REGULAMENT din 23 decembrie 2003 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(actualizat la data de 26 august 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea naţională competenta în domeniul nuclear, care exercita atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, aflată în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. (3) Sediul principal al CNCAN se află în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se află în municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 675 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015.  +  Articolul 2 (1) CNCAN exercita următoarele atribuţii de reglementare privind modul de desfăşurare a activităţilor nucleare prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată:-------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificata prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. a) emite reglementari pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear; b) emite reglementari privind procedurile de autorizare şi control; c) emite orice alte reglementari necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear; d) emite alte reglementari, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor acestora; e) revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele şi tratatele internaţionale din domeniu, la care România este parte.--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. f) dispune masurile necesare pentru aplicarea reglementarilor pentru activităţile în domeniul nuclear. (2) Reglementările elaborate de CNCAN se aproba prin ordin al preşedintelui CNCAN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectarea lor fiind obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi nucleare.  +  Articolul 3 (1) CNCAN exercita atribuţii de autorizare potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul nuclear: a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; b) proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante; d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare; h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante; i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finala ca deşeu radioactiv.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.(1^1) Prevederile alin. (1) lit. a), c), e) şi f) nu se aplica pentru activităţile de import, export, precum şi tranzitului înspre şi dinspre statele Uniunii Europene.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN suspenda sau retrage autorizaţii, în parte ori în întregime, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (3) CNCAN îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul autorizării activităţilor din domeniul nuclear.  +  Articolul 4CNCAN exercita următoarele atribuţii de control privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată:-------------Partea introductivă a art. 4 a fost modificata prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. a) exercita control preventiv, operativ curent şi ulterior la solicitanţii sau titularii de autorizaţii în vederea eliberării autorizaţiei solicitate, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pe baza notificării titularului autorizaţiei şi atunci când ar putea exista instalaţii, materiale sau s-ar desfăşura activităţi în domeniul nuclear; b) efectuează control în incinta în care se desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare persoana fizica ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare; c) dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori întreţinere; d) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;--------------Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul controlului activităţilor nucleare.  +  Articolul 5 (1) În afara atribuţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4, CNCAN exercita şi următoarele atribuţii: a) iniţiază proiectele de acte normative în domeniul sau de competenta şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;a^1) cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul nuclear;--------------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. b) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear;b^1) emite reglementări proprii în vederea armonizării legislaţiei naţionale, din domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene;--------------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. c) aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la realizarea intervenţiei; d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. e) colaborează cu autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivităţii mediului; f) solicita organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise potrivit art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată; g) în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (A.E.N.) şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale specializate;--------------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.g^1) coordonează proiectele de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi cu Agenţia pentru Energie Nucleară în domeniul său de activitate;--------------Lit. g^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. h) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state;h^1) iniţiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Secretariatului General al Guvernului, acţiuni de cooperare cu instituţii de profil, privind pregătirea profesională, din alte state;--------------Lit. h^1) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.h^2) urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte, din domeniul său de competenţă, şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate;--------------Lit. h^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. i) abrogată;--------------Lit. i) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. j) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenta şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenta şi control al surselor de radiaţii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiaţii primite de personalul expus profesional; k) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei;k^1) asigură participarea la grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene şi din cadrul altor instituţii, organisme şi organizaţii europene şi internaţionale din domeniul său de activitate;--------------Lit. k^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.k^2) aprobă politicile şi strategiile privind pregătirea personalului de specialitate din domeniul său de activitate.--------------Lit. k^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. l) asigura informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenta CNCAN; m) organizează dezbateri publice în domeniul sau de competenta, potrivit legii; n) constituie punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizica a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgentele radiologice; o) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; p) autorizează executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercita controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, în condiţiile prevăzute la art. 35 lit. o) din Legea nr. 111/1996, republicată.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN exercita şi alte atribuţii prevăzute expres prin acte normative.  +  Articolul 5^1Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.-------------Art. 5^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.  +  Articolul 5^2 (1) Se constituie Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă ca structură tehnico-operativă de specialitate cu activitate permanentă, în directa subordine a preşedintelui. (2) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă are atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea în sediul din municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.----------Art. 5^2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 675 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015.  +  Articolul 6Activitatea CNCAN se desfăşoară pe baza de strategii şi programe de lucru, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 7 (1) Conducerea CNCAN este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, denumit în continuare preşedinte. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator terţiar de credite.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. (3) Preşedintele aproba delegările de competenta şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul CNCAN. (4) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice române ori străine. (5) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomica, cu Agenţia pentru Energie Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica, precum şi cu alte organizaţii de profil internaţionale, regionale sau naţionale din alte ţări. (6) Preşedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin secretarul general al Guvernului, stadiul desfăşurării activităţilor de control al activităţilor nucleare din România.