în afara pieței reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declarației privind politica de investiții a administratorului și reflectată corespunzător în politica și procedurile de administrare a riscurilor care trebuie să conțină cel puțin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a prețului și a lichidității instrumentului financiar, precum și orice alte criterii care să conducă la o tranzacționare în beneficiul participanților.(2) Tranzacțiile cu obligațiuni municipale, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f), și obligațiuni corporatiste, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii), în afara pieței reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiții, adoptată pentru fiecare tranzacție în parte, fundamentată în scris și care conține cel puțin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a prețului tranzacției și a lipsei lichidității instrumentului financiar pe piața reglementată pe care acesta este admis la tranzacționare.(3) Decizia de tranzacționare menționată la alin. (2) se transmite Autorității de Supraveghere Financiară la solicitarea acesteia.4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii private împotriva riscului valutar prin tranzacții cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures și opțiuni realizate numai pe piețe reglementate.5. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1(1) Administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii facultative împotriva riscului de dobândă prin tranzacții cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures și opțiuni realizate numai pe piețe reglementate, pentru acele active care au maturitatea reziduală mai mare de 5 ani calculată la data încheierii tranzacției.(2) Mărimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscului de dobândă nu poate depăși pe toată perioada deținerii lor principalul de rambursat al activului suport deținut în portofoliul fondului de pensii facultative, iar scadența finală a instrumentelor financiare derivate trebuie să fie cel mult egală cu scadența activului suport.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), administratorul poate proteja portofoliul de investiții al fondului de pensii facultative împotriva riscului de dobândă prin intermediul instrumentelor financiare derivate de tipul forward și swap negociate în afara pieței reglementate, pentru acele active care au maturitatea reziduală mai mare de 5 ani calculată la data încheierii tranzacției, în cazul în care piața reglementată nu este suficient de lichidă pentru a asigura posibilitatea inițierii sau lichidării în orice moment a unor poziții pe instrumente financiare derivate.(4) Instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate trebuie să poată face obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile și să poată, la inițiativa administratorului, să fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeași contrapartidă cu care a fost încheiată tranzacția inițială.(5) În cazul în care protejarea portofoliului împotriva riscului de dobândă se realizează prin intermediul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei piețe reglementate, administratorul are obligația de a utiliza contractele-cadru ISDA (ISDA Master Agreement) ajustate la cadrul normativ aplicabil în România și să se asigure că acestea includ cel puțin:a) posibilitatea și condițiile compensării obligațiilor reciproce ale părților;b) condiții care să asigure respectarea prevederilor alin. (4), inclusiv obligativitatea contrapartidei de a furniza evaluări zilnice ale pozițiilor deschise și dreptul administratorului de a iniția în orice moment vânzarea, lichidarea sau închiderea pozițiilor deschise.  +  Articolul 20^2(1) Posibilitatea de a tranzacționa instrumente financiare derivate prevăzute la art. 20 alin. (3) și art. 20^1 alin. (3) în afara pieței reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declarației privind politica de investiții a administratorului și reflectată corespunzător în politica și procedurile de administrare a riscurilor, care trebuie să conțină cel puțin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a prețului și a activului suport, precum și orice alte criterii care să conducă la o tranzacționare în beneficiul participanților.(2) Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate prevăzute la art. 20 alin. (3) și art. 20^1 alin. (3) în afara pieței reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiții, adoptată pentru fiecare tranzacție în parte, fundamentată în scris și care conține cel puțin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a prețului tranzacției și a activului suport.(3) Decizia de tranzacționare menționată la alin. (2) însoțită de contractul ISDA se transmite Autorității de Supraveghere Financiară în aceeași zi cu încheierea tranzacției.6. La articolul 31, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Administratorul utilizează pentru evaluarea activelor prevăzute la alin. (1) cotațiile furnizorilor menționați în lista prevăzută la alin. (3) pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 iulie a anului curent până la data de 30 iunie a anului următor, respectând prevederile alin. (4).7. La articolul 31, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Până la data de 31 mai a fiecărui an, administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară notificarea privind lista și ordinea în care utilizează cotațiile furnizorilor menționați la alin. (1) pentru perioada menționată la alin. (5).8. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Ponderarea activelor se face după cum urmează:a) ponderea 100% se aplică:1. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. b) emise de statul român;2. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. b), cu excepția celor emise de statul român, și la art. 12 alin. (1) lit. e), g) și h) care au calificativul investment grade;3. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) având garanția explicită și integrală a statului român;4. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) având garanția explicită și integrală a statului, având calificativul investment grade;b) ponderea 75% se aplică:1. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (i) și (ii) constituite la bănci care au primit calificativul investment grade sau a căror societate-mamă a primit acest calificativ;2. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f) care au calificativul investment grade;3. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii) care au calificativul investment grade;4. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. i), clasificate drept fonduri monetare, conform ghidului Comitetului European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare CESR/10-049;5. valorii acordurilor reverse repo;c) ponderea 50% se aplică activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. i), clasificate drept fonduri de obligațiuni, conform clasificării Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;d) ponderea 25% se aplică:1. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (i) și (ii) constituite la bănci care nu au primit calificativul investment grade sau a căror societate-mamă nu a primit acest calificativ;2. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. b), cu excepția celor emise de statul român, care nu au calificativul investment grade;3. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f) care nu au calificativul investment grade;4. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (i);5. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii) care nu au calificativul investment grade;6. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e), g) și h) care nu au calificativul investment grade;7. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. i), inclusiv ETF, cu excepția fondurilor monetare și de obligațiuni conform clasificării Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;8. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. j);e) ponderea 0% se aplică celorlalte active și cazuri neacoperite de prevederile lit. a) - d).(2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele A și B, care fac parte integrantă din prezenta normă.9. Anexa A se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.
  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 5 august 2015.Nr. 13.  +  Anexă(Anexa A la normă)
  Nr. crt. Activ  Investment grade Non-investment grade
  1  Conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European    75%    25%
  2  Depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European    75%    25%
  3   Certificate de trezorerie din România, tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European     100%     100%
  4  Certificate de trezorerie tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European    100%    25%
  5  Titluri de stat din România tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European    100%    100%
  6   Titluri de stat din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European     100%     25%
  7    Obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din România și din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre aleUniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European      75%      25%
  8    Obligațiuni corporatiste, cu excepția obligațiunilor care presupun sau încorporează un instrument derivat, admise la tranzacționare și care se tranzacționează pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European      75%      25%
  9  Titluri de stat emise de state terțe și tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European    100%    25%
  10   Obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din state terțe, tranzacționate pe o piațăreglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European     75%     25%
  11   Obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menționate la art. 12 alin. (1) lit. g) din normă, tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European     100%     25%
  12  Obligațiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, tranzacționate pe o piață reglementată    100%    25%
  13Active având garanția integrală și explicită a statului român 100% 100%
  14Active având garanția integrală și explicită a statului 100% 25%
  ----