ORDONANŢĂ nr. 37 din 26 august 2015pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. declaraţie de conformitate - declaraţia făcută de către un producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs respectă cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu;".2. La articolul 2, punctul 22 se abrogă.3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii."4. La articolul 56 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare;"  +  Articolul IILegea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:".2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2); b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale înşelătoare»; c) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive»."  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

  Marius Alexandru Dunca

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii

  şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 37.------