--------------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de derularea corespunzătoare a procesului de reglementare, autorizare şi control al activităţilor nucleare; b) aproba strategiile de dezvoltare instituţională a CNCAN, programele de activitate şi programele de operare; c) coordonează procesul de emitere a reglementarilor CNCAN în vederea armonizării acestora cu legislaţia Uniunii Europene, aplicabile în domeniul nuclear, în scopul integrării europene; d) asigura derularea programelor de cooperare şi asistenţa tehnica internaţională; e) propune ordonatorului principal de credite planul de investiţii al CNCAN;--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. f) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget a CNCAN pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite.--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. g) abrogată;--------------Lit. g) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;--------------Lit. h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. i) aproba deplasările în ţara şi în străinătate ale personalului CNCAN; j) răspunde de rezolvarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru.-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2011.  +  Articolul 8^1 (1) CNCAN are un secretar general, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării CNCAN, continuitatea conducerii, realizarea legăturilor funcţionale şi coordonează activităţile structurilor din cadrul CNCAN. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2011.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorica a CNCAN este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a direcţiilor. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi ale altor componente se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 103, exclusiv preşedintele.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 675 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015. (4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, aprobat prin prezentul regulament.--------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (5) Statul de funcţii al CNCAN se aprobă prin ordin al preşedintelui, cu avizul secretarului general al Guvernului.--------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele numeşte, prin ordin, responsabilii naţionali pentru următoarele activităţi: a) raportarea evenimentelor nucleare; b) raportarea de garanţii pentru materiale nucleare, probleme de protecţie fizica în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare şi instalaţii nucleare, controlul importului şi exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear; c) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomica în domeniul de activitate al CNCAN; d) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agenţia pentru Energie Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica în domeniul de activitate al CNCAN; e) alte activităţi specifice CNCAN, care implica contacte cu organizaţii şi organisme internaţionale de profil. (2) Atribuţiile responsabililor naţionali se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNCAN.  +  Articolul 11Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul autorizări, denumit în continuare consiliu.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.  +  Articolul 12 (1) Consiliul este compus din: a) preşedinte; b) abrogată;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2011. c) directorii direcţiilor; d) alte persoane cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul CNCAN (şefi de servicii, de birouri, de compartimente etc.), la solicitarea preşedintelui CNCAN, cu statut de invitaţi.--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (2) Preşedintele este şi preşedintele consiliului. (3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de preşedintele acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Consiliul are următoarele atribuţii: a) analizează şi propune preşedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;--------------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. b) avizează propunerile de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de importanta deosebita din domeniul nuclear, prevăzute la art. 3 alin. (1); c) avizează masuri interne pentru CNCAN, în limita competentelor stabilite prin ordin al preşedintelui, cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 14Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul consultativ.  +  Articolul 15 (1) Consiliul consultativ este constituit din specialişti consacraţi şi personalităţi din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajaţi ai CNCAN. (2) Consiliul consultativ este format din 7 membri şi îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu aprobat de preşedinte, cu respectarea normelor legale în vigoare. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea CNCAN se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat. (2) Veniturile încasate de CNCAN vărsate integral la bugetul de stat provin din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.535 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009.  +  Articolul 17Salarizarea preşedintelui şi a personalului CNCAN se face potrivit legislaţiei în domeniul salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2011.  +  Articolul 18 (1) CNCAN poate dispune de un număr maxim de 35 de autoturisme, din care un parc propriu, doua parcuri comune, precum şi, suplimentar, 32 de autoturisme destinate activităţii operative de control şi inspecţie pe teritoriul întregii ţări, pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Consumul maxim normat de carburant pentru autovehiculele destinate controlului şi inspecţiei operative a activităţilor nucleare este de 350 l/luna/vehicul, conform anexei nr. 2.  +  Anexa 1  +  Anexa 1-------la regulament-------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare    Total posturi: 103,    cu excepţia demnitarului                              ┌──────────────┐                              │ PREŞEDINTE │                              └───────┬──────┘ ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────────┐ │ Consiliul autorizări ├──┼──┤ Centrul operativ pentru situaţii │ │ │ │ │ de urgenţă │ └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────┘                                      │                           ┌──────────┴───────────┐                           │ SECRETAR GENERAL │                           └──────────┬───────────┘                                      │     ┌──────────────────────┬─────────┴───────────────┐     │ │ │     │ ┌───────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐     │ │Direcţia ciclul│ │ │ Serviciul │ │ │Compartimentul│     │ ┌─┤combustibilului│ │ ┌─┤ relaţii │ ├───┤ relaţii │     │ │ │ nuclear │ │ │ │internaţionale│ │ │ publice │     │ │ └───────────────┘ └─┤ └──────────────┘ │ └──────────────┘     │ │ ┌──────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐     │ │ │ Direcţia │ │ │ Serviciul │ │ │Compartimentul│     └─┼─┤autorizare│ └─┤ managementul │ ├───┤ juridic │       │ │utilizare │ │ resurselor │ │ └──────────────┘       │ │ radiaţii │ └──────────────┘ │ ┌──────────────┐       │ │ionizante │ │ │Compartimentul│       │ └──────────┘ ├───┤ audit intern │       │ ┌────────────┐ │ └──────────────┘       │ │ Direcţia │ │ ┌──────────────┐       │ │supraveghere│ │ │Compartimentul│       └──┤ utilizare │ ├───┤ control │          │ radiaţii │ │ │ managerial │          │ ionizante │ │ └──────────────┘          └────────────┘ │ ┌──────────────┐                                                      │ │Compartimentul│                                                      │ │ documente │                                                      └───┤ clasificate │                                                          │- informatică │                                                          └──────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 675 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2    -------la regulament--------------                    Norma privind dotarea cu autoturisme────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Parc auto────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Parc propriu 1  Parc comun 2  Parc activităţi specifice 32────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Norma privind consumul lunar de combustibil pentru autoturisme────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Limita maxima [litri/luna/vehicul]──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Parc propriu 400 Parc comun şi activităţi specifice 350────────────────────────────────────────────────────────────────────────------