ORDONANŢĂ nr. 40 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 12."2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele prevăzute la alin. (1), precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi data restituirii acesteia se achită către persoana prevăzută la alin. (1), potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent. (3) Cererile de restituire ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în termen de maximum 10 zile de la emitere. (4) Împotriva deciziei organului fiscal, precum şi în cazul nesoluţionării cererii de restituire în termenul prevăzut la alin. (3), persoana interesată poate face contestaţie în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care trebuia soluţionată cererea de restituire. (5) Organul competent, prevăzut la art. 209 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează contestaţia în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului. (6) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Sumele prevăzute la alin. (1), precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale se actualizează cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică la data emiterii deciziei de restituire. (8) Procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire."3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În vederea stimulării achiziţionării de vehicule nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, aparţinând categoriilor de folosinţă M1 şi N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, beneficiază de un tichet, pentru fiecare autovehicul achiziţionat, denumit în continuare ecotichet. (2) Ecotichetul se suportă din bugetul Fondului pentru mediu şi are o valoare de 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric şi o valoare de 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km. (3) Criteriile de eligibilitate, modalitatea de utilizare, precum şi metodologia de finanţare se stabilesc prin Ghidul de finanţare a programului aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului"  +  Articolul IIDreptul contribuabililor prevăzut la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta ordonanţă, de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale, prevăzut la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă, va fi emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 40.----