NORME METODOLOGICE din 2 februarie 2011 (*actualizate*)de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri(actualizate la data de 28 august 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate şi conduse de întreprinzători tineri, care intenţionează să desfăşoare pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumită în continuare microîntreprindere "S.R.L. - D.", în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumit în continuare programul.  +  Articolul 2Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare O.N.R.C., Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., precum şi finanţatorii de credite parteneri ai F.N.G.C.I.M.M. vor implementa prezentele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015.  +  Articolul 3Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private. Programul urmăreşte: a) dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi de integrarea României în Uniunea Europeană; b) sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate - start-up-uri, prin facilitarea accesului acestora la finanţare; c) stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare; d) facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.  +  Articolul 4Finanţarea în perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi pe an, se asigură din bugetul aprobat anual al entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015.  +  Capitolul II Etapele implementării programului  +  Articolul 5Înregistrarea microîntreprinderii "S.R.L. - D." în registrul comerţului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) întreprinzătorul debutant are obligaţia să ataşeze în susţinerea cererii de înregistrare a microîntreprinderii "S.R.L. - D." în registrul comerţului documentele prevăzute în Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi declaraţia pe propria răspundere potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011; b) după înmatricularea în registrul comerţului a microîntreprinderii "S.R.L. - D.", respectiv după înregistrarea în registrul comerţului a oricăror modificări, O.N.R.C. va transmite Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, pe cale electronică, datele aferente acestor înregistrări, conform protocolului încheiat în acest sens;----------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri". c) operaţiunile de înmatriculare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 cu ocazia constituirii microîntreprinderii sunt scutite de plata taxelor către O.N.R.C.; d) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri transmite instituţiilor responsabile de implementarea programului, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente înregistrărilor, precum şi modificările generate de situaţiile financiare semestriale şi anuale pe perioada funcţionării microîntreprinderii "S.R.L. - D.".----------Lit. d) a art. 5 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 6În termen de 10 zile lucrătoare de la înfiinţare, microîntreprinderea "S.R.L. - D." trebuie să notifice prin poşta electronică oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumit în continuare O.T.I.M.M.C., al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în vederea luării în evidenţă.----------Art. 6 a fost modificat de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 7Înregistrarea pentru obţinerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pentru a beneficia de alocaţia financiară nerambursabilă acordată prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, microîntreprinderea "S.R.L. - D." trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro;----------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri". b) data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;----------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri". c) înscrierea on-line se desfăşoară în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, microîntreprinderea «S.R.L.-D» va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a «S.R.L.-D». Microîntreprinderile «S.R.L.-D» pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată;----------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. d) fiecare microîntreprindere "S.R.L. - D." trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri: www.aippimm.ro;----------Lit. d) a art. 7 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri". e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare; f) planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi microîntreprinderi "S.R.L. - D.". g) admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul «S.R.L.-D» este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.----------Lit. g) a art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015.----------Art. 7 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicaţia software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte; b) verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către O.T.I.M.M.C. Avizarea verificărilor de către Direcţia implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri;----------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. c) aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care obţin cel puţin punctajul minim în urma verificărilor efectuate potrivit lit. b) vor încheia contractul de finanţare cu O.T.I.M.M.C. după prezentarea dovezii cofinanţării: contractului de credit emis de un finanţator de credit autorizat/dovezilor certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de un finanţator de credit autorizat din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile;----------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. d) aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit vor prezenta dovada cofinanţării în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare. În această perioadă de 30 zile calendaristice aplicanţii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea O.T.I.M.M.C. pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu. În această situaţie, vor semna contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.----------Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. e) echipamentele şi utilajele achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Contractarea şi finanţarea se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) microîntreprinderea «S.R.L.-D» care implementează planul de afaceri cu componentă de credit va semna cu finanţatorul de credit autorizat contractul de credit, după care se va prezenta la O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a sediului social, în termen de 15 zile calendaristice de la prezentarea dovezii cofinanţării, pentru semnarea contractului de finanţare;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. b) microîntreprinderea "S.R.L. - D." care nu solicită credit bancar va semna la sediul O.T.I.M.M.C. în a cărui rază teritorială îşi are sediul social contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare; c) microîntreprinderea «S.R.L.