HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare O.N.R.C., Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., precum şi finanţatorii de credite parteneri ai F.N.G.C.I.M.M. vor implementa prezentele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Finanţarea în perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi pe an, se asigură din bugetul aprobat anual al entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri."3. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) înscrierea on-line se desfăşoară în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, microîntreprinderea «S.R.L.-D» va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a «S.R.L.-D». Microîntreprinderile «S.R.L.-D» pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată;"4. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul «S.R.L.-D» este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic."5. La articolul 8, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către O.T.I.M.M.C. Avizarea verificărilor de către Direcţia implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri; c) aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care obţin cel puţin punctajul minim în urma verificărilor efectuate potrivit lit. b) vor încheia contractul de finanţare cu O.T.I.M.M.C. după prezentarea dovezii cofinanţării: contractului de credit emis de un finanţator de credit autorizat/dovezilor certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de un finanţator de credit autorizat din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile; d) aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit vor prezenta dovada cofinanţării în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare. În această perioadă de 30 zile calendaristice aplicanţii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea O.T.I.M.M.C. pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu. În această situaţie, vor semna contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării."6. La articolul 9, literele a), c)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) microîntreprinderea «S.R.L.-D» care implementează planul de afaceri cu componentă de credit va semna cu finanţatorul de credit autorizat contractul de credit, după care se va prezenta la O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a sediului social, în termen de 15 zile calendaristice de la prezentarea dovezii cofinanţării, pentru semnarea contractului de finanţare;................................................................................................ c) microîntreprinderea «S.R.L.-D» va deschide un cont analitic în cadrul contului sintetic 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţarea planurilor de afaceri se face în ordinea punctajului obţinut potrivit art. 7 lit. g), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile; nesemnarea contractelor de finanţare în termenele prevăzute la lit. a) şi b) conduce la respingerea de la finanţare; e) pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată se utilizează în mod proporţional cele două componente de finanţare (credit bancar minimum 50% şi A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% şi aport propriu minimum 50%). Cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil în ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent; f) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare pentru A.F.N., nu sunt eligibile".7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18 - Ajutorul de minimis se acordă după verificarea pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost şi ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de marfă."8. Articolul 23 se abrogă.9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIRecuperarea ajutorului de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei" se înlocuieşte cu "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri"; b) "Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006" se înlocuieşte cu "Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013".

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi

  mijlocii şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 679.  +  Anexă(Anexa la normele metodologice)┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Criterii │Punctaj││crt.│ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Domeniul de activitate al "S.R.L. - D." │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│A│1 │Programare IT, producţie │ 30 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │2 │Turism │ 20 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │3 │Servicii │ 15 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │4 │Comerţ şi alte activităţi │ 10 │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în ││ cadrul microîntreprinderii "S.R.L. - D." │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│B│5 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 20 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 4. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │6 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 15 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 3. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │7 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 10 ││ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 2. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente planului de afaceri │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│C│8 │Ponderea investiţiilor peste 60% │ 20 ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │9 │Ponderea investiţiilor peste 40% │ 15 │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│D│10│Echipamente tehnologice în pondere de peste 60% din valoarea │ 10 ││ │ │planului de afaceri │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │11│Echipamente tehnologice în pondere de peste 40% din valoarea │ 5 ││ │ │planului de afaceri │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Asociatul/Administratorul a urmat un curs de antreprenoriat │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│E│12│Asociatul/Administratorul a urmat/urmează un curs de │ 10 ││ │ │antreprenoriat. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │13│Asociatul/Administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de │ 5 ││ │ │antreprenoriat. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" este şomer sau absolvent din anul ││ precedent la data înscrierii la registrul comerţului │├─┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│F│14│Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" a avut calitatea de şomer │ 10 ││ │ │sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării│ ││ │ │"S.R.L.-D" la registrul comerţului. │ ││ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │15│Asociatul/Administratorul "S.R.L.-D" NU a avut calitatea de │ 5 ││ │ │şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent │ ││ │ │înregistrării "S.R.L.-D" la registrul comerţului. │ │├─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ Total puncte obţinute │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.La punctaje egale va prevala:- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;- achiziţia de echipamente tehnologice;- activitatea pe care accesează programul;- deţinerea unui curs de antreprenoriat;- asociatul/administratorul "S.R.L.-D" este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului;- data şi ora înscrierii în program.-------