DECRET Nr. 445 din 27 mai 1966privind sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 27 din 27 mai 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Cetăţenii domiciliaţi în oraşe pot să-şi construiască locuinţe proprietate personală, pentru ei şi familiile lor, din mijloace băneşti proprii, cu sprijinul statului, în condiţiile prezentului decret, ale Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România nr. 26/1966*) şi ale instrucţiunilor de aplicare.___________ Notă *) H.C.C. al P.C.R. şi a C.M. nr. 26/1966, a fost publicată în B. Of. nr. 1 din 12 ianuarie 1966.  +  Articolul 2În vederea construirii de locuinţe proprietate personală, cetăţenii vor încheia contracte cu organizaţiile socialiste stabilite în acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.Organizaţiile prevăzute în alineatul precedent vor încheia, la rindul lor, contracte de proiectare şi contracte de antrepriza pentru lucrări de construcţii-montaj cu proiectantul şi cu executantul.  +  Articolul 3Beneficiarii de locuinţe vor trebui ca, din sume depuse la Casa de economii şi consemnaţiuni, sa plătească un avans asupra preţului construirii locuinţei, pentru diferenţa dintre preţ şi avans acordindu-li-se un împrumut de către Banca de Investiţii.Avansul va fi de cel puţin 30% din preţul construirii locuinţei. În cazul locuinţelor grupate în clădiri cu un număr mic de apartamente, cu cerinţe speciale asupra mărimii şi distribuţiei încăperilor, cu un grad sporit de confort, avansul va reprezenta cel puţin 40% din preţul stabilit.Contractele cu organizaţiile socialiste prevăzute în art. 2 alin. 1 se vor încheia după punerea la dispoziţie a avansului, urmînd a se vira în contul organizaţiilor şi suma împrumutului acordat.  +  Articolul 4Terenurile destinate construirii de locuinţe proprietate personală se atribuie beneficiarilor, fără plata, în folosinţă pe timp nelimitat, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale ori ale oraşelor Bucureşti sau Constanta, pe teritoriul cărora se vor construi locuintele.  +  Articolul 5Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat sînt obligate sa transfere, cu respectarea formelor stabilite de lege, comitetelor executive ale sfaturilor populare prevăzute în art. 4, la cererea acestora, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, terenurile construibile aflate în administrarea operativă a organizaţiilor socialiste din subordinea acelor organe, care nu le sînt necesare pentru extinderea activităţii sau construirea de grupuri social-culturale.  +  Articolul 6Împrumutul prevăzut în art. 3 se acordă pe termen de cel mult 15 ani şi se restituie în rate lunare egale, cu o dobinda anuală de 1%, atît ratele cît şi dobinda reţinîndu-se de la angajaţi prin statele de plată a salariilor de către organizaţia la care funcţionează, iar de la ceilalţi beneficiari, potrivit clauzelor din contractul de împrumut.La valoarea ratelor lunare neachitate în termen, se percepe o dobinda anuală de 6% .Contractul de împrumut constituie titlu executoriu.În caz de neplata la scadenta a ratelor, Banca de Investiţii va putea cere executarea silită asupra locuinţei numai dacă beneficiarul nu a plătit cel puţin şase rate datorate.  +  Articolul 7Contractul pentru construirea de locuinta împreună cu procesul verbal de predare constituie titlu de proprietate asupra locuinţei construite, iar decizia de atribuire constituie titlul pentru dreptul de folosinţă asupra terenului.  +  Articolul 8În oraşele unde exista registre de transcripţii imobiliare, se va face transcrierea în acestea a deciziei de atribuire a terenului în folosinţă, a contractului pentru construirea locuinţei şi a procesului verbal de predare a acesteia, precum şi a contractului de împrumut încheiat cu Banca de Investiţii.În oraşele cu regim de carte funciară se va face înscrierea în aceasta a dreptului de folosinţă asupra terenului şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei construite, precum şi notarea contractului de împrumut.  +  Articolul 9Locuintele construite în condiţiile prezentului decret sînt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor privitoare la normarea, repartizarea şi folosirea spaţiului locativ.  +  Articolul 10Proprietarii locuinţelor construite în condiţiile prezentului decret sînt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la predarea locuinţei.  +  Articolul 11Încheierea contractelor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, precum şi operaţiile de transcriere, înscriere sau notare prevăzute în art. 8, sînt scutite de orice taxe.  +  Articolul 12Înstrăinarea locuinţelor înainte de restituirea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Băncii de Investiţii.În caz de înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul pentru construirea de locuinţe precum şi - după împrejurări - din contractul de împrumut încheiat cu Banca de Investiţii. Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei, se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe care este ridicată construcţia.  +  Articolul 13În vederea construirii de locuinţe în condiţiile prezentului decret, vor putea fi atribuite, anulîndu-se deciziile anterioare, şi terenuri care au făcut obiectul unei atribuiri în temeiul Decretului nr. 493 din 10 decembrie 1954, dacă locuintele nu au fost construite pînă la data publicării prezentului decret.Pentru terenurile proprietate de stat, situate în oraşe şi deţinute de persoane fizice, cărora acele terenuri le-au fost atribuite potrivit Decretului nr. 493/1954, însă fără a se fi emis deciziile corespunzătoare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor putea emite decizii de atribuire, fără plata, pe timp nelimitat, în favoarea deţinătorilor, dacă locuintele au fost construite. Decizia de atribuire sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit, vor fi supuse formelor de publicitate imobiliară, potrivit distincţiilor din art. 8.  +  EXPUNERE DE MOTIVEla Decretul nr.445 privind sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personalăÎn cadrul măsurilor pentru ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii, statul nostru acorda o atenţie deosebită asigurării unor condiţii de locuit cît mai bune, alocind an de an fonduri tot mai importante pentru construirea de locuinţe proprietate de stat.Paralel cu construcţia de locuinţe din fondurile sale, statul sprijină pe cetăţeni pentru a-şi construi, din fonduri proprii, locuinţe proprietate personală.Decretul de faţa reglementează unele dintre formele acestui sprijin.Astfel, se prevede atribuirea, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în folosinţă gratuita şi pe timp nelimitat, în favoarea celor care urmează a-şi construi locuinţe, a terenurilor pe care urmează să se ridice construcţiile. Decizia de atribuire constituie titlul pentru dreptul de folosinţă asupra terenului.Decretul stabileşte obligaţia ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat de a transfera, cu respectarea formelor prevăzute de lege, comitetelor executive ale sfaturilor populare competente a face atribuirea, la cererea acestora, terenurile construibile aflate în administrarea operativă a organizaţiilor socialiste din subordinea acelor organe, care nu le sînt necesare pentru extinderea activităţii sau construirea de grupuri social-culturale.O alta forma a sprijinului acordat de stat, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, din fonduri proprii, consta în împrumutul ce urmează a se acordă de Banca de Investiţii, pentru o parte din suma reprezentind preţul construcţiei, restituirea împrumutului facindu-se în condiţii avantajoase pentru beneficiari, în rate lunare egale şi în termen de pînă la 15 ani.Totodată, operaţiile de transcriere, înscriere sau notare a înscrisurilor sau drepturilor privitoare la terenul atribuit şi clădirea construită urmează a fi scutite de orice taxe.La fel, proprietarii locuinţelor construite în condiţiile acestui decret sînt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data cînd li s-a predat locuinta.Decretul exceptează aceste locuinţe de la aplicarea prevederilor privitoare la normarea, repartizarea şi folosirea spaţiului locativ.Pentru construirea de locuinţe proprietate personală se prevede înfiinţarea unor organizaţii socialiste speciale, subordonate sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, care vor încheia, pe de o parte, contracte pentru construirea de locuinţe, cu persoanele fizice beneficiare, iar pe de altă parte, contracte de proiectare şi contracte de antrepriza pentru lucrări de construcţii-montaj cu proiectantul şi cu executantul. După terminarea construcţiei, organizaţiile socialiste speciale vor preda locuintele beneficiarilor, pe baza contractului încheiat cu aceştia şi a procesului verbal de predare, acte care, împreună, constituie titlul de proprietate pentru beneficiar.În acelaşi timp, noua reglementare prevede garanţii pentru restituirea împrumutului acordat în vederea construirii locuinţelor.O garanţie specifică este posibilitatea de reţinere lunară, atît a ratelor de restituire a împrumutului, cît şi a dobinzii, de la angajaţi, prin statele de plată a salariilor, de către organizaţiile socialiste la care aceştia funcţionează, iar de la alţi beneficiari, potrivit clauzelor contractului de împrumut.Tot pentru garantarea drepturilor statului se interzice înstrăinarealocuinţelor înainte de restituirea creditului bancar, fără acordul prealabil al Băncii de Investiţii, şi se prevede că în caz de înstrăinare se transmit asupra dobînditorului şi obligaţiile decurgind din contractul de împrumut.Spre a se pune capăt unor situaţii neclare, create prin abrogarea Decretului nr. 493/1954, se stabileşte posibilitatea atribuirii pentru construirea de locuinţe proprietate personală, şi a unor terenuri care au fost atribuite anterior în temeiul acelui decret, dacă nu au fost construite locuintele, anulîndu-se deciziile de atribuire anterioare.În acelaşi scop, se prevede că pentru terenurile proprietate de stat, situate în oraşe şi deţinute de persoane fizice cărora acele terenuri le-au fost atribuite potrivit Decretului nr. 493/1954, însă fără a se fi emis deciziile corespunzătoare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor putea emite decizii de atribuire, fără plata, pe timp nelimitat în favoarea deţinătorilor, dacă locuintele au fost construite.Prin măsurile ce cuprinde, decretul este menit să contribuie într-omăsura însemnată la soluţionarea problemei locuinţelor şi prin aceasta la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale oamenilor muncii.-----------