-D» va deschide un cont analitic în cadrul contului sintetic 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. d) finanţarea planurilor de afaceri se face în ordinea punctajului obţinut potrivit art. 7 lit. g), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile; nesemnarea contractelor de finanţare în termenele prevăzute la lit. a) şi b) conduce la respingerea de la finanţare;----------Lit. d) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. e) pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată se utilizează în mod proporţional cele două componente de finanţare (credit bancar minimum 50% şi A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% şi aport propriu minimum 50%). Cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil în ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent;----------Lit. e) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. f) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare pentru A.F.N., nu sunt eligibile.----------Lit. f) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015. g) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de credit bancar şi pentru acordarea de A.F.N. cu instituţia de credit parteneră sau a contractului de finanţare cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, nu sunt eligibile.----------Lit. g) a art. 9 a fost modificată de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Capitolul III Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor  +  Articolul 10 (1) Prezentele norme metodologice instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006" cu sintagma "Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013". (2) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzător.----------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013.  +  Articolul 11Schema prevăzută la art. 10 nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.----------Art. 11 a fost modificat de lit. b) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006" cu sintagma "Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013".  +  Articolul 12Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 se face în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 13Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.----------Art. 13 a fost modificat de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 14Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.----------Art. 14 a fost modificat de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 15Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.----------Art. 15 a fost modificat de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 16În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să îi solicite acesteia să facă verificări la faţa locului.----------Art. 16 a fost modificat de lit. a) a art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 17Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.----------Art. 17 a fost modificat de lit. a) şi b) ale art. III din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri" şi a sintagmei "Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006" cu sintagma "Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013".  +  Articolul 18Ajutorul de minimis se acordă după verificarea pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost şi ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de marfă.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015.  +  Articolul 19Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform schemei prevăzute la art. 10, altor scheme de minimis şi altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pentru o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 20Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii de monitorizare şi control al programului.  +  Articolul 21Reprezentanţii instituţiilor prevăzute la art. 2 au dreptul să verifice la sediul microîntreprinderii "S.R.L. - D." veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul programului.  +  Articolul 22Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine A.F.N. sau au schimbat destinaţia acestora ori se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract, se recuperează total sau parţial ajutorul de minimis acordat.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015.  +  Articolul 24Beneficiarii A.F.N. au obligaţia de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării A.F.N.  +  Anexa la normele metodologice┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Criterii │Punctaj││crt.│ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Domeniul de activitate al "S.R.L. - D." │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│A│1 │Programare IT, producţie │ 30 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │2 │Turism │ 20 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │3 │Servicii │ 15 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │4 │Comerţ şi alte activităţi │ 10 │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în ││ cadrul microîntreprinderii "S.R.L. - D." │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│B│5 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 20 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 4. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │6 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 15 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 3. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │7 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 10 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 2. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente planului de afaceri │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│C│8 │Ponderea investiţiilor peste 60% │ 20 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │9 │Ponderea investiţiilor peste 40% │ 15 │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│D│10│Echipamente tehnologice în pondere de peste 60% din valoarea │ 10 ││ │ │planului de afaceri │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │11│Echipamente tehnologice în pondere de peste 40% din valoarea │ 5 ││ │ │planului de afaceri │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Asociatul/Administratorul a urmat un curs de antreprenoriat │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│E│12│Asociatul/Administratorul a urmat/urmează un curs de │ 10 ││ │ │antreprenoriat. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │13│Asociatul/Administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de │ 5 ││ │ │antreprenoriat. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" este şomer sau absolvent din anul ││ precedent la data înscrierii la registrul comerţului │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│F│14│Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" a avut calitatea de şomer │ 10 ││ │ │sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării│ ││ │ │"S.R.L.-D" la registrul comerţului. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │15│Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" NU a avut calitatea de │ 5 ││ │ │şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent │ ││ │ │înregistrării "S.R.L.-D" la registrul comerţului. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ Total puncte obţinute │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.La punctaje egale va prevala:- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;- achiziţia de echipamente tehnologice;- activitatea pe care accesează programul;- deţinerea unui curs de antreprenoriat;- asociatul/administratorul "S.R.L.-D" este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului;- data şi ora înscrierii în program.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 679 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015, conform pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.----