ORDONANŢĂ nr. 41 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 8^1 se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^2. - (1) În vederea înscrierii în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, unităţile şi instituţiile de drept public, precum şi cele de drept privat prevăzute la art. 7 şi 8 se supun evaluării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare. (2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează şi aprobă prin ordin procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."2. La articolul 16, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) în cazul în care unităţile şi instituţiile de drept public sau de drept privat desfăşoară pe lângă activitatea de cercetare şi activităţi de natură economică, pentru a evita subvenţionarea încrucişată a activităţii economice şi a nu intra sub incidenţa art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cele două tipuri de activităţi şi costurile de finanţare vor fi evidenţiate distinct în declaraţiile financiare anuale ale acestor organizaţii."3. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada septembrie 2015 - decembrie 2017, unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate din punctul de vedere al activităţii de cercetare-dezvoltare pe bază de criterii de evaluare în vederea certificării, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44."4. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării prevăzută la alin. (1^1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.(2^2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1^1) includ obligatoriu aspectele privind capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, precum şi impactul şi eficienţa economică a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfăşurate."5. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), evaluarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) pentru perioada prevăzută la alin. (1^1) se realizează de către echipe formate din 5 experţi evaluatori specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice unităţii evaluate şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel internaţional. Echipele de experţi evaluatori pot cuprinde şi evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică."6. La articolul 33, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g) şi la art. 8 lit. a)-c) şi e)."7. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) În urma evaluării realizate în condiţiile alin. (1^1), Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării."8. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Certificarea sau recertificarea realizată în condiţiile alin. (1^1) se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani."9. La articolul 33, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), unităţile şi instituţiile din alte categorii decât cele prevăzute la art. 7 lit. a) şi c)-e), pot fi evaluate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2^1), la cerere. Intervalul dintre două evaluări succesive ale aceleiaşi unităţi sau instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluării acestor entităţi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat."10. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.11. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel încât în anul 2020 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut."12. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru perioada prevăzută la art. 33 alin. (1^1), se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forţe proprii sau în colaborare cu unităţi şi instituţii de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8."13. La articolul 58, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse financiare necesare efectuării şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege, precum şi ajutoare de stat de tip minimis pentru investiţiile necesare activităţilor specifice unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept privat, organizate ca întreprinderi mici şi mijlocii."14. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare."15. La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."16. La articolul 67, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33 alin. (1^1), din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a), c)-e) şi g), cu excepţia celor finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităţilor şi instituţiilor respective, avizate de organul administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţionează şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot beneficia de activităţi finanţate pe programe-nucleu şi institute de cercetare aflate în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare care desfăşoară activităţi de interes strategic prevăzute prin actul de înfiinţare.(1^3) Unităţile şi instituţiile certificate care au obţinut statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizelor date de Colegiul consultativ, prin comisiile de specialitate corespunzătoare domeniilor specifice profilului unităţii/instituţiei respective."17. La articolul 67, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare propriu unei unităţi sau unei instituţii prevăzute la art. 67 alin. (1^1) nu poate fi mai mic de 20% şi nu poate depăşi 60% din media veniturilor din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani anteriori. (8) Încadrarea veniturilor din activitatea de cercetare-dezvoltare în prevederile anexei, respectiv pct. 1, 2 şi 3, se certifică de către comisiile de specialitate ale Colegiului consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare pentru evaluarea şi aprobarea proiectelor/fazelor programelor-nucleu."18. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile şi unităţile de drept public şi organizaţiile de cercetare de drept privat, evaluate şi certificate conform art. 33 alin. (1^1), pot beneficia de finanţare complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv."19. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se acordă anual, în funcţie de resursele financiare disponibile, printr-un program specific al Planului naţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanţei în activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a Academiei Române şi academiilor de ramură, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."20. La anexă, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Organizaţia de cercetare - o entitate, precum universitate sau institut de cercetare, indiferent de statutul său legal (organizat conform legii publice sau private) sau de modul de finanţare, al cărei scop principal este de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică şi de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare), publicare sau transfer tehnologic; toate profiturile sunt reinvestite în aceste activităţi, în diseminarea rezultatelor acestora sau în învăţare (predare); întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unei astfel de entităţi, în calitate, de exemplu, de acţionari sau membri, vor beneficia de acces nepreferenţial la capacităţile de cercetare ale unei astfel de entităţi sau la rezultatele cercetării, generate de aceasta."21. La anexă, după punctul 16.2 se introduce un nou punct, punctul 16.3, cu următorul cuprins:"16.3. Program nucleu de cercetare-dezvoltare - program de cercetare-dezvoltare propriu al instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 67, care poate fi finanţat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi a cărui tematică este orientată cu precădere către problemele specifice domeniului economico-social în care funcţionează instituţia sau unitatea respectivă."22. La anexă, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:"21. Registrul potenţialilor contractori - sistem informatizat ce permite stocarea de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare a informaţiilor unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, având un rol important în ceea ce priveşte accesul la programele de cercetare-dezvoltare şi inovare. Registrul potenţialilor contractori permite aplicanţilor să beneficieze de un proces performant de înregistrare, acesta venind ca un suport real în ceea ce priveşte introducerea electronică, o singură dată, a unei categorii comprehensive de informaţii despre instituţie, urmând ca acestea să fie actualizate ori de câte ori survin modificări sau Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare solicită acest lucru."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 41.----