ORDONANŢĂ nr. 32 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1^3 se abrogă.2. Articolul 1^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^4. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) pot beneficia de sprijin financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înfiinţarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi în conformitate cu regulile prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia CE nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac organizaţiile de producători care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) pentru implementarea programelor operaţionale, în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate."3. La articolul 2, literele b), c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) grup de producători din sectorul agricol şi/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; c) organizaţie de producători din sectorul agricol şi/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, cu excepţia organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi al laptelui şi produselor lactate;..................................................................... f) primul an de la recunoaşterea grupului/organizaţiei de producători reprezintă anul care începe în ziua următoare obţinerii avizului de recunoaştere şi se împlineşte în ziua corespunzătoare din anul următor recunoaşterii; g) valoarea producţiei comercializate - valoarea fără TVA a producţiei realizate de membrii grupului sau ai organizaţiei de producători şi valorificate prin intermediul acestora, al cărei mod de calcul se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."4. La articolul 2, litera d) se abrogă.5. Articolele 3^1-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3^1. - În condiţiile prezenţei ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice.Art. 4. - Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) pot solicita autorităţii competente a statului recunoaşterea ca grup sau organizaţie de producători, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.Art. 5. - (1) Grupurile şi organizaţiile de producători din sectorul agricol şi/sau silvic funcţionează şi pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe produse ori pentru una sau mai multe grupe de produse care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi al laptelui şi produselor lactate.Art. 6. - (1) Criteriile generale de recunoaştere a grupului de producători şi a organizaţiei de producători sunt: a) să fie constituit/ă din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici; b) să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor; c) să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate; d) să prevadă în actul constitutiv şi/sau statut cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:1. să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;2. să pună la dispoziţia grupului/organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;3. să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului/organizaţiei de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaştere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere; e) să prevadă în actul constitutiv şi/sau statut dispoziţii privind:1. procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului/organizaţiei de producători;2. reglementările care să permită membrilor să verifice grupul/organizaţia de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 153 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;4. regulile de excludere şi retragere a membrilor;5. penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;6. modalitatea prin care oferă sau se angajează sa ofere, în termenul stabilit la lit. c), membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor. (2) Criteriile specifice de recunoaştere sunt: a) pentru grupuri de producători, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor; b) pentru organizaţii de producători:(i) începând cu anul al doilea de la recunoaştere trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 100.000 de euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;(ii) să asigure managementul comercial şi bugetar adecvat şi să pună efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora. (3) Perioada minimă de funcţionare a grupurilor şi organizaţiilor de producători recunoscute, în condiţiile prezentei ordonanţe, este de minimum 12 luni. (4) Un membru poate face parte dintr-un singur grup sau o singură organizaţie de producători recunoscut/ă pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în situaţia în care un membru al unui grup de producători/organizaţie de producători deţine unităţi proprii de producţie separate, amplasate în zone geografice diferite, poate face parte din mai multe grupuri de producători/organizaţii de producători recunoscute pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse, în funcţie de locaţia unităţilor de producţie, dacă respectă procedura de justificare a acestei situaţii stabilită în normele metodologice de aplicare ale prezentei ordonanţe. (6) Grupurile şi organizaţiile de producători pot comercializa produse care sunt cuprinse în avizul de recunoaştere, obţinute de către alţi producători agricoli care nu sunt membri ai grupului/organizaţiei."6. Articolul 7 se abrogă.7. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea competentă a statului: a) ia decizia de acordare a recunoaşterii sau respinge cererea de acordare a recunoaşterii în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoţite de toate documentele necesare; b) face verificări anuale pentru a stabili dacă sunt respectaţi termenii şi criteriile de recunoaştere, iar, în caz de nerespectare a acestora, aplică sancţiunea retragerii recunoaşterii. (2) În termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de acordare a recunoaşterii, autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaştere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaştere, după caz."8. Articolele 9 - 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaştere revine autorităţii competente a statului, care eliberează avizul de recunoaştere sau decizia de respingere, după caz.Art. 10. - Modelul avizului de recunoaştere şi cel al deciziei de retragere a recunoaşterii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.Art. 11. - Autoritatea emitentă poate retrage recunoaşterea printr-o decizie de retragere a recunoaşterii, în cazul în care constată că: a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere; b) avizul de recunoaştere a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii; c) membrii grupului sau ai organizaţiei de producători nu respectă obligaţiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanţe şi prevăzute în actul constitutiv.Art. 12. - Pentru a fi recunoscute, grupurile şi organizaţiile de producători funcţionează pe baza actului constitutiv/statutului, după caz, aprobat de adunarea generală, întocmit în condiţiile prezentei ordonanţe.Art. 13. - Pentru a fi recunoscute, grupurile şi organizaţiile de producători au ca scop principal comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective: a) eficientizarea activităţii membrilor grupurilor şi organizaţiilor de producători; b) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate; c) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii lor; d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător; e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii; f) valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri."9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători recunoscute poate fi dobândită de către orice producător agricol şi/sau silvic care deţine legal o bază de producţie şi declară în scris intenţia de a comercializa producţia agricolă şi/sau silvică proprie prin intermediul grupului sau al organizaţiei de producători."10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute pot fuziona, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv şi/sau statut, în cadrul aceleiaşi grupe de produse, păstrându-şi recunoaşterea, cu respectarea criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse."11. Articolele 17 şi 18 se abrogă.12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor."13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - Deciziile autorităţilor competente de recunoaştere sau de respingere a recunoaşterii pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul II (1) Avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol, emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularii îndeplinesc criteriile pentru care aceştia au primit recunoaşterea. (2) Unui membru al unui grup de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători recunoscute din sectorul fructelor şi legumelor, în condiţiile art. 122 şi 125e din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, i se permite aderarea la un grup de producători constituit în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru produse care nu aparţin sectoarelor "fructe şi legume" şi "produse din fructe şi legume procesate", conform art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului. (3) În aplicarea art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, după renunţarea la calitatea de membru al grupului de producători recunoscut preliminar sau al organizaţiei de producători din sectorul fructelor şi legumelor, fostul membru poate adera la un grup de producători constituit în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, în ceea ce priveşte produsele pentru care grupul de producători recunoscut preliminar sau organizaţia de producători a fost recunoscut/ă, numai după împlinirea unui termen de 24 de luni de la data renunţării, stabilit potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. Orice adeziune formulată înainte de termenul prevăzut în teza precedentă se consideră nescrisă până la data la care se împlineşte termenul. (4) Dispoziţiile art. 1^4, art. 2 lit. b), c), f) şi g), art. 3^1-6, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9-13, art. 14 alin. (1), art. 16, art. 19 şi art. 19^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aplică cererilor de recunoaştere înregistrate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători, aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 32.-----